KURSUS INDUKSI JURULATIH UTAMA KEBANGSAAN KSSR DAN PBS TAHUN DUA, 2011

TARIKH : 6 - 10 JUN 2011 TEMPAT : GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON

Anjuran BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1

PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Oleh :

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

FOKUS PEMBENTANGAN
1. Pengenalan 2. Punca Kuasa 3. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010 4. Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian(RPH) 5. Penutup

3

(SEKSYEN 117

2. PUNCA KUASA

134)

TANGGUNGJAWAB, KUASA, FUNGSI DAN BIDANG TUGAS KETUA NAZIR SEKOLAH DAN NAZIR SEKOLAH DALAM AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) Sub Seksyen 117(a) : Ketua Nazir Sekolah bertanggungjawab dengan kerjasama mana-mana pihak yang berkuasa yang dilantik oleh Menteri bagi memastikan bahawa TARAF PENGAJARAN YANG MEMUASKAN DIWUJUDKAN DAN DI KEKALKAN di institusi pendidikan

4

Seksyen 118: Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh MEMBERIKAN NASIHAT kepada pengelola atau mana-mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara yang berhubungan dengan pengajaran dan kaedah pengajaran.

5

Sub-Seksyen 120(1): Ketua Nazir hendaklah MENGEMUKAKAN SUATU LAPORAN kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut seksyen 117, dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah, dia hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai pada laporan itu

6

Seksyen 134: Kesalahan dan penalti berhubungan dengan Nazir
Seseorang yang (a)menghalang dan menggendalakan KN atau NS dalam menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 121; (b)enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu, sukatan pelajaran, rekod, buku, bahan, dokumen atau barang, atau enggan memberikan maklumat dengan melanggar subperenggan 121(b)(ii); atau (c)memberikan apa-apa maklumat yang palsu dalam apa-apa perkara yang material atau yang dia tahu adalah palsu atau yang dia tidak percayai adalah benar, adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali
7

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

8

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya. (2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .
9

SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI), SURAT SIARAN KPM
CONTOH : SPI Bil. 3/1999 : Penyediaan Rekod P&P SPI Bil 3-1999.doc SPI Bil. 3/1987 : Penyeliaan P&P Dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar SPI Bil 3-1987.doc SPI Bil. 4/1986 : Panitia Mata Pelajaran SPI Bil 4-1986.doc

10

3. SKPM 2010
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

APAKAH SKPM
Alat atau instrumen untuk menentukan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan sekolah. (dan dapat memerihalkan secara eksplisit
maksud frasa taraf (atau standard) pengajaran yang memuaskan seperti yang disebut dalam Akta Pendidikan 1996 - Subseksyen 117(a))
12

KE UNAAN SKPM
KPM (PEMANTAUAN & PENI AIAN)

SEKOLAH (*PKS-SKPM)

PENGUKURAN STANDARD

PENINGKATAN KUALITI

PENGIKTIRAFAN
13 14

*PKS-SKPM
Penarafan Kendiri Sekolah mengukur standard semasa di sekolah. mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan isu. menyediakan program penambahbaikan Skor PKS-SKPM ‡ Sebahagian skor ranking sekolah program NKRA
14

KANDUNGAN SKPM 2010 (5 STANDARD)
1-KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

2-PENGURUSAN ORGANISASI
3-PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SUKAN, DAN HAL EHWAL MURID

4-PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

5-KEMENJADIAN MURID
15

Bilangan Aspek & Wajaran Skor
Standard 1. Kepimpinan dan Hala Tuju 2. Pengurusan Organisasi 3. Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan, dan Hal Ehwal Murid 4. Pembelajaran dan Pengajaran 5. Kemenjadian Murid Jumlah Aspek 8 8 15 12 50 Wajaran 10% 15% 20% 20% 35%
16

STANDARD 4: ASPEK 4.1 ASPEK 4.2 ASPEK 4.3

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENGLIBATAN MURID PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID HASIL KERJA MURID

ASPEK 4.4
ASPEK 4.5 ASPEK 4.6 ASPEK 4.7 ASPEK 4.8 ASPEK 4.9 ASPEK 4.10 ASPEK 4.11 ASPEK 4.12

PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU
KAEDAH PENYAMPAIAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN PENILAIAN TEKNIK PENYOALAN PENGUASAAN ISI KANDUNGAN PENGURUSAN KELAS (BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL / PADANG) AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN

17

STANDARD 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU
Kriteria kritikal

PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN.

‡Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. ‡Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur Skor 5 dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. ‡Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. ‡Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang 18 seterusnya.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
1. 2. 3. Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan berdasar takwim sekolah Diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid

19

DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa Pelajaran, Tema/ Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan Inovasi, EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada KSSR. seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Bahasa, Teknologi, Sekitar, Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P 20 ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan ii. pemulihan, pengayaan) pengayaan)

7. 8. 9.

DRAF CONTOH PENULISAN RPH KSSR MATA PELAJARAN

21

PENUTUP
Pendidikan tidak boleh berterusan dengan cara yang lama atau membuat lebih banyak perkara yang serupa, kerana kesannya akan membuahkan hasil yang serupa atau lebih banyak hasil yang serupa. Oleh itu, kita perlu mencari cara yang baru atau ubahsuai yang lama ,atau cipta yang baru, supaya kita dapat sesuatu yang baru, yang lama akan nampak baru dan akan lebih banyak benda yang baharu.
..Tan Sri Dato Dr Wan Zahid Mohd Nordin
22

23

SEKIAN

24