Anda di halaman 1dari 26

Nombor Asli

Shortcuts
O 7ort Content
Topik 3

Nombor Asli3.0 Sinopsis

To72 n mengena Nombor Asl yang merang2um Nombor Perdana,Nombor
Nodular,Teorem Asas Arthmet2 dan re2reas nombor. Dalam Nombor Perdana
7eraturan 2ebolehbahag dan 7emfa2toran 7erdana dengan mengguna2an 7o2o2
fa2tor dtt2berat2an. Cara yang lan untu2 mencar gandaan se7unya ter2ecl dan
fa2tor se7unya terbesar 2hasnya untu2 nombor besar dcar dengan mengguna2an
Algortma ucldean. Nana2ala, Nombor Nodular melbat2an o7eras asas dan
a7l2asnya dalam 2ehdu7an juga dbncang2an. Per2atan antara Nombor Fbonacc
dengan Nsbah Keemasan (Colden Rato) dan alam semula jad a2an dbncang2an dan
da7l2as2an dalam re2reas nombor dan 7enyelesaaan masalah.

3.1 Hasil Pembelajaran

1. Nengguna2an 7eraturan 2ebolehbahag untu2 menentu fa2tor bag sesuatu
nombor.
2. Nencar hasl darab fa2tor 7erdana bag sesuatu nombor dengan
mengguna2an 7o2o2 fa2tor.
. Nengguna algortma ucldean untu2 mencar gandaan se7unya ter2ecl dan
fa2tor se7unya terbesar.
4. Nengguna2an Nombor Nodular untu2 menyelesa2an masalah haran.
S. Nenga7l2as nombor Fbonacc, nsbah Keemasan dan 7eta2 abjad dalam
re2reas nombor dan 7enyelesaan masalah.3.2 Kerangka Konsep3.3 Nombor Perdana

3.3.1 Bahagi
Kata2an a dan b adalah sebarang nombor bulat dengan 2eadaan a = 0. Kta
2ata a bahag b, dan dtuls sebaga a b j2a dan hanya j2a terda7at satu nombor
bulat dengan 2eadaan a = b. Smbol a b berma2na a tda2 bahag b.
Dalam 7er2ataan lan, a bahag b j2a dan hanya j2a a adalah fa2tor bag b.
A7abla a bahag b, 2ta juga 2ata2an a adalah 7embahag (dsor) bag b, b adalah
gandaan (mult7er) bag a, dan b boleh dbahag oleh a.
ontoh
Fa2tor bag 12 adalah 1, 2, , 4, dan 12 2erana 1 12 = 12, 2 6 = 12, 4 = 12.
Pembahag 12 = 1, 2, , 4, 12 ( sama dengan fa2tor)
Candaan bag 12= 12,24,6,...
Tentu2an sama ada yang ber2ut benar atau 7alsu. ]elas2an.
() 12 () 8 adalah 7embahag bag 36
() 216 adalah gandaan bag 6 () 7 bahag 4
Penyeleasaian
() Benar. 12 2erana .4.= 12
() Benar. 8 adalah 7embahag bag 36 2erana 8. 12 = 36
() Benar. 216 adalah gandaan bag 6 2erana 6. 6 = 216
() Palsu. 7 4 2erana tada nombor bulat dengan 2eadaan 7 = 4

3.3.2 Kebolehbahagi
Pernah2ah anda lhat atau f2r bagamana seseorang da7at menentu2an sesuatu
nombor tu boleh dbahag dengan nombor tertentu secara ce7at dan 7antas? Past
anda berasa gharah, bu2an?
Nar 2ta lhat ujan 2ebolehbahag bag nombor yang besar serta contohnya.
&ian Kebolehbahagi Contoh
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 2 iika
digit akhirnya ialah 0, 2, 4, 6 or 8.
168 boleh dibahagi oleh 2 kerana digit
akhirnya ialah 8.
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 3 iika
iumlah semua digit boleh dibahagi oleh 3.
168 boleh dibahagi oleh 3 kerana iumlah
digitnya ialah 15 (16815), dan 15 boleh
dibahagi oleh 3
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 4
iika dua digit akhir nombor itu dibahagi 4.
316 boleh dibahagi oleh 4 kerana 16 boleh
dibahagi oleh 4.
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 5 iika
digit akhir ialah 0 atau 5.
195 boleh dibahagi oleh 5 kerana digit
akhirnya ialah 5.
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 6 iika
nombor itu boleh dibahagi oleh 2 AN 3.
168 boleh dibahagi oleh 6 kerana nombor
168 boleh dibahagi oleh 2 AN 3.
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 8
iika tiga digit akhir boleh dibahagi oleh 8.
7,120 boleh dibahagi oleh 8 kerana 120 boleh
dibahagi oleh 8.
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 9
iika umlah semua digit boleh dibahagi oleh
9.
549 boleh dibahagi oleh 9 kerana iumlah
semua digit ialah 18 (54918), dan 18
boleh dibahagi oleh 9.
Sesuatu nombor boleh dibahagi oleh 10 iika
digit akhirnya ialah 0.
1,470 boleh dibahagi oleh 10 kerana digit
akhirnya ialah 0.
Ada2ah anda sudah faham begtu mudah untu2 menguj 2ebolehbahag sesuatu nombor
dengan mengngat bebera7a 7eraturan d atas?
Nyata2an nombornombor yang boleh membahag nombor ber2ut
1. 4S0
2. 102,
. 168,
4. SS,
S. 144,
6. 2S6

3.3.3 Algoritma Euclidean
Dalam se2olah menengah anda telah ddedah2an cara mencar gandaan se7unya
ter2ecl (CSTK) dan fa2tor se7unya terbesar(FSTB) (sla ruju2 bu2u te2s Natemat2
Tng2atan 1) .Terda7at satu cara lan untu2 mencar CSTK dan FSTB 2hasnya untu2
nombor yang besar. FSTB boleh dcar dengan menga7l2as algortma bahag secara
berulang.Cara n d7anggl Algoritma Euclidean. FSTB bag dua nteger boleh dcar
dengan membahag 7embahag dengan ba2 secara berulang sehngga menda7at ba2
0. FSTB adalah ba2terakhir yang bu2an sfar dalam algortma n. Contoh ber2ut
menunju22an algortma ucldean
ontoh:
Car FSTB bag 81 dan S7 dengan mengguna2an cara Algortma ucldean
(Algortma n mengguna2an nombor yang lebh 2ecl membahag nombor yang lebh
besar secara berulang dan car ba2nya)
FSTB(81,S7), 81 = 1(S7) + 24
S7 = 2(24) + 3
24 = 2(3) + 6
3 = 1(6) + 3
6 = 2(3) + 0.
(Nenda7at ba2 0 menunju22an lang2ah a2hr dalam algortma ucldean)
]ad FSTB(81,S7) = 3 atu ba2 tera2hr yang bu2an sfar. adalah fa2tor bag 6.

ika a dan b adalah integer, di mana a = 0, dan
b a q r. di mana q dan r adalah integer,
maka FSTB(a.b) FSTB(a.r)

Ke7utusan d atas d7eroleh berdasar2an algortma ucldean asas yang dnyata2an d
bawahBerdasar2an contoh d atas, FSTB (81,S7) = FSTB(S7,24) =FSTB(24,3)= FSTB(3,6) =
FSTB(6,).
Seterusnya, gandaan se7unya ter2ecl boleh dcar dengan mengguna2an rumus
ber2ut
Na2a,, CSTK (81,S7) = = 1S3
Car FSTB bag 7asangan nombor ber2ut dengan mengguna2an algortma ucldean
dan seterusnya mencar CSTK bag 7asangan nombor tersebut.
(a) FSTB(23, S1) ,
(b) FSTB(140,S43) ,
(c) FSTB(2160,333) ,
(d) FSTB (813,22)

GSTK (a.b)

Perkara yang perlu dibuat:

Ruju2 bahan resos dan baca

1. S.Croes (2006). 7lorng Number and S7ace. Dea2n Unersty. Dsblty m.s
20120S

2. S Croes (2006).To7c 2 - The natural numbers Addtonal notes. Prme
Factoraton The ucldean Logarthm
. Buat Tutoral .
4. Car sumber yang lan untu2 membuat lathan yang ber2atan.

3.4 Teorem Asas Aritmetik
Sebelum 2ta faham teorem d atas 2ta 7erlu faham bebera7a defns 7entng yang
a2an dbncang2an d bawah
! Definisi Nombor Perdana
Nombor 7erdana adalah integer positif p, dmana p > 1 (7 lebh besar dar7ada 1)
j2a a hanya boleh dibahagi oleh nombor positif 1 dan p (dirinya sendiri).
Dalam 7er2ataan yang lan, nombor 7erdana adalah nombor yang mem7unya
hanya dua faktor sahaja.
Na2sud boleh dbahag alah, a7abla dbahag a2an menghasl2an nteger (ruju2 atas) .
! Definisi Nombor Komposit (omposite Number)
Nombor komposit adalah integer q, dmana q > 1 dan boleh
dibahagi dengan nombor selain 1 dan dirinya sendiri.Basanya nombor 2om7ost
boleh dtuls sebaga hasl darab nombor 7erdana. Sebaga contoh 0 = 2S
Dalam 10 nteger 7ostf 7ertama, 2,,S,7 adalah nombor 7erdana dan 4,6,8,3,10
adalah nombor 2om7ost (com7oste number). !nteger 2 adalah satusatunya nombor
7erdana yang gena7 (een). Cuba f2r 2ena7a 1 bu2an nombor 7erdana?


3.4.1 Teorem Asas Aritmetik (TAR) membertahu 2ta hubungan antara nombor
2om7ost dengan nombor 7erdana. Teorem n menyata2an bahawa

ombor asli boleh diIaktorkan secara unik sebagai hasil darab nombor
perdana dalam cara yang unik.

A7a ma2sud 2enyataan d atas? Nar 2ta melhat contoh ber2ut

60 = 2 2 S atau
= S 2 2
TAR membertahu 2ta bahawa tada cara untu2 memfa2tor2an 60 dalam nombor
7erdana yang lan selan dar7ada yang dtuls d atas. Pemfa2toran n adalah un2.
Susunan fa2tor adalah tda2 7entng. ( Adalah benar 2ta boleh fa2tor 60 menjad 4 1S
teta7 4 dan 1S bu2an nombor 7erdana).
Seterusnya, mar 2ta lhat cara yang mudah untu2 menuls sebarang nombor 2om7ost
dalam bentu2 hasl darab nombor 7erdana.

3.4.2 Pokok Faktor
Bahagan n menerang2an cara menuls nombor 2om7ost dalam bentu2 hasl
darab nombor 7erdana dengan menggna2an 7o2o2 fa2tor.
40 60
2 20 2 1S
2 10
10S
2 S
S

S 7
Cambarajah d atas menunju22an 7o2o2 fa2tor bag 40 dan 60. Po2o2 fa2tor n dbna
dengan mencar satu fa2tor dahulu dengan mengguna2an 7eraturan 2ebolehbahag
yang telah anda belajar dalam bahagian 3.3.2. Seta7 fa2tor tu mung2n nombor
7erdana atau 2om7ost. ]2a nombor tu 2om7ost terus2an 7emfa2toran sehngga a
tda2 da7at dfa2tor2an.
]ad, 60 = 2 2 2 S ( atau 2

S)
dan 60 =2 S 7 (atau 2
2
S 7)
(Hasl darab fa2tor yang dtuls dalam 2urungan tu adalah notas e2s7onen.)
Dengan dem2an 2ta boleh merumus2an bahawa,Car 7emfa2toran 7erdana bag (a) 200, (b) 7S, (c) 6 dan tuls2an jawa7an dalam
bentu2 notas e2s7onen.

3.4.3 Konjektur Coldbach
Pernah2ah anda dengar tentang 2onje2tur Colbach? Konje2tur n ber2atan dengan
nombor 7erdana. Konje2tur Coldbach berbuny se7ert ber2ut
ontoh:
4 = 2 +2, 10 = + 7 atau S + S, 100 = 83 + 11
Perhat2an nombornombor yang dtambah2an adalah nombor 7erdana.

ika 2 adalah nombor komposit, maka terdapat nombor
perdana p
1

,
p
2
,..., p
n
dengan keadaan

2 p
1
x

p
2
x ...x p
n


Ini dipanggil pemIaktoran perdana bagi 2


Semua nombor asli genap yang besar daripada 2 boleh ditulis sebagai iumlah
2 nombor perdana.


Boleh2ah anda member contohcontoh yang lan? Atau7un anda boleh membu2t2an
2onje2tur n salah?

Perkara yang perlu dibuat:

1. Baca dar Bahan Resos The Fundamental Theorem of Arthmetc" n Suse Croes
(2006). 7lorng S7ace and Numbers - Study Cude. 7.24.
2. Baca dar Bahan Resos Prme Numbers" n Rchard ].B. Number Systems An
elementary a77roach. 7. 142 - 14S
. Buat s7noss dar bacaan Ryan's 7rmes" n B. ]urasche2 S A.S. ans (2000).
4. Car sumber yang lan untu2 membuat lathan yang ber2atan.
Selamat belajar dan Selamat meneroka!
Peringatan Anda digalakkan melayari
laman web atau cari dari buku rujukan di
pusat sumber untuk meningkatkan
pemahaman anda. Segala latihan yang
dibuat perlu dimasukkan dalam portfolio
masingmasing.

3.S Nombor Nodular
Dalam bahagan n 2ta a2an membncang
tentang artmet2 jam, o7eras asas yang
melbat2an artmet2 jam dan 2e2ongruenan
mod. Artmet2 modular adalah matemat2 yang
hanya mengguna2an set nombor yang fnt. Banya2 masalah boleh dselesa2an dengan
mengguna2an nombor modular antaranya menentu2an har a7a yang anda lahr 7ada
tahun tertentu, mencar 2od rahsa, har tertentu 7ada tar2h tertentu dan sebaganya.

3.S.1 Aritmetik ]am
Artmet2 jam (atau modular) adalah artmet2 yang anda buat 7ada jam.
Pada jam 12 (12hour cloc2), terda7at 12 nombor atu 1, 2,,4,S,6,7,8,3.10,11 dan
12. Basanya 2ta mengguna nama 7awa untu2 nombornombor 7ada jam, dan mula
dengan 0 bu2an 1. Na2a nama 7awa 7ada jam12 2ta guna 0,1,2,,4,S,6,7,8,3,10,11.

Untu2 memudah2an 2efahaman anda 2ta mengguna2an jam12 d atas untu2 membuat
artmet2 yang mudah.
]2a se2arang 7u2ul ( o'cloc2) dan 2ta tambah S jam dan jam a2an menunju22an
7u2ul 8 (8 o'cloc2), jad 2ta tuls + S = 8. Teta7 j2a se2arang 7u2ul 11 dan 2ta
tambah S jam dan jam a2an menunju22an 7u2ul 4 (4 o'cloc2), jad 2ta 7erlu
menuls 11 + S = 4 bu2an 16 2erana tda2 terda7at nombor 16 7ada jam12.
Seta7 2al 2ta mele7as 12, 2ta memblang jam mula 1 semula. ]2a 2ta menambah
nombor dengan cara 2ta menambah jam dengan mengguna2an jam, 2ta sebenarnya
mela2u2an aritmetik jam. Na2a, dalam jam artmet2 8 + 6 = 2 2erana 6 jam sele7as
7u2ul 8 adalah 7u2ul 2.

Dengan mengguna2an model jam d atas sebaga 7anduan, leng2a72an ]adual 1 d
bawah.
]adual 1 Penambahan pada ]am12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1
2
3 5
4
5
6 12
7 7
8 11
9 7
10
11
12 1

Apakah yang anda perhatikan nilainilai yang diperoleh dalam
]adual 1? Apa yang anda telah lakukan ialah menambah
nombor berdasarkan jam12 dan elemenelemen dalam jadual
itu adalah finit yang terdiri daripada set
{1,2,3,4,S,6,7,8,3,10,11,12}.
Berdasarkan ]adual 1 yang anda telah lengkap, selesaikan
soalan berikut:
1.O 7 + 6 = _____
2.O 11 + 7 = _____
.O + 6 = _____
4.O S + 12 = _____
S. 7 + 1 = _____
6.O 12 + 3 = _____
7.O 1 + 8 = _____
8. 3 + 4 = _____

3.S.2 Operasi Asas Aritmetik ]am

Penola2an, 7endaraban, dan 7embahagan dalam artmet2 jam boleh dta2rf2an
sebagamana dalam artmet2 basa
(a) Penola2an a - b = berma2na a = b +
(b) Pendaraban a b = ab berma2na b + b +... + b
tambah a 2al
(c) Pendaraban sfar ]2a a = 0, ma2a a b = 0 b = 0
(d) Pembahagan a b = a / b = berma2na a = b mem7unya
songsang
7endaraban

Dengan mengguna2an ta2rfan o7eras asas artmet2 jam seleasa2an soalan ber2ut
berdasar2an jam12.

() 4 - 3 () 4 3 () 4 7 () 4/3

Penyelesaian
() 4 - 3 =
Berma2na 4 = 3 + .
Dar ]adual 1, = 7

() 4 3 berma2na 3 + 3 + 3 + 3 =12 ( dar ]adual 1)

() 4 7 = y
Berma2na 4 = 7 y
Dengan cara cuba jaya, 7 1 = 7, 7 2 = 2, 7 = 3, 7 4 = 4.
Na2a y = 4
() 4/3 = t
Berma2na 4 = 3 t
Dengan cara cuba jaya, 3 1 =3, 3 2 = 6, 3 = , 3 4 = 12,
3 S =3, 3 6 = 6, 3 7 = , 3 8 = 12,
3 3 =3, 3 10 = 6, 3 11 = , 3 12 = 12
Oleh 2erana tada nla t a7abla 3 t = 4, ma2a 4/3 tda2 wujud.
Pertmbangan2an sstem matemat2 berdasar2an jamS dengan set fntnya = {0, 1, 2,
, 4}. Proses 7enambahan 7ada jamS adalah sama dengan jam12 2ecual nombor
nombor dalam set n adalah {0, 1, 2, , 4}.

La2sana2an 7roses 7enambahan dan 7endaraban untu2 jamS (modulo S
arthmetc) dengan meleng2a72an ]adual 2 dan ]adual 3masngmasng.

]adual 2 Penambahan pada jamS
0 1 2 3 4
0
1
2
3
4


]adual 3 Pendaraban pada jamS

0 1 2 3 4
0
1
2
3
4

Proses 7enambahan atau 7endaraban d atas juga d2enal modulo S atau mod S
Dar ]adual 3, dda7at
4 + 3 = dan 2 + 1 =
Na2a, 4 + 3 = 2 + 1
Untu2 menjad 7ernyataan d atas benar, 2ta mengguna2an notas ber2ut
4 + 3 = 2 + 1, (mod S)
Dbaca sebaga 4 + 3 adalah 2ongruen 2e7ada 2 + 1, mod S." Dengan
dem2an kekongruenan mod m dta2rf2an se7ert ber2ut


Kekongruenan Nod m

ombor nyata a dan b adalah kongruen modulo m, a b, (mod m), iika
beza adan b adalah gandaan bagi m.


ontoh
Tentu2an 7ernyataan ber2ut sama ada benar atau 7alsu.
() 8, (mod S) () S, (mod S) () 13, (mod S)

Penyelesaian
() 8, (mod S) 2erana 8 - = S, dan S adalah gandaan bag S.
() S, (mod S) 2erana S - = S0, dan S0 adalah gandaan bag S.
() 13, (mod S) 2erana 13 - = 16, dan 16 bu2an gandaan bag S.

Terda7at cara yang lan untu2 menentu2an sama ada dua nombor tu 2ongruen mod m.
Bahag2an seta7 nombor dengan m dan sema2 ba2nya. ]2a ba2 mere2a adalah sama
ma2a nombornombor tu 2ongruen mod m. Contoh, S ba2nya , dan S S
ba2nya juga, jad S, (mod S).

ontoh:
Selesa2an 7ersamaan ber2ut.
1. 4 + 3 , (mod S) 2. 1S + 32 , (mod S) . 2 + 4 , (mod
S)
4. 2 - 4 , (mod S) S. 7 S , (mod 7) 6. - S , (mod
12)

Penyelesaian

1. 4 + 3 = 1 , (mod S)
Na2a, = .
(Panduan 1 S dan da7at2an ba2nya)

2. 1S + 32 = 107 2, (mod S)
Na2a, = 2.

. 2 + 4 =6 1, (mod S)
Na2a, = 1.

4. 2 - 4 7 - 4, (mod S) 2erana 2 7, (mod S)
, (mod S).
Na2a, =

S. 7 S =S 0, (mod 7)
Na2a, = 0

6, - S = 1S - S, (mod 12) 2erana 1S, (mod 12)
10, (mod 12)
Na2a, = 10.

ontoh:
Februar 2011 mem7unya 28 har dan 1 Februar adalah har Selasa. Tentu2an har
a7a2ah 7ada 1 Februar dan 28 Februar ?

Penyelesaian

Bna jadual ber2ut
ari Selasa Rabu Khamis umaat Sabtu Ahad Isnin
ari (mod
7)

1

2

3

4

5

6

0

Har Selasa 2ta leta2 nlanya 1 2erana 1 hb bersamaan 1 1, (mod 7).
Na2a 14 Feb , 1 6, (mod 7)
]ad, 14 Feb jatauh 7ada har Ahad (ruju2 jadual d atas)

Untu2 28 Feb, 28 0, (mod 7)
Na2a, 28 Feb jatuh 7ada har !snn.


Untu2 melhat a7l2as modulo artmet2 dalam 2ehdu7an haran yang lan sla baca
contoh S dan 6 dalam Cloc2 Arthmetc" and Nodulo Fe Arthmetc" n
Smth (2001). The Nature of Nathematcs, 7.216 - 221. m.s 220 dan 221 masng
masng.
1. Pernyataan mana yang benar?
(a) S + 8 1, (mod 6), (b) S + 4 1, (mod 7), (c)
108 12 , (mod 8)

2. Selesa2an
(a) 3 + 6, (mod S), (b) 7 11, (mod 12), (c) 4 ,
(mod S)(d) 1 2, (mod S)
. Car nla j2a () - 2 , (mod 6), () 2, (mod 7),
() 4 S, (mod 3)

4. 1 Nac 2011 jatuh 7ada har Selasa. Bna jadual modulo 7 untu2 bulan Nac.
Seterunya, tentu2an har a7a2ah () 3 Nac, () 22 Nac dan () 1 Nac ?


Perkara yang perlu dibuat:

1. Baca dar Bahan Resos Cloc2 Arthmetc" and Nodulo Fe Arthmetc" n Smth
(2001). The Nature of Nathematcs, 7.216 - 221 dan Nodular Arthmetc 7.118 14

2. Buat lathan dar Problem Solng" n Smth (2001). The Nature of Nathematcs.
3
th
ed. 7. 22S226

. Baca A card trc2" n Nller, Heeren S Hornsby (1330). Cuba helah dengan 2awan
anda.Tuls2an satu rng2asan bagaman helah artmet2 modular boleh dguna2an untu2
menerang2an helah tu.


SELANAT BELA]AR!

Peringatan Segala latihan yang dibuat perlu dimasukkan dalam portfolio
masingmasing.
Rujukan

S.Croes (2006). 7lorng Number and S7ace. Dea2n Unersty. Dsblty m.s 201
20S

S Croes (2006).To7c 2 - The natural numbers Addtonal notes. Prme
Factoraton The ucldean Logarthm

The Fundamental Theorem of Arthmetc" n Suse Croes (2006). 7lorng S7ace
and Numbers - Study Cude. 7.24
Prme Numbers" n Rchard ].B. Number Systems An elementary a77roach. 7. 142 -
14S
Cloc2 Arthmetc" and Nodulo Fe Arthmetc" n Smth (2001). The Nature of
Nathematcs, 7.216 - 221 dan Nodular Arthmetc 7.118 14

Problem Solng" n Smth (2001). The Nature of Nathematcs. 3
th
ed. 7. 22S226Laman web yang berkaitan:

1. Artmet2 ]am (cloc2 arthmetcs)
htt7//wwwmath.cudener.edu/~wcherow/cloc2ar.html

2. Natemat2 Nodular
htt7//www.shodor.org/succeedh/succeedh/modularmath/ntroducton.html

. Ke2ongruenan modulo
htt7//syssc.atu.edu/math/faculty/fnan/40/absalg10.7df

4. ncode and decode secret messages"
htt7//www.antlles.212..us/math/cry7totut/modarthmetc.htm