Anda di halaman 1dari 13

BAB 3: CADANGAN PROGRAM PEMBINAAN, PENAIKTARAFAN DAN PEMBAIKPULIHAN SEKOLAH, ASRAMA DAN RUMAH GURU DI NEGERI SARAWAK

3.1

PENGENALAN

Projekiniadalah

di

bawahKementerianPelajaran

Malaysia

dandikontrakkankepadakontraktorEncorp Construct Sdn Bhd.Sebanyakenam (6) buahsekolahtelahdipersetujuidalamPakej A untukdibinadalamtempohmasamaksima 18 bulanbermulaSuratSetujuTerimaditerima.

Kesemuaenam (6) buahsekolah yang terlibatadalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. SK TanjungBijat Sri Aman Sarawak SK LubokAntu Sri Aman Sarawak SK San Semanju Sri Aman Sarawak SKEngkilili No.1 Sri Aman Sarawak SK Gran Stumbin Sri Aman Sarawak SKBatuTelingaiMiri Sarawak

Kerja-kerja yang melibatkan saya di dalam projek ini adalah:

i.

Reinforcement Bar Kerja-kerjanya adalah seperti menyemak dan mengira rebar pada lukisan kerja yang berkaitan.

ii.

Cerucuk Kerja-kerjanya adalah seperti menyemak dan memeriksa rekod cerucuk yang diperolehi daripada kontraktor dan membuat satu ringkasan bagi rekod cerucuk yang telah dikira.

3.2

SPESIFIKASI DAN JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN

i.

Komputer Riba

ii.

Tetikus (Mouse) & Numeric Pad

iii.

Microsoft Excel

iv.

Alat Tulis

v.

Kalkulator

3.3

CARA PENGENDALIAN PERALATAN SEMASA LATIHAN

Komputer riba digunakan untuk menaip data yang telah diambil untuk mengira rebar. Selain itu ia juga digunakan untuk menyimpan dan merekod data yang telah diperoleh untuk membuat pengiraan taking off.

Tetikus dan juga numeric pad digunakan untuk membantu memudahkan pengunaan komputer riba semasa membuat pengiraan.

Microsoft Excel digunakan sebagai lokasi untuk membuat pengiraan di dalam komputer riba. Dengan menggunakan Ms. Excel pengiraan menjadi semakin mudah kerana boleh meletakkan formula padanya.

Alat tulis digunakan untuk mencatat dan menanda bahagian item yang hend ak dah sudah dikira.

Kalkulator digunakan untuk membuat pengiraan jika was-was pada pengiraan yang telah dilakukan pada Ms. Excel. Ia juga digunakan untuk membuat pengiraan kali kedua untuk mengelak sebarang kesilapan berlaku.

3.4

PROSES KERJA YANG DILAKUKAN

3.4.1

Menyemak Dan Mengira Reinforcement Bar (Tidak Termasuk Link dan Stirrup)

Reinforcement Bar atau juga Bar Tetulang di ukur dalam unit kilogram (KG) pada senarai kuantiti. Bar tetulang di ukur dengan mengira panjang semua bar tetulang yang ada pada sesuatu item yang dikira mengikut jenisnya sama ada Y (High Tensile Steel) atau R (Mild Steel). Ia kemudiannya di darabkan dengan nilai angkatap saiz bar tersebut. Nilai angkatap adalah nilai yang tetap mengikut jenis bar tetulang tersebut.

Untuk mencari nilai angkatap bagi sesuatu bar tetulang adalah:

Cth. Bar bersaiz Y10

Isipadu besi per kilogram (KG) adalah = 7850KG/M3 Formula bagi mencari angkatap adalah:

Nilai angkatap untuk bar di atas adalah: =

= 0.616 M2/KG

Oleh itu, nilai angkatap bagi bar bersaiz Y10 adalah 0.616 M2/KG

Setelai selesai mencari nilai angkatap, panjang bar tetulang yang diperolehi semasa membuat Taking Off bagi bar tetulang yang diukur akan didarabkan dengan nilai angkatap yang diperolehi mengikut saiz bar tersebut. Hasil daripada pendarapan tersebut akan menjadikan nilai nya menjadi dalam unit kilogram (KG) Nilai hasil . daripada pendarapan tersebut juga akan menjadi nilai yang akan di isi di dalam senarai kuantiti.

Rajah 3.4.1 : Senarai Kuantiti untuk Rebar

Seperti yang telah dinyatakan, untuk mendapatkan nilai rebar pada senarai kuantiti, rebar diukur dengan mengira panjangnya iaitu dalam unit meter. Kerja pengukuran ini dilakukan pada kertas taking off dahulu sebelum dipindahkan ke senarai kuantiti. Untuk pengiraan panjang rebar, setiap item berbeza formulanya. Ini kerana rebar bagi setiap item adalah berbeza cara dan saiz yang dipasang. Semuanya ini adalah kerana untuk kesesuaian dan untuk menjamin ketahanan sesuatu item tersebut supaya tidak mudah patah atau retak kerana fungsi rebar adalah untuk mengukuhkan struktur dalaman sesuatu item tersebut.

Unt

ncari anjang bar t t lang pada it

yang di ukur, kami mengiranya

dengan cara di bawah:

Bar Tetulang Pada Rasuk (Beam) Cth..

Untuk mengira ber tetulang bagi rasuk, formulanya adalah: = (L - 2(C.C) + 2(Bend)) No. Panjang f Bar Bilangan Bar

Lengkuk

Concrete Cover (Tebal Lapisan Konkrit)

Bar Tetulang Pada Tiang (Column) Cth..

Untuk mengira ber tetulang bagi tiang (column), formulanya adalah: = (L 1(C.C) + 40D) No. Panjang f Bar Bilangan Bar

verlapped (Lebihan)

Concrete Cover (Tebal Lapisan Konkrit)

Bar Tetulang Pada Tiang Asas (Column Stump) Cth..

Untuk mengira ber tetulang bagi tiang asas (column stump), formulanya adalah: = (( verlapped + Height of Column Stump + Height of Foundation) Tinggi Tiang Asas Lebihan (C.C No. Tinggi Asas Bilangan Bar

Concrete Cover (Tebal Lapisan Konkrit) f Pad Bar(Diameter of Bar)) + Bend)) No. f Bar

Bilangan Bar Pada Pad Diameter Bar Lengkuk

Bar Tetulang Pada Asas (Pad Footing/Foundation) Cth..

Untuk mengira ber tetulang bagi asas pad (pad footing/foundation), formulanya adalah: = (L 6(C.C) + 2(Bend)) No. Panjang Lengkuk f Bar Bilangan Bar =
 

+1

Concrete Cover (Tebal Lapisan Konkrit)

Setelah selesai memeriksa kesemua bar tetulang yang ada, saya kemudiannya mengira ke semua bar tersebut pada senarai kuantiti dalam unit kilogram (KG) mengikut sai nya. Setelah selesai mengira kesemua bar tetulang, saya

membuat satu ringkasan untuk bar yang dikira Ini adalah untuk memudahkan . kita membuat pengiraan bagi membuat pembayaran untuk kerjakerja yang telah siap di tapak nanti.

Contoh ringkasan untuk bar yang diki a boleh dilihat pada bahagian Lampiran r 3A yang disediakan.

3.4.2

Menyemak Dan Membuat Summary Untuk Cerucuk

Cerucuk atau juga lebih dikenali sebagai Piling adalah satu tiang yang berperanan sebagai menyebarkan beban yang ditanggung di atasnya iaitu daripada bangunan yang dibina di atasnya ke dalam tanah. Cerucuk mempunyai pelbagai jenis dan cara penggunaannya. Semuanya bergantung kepada kesesuaian tahan dan bentuk muka bumi dan juga struktur bangunan yang hendak di bina di atasnya.

Ketika cerucuk hendak ditanam atau dibenamkan ke dalam tanah, adalah menjadi tanggungjawab Site Supervisor untuk mencatatkan segala butir-butir mengenai cerucuk tersebut seperti saiz cerucuk, jenis cerucuk, bilangan cerucuk tambahan (Extension Pile), bilangan penghubung cerucuk (Pile Extension / Joint), kedalaman cerucuk yang ditanam dan pelbagai lagi. Semua butir-butir ini akan

dimasukkan atau diisi dalam satu borang yang bernama Pile Driving Record (Rujuk Lampiran 3B & 3C).

Kerja pengukuran bagi cerucuk adalah All Provisional iaitu bersifat sementara. Nilai sebenarnya tidak dapat dipastikan semasa mengisi dokumen tender. Ia hanya dapat diketahui dan dipastikan apabila kerja-kerja penanamannya telah siap dilaksanakan di tapak.

Untuk kerja yang saya telah laksanakan, saya telah diminta untuk menyemak kembali rekod cerucuk yang telah kami terima daripada kontraktor. proses untuk menyemak jadual cerucuk. Terdapat dua

Proses yang pertama adalah dengan

membandingkan dengan Summary of Piling yang juga kami terima daripada kontraktor tersebut. Summary of Piling adalah ringkasan bagi rekod-rekod cerucuk yang telah direkod oleh konraktor yang bertugas.

Setelah siap menyemak dengan membandingkan rekod cerucuk dengan Summary f Piling, semakan kedua pula haruslah dilakukan dengan menyemak lagi f Piling dan jadual cerucuk

jumlah lokasi cerucuk yang terdapat pada Summary

(jumlah pada kedua ini haruslah sama dengan jumlah yang terdapat pada lukisan ) Foundation Key Plan.

Rajah 3.4.2Contoh Pengiraan Jumlah Lokasi Cerucuk Yang Terdapat Pada Summary f Piling Dan Jadual Cerucuk

Sekiranya terdapat perbezaan, maka pemeriksaan satu per satu haruslah dilakukan. Untuk pemeriksaan begini, saya akan memeriksa dengan membandingkan dan menanda lukisan dan Summary Summary f Piling atau jadual cerucuk (kebiasaan nya

f Piling digunakan kerana lebih muda mengikut nama atau Ref No. h)

Bagi lokasi cerucuk yang ditanam.

Rajah 3.4.3 Contoh Pemerriksaan Cerucuk Satu Persatu

Tujuan kerja ini dilakukan adalah kerana untuk megelakkan terdapatnya penambahan pada bilangan cerucuk yang ditanam Bilangan cerucuk yang ditanam . mestilah mengikut kepada lukisan yang diberi iaitu jika pada lukisan ia dinyatakan terdapat 150 batang cerucuk yang digunakan maka jumlah yang ditanam adalah mestilah tepat 150 iaitu mengikut lukisan kerja. Cerucuk-cerucuk yang digunakan juga mestilah mengikut saiz dan jenis yang dinyatakan pada lukisan

Selepas semakan siap dilakukan, saya membuat summary yang baru untuk cerucuk yang terdapat penambahan dan kesilapan yang dilakukan oleh kontraktor

3.5

KOMEN DAN CADANGAN

Daripada apa yang telah saya pelajari dan lakukan di firma ini, saya dapati pengiraan kuantiti (Taking-off) bagi item-item dalam pembinaan adalah berlainan daripada apa yang telah saya pelajari semasa kuliah di Politeknik . Walaupun

perbezaannya adalah sedikit namun pada mulanya saya agak keliru tentang penggunaan formulanya.

Oleh ini saya mencadangkan pengajaran di Politeknik semasa kuliah mempelbagaikan formula dan kaedah pengiraan kuantiti bagi item -item dalam pembinaan untuk mengelakkan kekeliruan berlaku ketika pelajar bekerja kelak.

3.6

KESIMPULAN

Kesimpulan yang saya perolehi daripada melakukan kerja-kerja ini adalah saya kini telah memperolehi ilmu baru mengenai cara pengiraan kuantiti yang digunakan oleh pihak kontraktordan seterusnya mamahami sedikit mengenainya. Walaupun

pengiraannya nampak begitu ringkas namun formula yang digunakan adalah sama dengan apa yang telah saya pelajari di Politeknik.

Anda mungkin juga menyukai