Anda di halaman 1dari 15

RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang undang Kesopanan dan kesusilaan
1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab

MATLAMAT

OBJEKTIF

Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah, capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan. untuk membuat sebutan yang betul.

Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar, faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal.

Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri, dapatkan ilmu, hubungan sosial dan dalam urusan harian

Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan.

Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran, dapat kembangkan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis dan hayati milai nilai murni.

Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan.

OBJEKTIF

Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

Keindahan karya karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. Hayati dan amalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotism dan cinta akan negara.

ORGANISASI KANDUNGAN

FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N

Beri maklum balas Faham perkara yang didengar

Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai

Mendengar dengan teliti

Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan

KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas, cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. penulisan. MENULIS

KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan, intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat.

Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa

Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid

Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa

HASIL PEMBELAJARAN

Membantu guru - pilih kandungan, kaedah, sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan

Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat empat kemahiran bahasa, sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan

Pendekatan gaya pembelajaran yang pelbagai

Kosa kata umum

Istilah

SISTEM BAHASA

Intonasi Kosa kata


7

Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis

Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n

1.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara. 1.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila. 1.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai

1.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian.

2.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat, sebutan dan intonasi yang baik. 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami

4.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4.3 Mengemukakan hujah 4.1 Kemukakan idea, atau 3.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1.0 Berbual dengan keluarga, DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci, tepat dan rakan sebaya, dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian,dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3.2 Menghuraikan maklumat 3.3 Menyampaikan maklumat 3.0 kata, istilah, frasa, Tujuan Wujudkan kemesraan, eratkan tersusun. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk dalam pengucapan yang mudah, dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul. tajuk aktiviti yang mencabar. sesuai secara sopan. lain. kata sepakat. betul, menarik, dan berkesan meyakinkan. terancang. lebih

5.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar.

7.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca.

7.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera. 7.1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 6.5 Membaca pantas 6.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus.bahan ilmu dalam

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai.

Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

KEMAHIRAN MEMBACA
6.0 Membaca dan Hasil pembelajaran membaca kuat,memahami maklumat yang faham maklumat, menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks. teks.
9

6.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji. 6.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan. 6.3 Membaca dan 6.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks. menyeluruh. 9.2 Kenal pasti 8.5 Kenal pasti dan 9.3 Susun maklumat 8.2 Bina dan tulis 8.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks. baca. secara kohensif. 8.4 Bina dan tulis ayat 8.6 Bina wacana 8.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9.1 Mengambil perkataan, ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara. karangan. diperdengarkan. majmuk. Hasil pembelajaran Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana, catat dan 8.0 Menggunakan 9.0 Mencatat dan susun maklumat, hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan. penulisan.

KEMAHIRAN MENULIS
11.2 Beri komen dan 11.0 11.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11.4 10.1 Hasilkan 10.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan, pelbagai genre iaitu 10.3 Membuat Murid penggunaan,yang ayat dan dapat keluarkan idea, didengar, perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11.3 Ulas karya 10.2 prosa dan puisi bukan kreatif.Mengedit dan ayat, wacana,oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran. karya. lain. dan dibaca. mudah secara penulisan. mudah, menarik dan

SISTEM BAHASA
TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat.

Kaji struktur, bentuk kata dan penggolongan kata.

Struktur kata susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna. kata asli bahasa Melayu. kata pinjaman bahasa Melayu.

Bentuk kata rupa unit tatabahasa. kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda
11

Penggolongan kata klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN

Unsur utama kata, frasa, klausa, pembinaan, pembahagian subejek dan predikat. Jenis ayat ayat penyata, tanya, perintah dan seruan. Ragam ayat ayat aktif dan pasif.

ASPEK Susunan ayat biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar, tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI

SISTEM BAHASA

Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan

SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. Jenis ayat:

INTONASI Diajar mengikut pola berikut:

ayat penyata ayat Tanya

KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah, istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan.

PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa, ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan, hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah, bidalan, mengutamakan falsafah, perbilangan, kata keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. ayat pasif ayat songsang Malaysia.

Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.

Bidang bidang lain seperti sains, geografi dan lain lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa.

Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia. Penghayatan dan amalan nilai - bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk

Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P.

ILMU

NILAI

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual

PENGISIAN KURIKULUM

KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa


13

laras bahasa peribahasa

Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan lahirkan tanah air. warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.

Kemahiran berfikir

Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran.

Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea, selesaikan masalah, membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya.

Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi

Murid dapat menggunakan komputer.

Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel, guna aplikasi perisian dan akses maklumat.

Kemahiran belajar cara belajar

Diajar supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan.

Penguasaan kemahiran murid tingkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup.

Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau,kini dan depan.

Buat ramalan, jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum.

Kemahiran masa depan

Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan.

Merangkumi : verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis

Menjadikan murid lebih faham, yakin, dan lebih seronok untuk terus belajar.

Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. Pembelajaran berlaku murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka.

Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.
15