Anda di halaman 1dari 55

1

STRUKTUR TAKLIMAT
Konsep Asas/Pengenalan Bajet Komponen Bajet Jenis & Sistem Bajet Asas Perundangan/Peraturan Proses Penyediaan Anggaran Belanjawan Perangkaan Utama Bajet Kawalan peruntukan
2

KONSEP BAJET
The budget is a strategic planning document not only for agency but also for the government. government.

The budgets are product of the budgetary process

Satu Pernyataan Hasil Dan Perbelanjaan Bagi Sesuatu tahun (Hadapan) Yang Digunakan Sebagai Alat Perancangan Dan Pengurusan Sumber-sumber SumberEkonomi Negara Untuk Memenuhi Keperluan Rakyat Dan Negara
3

KONSEP BAJETsamb
Bajet Kerajaan adalah satu perancangan yang menggariskan: menggariskan:
Dasar, matlamat dan strategi Kerajaan yang akan dilaksanakan dalam tahun bajet; bajet; Program, aktiviti dan projek yang akan dilaksanakan bagi mencapai strategi dan matlamat yang ditetapkan; ditetapkan; Pengagihan sumber aktiviti dan projek; projek; kewangan mengikut program,

Bagaimana dan berapa banyak hasil yang akan dikutip untuk membiayai program, aktiviti dan projek yang dirancang; dirancang; Jumlah pembiayaan dari sumber pinjaman; dan pinjaman; Sasaran prestasi output/impak. output/impak.
4

RASIONAL KEPERLUAN BAJET


SUMBER KEWANGAN YANG TERHAD BAGI MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK RAKYAT YANG TIDAK TERHAD Tujuan bajet: bajet:
Bajet memberi arah kepada tindakan Kerajaan Memaksimumkan faedah dari penggunaan sumber yang terhad Bajet menentukan keutamaan Kerajaan Alat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara Alat pengagihan kekayaan bagi menjamin keadilan sosial
5

ASAS PERUNDANGAN
PERLEMBAGAAN
Di bawah Perkara 74, 99, 101 dan 103 74, 99,

UNDANGUNDANG-UNDANG
Akta Prosedur Kewangan Akta Audit 1957 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966

ARAHAN PERBENDAHARAAN
Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Perbendaharaan
6

ASAS PERUNDANGAN

Yang DiPertuan Agong hendaklah bagi tiap-tiap tahun kewangan mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu Penyata Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Persekutuan untuk tahun itu. Perkara 99

ASAS PERUNDANGAN
(Perbelanjaan tambahan dan perbelanjaan lebih) Suatu anggaran tambahan menunjukkan jumlahjumlah wang yang dikehendaki @ dibelanjakan itu hendaklah dibentangkan dalam Dewan Rakyat bagi maksud-maksud perbelanjaan. Perkara 101

ASAS PERUNDANGAN
( Kumpulan Wang Luar Jangka ) Membenarkan Menteri yang bertanggungjawab ke atas kewangan membuat pendahuluan dari Kumpulan Wang Luar Jangka bagi memenuhi keperluan perbelanjaan yang segera dan luar jangka Perkara 103

KOMPONEN BAJET
HASIL
PEMBIAYAAN

Kumpulan Wang Disatukan

BAJET PERBELANJAAN
10

KUMPULAN WANG DISATUKAN


AKAUN HASIL DISATUKAN

AKAUN AMANAH DISATUKAN

AKAUN PINJAMAN DISATUKAN


11

KOMPONEN HASIL
Hasil Cukai

Hasil Bukan Cukai

HASIL

Terimaan Bukan Hasil

Hasil drp. wilayah-wilayah Persekutuan

12

KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA


HASIL NEGARA TERDIRI DARIPADA: DARIPADA:
Hasil Cukai Cukai Langsung (LHDN) dan Cukai Tidak Langsung (5% cukai perkhidmatan) Hasil Bukan Cukai Hasil dikutip dari perkhidmatan yang disediakan oleh Kerajaan (lesen, denda) Terimaan Bukan Hasil Kutipan bukan berasaskan Akta atau perundangan (pulang balik perbelanjaan, terimaan untuk perkhidmatan)

13

KOMPONEN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN: Pinjaman Jangka Pendek Pinjaman Jangka Panjang

SUMBER: Dalam Negeri Luar Negeri

14

PENYEDIAAN ANGGARAN PERBELANJAAN


Agensi sediakan dan hantar Cadangan Perbelanjaan Tahun 2010

JANUARI 2009
Garis Panduan Dikeluarkan Bagi Penyediaan Anggaran Tahun Baru

MAC 2009
Menerima Cadangan dan BRO membuat kajian

APRIL 2009
Pemeriksaan Awal

Pemeriksaan Belanjawan

MEI JULAI 2009

OGOS SEPTEMBER 2009


Kelulusan Anggaran Tahun Baru oleh Menteri Kewangan dan Kabinet

OKTOBER 2009
Buku Belanjawan Dicetak dan Dikemukakan ke Parlimen
Agensi Melaksanakan Belanjawan

OKTOBER-DISEMBER
Parlimen membahaskan dan Meluluskan Belanjawan Tahun Baru

AKHIR DISEMBER 2009


Menteri Kewangan Mengeluarkan Waran Am Untuk Membenarkan Perbelanjaan

15

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAJET


Pekeliling Perbendaharaan Mengenai Garis Panduan Penyediaan Bajet 2010-2011:
Senario ekonomi negara dan dunia; Strategi bajet bagi tahun berkenaan; Format-format penyediaan bajet; Anggaran Belanja Mengurus Anggaran Belanja Pembangunan Bajet Program dan Prestasi Tarikh akhir Penyampaian bajet agensi.
16

JENISJENIS-JENIS BAJET Bajet berimbang (balanced)

HASIL

BELANJA

17

JENISJENIS-JENIS BAJET Bajet Lebihan (surplus)

HASIL
BELANJA

18

JENISJENIS-JENIS BAJET Bajet Kurangan (defisit)

HASIL

BELANJA

19

SASARAN BAJET BERIMBANG


Sasaran jangka panjang adalah ke arah belanjawan lebihan (surplus budget). Walau bagaimanapun bagi jangka masa sederhana ini Kerajaan akan berusaha untuk mencapai belanjawan berimbang. Belanjawan berimbang merupakan faktor yang penting untuk kestabilan ekonomi makro. Bagaimanapun keadaan ekonomi semasa memerlukan Kerajaan mengamalkan belanjawan defisit yang terurus (sustainable deficit) di mana pinjaman digunakan hanya untuk projek-projek pembangunan yang mustahak dan memberi kesan ekonomi yang tinggi.
20

KOMPONEN PERBELANJAAN
STRUKTUR PERBELANJAAN KERAJAAN

MENGURUS

PEMBANGUNAN

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

PERBELANJAAN BEKALAN

21

PERBELANJAAN MENGURUS
BELANJA TANGGUNGAN Perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan melalui Perlembagaan Persekutuan atau Undang-undang Tertentu . (Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan) Contoh:
Gaji YDP Agong, Khidmat Hutang Kerajaan, Pencen, Gaji Hakim, dan Pemberian Kepada Negeri- Negeri.
22

PERBELANJAAN MENGURUS
BELANJA BEKALAN Perbelanjaan bagi menguruskan aktiviti Kerajaan samada yang berterusan atau one- off dan onediperuntukan mengikut Maksud Bekalan tertentu dan perlu dibentangkan untuk kelulusan Parlimen sebagai satu Akta Bekalan bagi setiap tahun Belanjawan ( (Perkara 100 Perlembagaan/ Rang Undang-Undang Perbekalan)
Contoh: Bayaran Emolumen, sewaan ruang pejabat, pembelian aset, penyelenggaraan

23

PERBELANJAAN MENGURUS
Maksud Tanggungan (T) T1 - Peruntukan DiRaja T9 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam T14 Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran Maksud Bekalan (B) B1 Parlimen B10 Kementerian Kewangan Malaysia B42 Kementerian Kesihatan Malaysia
24

PERBELANJAAN MENGURUS
Terdiri daripada 5 jenis perbelanjaan: OA10000 Emolumen OA20000 Perkhidmatan dan Bekalan OA30000 Aset OA40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap OA50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
25

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
Belanja Pembangunan adalah perbelanjaan Modal (Capital Outlay) dan perbelanjaan tidak terulang dan bukan perbelanjaan penggunaan sebaliknya lebih bersifat pelaburan. Dibentangkan sebagai usul untuk kelulusan Dewan Rakyat.

26

JENIS PERBELANJAAN PEMBANGUNAN


Secara Langsung Peruntukan disalurkan terus sebagai perbelanjaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Secara Pinjaman Peruntukan yang dibiayai oleh Kerajaan dan diberikan secara pinjaman dan perlu dibayar balik dalam tempoh tertentu
27

SISTEM BAJET DIUBAHSUAI (MBS)


Sistem Belanjawan bagi Maksud Bekalan (perancangan strategik- penekanan kepada prestasi program/aktiviti) Diperkenalkan pada tahun 1988 (secara berfasa dan beroperasi sepenuhnya pada tahun 1995) Sistem Belanjawan Program dan Prestasi yang telah diubahsuai yang mengaitkan Objektif

INPUT

OUTPUT

IMPAK

Proses

Kecekapan
28

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP)


SBPP ditukar ke MBS Kelemahan-Kelemahan SBPP: Pengurusan Bwan terikat dengan Bwan Line items Kuasa berpusat di Perbendaharaan Penunjuk prestasi x dipentingkan dlm pengurusan sumber Alat pengagihan sumber bukan alat pengurusan Penurunan kuasa terhad

29

SBPP vs MBS
SBPP MBS

1. Objektif 2. Struktur Program/Aktiviti 3. Pengukuran Prestasi 4. Penilaian Program

1. Batas Perbelanjaan 2. Perjanjian Program & Laporan Pengecualian 3.Pusingan Penilaian Program 4. Pendekatan Menyeluruh Ke Atas Kawalan Perbelanjaan
30

OBJEKTIF MBS

Membantu Pengurus Program (PP) mempertingkatkan lagi prestasi program Memudahkan akauntabiliti Pengagihan peruntukan/sumber dengan lebih cekap dan berkesan

31

GARIS TERPENTING MBS


Let Managers Manage Kuasa membuat keputusan perlulah diberikan seberapa praktikal yang boleh kepada peringkat bawahan Kuasa membuat keputusan perlulah bersesuaian dengan peringkat akauntabiliti Beberapa perkara telah diturunkan kuasa kepada PP membuat keputusan i.e lawatan keluar negeri
32

CIRICIRI-CIRI MBS

Batas Perbelanjaan; Perbelanjaan; Perjanjian Program; Program; Laporan Pengecualian; dan Pengecualian; Pendekatan Perbelanjaan Menyeluruh Terhadap

33

BATAS PERBELANJAAN
Satu jumlah peruntukan yang ditetapkan di peringkat permulaan proses Belanjawan Tahunan sebagai peruntukan bagi sesuatu Agensi untuk membiayai Dasar Sedia Ada bagi tahun berkenaan. Jumlah ini tidak boleh dilampaui dalam mengemukakan cadangan Perbelanjaan Bagi Dasar Sedia Ada.

34

DASAR SEDIA ADA


Semua aktiviti yang dijalankan pada tahun semasa (kecuali one-off) yang telah one-off) mendapat kelulusan Perbendaharaan atau pihak berkuasa lain seperti Jemaah Menteri Pegawai Pengawal boleh membuat pindaan peruntukan dalam program/aktiviti di bawah maksud bekalan yang berkaitan kecuali bagi emolumen/Dasar Baru dan One-Off (perlu Onemendapat kelulusan Kementerian Kewangan)
35

DASAR BARU
Aktiviti baru termasuk tambahan, sambungan atau perluasan Dasar Sedia Ada. Ada.
Contoh: Penubuhan Unit Baru Kenaikan gaji/elaun Kelulusan Kabinet seperti Perluasan Komuniti Bestari

Aktiviti Dasar Baru akan menjadi sebahagian aktiviti Dasar Sedia Ada pada tahun kedua
36

ONEONE-OFF
Sesuatu perbelanjaan yang hanya diperlukan pada sesuatu tahun tertentu sahaja dan bukan perbelanjaan berulang. berulang. Peruntukan berulang yang disediakan dibawah One-Off adalah seperti Bertugas OneLuar Negara, Penyelenggaraan Bangunan, Perolehan Aset. Aset. Bertujuan mengawal perbelanjaan
Contoh:
-

Ubahsuai pejabat, Pilihanraya umum, TMM07


37

THRESHOLD
Satu nilai yang ditetapkan bagi sesuatu agensi sebagai ukuran untuk menentukan jumlah peruntukan tambahan sesuatu cadangan dasar sedia ada dasar baru /one off yang perlu ditimbangkan Dikenakan apabila ada permohonan tambahan daripada agensi
Cth; Threshold RM100,000 Pohon Tambahan RM1,000,000 Jumlah Diluluskan/pertimbangan RM900,000
38

PENJIMATAN
Dasar sedia ada yang dicadangkan untuk diubahsuai sama ada dimansuhkan, dikecilkan atau diganti dengan yang lain disebabkan melebihi tempohnya atau tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa dan dasar Kerajaan.

39

PERJANJIAN PROGRAM
Satu perjanjian yang menetapkan tahap prestasi yang akan dicapai bagi tahun belanjawan berkenaan dengan peruntukan kewangan yang diluluskan dan dipersetujui oleh pengurus program dan Perbendaharaan. Terdapat 14 elemen di dalam Perjanjian Program

40

14 ELEMEN PERJANJIAN PROGRAM


MAKSUD BEKALAN SUMBER PENUNJUK IMPAK AGENSI

PROGRAM

AKTIVITI

KOD

PERJANJIAN PROGRAM

PUNCA KUASA

OBJEKTIF

ANALISIS KEPERLUA N

CUSTOMER

PENILAIAN PROGRAM

SPESIFIKASI

FUNGSI

41

42

43

PERJANJIAN PROGRAM DALAM MBS


PERJANJIAN PROGRAM

BATAS PERBELANJAAN

BUDGET SUBMISSION

LAPORAN SUKU TAHUN

LAPORAN PENGECUALIAN

RUJUKAN MAKLUMAT

DOKUMEN PEMERIKSAAN

ALAT PENGURUSAN

44

LAPORAN PENGECUALIAN
Satu laporan yang disediakan oleh agensi mengenai tahap prestasi sesuatu program/aktiviti yang tidak mencapai matlamat seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Program. Mengenalpasti petunjuk-petunjuk dimana pencapaiannya adalah diluar kadar varian

45

LAPORAN PENGECUALIAN
Mengenalpasti: Petunjuk Prestasi Yang Terkeluar Daripada Tahap Varian Yang Dipersetujui Alasan-alasan Untuk Prestasi Yang Tidak Selaras Tindakan Yang Perlu Diambil
Contoh:
-

Latihan/kursus 20 kali setahun, akan tetapi hanya dijalankan 10 kali. Varian 5%. Jadi kena buat 21 kali atau 19 kali. Kenapa tak buat?
5% 5%

Laporan Pengecualian

+
Laporan Pengecualian 46

MAKLUMAT/BORANG PENTING
ABM-1 Anggaran Perbelanjaan Tahun 2008 Ringkasan Eksekutif ABM-2 Perjanjian Program ABM-3 Ringkasan Kedudukan Keanggotaan ABM-3A Ringkasan Kedudukan Keanggotaan Pada 1 Januari Tahun Semasa ABM-3B Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun Baru
47

MAKLUMAT/BORANG PENTING
ABM-4 Ringkasan Cadangan Dasar Baru Dan One-Off ABM-5 Format bagi Cadangan Dasar Baru Dan One-Off ABM-6 Format Bagi Cadangan Penjimatan ABM-7 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun Baru Mengikut Objek Am dan Objek Sebagai ABM-7A Anggaran Hasil Mengikut Objek Sebagai
48

PERUNTUKAN TAMBAHAN

Dibentangkan kepada Parlimen untuk membiayai perkara baru atau perkara yang terkurang peruntukan Tambahan boleh dipohon secara langsung atau menggunakan peruntukan CFAW atau CFAW

49

CFAW
Kumpulan Luar Jangka Ditubuhkan Dibawah Perkara 103 Perlembagaan Persekutuan Pendahuluan Bagi Perbelanjaan Mengurus Amuan Pendahuluan Perlu Diganti Balik Melalui Tambahan Yang Diluluskan Oleh Parlimen Jumlah CFAW, 1991 (RM850 juta), 1992 ( RM1 Billion), 2003 (RM1.5 Billion), 2008 (RM2 Billion)
50

CRAW
Simpanan Luar Jangka Merupakan Satu Maksud Pembangunan Yang Dibentang Sebagai Sebahagian Daripada Jumlah Bajet Pembangunan Untuk Menampung Keperluan Baru Atau Yang Tidak Mencukupi Yang Diperlukan Oleh Mana-Mana Agensi Perlu Dibawa Untuk kelulusan Parlimen Melalui Peruntukan Tambahan Jumlah CRAW, 2008 (RM2 Billion)
51

ISU-ISU BAJET MENGURUS ISUPeruntukan tidak cukup? Kenapa tidak cukup?


Membiayai program/aktiviti terkurang peruntukan I.e kos pelajar, tukaran wang asing Membiayai program/dasar baru diluluskan i.e susun semula organisasi Membiayai peluasan program semasa I.e pertambahan bilangan pelajar

52

ISU-ISU BAJET MENGURUS ISUPeruntukan Tambahan Sejumlah peruntukan yang disediakan sebagai tambahan kepada peruntukan tahunan sedia ada untuk menampung keperluan segera. Disediakan melalui sama ada: pindah peruntukan Melalui Kuasa Pegawai Pengawal Pindah peruntukan melalui kelulusan Perbendaharaan tambahan secara langsung tambahan CFAW
(CFAW = Waran Pendahuluan Kumpulan Wang L/jangka)
53

CABARAN EKONOMI NEGARA


Globalisasi & ketidaktentuan persekitaran luaran Persaingan yang sengit dlm pasaran eksport & FDI

Private sector led-growth

CABARAN

Sumber Pertumbuhan Baru

Sistem penyampaian & Daya Saing

Pembangunan Modal Manusia & keupayaan R&D

54

TERIMA KASIH

55