PROFORMA PISMP

PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG) Kampus Ipoh merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. STRATEGI PELAKSANAAN KURIKULUM Menggunakan pelbagai mod: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan Amalan Profesional: Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System): elearning dan online learning. Pembelajaran Kendiri ke arah menjadi independent learner: akses kendiri dan terarah kendiri dan seterusnya menjadi pembelajaran sepanjang hayat.

KURSUS WAJIB KOD KURSUS KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

WAJ3101Tamadun Islam dan Tamadun Asia WAJ3102English Language Proficiency I WAJ3103English Language Proficiency II WAJ3104Literasi Bahasa WAJ3105Numerical Literacy WAJ3106Hubungan Etnik WAJ3107Seni dalam Pendidikan WAJ3108Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum WAJ3109Kokurikulum- Permainan WAJ3110Kokurikulum- Unit Beruniform 1 WAJ3111Kokurikulum- Unit Beruniform 2 WAJ3112Kokurikulum- Olahraga WAJ3113Kokurikulum - Persatuan WAJ3114Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6

KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD KURSUS KREDIT SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8

EDU310 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0) 1 (dan *PBS) EDU310 Perkembangan Kanak-Kanak 2 EDU310 Murid dan Alam Belajar 3 3(3+0) 3(3+0)

EDU310 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah 3(3+0) 4 Laku EDU310 Teknologi dalam Pengajaran dan 5 Pembelajaran EDU310 Budaya dan Pembelajaran 6 EDU310 Bimbingan dan Kaunseling Kanak7 kanak 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0)

EDU310 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0) 8 Profesional EDU310 Guru dan Cabaran Semasa 9 Jumlah 3(3+0) 27 (20%)

Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 PRK310 Praktikum I 1 PRK310 Praktikum II 2 PRK310 Praktikum III 3 INT3101 Internship Jumlah 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

BMM310 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia 1 Sekolah Rendah BMM310 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2 BMM310 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 5 Berbantukan Komputer BMM310 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 4 BMM310 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3 BMM310 Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu 6 Sekolah Rendah BMM310 Pengantar Linguistik 7 BMM310 Fonetik dan Fonologi 8 BMM310 Morfologi 9 BMM311 Sintaksis 0 BMM311 Semantik dan Peristilahan 1 BMM311 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan 2 Terjemahan BMM311 Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3 BMM311 Kebudayaan Melayu 4 BMM311 Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan

5

Pelaporan) 3(3+0) 45 (34%) 8

BMM311 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa 6 Melayu Jumlah

2.

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) SEM. 1 1 2 2 3

BCN310 Fonetik dan Kosa Kata 1 BCN310 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa 2 Cina BCN310 Tatabahasa dan Retorik 3 BCN310 Kesusasteraan Kanak-kanak 4 BCN310 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 5 Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN310 Prosa 6 BCN310 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 7 Membaca Teks Pelbagai Genre BCN310 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah 8 Rendah BCN310 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 9 Bertutur dan Mendengar BCN311 Puisi 0 BCN311 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 1 Mengarang BCN311 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan 2 Bahasa Cina BCN311 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina 3 Pendidikan Rendah (Kaedah) BCN311 Novel dan Drama 4 BCN311 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina 5 Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3)

3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Pelaporan) Jumlah 45 (34%)

3

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) SEM. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8

Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani 2(1+1) dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%)

4.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

MTE310 Knowing Numbers 1 MTE310 Mathematics Education Curriculum 2 MTE310 Geometry 3 MTE310 Decision Mathematics 4 MTE310 Statistics 5 MTE310 Resources In Mathematics 6

MTE310 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0) 7 MTE310 Basic Calculus 8 MTE310 Teaching of Numbers, Fractions, 9 Decimals and Percentages MTE311 Linear Algebra 0 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

MTE311 Teaching of Geometry, Measurement3(2+1) 1 and Data Handling MTE311 Assessment Practices in 2 Mathematics MTE311 Action Research I – Primary 3 Mathematics (Methodology) MTE311 Applications of Mathematics 4 MTE311 Action Research II – Primary 5 Mathematics (Implementation and 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3)

Reporting) Jumlah 45(34%)

5.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

SCE310 Life and Living Processes 1 SCE310 Children’s Learning in Science 2 SCE310 Exploring Materials 3 SCE310 Primary Science Curriculum and 4 Pedagogies SCE310 Physics in Context 5 SCE310 Thinking and Working Scientifically 6 SCE310 Ecosystems and Biodiversity 7 SCE310 Planning for Teaching Primary 8 Science SCE310 Energetics in Chemistry 9 SCE311 Earth and Space 0 SCE311 Evaluation in Science Teaching 1 SCE311 Management of the Science 2 Laboratory and Resources

SCE311 Action Research I – Primary Science 3(3+0) 3 (Methodology) SCE311 Science, Technology and Society 4 3(3+0)

SCE311 Action Research II – Primary Science 3(0+3) 5 (Implementation and Reporting)

Jumlah

45 (34%)

6.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD KURSUS KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

PRA3101Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak PRA3102Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah PRA3103Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak

PRA3104Perkembangan Bahasa Kanak-kanak 3(2+1) PRA3105Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) PRA3106Perkembangan Kreativiti Kanakkanak PRA3107Perkembangan Sosio-emosi Kanakkanak PRA3108Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak PRA3109Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas PRA3110Pengurusan Prasekolah PRA3111Pentaksiran dan Penilaian Kanakkanak Prasekolah PRA3112Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah PRA3113Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) PRA3114Kualiti Pendidik Prasekolah PRA3115Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%)

AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Pakej Elektif 1 BIL ELEKTIF 1 1 KURSUS KREDIT 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) SEM 2 3 4

Pendidikan PJM3102 Pergerakan Asas Jasmani PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

3(2+1)

5

2

Pendidikan PKE3101 Pendidikan Kesihatan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Jumlah

3(3+0) 3(2+1) 3(2+1)

2 3 4

3(3+0) 12 (9%)

5

Pakej Elektif 2 BIL ELEKTIF 2 1 KURSUS KREDIT 3(3+0) 3(3+0) SEM 3 4

Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Sivik dan Kewarganegaraan KewargaPSK3102 Teori Pembelajaran, negaraan Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan

3(2+1)

5

3(2+1)

6

2

Pendidikan ELM3101 Pengenalan Kepada Moral Konsep Asas Pendidikan Moral

3(3+0)

3 4

ELM3102 Kurikulum dan Kaedah 3(2+1) Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni 3 Science Elective SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0)

5

3(3+0)

6

3(3+0) 3(3+0) 3(3+0)

3 4 5 6 3

SCE3112 Management of the 3(3+0) Science Laboratory and Resources 4 Pendidikan MZE3101 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0)

Muzik Elektif

MZU3102 Kibod dan Nyayian di 2(1+0) dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran 3(3+0) Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1)

3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

5

Muzik PRM3101 Pembelajaran Muzik Prasekolah Pendidikan Prasekolah

PRM3102 Apresiasi Muzik dengan 3(2+1) Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) 6 English Language ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0)

ELE3103 English for the Language 3(3+0) Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodolog For Young Learners Jumlah 3(2+1)

12 (9%)

*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.