Anda di halaman 1dari 19

INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

ISI KANDUNGAN
1 2 1 3 4 5 6 1 Maksud IKS CiriCiri-ciri IKS Kegiatan IKS Kepentingan IKS Kaitan IKS dengan Industri Besar Masalah IKS dan Cara Mengatasi

MAKSUD IKS
Modal berbayar kurang daripada RM2.5 juta.

Pekerja sepenuh masa kurang daripada 150 orang. Nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta.

CIRICIRI-CIRI IKS
Jenis Keluaran
Keluaran IKS tidak memerlukan tahap teknologi yang tinggi, mesin yang canggih, dan pekerja yang berkemahiran tinggi.

Organisasi

Organisasi IKS lebih mudah, berskala kecil, kurang birokratik, dan kurang formal berbanding dengan industri besar.

Modal

Kebanyakan IKS terdiri daripada syarikat sendirian berhad, perkongsian atau milikan tunggal yang bermodal kecil dan sederhana

samb amb

Lokasi

IKS pada lazimnya terletak di lot kawasan perindustrian yang harga lebih murah, di pinggir bandar, di bandar kecil, di desa, malahan di rumah kediaman sendiri. Pekerja IKS lazimnya mempunyai pendidikan formal yang rendah, berkelayakan rendah, dan kurang bertauliah.

Ciri umum Pekerja Teknologi Pengeluaran

Tahap teknologi pengeluaran IKS adalah rendah, berbentuk insentif buruh, dan kurang menggunakan mesin serta kurang mengamalkan automasi.

KEGIATAN IKS

Logam Melibatkan kepakaran dalam bidang kimpalan dan mesin Keluaran digunakan dalam industri berat. Contoh keluaran seperti bahan logam, komponen jentera, mesin dan bingkai besi.

Sumber Keluaran berasaskan bahan mentah yang terdapat di kawasan operasi. Lebih tertumpu kepada barang pengguna. Contohnya jika kawasan tersebut banyak mengkuang, rotan dan buluh. Keluaran yang dihasilkan seperti tikar, bakul, dan perabot.

Plastik Bahan mentah diperoleh dari industru petrokimia Teknologi yang digunakan adalah yang diimport atau hasil penyelidikan tempatan Contoh keluaran seperti bekas, komponen plastik dan sebagainya.

samb samb
Automotif

Tempahan di peroleh dari industri membuat kenderaan tempat-tempat melalui skim Subkontrak atau Program Pembangunan Vendor. Menghasilkan komponen mengikut spesifikasi ang ditetapkan. Keluaran sepserti bateri, lampu penapis udara, kus en. Memperoleh tempahan dari s arikat besar Bimbingan dan bantuan modal diberikan oleh s arikat besar Contoh keluaran seperti papan litar, a ar, kapasitor dan cip elektronik

Elektrik & Elektronik

Makanan

Lain-Lain

Lanjutan daripada industri berasaskan sumber Memproses makanan a et, minuman, biskut dan sebagain a Industri kraf tangan Industri ubat-ubatan Industri kosmetik

KEPENTINGAN IKS
Kepentingan IKS

Sumbangan kepada usahawan, masyarakat

Sumbangan kepada Negara.

Peluang menceburi bidang perusahaan Me ujudkan peluang pekerjaan

Peluang menggunakan kebolehan, da a cipta dan kreativiti individu Memenuhi keperluan dan kehendak mas arakat

Mengurangkan pengangguran

Pengagihan pendapatan negara

Mengukuhkan stuktur asas industri negara Mengurangkan import barang pengguna

Tabungan dalam ekonomi

Latihan kepada pekerja dan pengusaha

SUMBANGAN KEPADA USAHAWAN, MASYARAKAT


IKS me ujudkan ban ak peluang pekerjaan kerana IKS lebih bersifat intensif buruh. Pekerja ang tidak mahir dan kurang pendidikan berpeluang mendapatkan pekerjaan dalam IKS.

Me ujudkan peluang pekerjaan

Memenuhi keperluan dan kehendak mas arakat

Mas arakat tempatan dapat menikmati pelbagai jenis barang ang bermutu pada harga ang murah. Negara dapat mengurangkan pergantungan kepada barang-barang ang diimport.

samb samb
IKS memberi peluang kepada ahli mas arakat untuk men ertai sektor perindustrian. Seseorang ahli mas arakat dapat mendalami selok-belok perniagaan dengan melibatkan diri dalam IKS. Mas arakat juga boleh memperoleh kemahiran dan pengetahuan dan seterusn a menjadi seorang usaha an dan bukan han a sebagai pekerja sahaja.

Peluang menceburi bidanng perusahaan

Peluang menggunakan kebolehan, da a cipta dan kreativiti individu

Seseorang ang kreatif, mempun ai da a tahan ang tinggi dan pandai mengurus boleh men umbang kepada pembangunan negara. Mereka dapat men umbangkan kepada kemajuan negara dengan menggunakan potensi ang sedia ada pada mereka.

SUMBANGAN KEPADA NEGARA.


Mengurangkan pengangguran IKS merupakan industri ang bersifat intensif buruh. Penggunaan buruh ang ramai secara langsung me ujudkan ban ak peluang pekerjaan dan seterusn a mengurangkan pengangguran. Meningkatkan tabungan dalam ekonomi Pengusaha IKS biasan a memulakan dan membia ai perniagaan dengan simpanan sendiri. Sekiran a ramai usaha an ang mengamalkan sifatjimat cermat dan menabung sebagai persediaan untuk membuka perniagaan sendiri, semestin a kadar tabungan negara akan meningkat. Oleh ang demikian, IKS dapat membantu meningkatkan jumlah tabungan dalam ekonomi.

samb.. samb..

Pengagihan pendapatan negara

Latihan kepada pekerja dan pengusaha

Ke ujudan IKS dapat mengurangkan ketaksamaan jurang pendapatan penduduk. Ke ujudan IKS dapat memberikan peluang pekerjaan kepada pekerja ang kurang pendidikan dan kemahiran, seterusn a membantu mengurangkan ketidakseimbangan dalam pengagihan pendapatan.

Oleh kerana IKS tidak mengamalkan pengkhususan secara meluas, pengusaha dan pekerja terpaksa mempelajari pelbagai jenis aspek perniagaan dari pengeluaran hingga ke pemasaran.

samb. samb.

Mengukuhkan struktur asas industri negara

Mengurangkan import barang pengguna

IKS dapat men ediakan pelbagai jenis barang keperluan industri berat. Barang seperti lampu, papan litar dan sebagain a tidak lagi perlu diimport kerana ian a dikeluarkan oleh IKS dalam negara. Hal ini mampu mengukuhkan struktur industri negara dan menstabilkan imbangan dagangan Mala sia.

Ban ak barang pengguna dikeluarkan oleh pengusaha IKS tempatan, Contohn a pelbagai jenis barang makanan, barangan tekstil dan sebagain a. Kita tidak perlu lagi bergantung kepada barang import untuk menikmati barang-barang tersebut.

KAITAN IKS DAN DENGAN INDUSTRI BERAT


PEMASARAN BERSEPADU
1. MENGAMALKAN KONSEP PAYUNG 2.FIRMAN YANG BESAR AKAN MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA IKS SUPAYA PASARANNYA TERJAMIN. 3. CONTOH PRODUK DALAM INDUSTRI IALAH INDUSTRI KOMPONEN KERETA, KOMPONEN ELEKTRIK DAN TEKSTIL 4. FAEDAH YANG DIPEROLEH IALAH MAWUJUDKAN PELUANG PEKERJAAN, MEMPEROLEH MODAL PUSINGAN DAN MUTU PRODUK DAPAT DITINGKATKAN

PENGATURAN KONTRAK KHAS


1. INDUSTRI BESAR AKAN MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN FIRMA IKS. 2. FIRMA IKS AKAN MEMBEKALKAN KELUARANNYA KEPADA FIRMA BESAR MENGIKUT SYARATSYARAT YANG TERKANDUNG DI DALAM KONTRAK 3. JUMLAH KELUARAN, HARGA BARANAGN, TEMPOH DAN KEMUDAHAN KREDIT AKAN DIJELASKAN DALAM KONTRAK TERSEBUT. 4. CONTOH PRODUK IALAH PAKAIAN DAN BAHAN TEKSTIL. 5. FAEDAH YANG DIPEROLEH IKS IALAH MEMPEROLEH MODAL PUSINGAN DENGAN CEPAT, PASARAN IKS TERJAMIN DAN MEWUJUDKAN PELUANG PEKERJAAAN

SUBKONTRAK
1. FIRMA BESAR AKAN MEMINDAHKAN SEBAHAGIAN PROSES PENGELUARANNYA KEPADA FIRMA IKS. 2. MENGAMALKAN SKIM PERNIAGAAN VENDOR SEPERTI YANG DIAMALKAN PROTON DAN DRBHICOM. 3. CONTOH PRODUK IALAH KOMPONEN KERETA. 4. FAEDAH YANG DIPEROLEH IALAH PASARAN TERJAMIN DAN BEBAN WANG DAPAT DIRINGANKAN

PERBEZAAN ANTARA INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA DENGAN INDUSTRI BERAT IKS
TIDAK MELEBIHI 150 DAN BERKELAYAKAN RENDAH MODAL DAN PEROLEHAN YANG KECIL
MENGUNAKAN TENAGA MANUSIA DAN TEKNOLOGI RENDAH TIDAK MEMERLUKAN PASARAN YANG BESAR

CIRI PERBEZAAN
TENAGA KERJA MODAL KAEDAH PENGELUARAN PASARAN BENTUK MILIKAN LOKASI INPUT JENIS INDUSTRI PENGELUARAN TAHUNAN STRUKTUR PENTADBIRAN

INDUSTRI BERAT
RAMAI DAN KELAYAKAN TINGGI MODAL DAN PEROLEHAN YANG BESAR
MENGGUNAKAN MESIN YANG CANGGIH

PASARAN BESAR SYARIKAT BERHAD MENGGUNAKAN KAWASAN YANG LUAS INPUT KEPADA IKS SECARA SUBKONTRAK SIMEN,BESI,PEMBUATAN KERETA DAN KELULI MELEBIHI 25 JUTA 1 TAHUN. RUMIT DAN SAIZ OPRASI YANG BESAR

MILIKAN TUNGGAL, PERKONGSIAN DAN SYARIKAT MENGUNAKAN KAWASAN YANG KECIL INPUT KEPADA INDUSTRI BERAT KOMPONEN AUTOMOTIF,PLASTIK,KOMPONEN ELEKTRIK DAN PERABOT KURANG DRPD 25JUTA 1 TAHUN KECIL DAN SAIZ OPERASI KECIL

MASALAH IKS
PRODUKTIVITI DAN TEKNOLOGI BURUH TENDAH Tenaga buruh kurang mahir Ta aran gaji rendah dan s arat perkhidmatan kurang baik Skim latihan pekerja ang tidak lengkap Persaingan daripada firma besar

MODAL DAN PEMBIAYAAN Tiada cagaran dan penjamin sesuai Bank kurang berminat sebab kadar faedah ang dihadkan rendah Kos pentadbiran tinggi bagi pengurusan pinjaman kecil-kecilan Rancangan perniagaan dan status ke angan ang kurang men akinkan Kekurangan modal cair

BAHAN MENTAH Kurang modal untuk men ediakan stok simpanan bahan mentah Harga bahan mentah import tidak stabil Pelbagai s arat perlu dipatuhi untuk mendapatkan bahan mentah secara kredit

samb. samb.
Bergantung kepada pasaran domestik ang kecil Tidak mempun ai kepakaran dan kemahiran Tidak mampu mengadakan promosi Bersaing sesama sendiri kerana han a tertumpu kepada pasaran tempatan Keluaran IKS bermutu rendah kerana kualiti bahan mentah rendah Tidak cekap Tingkat teknologi rendah Kurang inovasi, perubahan dan pembaharuan Keban akan IKS berhubung jalin dengan industri besar IKS berfungsi sebagai pelengkap dan pen okong kepada industri besar Keluaran ang kurang berkualiti, rekabentuk ang kurang memuaskan men ebabkan IKS tidak dapat memberi sokongan ang kukuh kepada industri besar

Pengurusan

Pemasaran

Hubung jalin dengan industri berat Lokasi


Tapak bangunan/ perusahaan dan kilang ang kecil Modal ang terhad men ebabkan pengusaha menempatkan premis mereka di ka asan ang tidak dibenarkan

CARA MENGATASI MASALAH IKS


PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KEMAHIRAN PEMBANGUNAN PEMASARAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Bertujuan meningkatkan tahap teknologi IKS Pelbagai insentif diberi kepada IKS seperti taraf perintis, potongan cukai atas belanja ang dilakukan atas pen elidikan dan pembangunan Pemberian elaun bagi modal ang dilaburkan oleh IKS Bertujuan men ediakan kemudahan ang baik dan tapak kilang ang sesuai Taman Perindustrian IKS disediakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Negeri dan Mala sia Iindustrial Estet sendirian Berhad

Bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pekerja IKS Memberi seminar, bimbingan kerja, klinik perniagaan, latihan, kursus teknikal dan keusaha anan Badan-badan ang terlibat dalam peningkatan kemahiran ialah Perbadanan Da a Pengeluaran Negara (PDPN), Majlis Amanah Rak at (MARA), Pusat Pembangunan Usaha an Mala sia (MEDEC) dsb

Membantu IKS menembusi pasaran eksport dan menjadi pembekal global Pelbagai promosi seperti pameran, ekspo, la atan perniagaan, penerbitan majalah dan risalah dilakukan untukmemperkenalkan produk IKS dan meluaskan pasaran IKS Contohn a Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Mala sia

samb samb

SMIDEC dengan kerjasama institusi ke angan lain men ediakan pelbagai jenis pakej dan tabung ke angan Antaran a ialah : i.Tabung Bantuan Teknikal Industri ii.Pakej ke angan untuk IKS (PAKSI) iii.Tabung Pemulihan Industri Kecil dan Sederhana

Penggubalan undangundang, peraturan dan dasar baru Akta Penggalakan Pelaburan (1986) dan Akta Kastam (1967) dapat membantu usaha an IKS Taraf perintis dan insentif dalam bentuk cukai perlu disediakan bagi pen elidikan dan pembangunan IKS

Merapatkan hubung jalin IKS dengan s arikat besar multinasional Menerusi Program Pembangunan Vendor, IKS berfungsi sebagai vendor iaitu pembekal komponen penting kepada industri besar (anchor) khususn a dalam sektor elektronik, semikonduktor, mesin, kabel dan peralatan komputer

BANTUAN KEWANGAN

MENGUBAL UNDANGUNDANGUNDANG DAN DASAR

PROGRAM RANTAIAN INDUSTRI (ILP)

Anda mungkin juga menyukai