Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAGI TAHUN 2011 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL (KBSM SEMAKAN)

TINGKATAN 1 TINGKATAN 1 SMK SERIAN MINGGU/ TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN (BP) 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI KANDUNGAN AKADEMIK OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PANDUAN GURU/ BUKU TEKS CATATAN

MINGGU 1 3-7 JAN MINGGU 2 10-14 JAN BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 1 2011 Tuhan Pencipta Alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan - Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan - Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota. - Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut) i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. ii. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan. iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. i.Perbincangan tentang Unit 1 kelebihan dan Keunikan Alam kekurangan diri. Ciptaan Tuhan ii.Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. iii.Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi. iv.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

MINGGU 3 10-14 JAN

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

10-14 JAN

BP 1.3 Harga Diri Keupayaan keyakinan diri mampu memulia menjaga maruah dalam kehidupan. dan agar dan diri

17- 21 JAN

BP Bertanggungajwab

1.4

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

Amanah tanggungjawab i. Amanah dalam semua menjalankan tugas di sekolah. Amanah dalam setiap urusan ii. Melaksanakan tugas Tugasan dan seharian dengan amanah. tanggungjawab yang dilaksanakan iii. Rujuk juga objektif di sekolah - Pengurusan wang Unit 2 dalam Buku persatuan atau teks. kelab tanpa penyelewengan - Urusan jual beli barangan Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup 1. Sentiasa menjaga Kenali diri sendiri maruah diri dan Maruah diri mesti 2. Menerima menghargai dipelihara keistimewaan diri Kekuatan diri dihargai dan 3. Rujuk juga objektif Unit 3. kelemahan diri diperbaiki Hala tuju kehidupan harus ditentukan Bertanggungjawab 1. Menjaga kesihatan terhadap diri dan diri persekitaran 2. Menjaga Kesihatan diri dan persekitaran supaya persekitaran yang bersih sentiasa bersih 3. Rujuk juga objektif Pemakan yang Unit 4. seimbangan Penjagaan tubuh badan Kecergas fizikal

i.Perbincangan tentang Unit 2 tugas yang diamanahkan dan cara Amanah Kunci melaksanakannya Kehidupan dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

Unit 3 i. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri ii Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan. iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. . Pemeriksaan kebersihan tubuh badan ii. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang iii.Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan Kenali Diri Anda

Unit 4 Bertangungjawab Menjaga Kesihatan Diri

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

Kebersihan persekitaran Rumah Sekolah Tempat awam

iv.Gotong-royong/ kerja amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi Rujuk juga objektif Unit 5. i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi. ii. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5. Unit 5 Berbudi Bahasa Amalan Hidup Masyarakat Kita

17-21 JAN

BP 1.5 Hemah Tinggi

Berbudi Bahasa Budaya 1. Hidup Kita Beradab sopan dan Amalan bersopan santun berbudi dalam kehidupan seharian 2. Pekerti mulia dalam Adab pertuturan Pergaulan seharian. yang sopan - Lembut dalam tutur kata - Bertegur sapa Tingkah laku yang sopan - Adab di meja makan - Adab menyambut tetamu - Adab menggunakan kemudahan awam BP 1.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kasih Sayang Asas Kesejahteraan Hidup Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga Sayang akan nyawa - Diri - Orang lain

24-28 JAN

1. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan 2. Rujuk juga objektif Unit 9.

i. Perbincangan Unit 9 tentang gejala yang membahayakan diri Kasih Sayang dan Penenang Nurani menjejaskan maruah. ii. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema sayang akan diri. iii. Rujuk aktiviti buku

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

teks Unit 9. 31 JAN4 FEB 7-11 FEB CUTI TAHUN BARU CINA BP 1.10 Keadilan Keadilan asas keharmonian keluarga Tindakan dan Amalan keadilan dalam keputusan yang institusi kekeluargaan saksama serta tidak Amalan keadilan berat sebelah. di kalangan anggota keluarga - Pembahagian tugas dan tanggungjawab - Pembahagian barangan - Pendidikan Unit 10 1. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga 2. Rujuk juga objektif Unit 10. i. Menghasilkan skrip Keadilan Asas berdasarkan Keharmonian satu situasi tentang Keluarga amalan keadilan dalam sebuah keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.

7-11 FEB

BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Sikap rasional dalam membuat pertimbangan Ketelitian menilai pelbagai 1. maklumat Ketelitian menilai dan mengkaji 2. sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber - Internet - Khabar angin

Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat Rujuk juga objektif Unit 11.

i. Mengumpul dan membandingkan Unit 11 maklumat daripada pelbagai Kesahihan sumber sebelum Maklumat membuat sesuatu pertimbangan ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.

7-11

BP 1.12 Kesederhanaan

Amalan

kesederhanaan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

FEB Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

menjamin kesejahteraan hidup 1. Kesederhanaan sebagai amalan hidup 2. Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan - Perbelanjaan - Pemakanan - Rekreasi

Bersederhana dalam kehidupan Rujuk juga objektif Unit 12.

i. Merancang perbelanjaan Unit 12 mingguan ii. Mengenalpasti Bersederhana seorang rakan Amalan Mulia yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12

14-18 FEB

UJIAN BULANAN 1 (16-18 FEB)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

TARIKH

21-25 FEB

BIDANG KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKADEMIK (BP) 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN BP 2.1 Kasih Sayang Kasih sayang amalan suci terhadap Keluarga Kasih sayang memupuk Perasaan cinta , kasih dan hubungan harmonis dengan sayang yang mendalam anggota keluarga dan Kepentingan amlan berkekalan terhadap kasih sayang keluarga. mengikut perpsktif pelbagai agama - Islam - Buddha - Kristian - Hindu - Sikh Hormat-menghormati asas keluarga harmoni

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PANDUAN GURU / BUKU TEKS

CATATAN

Unit 13 1. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama 2. Rujuk juga objektif Unit 13 i. Mencari maklumat tentang kasih Kasih Sayang sayang mengikut Teras Keluarga perspektif Bahagia pelbagai agama iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.

28 FEB- 4 BP 2.2Hormat dan Taat MAC kepada Anggota Keluarga

Unit 14 i. Melakonkan cara menghormati Pedoman Penting anggota keluarga ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan Hormatmenghormati antara anggota keluarga iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

1. Menghormati setiap Memuliakan setiap Hormat-menghormati anggota keluarga anggota sesame anggota keluarga 2. Rujuk juga objektif keluarga dengan Unit 14. Cara menghormati berinteraksi dan anggota keluarga memberi layanan - Layanan secara bersopan untuk - Membari mewujudkan keluarga perlindungan yang harmoni. - Meraikan - Mendoakan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

7-11 MAC

BP 2.3 Mengekalkan Tradisi keluarga Tradisi diperlihara Kekeluargaan Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga

perlu

Unit 15 i. Menyediakan carta salasilah Tradisi Warisan keluarga Keluarga ii. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarahmenziarahi iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

1. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang Amalan tradisi kekeluargaan diamalkan dalam menjamin kehidupan keluarga berkeluarga Amalan tradisi 2.Rujuk juga objektif kekeluargaan dalam Unit 15. kehidupan seharian - Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan - Ziarah-menziarahi

12-20 MAC 21-25 MAC

CUTI SEMESTER PENGGAL PERTAMA BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama Peranan setiap anggota keluarga - Anak-anak - Ibu bapa - Anggota keluarga lain Unit 16 1. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga 2 .Rujuk juga objektif Unit 16. i. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan ii. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16, Tangungjawab Hidup Berkeluarga

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN (BP)3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR 28 MAC- BP 3.1 Menyayangi dan 1 APRIL Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

KANDUNGAN AKADEMIK

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PANDUAN GURU / BUKU TEKS

CATATAN

Alam sekitar warisan kita Unit 17 Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan - Manusia - Haiwan - Tumbuh-tumbuhan 1. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab 2.Rujuk juga objektif Unit 17. i. Melukis poster / mencipta cogan Hargai Alam kata tentang Warisan Kita keseimbangan alam sekitar ii. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. Unit 18 1. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa 2 Rujuk juga objektif Unit 18. i. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran ii. Gotong-royong iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.

4-8 APRIL

BP 3.2 Keharmonian Persekitaran yang bersih antara dan selesa mewujudkan Manusia dengan Alam suasana harmonis Sekitar. Keadaan saling Penjagaan persekitaran memerlukan tanggungjawab bersama hubungan yang Penjagaan harmonis antara persekitaran untuk manusia dengan alam keselesaan hidup sekeliling supaya - Rumah kualiti kehidupan - Sekolah manusia dan alam - Tempat awam sekeliling terpelihara.

Kebersihan Persekitaran Menjamin Keselesaan Hidup

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

1115 UJIAN BULANAN 2 (13-15 APRIL) APRIL 3.3 Kemapanan Alam Hutan sebagai khazanah 18-22 Sekitar kehidupan APRIL Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan Perlindungan terhadap hidupan liar Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi 1. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan 2. Rujuk juga objektif Unit 19.

Unit 19 i. Sumbang saran Hutan Nadi tentang isu-isu Kehidupan alam sekitar ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

18-22 APRIL

3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar

Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar 1 Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar 2. Rujuk juga objektif Unit 20.

Unit 20 i. Menghasilkan buku Prihatin skrap tentang Terhadap Isu jenis, sebab dan akibat Alam Sekitar pencemaran alam. ii. Kajian kes tentang pencemaran alam iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20

Prihatin terhadap persoalan yang Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam berkaitan dengan alam sekeliling dan sekitar berusaha Pencemaran alam menyelesaikannya - udara - Air - Darat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

25-30 APRIL

4.1 Cinta akan Negara

Kenali negara

negara,

cintai Unit 21 1. Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri 2.Rujuk juga objektif Unit 21. i. Membuat kolaj / model tentang Kenali Negara keindahan alam dan Cintai Negara semula jadi ii. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semula jadi. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. Unit 22 1. mengenali lambing kebesaran negara 2. Menghormati lambing dan identiti negara 3.Rujuk juga objektif Unit 22. i. Menghasilkan buku skrap Identiti Negara tentang gambar- Kebangsaan Kita gambar lambing kebesaran negara ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

Perassan sayang dan bangga kepada negara Keindahan alam semula jadi serta meletakkan kebanggaan kita kepentingan negara Perasaan melebihi kepentingan menghargai dan diri menyayangi . keindahan alam semula jadi - Sungai dan pantai - Gunung-ganang

25-30 APRIL

4.2 Taat Setia kepada Identiti negara lambang Raja dan Negara kedaulatan negara Kepatuhan dan kesetiaan yang Lambang dan lagu identiti berkekalan kepada negara tanda kesetiaan Raja dan negara. kepada raja dan negara Kepentingan menghormati dan menghayati identity negeri dan negara - Bendera - Jata - Lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

3-6 APRIL

19-27 MAY 28MAY12 JUN

4.3 Sanggup Berkorban Sanggup berkorban demi untuk Negara mempertahankan ibu pertiwi Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu Rakyat berkorban nyawa termasuk nyawa sebagai demi negara tanda kebaktian untuk Tanggungjawab dan negara. peranan pasukan keselamatan - Tentera - Polis - Bomba Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara - Lt Adnan Saidi - Datuk Bahaman - Tok Jangut PEPERISAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Unit 23 1. sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara 2.Rujuk juga objektif Unit 23. i. Menemuramah seorang anggota Berkorban untuk keselamatan tentang Negara tanggungjawab dan peranannya. ii. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

MINGGU/ TARIKH

BIDANG KANDUNGAN PEMBELAJARAN 5 AKADEMIK NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PANDUAN GURU / BUKU TEKS

CATATAN

13-17 JUN

5.1 Melindungi Kanak-kanak

20-24 JUN

Hak Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahtera Membela, memberi naungan dan memelihara Hak asasi kanak-kanak hak kanak-kanak bagi tanggungjawab bersama menjamin kehidupan Tanggungjawab mereka yang sempurna. golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup - Makanan - Pakaian 5.2 Menghormati Hak Wanita berhak mendapat Wanita layanan yang baik Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan - Pengagihan tugas - Penjagaan maruah diri (Tiada gangguan seksual)

Unit 24 1. Menerima hakikat bahawa setiap kanakkanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna 2. Rujuk juga objektif Unit 24. i. Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanakkanak di seluruh dunia. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. Memelihara Hak Asasi Kanakkanak Tangugng-jawab Bersama

13-17 JUN

Unit 25 1. Memberikan layanan yang baik kepada wanita. 2. Rujuk juga objektif Unit 25. i. Mengadakan perbahasan ringkas Hak Sama Rata bertajuk Wanita Bagi Wanita berhak mendapat layanan yang baik ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

5.3 Melindungi Pekerja 27 JUN 1 JULY

Hak Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela Menghormati,mengharga Kebajikan pekerja i dan mengiktiraf tanggungjawab bersama perkhidmatan,jasa dan Setiap pekerja sumbangan golongan berhak mendapat pekerja dalam pelbagai kemudahan pembangunan negara. - Gaji - Cuti Keselamatan

1. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati. 2.Rujuk juga objektif unit 26.

Unit 26 i. Menyenaraikan dan membincangkan Kebajikan kemudahan yang Pekerja Terbela diperlukan di tempat kerja. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

4-8 JUN

5.4 Menghormati Golongan Berupaya

Hak Semua insan yang Kurang dilahirkan mulia di sisi 1.Menerima hakikat dan Pencipta menginsafkan diri bahawa tiada seorang Memberi layanan yang insan pun dilahirkan bersopan kepada Hargai golongan kurang dengan penuh golongan kurang berupaya dengan memahami kesempurnaan. berupaya supaya tidak mereka berasa tersisih dan 2. Rujuk juga objektif Kemampuan mengiktiraf mereka memahami punca Unit 27. sebagai insan ciptaan kecacatan seseorang Tuhan. akan menginsafkan diri - Kelahiran - Keluhuran - Keturunan - Kemalangan

Unit 27 i Menulis esei bertajuk Hormatilah menghormati hak Golongan golongan Kurang Upaya kurang berupaya ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

11-15 JULY 5.5 Melindungi Pengguna

Penyakit asas Unit 28 i. Menulis surat kepada pihak Hak Pengguna berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

Hak Konsep pengguna kesedaran semua

Membela dan memelihara Hormati hak pengguna 1. Menerima hakikat hak individu untuk untuk mendapatkan bahawa diri sendiri menjadi pengguna yang keperluan asas adalah pengguna yang berilmu,mendapat Hak pengguna mempunyai hak dan perkhidmatan serta untuk mendapatkan tanggungjawab barangan yang berkualiti barangan dan dan tidak mudah keperluan asas 2. Rujuk juga objektif dieksplotasi. Unit 28. untuk kehidupan - Makanan - Pakaian - Tempat Tinggal - Kesihatan - Pendidikan - Sanitasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

TARIKH

NILAI DAN KANDUNGAN PENERANGAN AKADEMIK BIDANG PEMBELAJAR AN 6 NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI. 6.1 Mematuhi Disiplin diri Peraturan dan pembentukan Undang-undang. mulia Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. asas sahsiah

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PANDUAN CATATAN GURU /BUKU TEKS

Unit 29 1. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah 3. Rujuk juga objektif Unit 29. i. Membincangkan program yang boleh Peraturan dijalankan oleh pihak Disiplin sekolah untuk mengelakkan muridmurid terlibat dalam kegiatan salah laku ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.

18-22 JULY

Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan - Di rumah - Di sekolah

Asas

25-29 JULY

6.2 Bersuara

Kebebasan Kebebasan bersuara asas masyarakat domokrasi Keperluan kebebasan Kebebasan berucap dan bersuara memupuk mengeluarkan fikiran kesejahteraan hidup dengan batasan tertentu bermasyarakat bagi menjaga Kebebasan memberi keselamatan pendapat atau dan ketenteraman. pandangan Kebebasan menyatakan perasaan

Unit 30 1. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan 2.Rujuk juga objektif Unit 30. i. Simulasi tentang Parlimen Mini Hak Bersuara Ada Sempadan ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

1-5 OGOS

6.3 Kebebasan Rakyat Malaysia Beragama menganuti pelbagai agama Amalan keagamaan membentuk pribadi Kebebasan setiap Amalan keagamaan individu dalam kehidupan untuk menganuti dan harian mengikut mengamalkan agamanya setiap agama seperti yang - Cara beribadat diperuntukkan - Perihal makanan dalam Perlembagaan Malaysia. 6.4 Penglibatan Diri Murid berjaya, sekolah dalam cemerlang Pembangunan Negara Warga sekolah yang giat Kebebasan untuk cergas menjamin kejayaan melibatkan diri sesebuah sekolah dalam pelbagai Pangagihan tugas aktiviti bagi menjayakan pembangunan aktiviti anjuran negara dengan sekolah mematuhi - Hari Guru peraturan,undang- Hari Sukan undang dan - Minggu Perlembagaan Kokurikulum Malaysia. - Hari Anugerah Cemerlang

1. Menghormati amalan pelbagai agama 2. Rujuk juga objektif Unit 31.

i. Mengumpul malumat dan Unit 31 membincangkan amalan pelbagai Amalan agama Keagamaan dalam ii. Rujuk aktiviti buku Masyarakat teks Unit 31. Malaysia

8-12 OGOS

Unit 32 1. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah 2. Rujuk juga objektif Unit 32. i. Membina carta Bersama aliran pelan Menjayakan tindakan bagi Aktiviti Sekolah menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah. Iii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

15-19 OGOS

6.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Sikap terbuka membina keyakinan diri Sikap terbuka dalam tindakan Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati - Mengawal emosi

Unit 33 1. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan. 2. Rujuk juga objektif Unit 33. i. Menghasilkan Sikap Terbuka dialog tentang Membina sikap keterbukaan Keyakinan Diri dan melakonkan dialog tersebut. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

22-26 OGOS

Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya. Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan Hubungan yang baik dalam semua peringkat - Sekolah - Masyarakat 1. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. 2. Rujuk juga objektif Unit 34.

Unit 34 i. Mengadakan Perpaduan Teras kempen untuk Keharmonian mewujudkan hubungan mesra di kalangan warga sekolah dan masyarakat. Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.

27 OGOS4SEP

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011

5-9 SEPT

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman Saling membantu untuk kesejahteraan bersama Hidup bermasyarakat - Jiran tetangga - Berpersatuan

Unit 35 1. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama 2. Rujuk juga objektif Unit 35 i. Menyediakan satu Semangat pelan tindakan Kekitaan bagi mengadakan projek kemasyarakatan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

12-16 SEPT

7.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara Hormati system pemerintahan, ideologi dab kedaulatan undangundang negara lain (Eksekutif, legislative dan kehakiman)

Unit 36 1. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat 2. Rujuk juga objektif Unit 36. i. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincangkannya. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. Keamanan Sejagat Tanggung-jawab Bersama

19 -30 SEPT TUGASAN HARIAN 3-14 OKT ULANGKAJI PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 CUTI AKHIR TAHUN 2011 (19/11/2011 HINGGA 1/1/2012)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1/TAHUN 2011