8lnClAn 1uCAS

uLWAn/kCMl1L SLkCLAP
1Ŧ 8ersamaŴsama penaurus laln
dan anaaoLa menvusun rencana
poaram uewan/komlLe SekolahŦ
2Ŧ Menaesahkan rencana poaram
ker[a uewan/komlLe SekolahŦ
KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH
8lnClAn 1uCAS
uLWAn/kCMl1L SLkCLAP
3Ŧ Melaksanakan kepuLusan hasll
musvawarah vana dlLeLapkan
oleh anaaoLa melalul rapaL
rapaLŦ
4Ŧ Menaundana rapaLŴrapaL harlan
uewan/komlLe Sekolah kepada
kepala SekolahŦ
KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH
W Menakomunlkaslkan
hasll rapaL
uewan/komlLe Sekolah
kepada kepala SekolahŦ
W Menaundana rapaL plhak
sekolah aLas undanaan
kepala SekolahŦ
W Menahadlrl rapaL dlnas
sekolah aLas undanaan
kepala SekolahŦ
W Menerlma klarlflkasl sumber
pemblavaan sekolah vana
berasal darl pemerlnLah dan
kebuLuhan sekolahŦ
Ŧ Menerlma klarlflkasl
persoalan vana dlhadapl
sekolahŦ
10ŦMemberlkan
edaranţlmbauan dan aLau
benLuk laln kepada
SLakeholdersŦ
11ŦMenaesahkan seaala kepuLusan
uewan/komlLe Sekolah dan aLau
kepuLusan bersama denaan
sekolahţ melalul penandaLanaan
vana dlsahkan denaan cap resmlŦ
12ŦMenaadakan perLanaauna[awaban
keuanaan vana dlLlLlpkan
masvarakaL kepada sekolahŦ
13ŦMenaesahkan pemberlan penaharaaan
uewan/komlLe Sekolah kepada kepala
SakolahţauruţsLaf 1u vana 8erpresLaslŦ
13ŦMemberlkan perlnLah kepada
bendahara unLuk
menaeluarkan/memberlkan se[umlah
dana aLas penaa[uan sekolahŦ
13ŦMemberlkan sanksl kepada
anaaoLa penaurus vana Lldak
dapaL menunalkan Luaas
denaan balkŦ
14ŦMenaevaluasl poaram ker[a
uewan/komlLe SekolahŦ
1Ŧ 8ersamaŴsama penaurus laln dan anaaoLa
menvusun rencana poaram ker[a
uewan/komlLe SekolahŦ
2Ŧ MembanLu keLua uewan/komlLe Sekolah
dalam melaksanakan LuaasŦ
3Ŧ Men[alankan Luaas keLua uewan/komlLe
Sekolah apablla keLua uewan/komlLe
Sekolah berhalanaanŦ
WAKIL KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH WAKIL KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH
1Ŧ MembuaL aaenda ker[a bersamaŴsama
keLua dan para bldana vana adaŦ
2Ŧ MenvusunadmllsLrasl (personelţsarana
dan prasarana serLa hal vana dlpandana
penLlna)Ŧ
3Ŧ MembuaL dan menaedarkan undanaan
rapaL dlbanLu oleh sLaf vana dlLu[uŦ
SEKRETARIS DEWAN/KOMITE SEKOLAH SEKRETARIS DEWAN/KOMITE SEKOLAH
4Ŧ MembuaL laporanŴlaporan kepada
plhak vana LerkalLŦ
3Ŧ MembuaL noLulen rapaLŦ
6Ŧ Menaaaendakan suraL masuk dan
keluar dlbanLu oleh sLaf vana
dlLun[ukŦ
1Ŧ Menerlmaţmembukukanţ
menaamankan dana vana
dlperoleh darl banLuan
masvarakaL seLelah
memperoleh penaesahan
uewan/komlLe SekolahŦ
ENDAHARA DEWAN/KOMITE SEKOLAH ENDAHARA DEWAN/KOMITE SEKOLAH
(TEKNIS OPERASIONAL PEMUKUAN) (TEKNIS OPERASIONAL PEMUKUAN)
2Ŧ Menaeluarkan dan membukukannva
penaeluaran dana kepada sekolah aLas
perseLu[uan uewan/komlLe SekolahŦ
3Ŧ Melaporkan keadaan keuanaan kepada
anaaoLa uewan/komlLe Sekolahţsekolah
dan masvarakaL aLas perseLu[uan keLua
uewan/komlLe SekolahŦ
ENDAHARA DEWAN/KOMITE SEKOLAH ENDAHARA DEWAN/KOMITE SEKOLAH
(TEKNIS OPERASIONAL PEMUKUAN) (TEKNIS OPERASIONAL PEMUKUAN)
8luAnCŴ8luAnC
1Ŧ1 8ersamaŴsama plhak sekolah
menaanallsls poLensl
sekolahţpada llnakup
kewllavahanţsoslal ekonoml
masvarakaLţlnsLanslonal
dlwllavah seLempaLŦ
IDANG PENGGALIAN SUMERDAYA SEKOLAH IDANG PENGGALIAN SUMERDAYA SEKOLAH
8luAnCŴ8luAnC
1Ŧ2 Menaklarlflkasl hasll anallsls
masvarakaL sekolah menvanakuL ť
SuM dan benLuk laln vana
dlanaaap sebaaal poLensl vana
dlduaa kuaL dapaL membanLu
sekolahŦ
1Ŧ3 MendafLarkan dan memeLakan
poLensl vana dlduaa kuaL dapaL
membanLu sekolahŦ
IDANG PENGGALIAN SUMERDAYA SEKOLAH IDANG PENGGALIAN SUMERDAYA SEKOLAH
1Ŧ4 Melaksanakan penarlkan dana
dan penverahan kepada
penaelola dana masvarakaLŦ
1Ŧ3 Melaksanakan penarlkan SuM
kependldlkan vana dlanaaap
sLraLeals dan dlbavar oleh
masvarakaL unLuk menlnakaLkan
kuallLas pendldlkan dl sekolahŦ
1Ŧ6 Melaksanakan pemlklranţlde
danaaaasan masvarakaL unLuk
dl[adlkan bahan
perLlmbanaan kebl[akan
uewan/komlLe Sekolah unLuk
kepenLlnaan sekolahŦ
2Ŧ1 ALas perseLu[uan keLua
uewan/komlLe Sekolah
menverahkan dana masvarakaL
kepada bendahara unLuak
dlbukukanŦ
2Ŧ2 MendlsLrlbuslkan perolehan dana
masvarakaL sesual denaan
kebuLuhan vana dla[ukan oleh
plhak sekolahŦ
IDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT IDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT
2Ŧ3 8ersamaŴsama bendahara
membukukan penerlmaan dan
peneluaran dana masvarakaLŦ
2Ŧ4 ALas perseLu[uan keLua
uewan/komlLe memberlkan
laporan keadaan keuanaan
kepada SLakeholdersŦ
IDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT IDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT
3Ŧ18ersamaŴsama sekolah menvusun
sLandar pelavanan pendldlkanţ seperLl
[umlah auruţ faslllLas/sarana dan
prasaranaţ kurlkulum dan eksLrakurlkulerŦ
3Ŧ2 8ersamaŴsama sekolah menvusun LaraeL
pencapalan hasll bela[ar slswaţ harlanţ
semesLerţ dan akhlr Lahundan LbLanasŦ
IDANG PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN IDANG PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
3Ŧ3 8ersamaŴsama sekolah meneLapkan
salah saLu unaaulan presLasl sekolah
balk vana berslfaL akademls maupun
nonakademlsŦ
3Ŧ4 8ersamaŴsama sekolah menaanakaL
Lenaaa ahll vana dapaL membanLu
penlnakaLan kuallLas pendldlkan
IDANG PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN IDANG PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
3Ŧ3 Menaundana penaawas sekolah unLuk
melakukan dlaloa dan Llndak lan[uL hasll
penaawasan profeslonal vana dapaL
dl[adlkan bahan perLlmbanaan
uewan/komlLe SekolahŦ
3Ŧ6 8ersamaŴsama uewan/komlLe Sekolah laln
melakukan kolaborasl slsLem penaendallan
kuallLas pelavanan balk sekolah se[enlsţ
seLlnakaL maupun Lldak se[enls dan Lldak
seLlnakaLţ mlsalnvať Su denaan SL1ÞţSL1Þ
denaan SMu aLau SMk dalam saLu wllavah
aLau luar wllavahŦ
4Ŧ 8luAnC !A8lnCAn kL8!A SAMA uAn SlS1LM
lnlC8MASl
4Ŧ1 8ersamaŴsama sekolah menvusun proaram ker[a
sama denaan plhak luar masvarakaL sekolah
(lnsLansl nonpendldlkanţ dunla usahaţ dan dunla
lndusLrl)Ŧ
4Ŧ2 8ersamaŴsama sekolah melaksanakan ker[asama
denaan plhak luar masvarakaL sekolahŦ
4Ŧ3 8ersamaŴsama sekolah lkuL membanLu
memberlkanţ mencarlkan lnformasl vana dapaL
mendukuna rencana dan proaramsekolahŦ
3Ŧ 8luAnC SA8AnA uAn Þ8ASA8AnA
3Ŧ1 8ersamaŴsama denaan penaurus laln
menvusun proaram ker[a uewan/komlLe
SekolahŦ
3Ŧ2 Melaksanakan Luaas vana dlberlkan oleh
keLua uewan komlLe aLau hasll kepuLusan
musvawarah uewan/komlLe SekolahŦ
6Ŧ 8luAnC uSAPA
6Ŧ1 8ersamaŴsama denaan penaurus laln
menvusun proaram ker[a uewan/komlLeŦ
6Ŧ2 Melaksanakan Luaas vana dlberlkan oleh
keLua uewan/komlLe aLau hasll kepuLusan
musvawarah uewan/komlLe SekolahŦ
6Ŧ3 Memberlkan saran Lerobosan cara mencarl
sumber dana sekolahŦ

-@D J-$,@ 

%&

°– ¾ff° °nf°f ½–f¯ ©f f°$¯ f . %$  ¾f¯f ¾f¯f ½ °–¾ f° f° f°––f ¯ °¾° °nf°f ½–f¯ f°$¯ f .

-.

-@D J-$.@ %&.

 %$ . °–° f°– f½f f½f ff° f°$¯ f ½f f ½ff f . f¾f°ff° ½¾f° f¾ ¯¾fff f°– f½f°  f°––f ¯ f f½f f½f .

°–° f°– f½f ½f ¾ f ff¾ ° f°–f° ½ff f .W . °–¯°f¾f° f¾ f½f f°$¯ f ½f f ½ff f W .

° ¯f f€f¾ ¾¯ ½ ¯ fff° ¾ f f°– f¾f f ½ ¯ °f f° f° ¾ f . °–f f½f °f¾ ¾ f ff¾ ° f°–f° ½ff f W .W .

 . ° ¯f f€f¾ ½ ¾ff° f°– f f½ ¾ f . ¯ f° ff° ¯ ff° f° ff ° f° ½f f f ¾ .

 . °–f ff° ½ f°––°–©ff f° f°–f° f°– ½f° ¯f¾fff ½f f ¾ f . °– ¾ff° ¾ –ff ½¾f° f°$¯ f f° ff ½¾f° ¾f¯f °–f° ¾ f ¯ f ½ °f° ff°–f° f°– ¾ff° °–f° nf½ ¾¯ .

°– ¾ff° ½ ¯ f° ½ °–f–ff° f°$¯ f ½f f ½ff ff – ¾f€ @D f°– ½ ¾f¾ . ¯ f° ½ °f ½f f ° fff ° ¯ °– ff°$¯ ¯ f° ¾ ©¯f f°f ff¾ ½ °–f©f° ¾ f . .

 . °– ff¾ ½–f¯ ©f f°$¯ f . ¯ f° ¾f°¾ ½f f f°––f ½ °–¾ f°– f f½f ¯ °°ff° –f¾ °–f° f .

%&.

¯ f° f f°$¯ f ff¯ ¯ f¾f°ff° –f¾ . °©ff°f° –f¾ f f°$¯ f f½f f f f°$¯ f ff°–f° . %$  ¾f¯f ¾f¯f ½ °–¾ f° f° f°––f ¯ °¾° °nf°f ½–f¯ ©f f°$¯ f .

$#%#$.

°¾°f ¯¾f¾ %½ ¾° ¾ff°f f° ½f¾ff°f ¾ f f f°– ½f° f°– ½ °°–% . ¯ f f– ° f ©f ¾f¯f ¾f¯f f f° ½ff f°– f°– f f . %$  . ¯ f f° ¯ °– ff° ° f°–f° f½f f°  ¾f€ f°– © .

¯ f° °f½f . °–f– ° ff°¾f¯f¾ f° f f° ¾f€f°– °© . ¯ ff½f° f½f° ½f f ½ff°f f . .

#.

° ¯f ¯ ¯ f° ¯ °–f¯f°f° f°ff°– ½  f f°f° ¯f¾fff¾ f ¯ ¯½ ½ °– ¾ff° f°$¯ f . %$ %$ !#$ !&& .

#.

°– ff° f°¯ ¯ f°°f ½ °– ff° f°f ½f f¾ fff¾ ½ ¾ ©f° f°$¯ f . %$ %$ !#$ !&& . f½f° f ff° f°–f° ½f f f°––f f°$¯ f ¾ f f°¯f¾fffff¾½ ¾ ©f° f f°$¯ f .

- - !$&#$  ¾f¯f ¾f¯f½f¾ f ¯ °–f°f¾¾½ °¾ ¾ f ½f f°–½ fff° ¾¾f °¯ ¯f¾fff °¾f°¾°f ff¾ ¯½f .

°–f€f¾f¾f°f¾¾ ¯f¾fff¾ f¯ °f°– . - - !$&#$  . f° °f°f°– f°––f½¾ f–f½ °¾f°– –ff f½f¯ ¯ f° ¾ f . ° f€ff° f°¯ ¯ ff° ½ °¾f°– –ff f½f ¯ ¯ f°¾ f .

f¾f°ff°½ °ff° f°f f°½ ° ff° ½f f ½ °– f f°f¯f¾fff . ½ ° f°f°– f°––f½ ¾f –¾ f° ff ¯f¾fff°¯ °°–ff° ff¾½ ° f° ¾ f . f¾f°ff°½ °ff°. .

 . f¾f°ff°½ ¯f°  f°–f–f¾f°¯f¾fff° ©f f° ff° ½ ¯ f°–f° ©ff° f°$¯ f° ½ °°–f°¾ f .

 ! $#% f¾ ½ ¾ ©f° f f°$¯ f ¯ ° ff° f°f ¯f¾fff ½f f ° fff °f f°  . ° ¾ ¾f° ½ f° f°f ¯f¾fff ¾ ¾f °–f° f° f°– f©f°  ½f ¾ f .

 ! $#%  ¾f¯f ¾f¯f ° fff ¯ ¯ f° ½ ° ¯ff° f° ½ ° ff° f°f ¯f¾fff  f¾ ½ ¾ ©f° f f°$¯ ¯ ¯ f° f½f° f ff° f°–f° ½f f f ¾ .

 !&%$!!  ¾f¯f ¾f¯f ¾ f ¯ °¾° ¾f° f ½ ff°f° ½ ° f° ¾ ½ ©¯f – €f¾f¾$¾ff°f f° ½f¾ff°f ¯ f° ¾f  ¾f¯f ¾f¯f ¾ f ¯ °¾° f– ½ °nf½ff° f¾ f©f ¾¾f ff° ¾ ¯ ¾ f° f f° f° f°f¾ .

 !&%$!!  ¾f¯f ¾f¯f ¾ f ¯ ° f½f° ¾ff ¾f °––f° ½ ¾f¾ ¾ f f f°– ¾€f ff ¯¾ ¯f½° °°ff ¯¾  ¾f¯f ¾f¯f ¾ f ¯ °–f°–f °f–f f f°– f½f ¯ ¯ f° ½ °°–ff° ff¾ ½ ° f° .

 . °–° f°– ½ °–ff¾ ¾ f ° ¯ ff° f– f° ° f f°© f¾ ½ °–ff¾f° ½€ ¾°f f°– f½f ©f f° ff° ½ ¯ f°–f° f°$¯ f  ¾f¯f ¾f¯f f°$¯ f f° ¯ ff° f f¾ ¾¾ ¯ ½ °– ° ff° ff¾ ½ ff°f° f ¾ f ¾ © °¾ ¾ °–f ¯f½° f ¾ © °¾ f° f ¾ °–f ¯¾f°f °–f° @9 @9 °–f° .D ff . ff¯ ¾f ff ff f ff .

 ---.  ¾f¯f ¾f¯f ¾ f ¯ °¾° ½–f¯ ©f ¾f¯f °–f° ½f f ¯f¾fff ¾ f %°¾f°¾ °°½ ° f° °f ¾ff f° °f ° ¾%  ¾f¯f ¾f¯f ¾ f ¯ f¾f°ff° ©f¾f¯f °–f° ½f f ¯f¾fff ¾ f  ¾f¯f ¾f¯f ¾ f ¯ ¯ f° ¯ ¯ f° ¯ °nff° °€¯f¾ f°– f½f ¯ ° °– °nf°f f° ½–f¯ ¾ f . -.-@.

 ---9-  ¾f¯f ¾f¯f °–f°½ °–¾f° ¯ °¾°½–f¯ ©f f°$¯  f . f¾f°ff°–f¾f°– f°  f f°¯ fff¾ ½¾f° ¯¾fff f°$¯ f .

¯ f° ¾ff°  ¾f° nff ¯ °nf ¾¯ f°f ¾ f . f¾f°ff°–f¾f°– f°  f f°$¯ fff¾ ½¾f° ¯¾fff f°$¯ f  . -D  ¾f¯f ¾f¯f °–f°½ °–¾f° ¯ °¾°½–f¯ ©f f°$¯ .