Anda di halaman 1dari 7

Iatwa 1entang 1ata Cara 5ha|at W|t|r

) ....| .v. ....: ~


lndonesla - lndoneslan - _..,..|
Svalkh Muhammad bln Shallh Al uLsalmln
1er[emah : Muhammad lqbal Chazall
Ld|tor: Lko ParvanLo Abu Zlvad
2009 - 1430
) ....| .v. ....: ~
.....,..,| .-i...
_..-.| -... . ..< -.:.|
.~,. : ..< _|.. ...|
..>|,. : .:....- .:.| ... ..|
2009 - 1430
Iatwa 1entang 1ata Cara 5ha|at W|t|r
Pertanyaan:
BagaImana tatacara mengerjakan sbaIat wItIr yang paIIng utama?
Jawaban:
Scgala puji lagi AllaI .
SIalai wiiir ncrupalan iladaI yang paling agung di sisi AllaI
. ScIingga sclagian ulana lcrpcndapai yaiiu nazIal Hanafi-,
laIwa sIalai wiiir Iulunnya wajil. Alan iciapi pcndapai yang
lcnar laIwa ia icrnasul sunnai nuallad yang sciiap nuslin Iarus
ncnjaganya dan iidal ncninggallannya.
Inan AInad )uInuIuuI lcrlaia; larangsiapa yang
ncninggallan sIalai wiiir, nala ia adalaI scorang lali-lali yang
lurul, iidal scncsiinya pcrsalsiannya diicrina.' Ini ncnunjullan
pcniingnya sIalai wiiir.
Dan liia lisa ncnyinpullan laIasan icniang iaiacara sIalai wiiir
pada poin-poin lcrilui ini.
Waktunya:
Mulai dari scjal nanusia sIalai isya, sclalipun sIalai isya iiu
dijana' (digalunglani dcngan sIalai nagril jana' iaqdin, Iingga
icrlii fajar. Dcrdasarlan salda Nali .
. `.`' ` . .' . . `, , `. ` `- ``. .=
``-
"ScsungguInya AllaI ncngulurlan lcpadanu dcngan sIalai, yaiiu
sIalai wiiir, AllaI ncnjadilannya uniulnya di saai sciclaI sIalai
isya Iingga icrlii fajar. (HH. ut-T)ndz no. 425 dun dsIuIIIun ocI
SuuII u-AIun duun sIuII sunun ut-T)ndz).
Apakab yang utama mengerjakannya dI awaI waktu atau
menta`kbIrkannya?
SunnaI ncnunjullan laIwa larangsiapa yang ingin langun
di alIir nalan, nala yang uiana adalaI ncnundanya Iingga alIir
waliu, larcna sIalai di alIir nalan lcliI uiana, ia disalsilan. Dan
larangsiapa yang lIawaiir iidal lisa langun di alIir nalan,
IcndallaI ia sIalai wiiir sciclaI iidur, lcrdasarlan Iadiis Jalir , ia
lcrlaia, 'FasulullaI lcrsalda.
- ` . . .' - ` `.`, `- . .' ~ ` ``' `.`, `, `, -
.' : .`.` `, - . .,
"Darangsiapa yang lIawaiir iidal lisa langun di alIir nalan, nala
IcndallaI ia sIalai wiiir di awalnya, dan larangsiapa yang ingin
langun di alIir nalan, nala IcndallaI ia sIalai wiiir di alIir
nalan. nala scsungguInya sIalai di alIir nalan di salsilan, dan
iiu lcliI uiana." (HH. Musn no. ?55).
An-Nawawi raIinaIullaI lcrlaia. ini pcndapai yang lcnar,
Iadiis lainnya yang nuiIlaq dilawalan lcpada Iadiis sIaIiI lagi
jclas ini. di aniaranya adalaI Iadiis.
. ' . .' ,- .'
'Dan lclasiIlu lcrpcsan lcpadalu agar alu iidal iidur lccuali
sciclaI sIalai wiiir.'
Yaiiu dilawalan lcpada orang yang iidal lisa langun (di alIir
nalani (Suu)I Musn. 3/2??).
JumIab rekaatnya:
Sclurang-lurang wiiir adalaI saiu rclaai, lcrdasarlan salda
Nali .
- ` ``. `,
"Wiiir adalaI saiu rclaai di alIir nalan." HH. Musn no. ?52.
Dan salda Nali .
. . -`'. `.`-' - , `, . ` ` `.` -
"SIalai nalan iiu (junlaI rclaainyai dua rclaai-dua rclaai, nala
apalila salaI scorang darinu lIawaiir (sudaI iila waliui sIalai
suluI, ia sIalai saiu rclaai ncngganjillan laginya sIalainya. HH.
u-HuIIu) no. 9ll dun Musn no. ?49.
Apalila scorang nanusia Ianya ncnculuplan aiasnya (Ianya
saiu rclaaii, lcrarii ia iclaI nclalsanalan sunnaI. SIalai lolcI
dilalsanalan iiga rclaai, lina rclaai, iujuI rclaai, dan scnlilan
rclaai.
Apalila ia nclalsanalan sIalai wiiir iiga, ada dua cara dan
lcduanya disyari'ailan.
Pcriana. nclalsanalan langsung iiga rclaai dcngan saiu lali
iasyaIIud, lcrdasarlan Iadiis 'AisyaI radIiyallaIu 'anIa, ia
lcrlaia, 'Nali iidal salan dalan dua rclaai wiiir.' Dan dalan saiu
lafazI. Dcliau sIalai wiiir iiga rclaai, iidal dudul lccuali di
alIirnya.HF. an-Nasa`i 31234 dan al-DaiIaqi 3131. an-Nawawi
lcrlaia dalan al-Majnu' (417i. diriwayailan olcI an-Nasa`i dcngan
isnad yang Iasan dan al-DaiIaqi dcngan isnad yang sIaIiI.
Kcdua. salan sciclaI dua rclaai, lcnudian wiiir dcngan saiu rclaai.
Dcrdasarlan riwayai dari Ilnu Unar . scsungguInya ia
ncnisaIlan di aniara sIalai gcnapnya dan wiiirnya dcngan saiu lali
salan. Dan ia ncngalarlan laIwa Nali nclalulan Ial iiu. HF.
Ilnu Hillan (2435i. Ilnu Hajar raIinaIullaI lcrlaia dalan al-FaiI
(21482i. Isnadnya luai.
Adapun apalila ia sIalai wiiir dcngan lina aiau iujuI rclaai,
scsungguInya ia dilalsanalan lcrsanlung, dan iidal iasyaIIud
lccuali saiu lali iasyaIIud di alIirnya dan salan. Dcrdasarlan
riwayai 'AisyaI )udIuuuIu 'unIu, ia lcrlaia. FasulullaI sIalai
nalan iiga lclas rclaai, nclalsanalan wiiir dari Ial iiu dcngan lina
rclaai, iidal dudul lccuali di alIirnya.' HF. Muslin no. 737.
Dan dari Unnu SalanaI radIiyallaIu 'anIa, ia lcrlaia, 'Nali
sIalai wiiir lina dan iujuI rclaai, dan lcliau iidal ncnisaI di
aniaranya dcngan salan dan iidal pula dcngan ucapan.' HF. AInad
61290, an-Nasa`i 1714. an-Nawawi lcrlaia. sanadnya jayyid. Al-FaiI
ar-Fallani (21297, dan disIaIiIlan olcI SyailI al-Allani dalan
SIaIiI an-Nasa`i.
Dan apalila ia sIalai wiiir scnlilan rclaai, nala
scsungguInya ia dilalsanalan lcrsanlung dan dudul uniul
iasyaIIud pada rclaai lcdclapan, lcnudian ia langlii dan iidal
salan, lalu iasyaIIud di rclaai lc scnlilan dan salan. Dcrdasarlan
Iadiis yang diriwayailan 'AisyaI radIiyallaIu 'anIa, sclagainana
dalan SIaIiI Muslin (746i, scsungguInya Nali sIalai scnlilan
rclaai, iidal dudul padanya lccuali pada rclaai lc dclapan. Mala
lcliau lcrzilir dan ncnuji AllaI , scria lcrdoa lcpada-Nya.
lcnudian langlii dan iidal salan. Kcnudian lcliau lcrdiri dan
iidal salan. Kcnudian lcliau lcrdiri, lalu sIalai rclaai lc scnlilan.
Kcnudian dudul, lcrzilir lcpada AllaI , ncnuji dan lcrdoa
lcpada-Nya. lcnudian lcliau salan yang lani ncndcngarnya.
Dan apalila dia sIalai wiiir sclclas rclaai, nala
scsungguInya ia salan sciiap dua rclaai dan wiiir dcngan saiu
rclaai darinya.
JumIab Rakaat mInImaI:
JunlaI ralaai nininal dalan sIalai wiiir laIwa ia sIalai dua
rclaai lcnudian salan, lcnudian sIalai saiu rclaai dan salan. Dan
ia lolcI ncnjadilannya dcngan saiu lali salan, alan iciapi Ianya
dcngan saiu lali iasyaIIud, lulan dua lali iasyaIIud, scpcrii yang
sudaI dijclaslan.
Dia ncnlaca di rclaai pcriana dari iiga rclaai suraI al-A'la
sanpai sclcsai. Dan pada rclaai lcdua suraI al-Kafirun, dan pada
rclaai lciiga suraI al-IlIlas.
An-Nasa`i ncriwayailan dari Ulai dan Ka'al , ia lcrlaia.
FasulullaI ncnlaca dalan sIalai wiiir dcngan suraI al-A'la, al-
Kafirun, dan al-IlIlas.' DisIaIiIlan olcI SyailI al-Allani dalan
SIaIiI Sunan an-Nasa`i.
Scnua sifai ini di dalan sIalai wiiir discluilan dalan SunnaI
nalawiyaI. Dan yang paling scnpurna laIwa scorang nuslin iidal
ncncluni Ianya saiu sifai1cara, iciapi ia nclalsanalan cara ini
pada saiu saai dan cara yang iiu di saai yang lain. dan scpcrii
inilaI, scIingga ia nclalsanalan scnua sunnaI. VuuIu tu'uu
u'un.

Anda mungkin juga menyukai