Anda di halaman 1dari 37

SULIT r22Stl NO KAD PENGENALAN: ANGKA GILIRAN : SEKTORP ENILAIAND ANP EPERIKSAAN JABATANP ELAJARANJ OHOR PEPERIKSAPAENR CUBAASNP

M2 OO9 PENDIDIKANM ORAL 122511 Kertas 1 September 21l2iam Dua jam tiga puluh minlt JANGANB UKAK ERTA$S OALANI NISEHINGGAD IBERITAHU 1. Tulisn ombork ad pengenaland ana ngka gilirana ndap adar uangy angd isediakan. Kertass oalanin im engandungidubaa hagian: BahagianA dan BahagianB Jawabe emuas oaland alamB ahagianA dan dua soaland aripadaB ahagianB . Jawapana ndah endakladhi tulisp adar uang yangd isediakadna lamk ertass oalanin i. Markahy angd iperuntukabna gis etiaps oalan atauc eraians oaland itunjukkadna lam kurungan. Sekiranya ndah endakm enukajra wapan, batalkand engank emasj awapany angt elah dibuat.K emudiatnu lisj awapany angb aru. l2?Sll @ 2009 Hak Cipta JPNJ UntukK egunaaPne meriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Dineroleh A 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 B 9 10 10 10 11 10 Jumlah ILihat rebelah SULIT 1. 5. Kertass oalani nimengandung1i 5 halamanb ercetakd an I halamant idak bercetak.

SULTT 2 Bahagian A IJawab semua soalan ] Nyatakand ua nilal yang diamalkaonl ehC hinH o [2 markah] Jelaskamn aksuds alahs atun iladi i 1 (a) [2 markah] Selainn iladi i 1(a)n yatakadnu an ilaiyangp atudt iamalkaonl ehH owL ian. [2 markah] Jelaskand ua kebaikajnik as eseoranpge lajamr embuajta dualu ntuk mengisai ktivithi ariannya. [ 4 markah] l225lt @ 2009 Hak Cipta JPNJ SULIT 1225t1 1. (a) ( i ) ( i i ) (b) ( i ) ( i ) ( i i ) (d) ( i ) ( i i ) (c) :,:::;, ,,pgflAUi'USAIiAN' SA,LAPAN, S',,," , .i, I . Chin Ho How Lian Menyertaai ktivitki okurikulumdi sekolah Mengunjunkgai fes iber MenontonW danm embacas uratk habar Bermaink omputer Beriadahd anb ermainte nis Melepakd i pusatm embeli-belah Mengulangkapjei lajaradna nm encari maklumatta mbahand i Internet Merempidti bandarb ersamara kan seDava

SULIT r225tr lbu Yee Hock Ayah Yee Hock lbu Pihaks ekolahm enelefond an memintap enjelasan tentangk etidakhadirakna muk e sekolahs ebanyak lapan hari. (Kelihatanta kutd an cemas)B. enar,i bu. Guru tingkatank amu juga memberitahub ahawa pelajarank amus emakinm erosot. Sebenamyas aya sedih keranak awan karib saya telahp indahk e sekolahl ain.J adi,s ayam elepakd i pusatm embeli-belahM.a afkans aya,i bu. Kamim aefkank amu.T etapikamum estib erjanji tidakm engulangpie rbuatanit u lagi. 2, (a) Berdasarkadni alogd i atas,t erangkadnu a nilaiy angd iamalkan olehi bub apaY eeH ock. [4 markah] (i) (ii) (b) (i) ( i i ) (iii) (c) Nyatakanti ga sebaba ndat idakb ersetujud engans ikapY ee Hock- pont"ngs eliolaha pabilam enghadapimasalah. [3 markah] Nyatakanti ga hukumanp ositify angd apatd ilakukano lehi bu bapa terhadapa naknya. [3 markah] (i) (ii) (iii) l225ll @2 009H ak cipta JPNJ ILihat sebelrh SULIT

SULIT t22'tl (a) (i) (ii) (b) (i) (c) (i) (ii) (iii) (d) SERTAILAHK EMPENK ITARS EMULA Berikand ua nilaiy angd apatd iterapkanm elaluki empend i atas. [2 markah] Nyatakand efinissi alahs atu nilaid i 3 (a). [2 markah] Apakahy angd imaksudkadne ngank onsep3 R? {3 markalh Apakahs umbangany angb olehd ilakukanu ntukm erealisasikan kempenk itars emulao lehp ihakb erikut: (e) Nyatakanc atu agensik erajaany angt erlibats ecaral angsung dalamp rogramk itars emula. [ 1 markah] (i) l225ll @ 2009 Hak Cipts JPNJ SULIT Marilaha malkan3 R rJ -rr

STJLIT r225tl J \ . t lJ- -_ lll\9 s Ep- L\I!!- ..IE t^--- G twa- - : rtt v--* -aL-' -ral FSatu Hasrat,S atu SemangatS, atuT ekad 4. (a) Jelaskand ua nilaiy angp atutd iamalkaonl ehp esertaP LKNd emi kepentinganne gara, [4 markah] ( i i ) (b) Berikan dua matlamaPt LKNd iperkenalkan. [2 markah] ( i ) (c) Nyatakand ua golonganya ngd iberikapne ngecualiaonle hp ihak berkuasad aripadam enyertaPi LKN. [2 markah] (i) adangkand ua carau ntukm eningkatkamnu tuP LKN [ 2 markah] ( i i ) l2?5ll @ 2009 Hak cipta JPNJ ILihat sebelah SULIT

STJLIT t225tl Kerajaant elah menggubalD asarW anita Negarau ntuk menjamink epentingand an kebajikanw anitad alamp embangunanne gara. 5. (a) Jelaskand ua nilaiyangd iamalkano lehk erajaand alamp enggubalan dasart ersebut. [4 markahI (b) Terangkanc ara-caraD asarW anitaN egarad apatm enjamink ebajikan wanitad arisegi: [3 markah] (ii) ( i ) ( i i ) ( i i i ) (c) (i) (d) Peker jaan: . . . . . . . . . . . . . , . . . . . Pendidika:n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kesihatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Namakana gensik erajaany angb ertanggungjawatebr hadaph alehwalwanitad i negara kita. [ 1 ma*ah ] Nyatakand ua perananw anitad alamp ombangunaenk onomni egsra. [2 markah] (i) / i i \ \r r,f 122517 @ 2fi)9 Hak Cipta JPNJ STJLIT

SULIT 1225tr Jelaskanti ga nilaiy angd iamalkaonl ehw artawand i atas, [6 markah] ( i i i ) (b) Kini semakinb anyakp ihakt elah menyalahgunakakenb ebasanm ediam assa yangd iberikano lehk erajaan. Nyatakanti ga kesanji kak ebebasatne rsebudt isalahgunakan. [ 3 markah] (i) (ii) (iii) (c) ( i ) Nyatakans atu aktay angm elarangs esiapas ahajad aripadam enyentuh isu-isus ensitif [ 1 markah] l223ll @ 2009 Hak Cipta JPNJ ILihat sebelah SULIT 6. (a) ( i ) (ir) TAWAU 26 Dis. Seorang wartewan akhbar tempatan membuat laporan polis iI mendakwa dikasari oleh pemilik restoran semalam berikutan artikelnya yang II mendedahkakne gagalanp emilikb erkenaanm enyediakatno ngs ampahd i lokasiy ang II sesuaidalamla porany angd ibuatnya i Utuean Malaysia I

Bantuan kepada Negara X yang Baru Merdeka Teknologi I nfrastruktur SULIT t225tr Carta di atas menunjukkabna ntuany ang diberikano leh negaras erantauk epada sebuahn egaraX yangb arum erdeka. (a) Jelaskand ua nilaiy angd iamalkaonl ehn egaras erantaud alamu saha membantun egaraX tersebut [4 markah] (b) Nyatakand uaj enisb antuanla inu ntukm embangunkanne garate rsebut. [2 markah] Nyatakanti ga nilaiy angp erlud iamalkaonl ehr akyant egaraX untukm emajukan ekonomni egaram ereka. [3 markah] Nyatakansa tud asary angd iamalkaonl eh ASEAN [ 1 markah] 1225fi A 2009 Hak Cipta JPNJ SULIT ( i ) ( i i ) ( i ) ( i i ) ( i ) ( i i ) ( i i i ) (d) ( i )

SI.JLIT 1225tl Terangkand ua nilaiyangh arusd iamalkaonl ehp ejawaat wamu ntuk merealisasikapne lant ersebut. [4 markah] Berikand ua kesanr asuahte rhadap: Ia markd]h (a).. . . . . . . . . . . . . . (b)... (c) Jelaskand ua cara SuruhanjayaP encegahanR asuahM alaysia( SPRM) menangani rasuah di negara kita. [ 2 markah ] ( i ) ( i i ) 1225/l @ 2009 Hak Cipta JPNJ ILihrt sebelah SULIT 8 (a) (i) (b) ( i ) (ii) ( i i ) Tekad Pelan lntegriti Nasional Mengurangkagne jalar asuahp, enyelewengadna ns alahgunkau asas ecara berkesan. Meningkatkakne cekapadna lams istemp enyampaiapne rkhidmataanw am dan mengataski arenahb irokrasi, Meningkatkatna dbiru rusk orporadt an etikap erniagaan. Memantapkain stituskie luargad,a n Meningkatkaknu alitih idupd an kesejahteraamn asyarakat.

SULIT l0 Bahagian B I Jawab dua soalan sahaja ] PERPADUAN TERAS KEJAYAAN KiniS emangaJta lanS eiring SatuA manahK erjasama JadiTeraBs angsaM ulia SehatiSejiwa BangunM embantAu garS epakat MogaT erserlahP erpaduan Agar Teguh Dipersada DalamH idupH armoni Berdasarkasne bahagianla gu Hari KebangsaaKn e-51d i yangp erlud iamalkaonl ehs egenapla pisanra kyat. Jawapana nda hendaklahd isokongd enganp enerangan yang sesuai. t225tt atas,h uraikand ua nilai dan huraiana tau contoh [ 10m arkah] l225ll @ 2009 Hak Cipta JPNJ SULIT

SULIT 1l 1225tl 1225n @2A09H rk CiPtaJ PNJ ll,lhrt rebchh EULII

UNDANG.UNDANSGlB ER . AktaT andatangaDn igltal1997 r Akta Teleperubatan r Akta KomunikasldanM ultimedia1 998 SULIT t l 1225t1 sebagai penggunain ternet,h uraikand ua nilai yang perlu anda amalkanu ntuk mematuhui ndang-undansgib erd i atas. Jawapana nda hendaklahd isokongd enganp enerangadna n huraiana tau contoh yang sesuai. [ 10m arkah] 1225/l @ 2009 Hak Cipta JPNJ SULIT

SULIT _tJ t22itr l225ll @ 2009 Hak Cipta JPNJ [Lihat sebelah SULIT

ST-JLIT i4 1225tl I I Membasmi Pembalakan Haram Tangg unmgjawab Bersama Berdasarkang ambard i atas,h uraikand ua ni laiy angh arusd iamalkano leh pembal ak haram. Jawapan anda hendaklahd isokongd engan penerangand an l ruraiana tau contoh yang sesuai. I 10 markah I 1725ll O 2t)09I lali Cinta .ll'NJ 5UI - IT

SULIT 15 1225tl KERTAS SOALAN TAMAT ll2ill @ 2009 Hak Cipta JPNJ SULIT

1225t1 Pendidikan Moral September 2009 2112jam JABATANP EI.AJARANJ OHOR PEPERIKSAAPNE RCUBAAN SIJII-P ELAJARANM ALAYSIA2 OO9 PENDIDIKAMN ORAL PERATURANP EMARKAHAN UNTUKK EGUNAANP EMERIKSAS AFIAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Jabatan Pelajaran Johor. Kegunaan khusus untuk perneriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang rnakltrmat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apajua bcntuk penulisan dan pencetakan. Peraturapne nskorainn imengandung1i3 halamanb ercetak.

Bertanggungjawab Kerajinan Rasional Berdikari Mana+nan2ax lm Rasional Harga diri Kesederhanaan Penerangan/ Huraian/Contoh/Jawagt_n KK1K esanggupamne mikul KKZ Melaksanakan tugas / kewajipan dengans empurna KK 1 Usahay ang berterusan KK2 Semangakt etekuna/n kecekala/n k egigihan dedikas/i berdaya ma.ju KK1 Boleh berfikir KK2 Dapat mengambil tindakanb erdasarkan pertirnbangayna ng KK1K ebolehain kesanggupan rnelakukasne suatu KK2 Tanpa bergantung kepadao rangl ain Mana-manaf x 2m Catatan: 1KK-1m 2KK-2m Tidak terima nilai yang sudah dinyatakand i 1(a) Mana-mana2 xlm

Oapamt elaxsanEr:taung as secara sistematik - berpandukajand ual Pengurusamn asay ang berkesan -menjimatkamna sa Kerjad apatd isempurnakan. - cekap melaksanakan T Mana-mana2 xlm Tanggungjawab terhadap keluarga/ Bertanggungiawab Kasih sayang terhadap keluarga/ Kasih sayang Kebaikan (1m) Huraian (1m) Terima mana-mana jawapan yan9 munasabah Penerangan/ Huraian/Contoh/ Kewajipante rhadap keluarga Melahirkanke luarga bahagia/ meningkatkaimn ej/ menjagam aruah keluarga Memikutlu gas/ kewajipan Melaksanakatung as/ kewajipan cinta/kasih/sayang mendalam . cinta/kasih/sayang berkekalan cinta yang mendalam .cinta yang berkekalan berfikir bertindakw ajar Mana-mana penerangand aripada nilai berkaitan 2 (a) Mana-man2ax 1m

pontengs ekolahb ukan cara menyelesaikan masalah berbincandge nganib u bapa lguru jika bermasalah pontengm elanggar Mana-mana3 xlm Tarnbahkamn asa mennbantibuu b apad i rumah memintam aafk epada gurut ingkatan/ b erjanji tidaka kanp ontengla gi Melarangm enontoTn V / melayariin ternedt sb Mana-mana3 xlrn Penerangan/ Huraian/Contoh/ JewgPan Keharmonian antaram anusia dengana larn sekitar Kemapanaanl arn sekitar Feka terhadap isu-isua lam sekitar Salingm embantu dan bekerjasarna Terima mana-mana jawapan yang munasabah mana-mana jawapan yang munasabah

(d) (i) (ii) Menyayangdia n menghargaialam sekitar Keharmonian antaram anusia dengana larn sekitar Kemapanan alam sekitar Peka terhadap isu-isua lam sekitar Salingm embantu dan bekerjasama memeliharaala m sekitar memuliharaala m sekitar hubunganh arrncrnis antaram anusia dengana lams ekitar kualtikehidupan manusiad ana lam terpelihara mengekalkan keseimbangaanla m sekitar tanggungjawab bersama prihatinte rhadapa lam sekitar berusaha menyelesaikannya usaha yang baik / membina - Reduce- i 1 mengurangkan eksploitassiu mber - Reuseg- unas emula barangte rpakai - Recycle- mengitar __ sesslag Eas qsejsl__ Mana-rnan3ax 1m Pengguna: menggunakabne g kitar semula Pengeluar menggalakkakne mpen kitars emulad engan mencetakn tesejp ada bungkusan. - ciilakukabne rsama I --- - i r Ma"""rfi il5r_lti:gryg_ !i-.---=---:-_.---T-'-1KK-1rn 2KK-2m Terima

manamana contoh yang berkaitan Terima rnana* rnana jawapan yang rnunasabah Mana-mana2 x1rn

__--T-;----_ ---- t-;-T l- Kementerian 1 I Perumahadna n I I I I xerajaarenm patan I l - PihakBerkuasa I 1 lremnatan I I I l - Kementer ian$umbei r 1 I nsrd anA lamse kitarI I I +-__--_.L_______! __ _i_-___![ene$ery-1xl1._m_ [grl_I____ 4(a) Cinta akan negara Bertanggungjawab Penglibatadni ri dalam pembangunan negara Rasional Taat setia kepada raja dan negara Sanggup benkorbaunn tuk negara. sayang/ bangga kepadan egara meletakkakne pada negaram elebihi kepentingadni ri memikultuga/s kewajipan rnelaksanakatung as/ kewajipan bebasn nelibatkadnir i dalam pembangunan negara mematuhpi eratura/n undang-undang boleh berfikir dapatb ertindawk ajar kesetiaanke padar aja /negara kepatuhakne padar aja /negara. relam elakuka/n menyerahkasne suatu tandak ebaktiaunn tuk negara. 4 I 1 4 I 1 1 Mana-manaZ x'lrn Mana-rnan2ax lrn

(b) (c) (d) t (a) Menghorrnahtai k wanita Rasional memupuks emangat patriotisme integrasni asional membentumk odal insan - Pelajayr ang melanjutkapne lajaran ke luar negeri. Disahkans akits erius oleh doktor. kemudahan kesihatan. sediakan kemudahan tempat tinggal/ makanan yang lebih baik. Mana-man2ax 1m Penerangan/ Huraian/Contoh/ J-awapal Memikutlu gas/ kewajipan Melaksanakatung as/ kewajipan Melindungwi anita Mengiktiraf sumbangawn anita Boleh bedikir Dapatb ertindawk ajar - lbu yang mengandung. Mana{nanrtix lrn Terimaju ga mana-mana jawapan yang munasabah. Terimaju ga mana-mana jawapan yang munasabah. Terirnaju ga mana*mana jawapan yang munasabah. Mana-mana2 xlnn Mana-manaZ xlm

Terimaju ga mana-mana jawapan yang munasabah (b) Markah Kebebasan bersuara Rasional Bertanggungjawab Mana-man3ax lm Menjaminp eluang pekerjaayna ngs ama rata -Bayarang ajiy ang setimpaldengan pekerjaan Memberpi eluang pendidikayna ngs ama rata - pengajiatnin ggi MewujudkaPnu sat Kesihatan - merawatib u yang mengandung. Mana-nran3ax 1m Kementerian PernbangunaWna nita, Keluargad an Masyarakat HAWA (Jabatan Hal EhwalWanita Mana-man1ax 1m tenaga pekerja usahawan liiana-mana2 xlrn PenEran-gir/ --Huraian/Contoh/ ---Jeuefiqn---kebebasabne rucap/ mengeluarkafink iran kebebasanb erucaP denganb atasan tertentu boleh berfikir dapatb ertindakw ajar memikultuga/s kewajipan melaksantau gas/ _beweirPe!Terimaju ga mana-mana jawapan yang rnunasabah

Markah [3ml Mana-mana3 xlm [3m]

berlakup ergaduhan negarap orakp eranda/ menjejaskan keamanand an keharmonianne gara Inenylnggunpge rasaan Mana-mana Akta Hasutan Penerangan/ Huraian/Contoh/ Jeygps!-Usaha yang baik I membina Usaha yang dilakukan bersama Menghargaiiiu bungan Memuliakahnu bungan Boleh berfikir Dapatb ertindawk ajar lltana-mana2 x1m sektorp erkhidmatan sektor infrastruktur sektorp ertanian sektorp erkllangan sektorn embinaan Mana*rnan2ax lm 4 1 1 1 4 t Mana-mana jawapan yang rnunasabah an I ara 1 1 I Terima mana-mana jawapan yang munaeabah 3xlm 13ml 1 m Bil Nilai 7 (a) Saling dan br Saling menghormati antara negara Rasional Mana-rnan2ax t

(b) (c) Kerajinan Penglibatadni rl dalam pernbangunan negara Cinta akan negara

Mana-rnana3 x,lm t0 . ZOPFAN (ZonA man,B ebasd an Berkecuali) Penerangan/ Huraian/Contoh/ - J-qyqpat -sikap beftanggungjawab menimbulkan kepercayaain __Ieyellnen.oralanisn - memikultuga/s kewajipan - melaksanakatung as/ kewajipan Mana-mana2 x1m menguatkuasakan undang-undan/ gA kta PencegahaRn asuah Kernpenk esedaran Mana-mana2 x1m Markah Catatan Bertanggungjawab Mana-man2ax {m Mana-mana jawapan yang munasabah - dikenakatnin dakan undang - menjejaskanim ejd iri tvtery-nqqse5 lg - menjejaskanim ej negara - pelabuhr ilang keyakinan - melemahkasni stem pentadbiran [d!ana-mana2 xim 1 I Mana-mana 1 ljawapan Mana-mana jawapan yang munasabah

t1 Nilai Hidup bersama secaraa man Salingm embantu dan bekerjasama Rasional Penerangan/ Huraian/Conto - hidup berbaik-ba C/H: bersepakat - nnengutamakan kedamaia hidup C/H: Dua penerangan huraian i contoh nilai berkaitan - usaha yang membina C/H : merealis wawasan - usaha yang c bersama -9tt -renail Dua peneran huraian / contoh nilai berkaitan - boleh berfikir C/H : ambil kira ke - dapat bertindak C/H :sentiasa ber Dua peneran huraian / con nilai berkaita Penerangan/ Huraian/Contoh/ -rnenerimap t undang-unda C/H: akunu nda siber - mematuhpi eri undang-undang C/H:mematuhie - boleh CiH: an - dapat CIH :sei Dua per huraian nilai ber ffirkah [1ml [1ml it'nl Markah 1 Dua hura nilai

nl ,ntp$.,lawag?_!-baik-baik ;epakat nakan n / keharmonian n9!,Erruglgre!angan dan ;ontoh daripada itan Markah Catatan 1+1 1+1 Terima mana-mana huraiana tau contoh yang munasabah [4m] ng baik / rlisasikan san 2020 ng dilakuan rjukann egara 1+1 1+1 Terima mana-mana huraiana tau contohy ang munasabah rangan dan :ontoh daripada ritan ,rfrkir _I kira kebaikan rrtindak wajar asa bermuafakat [4m] 1+1 1+1 Terima mana-rnana huraiana tau contohy ang munasabah angand an ontoh daripada itan [,1m1 ngan/ Jawapan Markah Catatan enerimap eratr-rra/ n lang-undang { : akunu ndang-undang er rematuhpi eraturan/ Jang-undang

''l:mematuahki ta a penerang-adna n --raian / contoh daripada ai berkaitan bolehb erfiktr { : ambil kira kebaikan dapatb ertindakw ajar -'l: sentiasab ermuafakat 1+1 1+1 Terima mana-mana huraiana tau contohy ang munasabah [4m] 1+1 1+1 Terima mana-mana huraiana tau contohy ang munasabah penerangand an ian / contoh daripada berkaitan [1rnl [4ml

Bil Nilai 11 Menyayangdia n mengharEail am sekitar Keharmonian antaram anusia dengana lam sekitar Kemapanan sekitar i P;ka td:hadap-i isu-isua lant I sekitan iIII f---IL_____ t2 I _t _ i n*' -l--i I [1ml [1ml Penerangan/ Huraian/Cont -memeliharaal ams el C/H : menjagah utan simpanan -memuliharaal ams el C/H: penghutanasnr Dua penerangan huraian I contoh nilai berkaitan -hubungahna rmonis n'lanusidae ngana lr sekitar C/H : tidak lakukan pembalakahna r -kualitki ehiclupamn ar dan alam terpelihara C/H : kekalkanfl orad fauna Dua penerangan huraian / contoh nilai herkaitan -mengekalkan keseimbangaanla m sekitar C/H :ekosistem -tanggungjawabbe rsarna C/H:m emeliharhau tan sirnpanan Dua penerangan huraian / contoh qilar-lelLelteq--prihatinte rhadapa lar sekitar

C/H: ambilb eratt erhi kesan pembalak haram -berusaha menyelesaikannya c/H._pgnghgjgngeen Duap enorangand ar huraian I contoh dar nilai berkaitan sekitar :an sekitar r semula Markah Catatan Terima mana-mana huraiana tau contohy ang munasabah dan daripada [4ml antara alam haram manusia rara "a dan 1+1 1+1 Terima mana-mana huraiana tau contoh yang munasabah dan daripada [4ml hutan 1+1 1+'l Terima mana-mana huraiana tau contoh yang munasabah dan daripada [4ml ralann terhadap lalakan a rn semula 1+1 1+1 Terima mana-mana huraiana tau contoh yang

munasabah dan daripada [4ml

13 Mematuhi peraturand an undang Rasional -menerimpae raturan undang-undang C/H : akur undang-undang alam - mematuhpi eraturan/ undang-undang C/H:mematuahki ta Dua penerangand a huraian / contoh da nilai berkaitan - boleh berfikir CIH: ambilkirak ebaikan - dapatb ertindawk ajar C/H: penghutanasne mula Duap enerangand an huraian f contoh daripada nilai berkaitan 1+1 1+1 Terima mana-mana huraiana tau contoh yang munasabah n I t4ml ripada I :an al 1+1 1+1 [4ml Terima mana-mana huraiana tau contoh yang munasabah [1rnl Catatan : L Tancla 3 set nilai pertama jika calon menjawab melebihi tiga set jaw apan. 2. Pilih dua set nilai rnarkah tertinggi. 3. Nilai harus terkandung dalarn B.P. I - B.P. 7 4. Senarai nilai sahaja tarrpa ayat :0 markah. 5. Nilai sahaja (dalarn bentuk ayat) = I markah setiap nilai (Mak 2rn) 6" Nilai denganp enerangan'2= markah( Nl +.Pl) ?" lrlilai derr[an iruraian I contoh sahaja (tanpa kata kunci penerangan) : I ma rkah untuk nilai sahaja. 8. Fenerangann ilai mesti mempunyaik ata kunci9. .Iika tiada penerangan,t etapi contoh yang rnempunyai sebagai penerangan. 10. Singkatan: N: Nilai ,P : Penerangann ilai, P = huraian,P : contoh. Bagi seti aP pelterangan nilai, terima huraian atau contoh' t l. Markahm aksimums etiaps oalan: 10r narkah'

12. Jikacalonm enjawab3 soalane sei,t andak etigatiganyad anm engambil kira duas oalany angm ernpunyami arkaht ertinggi' kata kunci diterima