UNIT 9 - RANCANGAN PERNIAGAAN

Pengertian Rancangan Perniagaan
 Satu pelan induk yang menunjukkan langkah memulakan dan memajukan perniagaan  Ia mengandungi maklumat terperinci perniagaan seperti:– Analisis – Ramalan – Strategi pelaksanaan perniagaan

Tujuan Rancangan Perniagaan
• Sebagai garis panduan untuk mengurus perniagaan • Menilai dan mengkaji prestasi perniagaan • Memudahkan kawalan • Memberi keyakinan kepada pihak luar • Memaksimumkan sumber untuk meningkatkan produktiviti

TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Garis panduan
• Menghuraikan langkah yang diambil usahawan serta garis panduan yang mesti diikuti oleh organisasi

TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Penilaian prestasi
• Mengetahui kekuatan, kelemahan, dan potensi perniagaan yang diceburi berdasarkan kajian dari masa ke masa

TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Memudahkan kawalan
• Kawalan dilakukan mengikut jadual tertentu supaya perniagaan lancar dan tersusun

TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Meyakinkan pihak luar
• Perancangan rapi dapat meyakinkan pihak yang mempunyai kepentingan seperti bank, pemiutang dan pelabur

TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Memaksimumkan sumber
• Sumber organisasi seperti wang, modal, mesin, dan manusia digunakan secara optimum

UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN

Latar Belakang Perniagaan
• Nama Perniagaan • Contoh : Syarikat Mauntung Sdn Bhd • Lokasi Strategik • Berdekatan dengan pelanggan

• Jenis Perniagaan • Runcit, borong, perkhidmatan atau perkilangan

• Produk • Kelebihan dan keunikan produk atau perkhidmatan

UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (1)

• Ringkasan Eksekutif

Tujuan

Penubuhan

Definisi Perniagaan

Ciri-ciri Pandangan Menyeluruh Keperluan Kewangan

KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan
Menyatakan apa yang hendak dicapai oleh usahawan dalam jangka masa tertentu

KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Definisi Perniagaan
• Menjelaskan perniagaan dan sasaran pasaran produk serta perbezaan antara produk usahawan dengan produk pesaing

• Usahawan perlu menjelaskan kepentingan produk dalam memenuhi permintaan pasaran

KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Pandangan Menyeluruh
• Gambaran awal yang menonjolkan segala kekuatan perniagaan untuk meyakinkan pihak luar

KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Keperluan Kewangan
Sumber kewangan pinjaman atau modal sendiri Menyatakan ramalan kewangan 3 tahun pertama dan jenis pelaburan yang dibuat

KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Ciri-ciri
• Ciri-ciri perniagaan dari perspektif pelanggan • Contoh : kelebihan dan kekuatan perniagaan
TAMBANG MURAH!!!

KANDUNGAN RINGKASAN EKSEKUTIF

PERTUMBUHAN
• Maklumat tentang operasi syarikat yang akan dijalankan • Menerangkan langkah yang akan dijalankan bagi mencapai matlamat

UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (2)

Persaingan

Pemimpin Industri

Tingkat Jualan

ANALISIS INDUSTRI

Pesaing utama

Produk Tandingan

Harga

KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI

Persaingan
• Menyatakan pesaing yang akan dihadapi dan kekuatannya • Maklumat seperti syer pasaran, produk, dan strategi promosi perlu dikumpul untuk memahami kekuatan pesaing

KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI

Pemimpin Industri
• Pesaing yang mengawal syer pasaran yang paling besar • Contoh pemimpin industri ialah “GIANT” dalam industri peruncitan dan “IBM” dalam industri komputer

KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI

• Tingkat Jualan
• Menentukan jumlah pengeluaran dan menyatakan syer perkongsian pasaran yang dijangka

KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI

Pesaing Utama
• membuat analisis pesaing utama perniagaannya dengan mendapatkan maklumat tentang kekuatan dan kelemahan pesaing utama itu.

• Contoh Ramli Burger dengan Azmi Burger

KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI

Produk Tandingan
• Memastikan keistimewaan produk yang sesuai dengan keperluan semasa dan mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan produk pesaing

KANDUNGAN ANALISIS INDUSTRI

Harga
• Menetapkan strategi harga dan analisis harga produk pesaing

UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (4)

DESKRIPSI PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK
Penjelasan tentang produk yang dipasarkan atau yang dirancang untuk dipasarkan Anggaran harga seunit produk Anggaran keluaran dan jumlah jualan sebulan

KEK

Sambungan.....

DESKRIPSI PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK
Menjelaskan - kebaikan produk - kegunaan utama - spesifikasi - pembungkusan - reka bentuk - keistimewaan - faedah kepada pelanggan

Sambungan.....

DESKRIPSI PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK
Nyatakan perlindungan undangundang setiap produk Kelulusan dari pihak tertentu yang telah diperolehi

UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (5)

RANCANGAN PENGELUARAN
Konsep Pengeluaran • aktiviti untuk menghasilkan produk yang dapat memuaskan keperluan dan kehendak manusia • menghasilkan nilai faedah • meliputi proses menukar bahan mentah kepada barang siap

Rancangan Pengeluaran
Produk Modal

Proses Pengeluaran
Operasi Pengeluaran

Tenaga Kerja
Bahan Mentah

Lokasi Pengeluaran

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN

Produk
• Kenalpasti jenis produk yang dikeluarkan • Tentukan jumlah keluaran mengikut tempoh seperti sehari, sebulan, setahun, 3 tahun dan 5 tahun

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN

Proses Pengeluaran

Carta proses pengeluaran

Kaedah pemprosesan

CARTA ALIRAN PROSES PERKHIDMATAN SEBUAH KEDAI RUNCIT

Angkutan masuk stok

Pemeriksaan barang

Barang disimpan Barang dipindah ke kedai

Pelanggan datang ke kedai dan buat pilihan
Bersambung…

CARTA ALIRAN PROSES PERKHIDMATAN SEBUAH KEDAI RUNCIT

Pelanggan membawa barang ke kaunter

Operasi membungkus dan menerima bayaran

Membawa barang keluar

PETUNJUK
pengangkutan pemeriksaan

simpanan operasi

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN

OPERASI PENGELUARAN
Teknik pengeluaran Kapasiti pengeluaran produk Mesin Rajah kedudukan ruangan kedai

manual

teknologi

spesifikasi

pembekal

harga

tujuan

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN

Jenis dan struktur bangunan

Pelan bangunan dan pemiliknya

LOKASI PENGELUARAN
Maklumat asas infrastruktur

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN

BAHAN MENTAH
• • • • Kos bahan mentah Kuantiti diperlukan Pembekal Jenis bahan mentah
Bahan Mentah RM80,000???

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN

TENAGA KERJA
Bilangan Jawatan Tugas Gaji/upah Nama staf dan pekerja

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PENGELUARAN

MODAL
Perlu untuk menampung kos pengeluaran Perlu mengenalpasti kos pengeluaran yang terlibat Contoh kos - kos bahan mentah - kos bahan tak langsung - pembungkusan - belanja overhed

UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (6)

RANCANGAN PEMASARAN
Strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk

TARGET JUALAN

KELEBIHAN PRODUK

STRATEGI HARGA

AGIHAN

PROMOSI

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Ramalan jualan

Sasaran pasaran

TARGET JUALAN Syer pasaran Saiz pasaran

Bilangan pesaing

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Sasaran pasaran
Kumpulan pengguna yang akan menjadi bakal pelanggan

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Saiz pasaran
Jumlah pembeli yang berpotensi dalam satu–satu kawasan dagangan yang disasarkan oleh usahawan

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Bilangan pesaing
Bilangan pesaing yang menjalankan perniagaan di tempat yang sama akan menjejaskan jualan.
Usahawan perlu kenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap pesaing

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Syer Pasaran
Jumlah % jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Ramalan Jualan
Anggaran jualan perniagaan dalam tempoh tertentu

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Produk
Barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Jaminan

Saiz

Reka bentuk

Strategi Produk

Warna

Perkhidmatan Penggunaan Lepas jualan bahan mentah

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

HARGA
Nilai yang ditawarkan kepada pelanggan

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

STRATEGI HARGA
Harga pesaing Harga terendah Harga paling tinggi

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

Pengiklanan

Publisiti

PROMOSI
Promosi Jualan Jualan Terus

ISI KANDUNGAN RANCANGAN PEMASARAN

AGIHAN
Produk mesti diagihkan kepada pelanggan mengikut saluran agihan yang paling berkesan

UNSUR DALAM RANCANGAN PERNIAGAAN (7)

RANCANGAN ORGANISASI

RANCANGAN ORGANISASI
• MATLAMAT & STRATEGI ORGANISASI • STRUKTUR & PERANCANGAN ORGANISASI • CARTA ORGANISASI • PERJAWATAN DALAM ORGANISASI • PERALATAN PEJABAT

Akulah Boss..

RANCANGAN ORGANISASI

MATLAMAT
CIRI-CIRI MATLAMAT YANG BAIK

SPECIFIC ( KHUSUS)
MEASURABLE (BOLEH UKUR)

ACHIEVABLE (BOLEH CAPAI) REALISTIC (MUNASABAH)
TIME FRAME (TEMPOH MASA)

RANCANGAN ORGANISASI

MATLAMAT
CONTOH:

“Syarikat dapat menambah 10 cawangan perniagaan pada tahun 2003 hingga 2010 di seluruh Malaysia”

RANCANGAN ORGANISASI

STRATEGI Rancangan yang teratur atau kaedah yang sistematik digunakan untuk mencapai matlamat jangka panjang organisasi

RANCANGAN ORGANISASI

STRATEGI
Mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan

Strategi Berasaskan Sumber
“ Menggemblengkan sumber secara optimum”
sumber terdiri daripada

modal, sumber manusia, teknologi, maklumat, tanah, bahan mentah”

RANCANGAN ORGANISASI

STRATEGI
mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan

Strategi Menembusi Pasaran

“ Membuat promosi secara agresif, harga berpatutan dengan harga pesaing, menjaga kualiti produk”

RANCANGAN ORGANUSASI

STRATEGI
mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan

Strategi Perkembangan

“ Membaiki kualiti produk”

RANCANGAN ORGANUSASI

STRATEGI
mengikut Tahap Perkembangan Perniagaan

Strategi Pengekalan (Bertahan)

“ Mencari pelanggan baru”

RANCANGAN ORGANISASI

STRUKTUR DAN PERANCANGAN ORGANISASI menerangkan:
Tenaga penggerak utama organisasi Tugas dan tanggung jawab kakitangan Kelulusan Pengalaman

RANCANGAN ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
Pengurus Besar

JABATAN PEMASARAN

JABATAN KEWANGAN

JABATAN PENTADBIRAN

JABATAN PENGELUARAN

JABATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

RANCANGAN ORGANISASI

PERANCANGAN ORGANISASI
STRATEGI
PERNIAGAAN

FAKTOR
DALAMAN

MATLAMAT ORGANISASI

ANALISIS SWOT

FAKTOR
LUARAN

RANCANGAN ORGANUSASI

STRUKTUR ORGANISASI

Pengurus Besar

JABATAN PEMASARAN

JABATAN KEWANGAN

JABATAN PENTADBIRAN

JABATAN PENGELUARAN

JABATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

RANCANGAN ORGANUSASI

CARTA ORGANISASI
APA ITU CARTA ORGANISASI?

Struktur pengurusan yang menunjukkan hubungan autoriti mengikut fungsi, unit dan kedudukan dalam organisasi
KEPENTINGAN

Pembahagian kerja Hubungan antara ketua-subordinat Hierarki pengurusan Autoriti lini Komunikasi formal

RANCANGAN ORGANISASI

CARTA ORGANISASI

PENGURUS BESAR AMAT ROSLAN

PENGURUS PEMASARAN NAZA IDRIS PENOLONG PENGURUS PROMOSI KAMARIAH PENOLONG PENGURUS SELEPAS JUALAN MARY KHOO

PENGURUS KEWANGAN JAAFAR SAARI PENOLONG PENGURUS PERAKAUNAN SITI SAODAH PENOLONG PENGURUS JUALAN SAMY SUNDRAM

PENGURUS PENTADBIRAN SAMSURI BUANG PENOLONG PENGURUS PERJAWATAN RAHMAN TALIB

PENGURUS PENGELUARAN ARIFFIN MAT PENOLONG PENGURUS PRODUK KHALIL SAAD

PENGURUS PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN AHMAD SHUKOR PENOLONG PENGURUS KUALITI ZAINI ZAIN PENOLONG PENGURUS PEMBANGUNAN TAHIR KASA

RANCANGAN ORGANISASI

PERJAWATAN DALAM ORGANISASI

Kenalpastikan maklumat perjawatan :

Bilangan jawatan Taraf jawatan – tetap, kontrak, sementara Anggaran gaji/elaun Kelulusan,kemahiran dan pengalaman

Analisis Perjawatan
Jawatan
Pengurus Besar Pengurus Pemasaran Pengurus Kewangan Pengurus Pengeluaran Pengurus Penyelidikan & pembangunan Pengurus Pentadbiran Penolong Pengurus Kerani

Bil.

Kelulusan

Taraf Jawatan

Kemahiran/ pengalaman

Gaji sebulan

Anggaran Perbelanjaan Organisasi
Bil Belanja Pentadbiran Kos Bulanan (RM) Kos Sekali (RM)

1.
2.

Sewa
Peralatan pejabat Komputer Mesin kira Pencetak Pendingin hawa Meja Kerusi Rak Majlis pelancaran Bilik pameran Pendaftaran perniagaan Lesen perniagaan

3. 4.

Anggaran Perbelanjaan Organisasi
Sambungan…

Bil Belanja Pentadbiran

Kos Bulanan (RM)

Kos Sekali (RM)

5.

OVERHED PENTADBIRAN Gaji Utiliti Telefon Pelbagai belanja
Insuran kenderaan Cukai jalan kenderaan Deposit Bangunan Deposit Utiliti

6.

7.

RANCANGAN ORGANISASI

PERJAWATAN DALAM ORGANISASI

PENGURUS BESAR Memimpin & mengurus aktiviti perniagaan Memastikan perniagaan berada di tahap berdaya saing Membuat keputusan seperti menentukan belanjawan Menjaga kebajikan pekerja Mewujudkan persekitaran kerja yang berdisiplin

RANCANGAN ORGANUSASI

PENGURUS PENTADBIRAN PERJAWATAN DALAM ORGANISASI
Mengurus kebajikan pekerja Mengurus hal-hal pentadbiran Membuat jadual waktu bekerja Menilai prestasi pekerja

RANCANGAN ORGANISASI

PERJAWATAN DALAM ORGANISASI

PENGURUS PEMASARAN Memastikan kualiti perkhidmatan terjamin Melayan pelanggan Mengurus bilik pameran sentiasa menarik Membuat promosi perniagaan.

RANCANGAN ORGANUSASI

PERJAWATAN DALAM ORGANISASI

PENGURUS PENGELUARAN / OPERASI
Memastikan kualiti pengeluaran Mengurus tugas dengan baik Merancang aktiviti pengeluaran mengikut jadual Memastikan bahan pengeluaran menukupi.

RANCANGAN ORGANUSASI

PERJAWATAN DALAM ORGANISASI

PENGURUS KEWANGAN
Mengurus rekod perniagaan Membuat perancangan belanjawan Merancang perbelanjaan Mengurus akaun perniagaan

RANCANGAN ORGANUSASI

PERJAWATAN DALAM ORGANISASI

KERANI
Melaksanakan urusan mengemas pejabat Menjawab panggilan telefon Mengambil pesanan Membantu mengurus perniagaan Mencatat minit mesyuarat Urusan surat menyurat Menyusun temujanji pengurus dengan pelanggan Melayan tetamu

RANCANGAN ORGANUSASI

PERALATAN PEJABAT

Senaraikan
peralatan pejabat anggaran kos peralatan pejabat

RANCANGAN ORGANUSASI

Jadual Peralatan

Perkara
Komputer Pencetak Rak Kerusi

Bil.

Harga

RANCANGAN ORGANUSASI

Jadual Peralatan

Perkara
Meja Ruang Pameran Kabinet

Bil.

Harga

Mesin fax

RANCANGAN ORGANUSASI

PERANCANGAN KEWANGAN

KOS PROJEK

SUMBER PEMBIAYAAN

RANCANGAN ORGANUSASI

KOS PROJEK KOS YANG TERLIBAT DALAM PERNIAGAAN
PEMBELIAN KENDERAAN UBAH SUAI PEJABAT PERABOT PERALATAN PEJABAT GAJI DAN UPAH BIL ELEKTRIK, AIR, TELEFON LAIN-LAIN BELANJA

RANCANGAN ORGANISASI

KOS PROJEK
PERKARA Peralatan pejabat Sewa RM

Overhed pentadbiran
Belanja pemasaran

Majlis pelancaran
Bilik pameran

Bayaran pendaftaran
Jumlah Kos Pelaksanaan Projek

RANCANGAN ORGANISASI

SUMBER PEMBIAYAAN PROJEK
PERKARA
Modal sendiri: Tunai

RM

Modal sendiri: Bayaran Muka Sewa Beli
Modal sendiri: Aset Tetap Sedia ada (Tanah & Bangunan) Modal sendiri: Aset Tetap Sedia ada ( Pelbagai)

Sewa Beli Aset Tetap
Pinjaman Bank

Jumlah Sumber Pembiayaan Projek

RANCANGAN ORGANISASI

PROFORMA PENYATA ALIRAN TUNAI

Butir-Butir Baki b/b

Jan 0

Feb

Mac

Apr

…..

Nov

Dis

Penerimaan Modal Jualan Tunai Pinjaman Bank Jumlah

Pembayaran
Belanja pentadbiran Gaji Jumlah Baki h/b

RANCANGAN ORGANISASI

PROFORMA UNTUNG RUGI
Tahun 1
Jualan Tolak: Kos Jualan Stok Awal Campur: Belian tolak: Stok Akhir Untung kasar Tolak: Perbelanjaan Belanja Pentadbiran Belanja Operasi Pendaftaran & Perlesenan Insuran &Cukai Jalan Kenderaan Faedah Pinjaman Faedah sewa beli Susut nilai Aset Tetap Jumlah Perbelanjaan Untung Bersih 534,000 90,000 444,000

Tahun 2

Tahun 3

9,000 29,340 100 900 311 300 7,859 ---------47,810
396,190

RANCANGAN ORGANISASI

PROFORMA KUNCI KIRA-KIRA
ASET
ASET BUKAN SEMASA (Nilai Buku)
Tanah & Bangunan Van Peralatan pejabat Perabot Papan tanda Komputer & mesin kira ASET SEMASA Stok akhir Akaun Belum Terima Deposit Tunai di bank JUMLAH ASET EKUITI Modal berbayar Untung Terkumpul LIABILITI Akaun Belum Bayar JUMLAH EKUITI & LIABILITI 25,714 5,280 3,652 170 2,510 37,156 2,700 376,084 378,784 415,940

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

16,000 396,190 412,190 3,750
415,940

JUMPA LAGI DI BAB 10