Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENGAJARAN

Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 1 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK: Minggu 1 : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Pengenalan kepada Pembelajaran Berbantukan Komputer Pengenalan kepada Reka Bentuk Pengajaran dan Pembangunan Perisian

HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar dapat 1. Menjelaskan konsep PBK dengan tepat. 2. Menjelaskan klasifikasi PBK dengan tepat. 3. Membezakan jenis-jenis perisian aplikasi dalam bidang pendidikan yang ada di pasaran dengan tepat. 4. Menerangkan komponen-komponen media yang wujud di dalam multimedia dengan betul. 5. Mentakrifkan maksud pengajaran, pembelajaran, dan reka bentuk pengajaran dengan tepat. 6. Menjelaskan konsep reka bentuk pengajaran dengan tepat. 7. Menyatakan kepentingan proses reka bentuk pengajaran dengan tepat.

SUB TAJUK: 1. Pengenalan Kepada PBK 2. Klasifikasi PBK 3. Kelebihan dan kekurangan PBK 4. Jenis-jenis perisian aplikasi yang digunakan di dalam PBK 5. Sistem Multimedia 6. Definisi pembelajaran dan pengajaran 7. Reka bentuk pengajaran : Definisi dan kepentingannya.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 2 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

RUJUKAN:

1. Aquinas College (1999). Educational Software Lecture Notes [Online]. http://www.aquinas.edu


(1 Disember 2000). 2. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. Hubbard, B. (1999). An Introduction to Multimedia Concepts [Online]. http://www.shef.ac.uk/~tldg/attic/courses/intrommconcepts.html (1 Disember 2000). TUGASAN:

1. Bentukkan kumpulan sekitar 3 -4 orang. Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan komputer
untuk mengajar pelajar mata pelajaran (opsyen anda) berdasarkan kepada klasifikasi yang telah dikemukakan oleh Robert Taylor. Pilih satu tajuk dalam mata pelajaran (opsyen anda); kemudian lakukan proses sumbangsaraan bagaimana komputer boleh digunakan sebagai tutor, tutee dan tool. 2. Tuliskan beberapa contoh perisian yang biasa anda gunakan. Kategorikan perisian tersebut mengikut jenis-jenis yang dinyatakan di atas dan berikan sebab mengapa anda mengkategorikan perisian ini sedemikian rupa. 3. Anda diminta mencari dan menyenaraikan nama perisian yang boleh digunakan untuk membina setiap elemen multimedia yang telah dibincangkan. 4. Anda diminta menyenaraikan contoh-contoh lain yang mana pembelajaran dan pengajaran dikatakan berlaku dengan bantuan teknologi komputer.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 3 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK: Minggu 2 : Pendekatan Reka Bentuk Pengajaran Tradisional & Sistem HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Membandingkan reka bentuk pengajaran tradisi dan bersistem secara tepat. SUB TAJUK: 1. Pengenalan kepada reka bentuk pengajaran tradisional 2. Pengenalan kepada reka bentuk pengajaran bersistem 3. Perbandingan antara reka bentuk pengajaran tradisional dan bersistem RUJUKAN:

1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk
Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. 2. Dick, W. & Carey, L. (1996). The Systematic Design of Instruction. HarperCollins College Publishers, New York. 3. Heinich, R., Molenda, M. and Russell, J.D. (1993). Instructional Media and the New Technologies of Instruction. 4th edition. United States of America : Macmillan Publishing Co. TUGASAN : Anda dikehendaki membezakan reka bentuk pengajaran tradisional dan bersistem dalam kumpulan. Pilih satu sub-topik kecil dalam satu mata pelajaran yang berorientasikan (opsyen anda). Salah seorang daripada anda akan mengkaji mengenai pengajaran tradisional dan ahli lain pula mengenai pengajaran bersistem. Kemudian bincangkan bersama dan senaraikan kebaikan dan keburukan kedua-dua reka bentuk pengajaran.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 4 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK : Minggu 3 : Model-model Reka Bentuk Pengajaran Bersistem HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. mengenali serta menjelaskan kategori taksonomi model reka bentuk pengajaran berorientasikan bilik darjah dengan betul. 2. mengenali serta menjelaskan kategori taksonomi model reka bentuk pengajaran berorientasikan produk dengan betul. SUB TAJUK:

1. Jenis, contoh, dan gamba rajah berserta penerangannya.


RUJUKAN:

1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk
Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. TUGASAN: Bincangkan (dalam kumpulan yang sama) bagaimana model reka bentuk pengajaran berorientasikan bilik darjah boleh digunakan sebagai rujukan di sekolah.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 5 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK: Minggu 4 : Reka Bentuk Pengajaran Bersistem Pendekatan Proses Analisis dan alatan analisis HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Menjelaskan proses mereka bentuk pengajaran, khususnya peringkat analisis secara bersistem dengan jelas. 2. Mengaplikasikan proses mereka bentuk pengajaran bersistem ke dalam proses mereka bentuk perisian PBK SUB TAJUK: 1. Komponen-komponen analisis dalam reka bentuk pengajaran bersistem 2. Aplikasi proses analisis dalam mereka bentuk PBK. RUJUKAN:

1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk
Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan.

2. Ellington, H., Percival, F., & Race, P. (1993). Handbook of Educational Technology. 3rd Edition,
Kogan page Ltd, London. 3. Gentry, C. (1994).Introduction to Instructional Development : Process & Technique. International Thompson Publishing. USA. 4. Heinich, R., Molenda, M. and Russell, J.D. (1993). Instructional Media and the New Technologies of Instruction. 4th edition. United States of America : Macmillan Publishing Co. 5. Molenda, M., Pershing, J.A., & Reigeluth, C.M. (1996). Designing Instructional Systems. In R.L. Craig (ed.). The ASTD Training and Development Handbook (4th ed.) New York: Mc.Graw-Hill. TUGASAN: Dalam kumpulan yang sama, Bincangkan dengan terperinci apa bidang tugas dan tanggungjawab seorang penganalisis dalam pembinaan satu perisian pendidikan. Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006 Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 6 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 5 : Reka Bentuk Pengajaran Bersistem


Pendekatan Proses Reka Bentuk (BAB 4 Strategi Pengajaran Dalam Perisian PBK)

HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Menjelaskan proses mereka bentuk pengajaran, khususnya peringkat reka bentuk secara bersistem dengan jelas. 2. Mengaplikasikan proses mereka bentuk pengajaran bersistem ke dalam proses mereka bentuk perisian PBK SUB TAJUK: 1. Komponen-komponen proses reka bentuk dalam reka bentuk pengajaran bersistem 2. Aplikasi proses analisis dalam mereka bentuk PBK. RUJUKAN:

1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk
Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan.

2. Ellington, H., Percival, F., & Race, P. (1993). Handbook of Educational Technology. 3rd Edition,
Kogan page Ltd, London.

3. Gentry, C. (1994).Introduction to Instructional Development : Process & Technique.


International Thompson Publishing. USA. TUGASAN: Bincangkan dengan terperinci senarai analisis rekabentuk yang perlu diambilkira dalam pembinaan satu perisian pendidikan.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 7 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 6 : Reka Bentuk Pengajaran Bersistem


Alatan Reka Bentuk Carta alir dan Papan Cerita HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. menyenaraikan peralatan-peralatan yang digunakan dalam fasa analisis dan reka bentuk. 2. membina carta alir dan papan cerita dengan tepat. SUB TAJUK:

1. Proses pembinaan carta alir simbol, maksud dan kaedah melukis.


2. Proses pembinaan papan cerita kaedah, keterangan dan persembahannya. RUJUKAN:

1. Apple Computer (1992). Chapter 1 Human Interface Principles, from Macintosh Human Interface
Guidelines. Addison Wesley.

2. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk
Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan.

3. Shneiderman, B. (1992). Designing the User Interface : Strategies for Effective HumanComputer Interaction. Addison-Wesley. TUGASAN: Lukiskan carta alir untuk proses-proses berikut : Mencampurkan dua nombor Mencari purata bagi beberapa bilangan nombor yang dimasukkan oleh pengguna Mengira skor markah bagi pelajar dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun di sekolah dan menentukan kedudukan mereka di dalam kelas tersebut.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 8 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 7 : Pengenalan Teori Pembelajaran dalam Reka Bentuk Pengajaran


Kekuatan dan Kelemahan Teori Pembelajaran

HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. menjelaskan asas teori-teori pembelajaran dengan jelas. 2. mengaitkan reka bentuk pengajaran dengan teori pembelajaran dengan tepat. 3. memberikan contoh aplikasi teori pembelajaran dalam reka bentuk pengajaran dengan betul. SUB TAJUK:

1. Pengenalan kepada teori-teori pembelajaran behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme.


2. Kekuatan dan kelemahan setiap teori pembelajaran RUJUKAN: 1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. 2. Reigeluth, C. M. (1989). Educational technology at the crossroads: New mindsets and new directions. Educational Technology Research and Development, 37(1), 1042-1629. 3. Reigeluth, C. M. (1995). What is the new paradigm of instructional theory. [On-line]. Available: http://itech1.coe.uga.edu/ITFORUM/paper17/paper17.html TUGASAN: Bincangkan bagaimana anda boleh mengatasi kelemahan setiap teori yang telah dibincangkan dengan kelebihan teknologi komputer.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 9 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 8 : Cuti Pertengahan Semester (*tertakluk kepada perubahan)

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 10 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 9 : Sejarah Aplikasi Teori Behaviorisme, Kognitivisme dan Konstruktivisme dalam Reka
Bentuk Pengajaran HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. menjelaskan asas teori pembelajaran behaviorisme dan kognitivisme dengan jelas 2. mengaitkan reka bentuk pengajaran dengan teori pembelajaran behaviorisme dan kognitivisme dengan tepat. 3. memberikan contoh aplikasi teori pembelajaran behaviorisme dan kognitivisme dalam reka bentuk pengajaran dengan betul. SUB TAJUK:

1. Asas teori behaviorisme dan kognitivisme 2. Sejarah behaviorisme & kognitivisme dalam reka bentuk pengajaran
3. Aplikasi teori behaviorisme dan kognitivisme dalam reka bentuk pembinaan perisian PBK. RUJUKAN: 1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. 2. Reigeluth, C. M. (1989). Educational technology at the crossroads: New mindsets and new directions. Educational Technology Research and Development, 37(1), 1042-1629. TUGASAN: Asimilasi, akomodasi dan kesimbangan adalah komponen teori pembelajaran yang menjelaskan proses kognitif seseorang. Terangkan implikasi komponen teori ini ke atas reka bentuk pengajaran berasaskan multimedia.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 11 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 10 : Perbincangan Isu-isu Reka bentuk Perisian


HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Mengutarakan isu-isu reka bentuk perisian bersama pensyarah dan rakan-rakan sekelas 2. Menyelesaikan isu yang diperbincangkan dengan rumusan oleh pensyarah SUB TAJUK: 1. Topik-topik yang telah dipelajari Tugasan: 1. Pelajar perlu mencatatkan isu perbincangan dan menyatakannya di dalam penghasilan dokumentasi akhir kemudian mengenai permasalahan yang dihadapi dan cara penyelesaiannya.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 12 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 11 : Panduan Antara muka & Panduan Pembinaan Perisian Berorientasikan Pengguna
HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Memberikan definisi reka bentuk skrin (screen design). 2. Menerangkan beberapa panduan dalam menyediakan reka bentuk skrin (screen design) dari aspek teks, warna, grafik, animasi, video dan audio. 3. Memberikan definisi antara muka pengguna (user interface) menggunakan analogi tertentu. 4. Menerangkan elemen grafik seperti paparan skrin, gambaran informasi dan arahan informasi dalam antara muka pengguna (user interface) 5. Membezakan metafora perbualan (conversational metaphor) dan metafora manipulasi secara terus (direct manipulation metaphor) sebagai lakaran dalam sistem perhubungan manusia dan komputer. 6. Menerangkan kepentingan antara muka pengguna (user interface) dalam mempengaruhi pengguna dalam mencapai sesuatu maklumat. 7. Menerangkan fungsi antara muka pengguna (user interface) seperti latar belakang, pelayar dan kawasan panas berpandukan contoh yang sesuai. 8. Menerangkan peranan audio serta jenis audio yang boleh diintegrasikan dengan antara muka. 9. Menyediakan panduan dalam menghasilkan antara muka pengguna (user interface) yang berkesan. 10. Menyenaraikan dan menerangkan 10 dimensi dalam mengukur antara muka pengguna (user interface) untuk program multimedia interaktif SUB TAJUK:

1. Paparan skrin, Gambaran informasi, gambaran arahan. 2. Jenis antara muka manusia dan komputer 3. Kepentingan antara muka pengguna (user interface) dalam mempengaruhi pengguna dalam
mencapai sesuatu maklumat.

4. Fungsi antara muka pengguna 5. Penggunaan audio dalam antara muka pengguna 6. Sepuluh perkara penting mengenai antara muka pengguna dalam arahan multimedia.
7. Panduan memasukkan teks, warna, grafik, animasi, video dan audio. Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006 Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 13 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

RUJUKAN :

1. Apple Computer (1992). Chapter 1 Human Interface Principles, from Macintosh Human Interface
Guidelines. Addison Wesley. 2. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. 3. Shneiderman, B. (1992). Designing the User Interface : Strategies for Effective HumanComputer Interaction. Addison-Wesley. TUGASAN : Secara berkumpulan, anda diminta untuk melakarkan beberapa skrin utama dalam perisian yang mematuhi panduan penghasilan antara muka.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 14 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 12 : Aplikasi Komponen Motivasi Dalam Reka Bentuk Perisian


HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. menerangkan peranan motivasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam PBK dengan jelas. 2. menyenaraikan strategi-strategi motivasi seperti yang diutarakan oleh Keller dengan tepat. 3. mengaplikasikan strategi-strategi motivasi ke dalam reka bentuk pengajaran dan pembinaan perisian pendidikan dengan betul. SUB TAJUK: 1. 2. 3. 4. Definisi motivasi Model motivasi Strategi-strategi motivasi dalam pembinaan perisian pendidikan. Motivasi dalam reka bentuk perisian.

RUJUKAN: 1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. 2. Keller, J.M. (1987). Development and Use of ARCS Model of Instructional Design. Journal of Instructional Development. 10:3, 1987, 2-10. 3. Keller, J.M. (1983). Motivational design of instruction. In C.M. Reigeluth (Ed.) Instructional Design Theories and Models: An Overview of their Current Status (pp. 386-429). Hillsdale , NJ: Lawrence Erlbaum Associates. TUGASAN Fikirkan dan senaraikan apakah unsur-unsur motivasi yang boleh dimasukkan ke dalam reka bentuk perisian yang sedang anda buat sekarang secara berkumpulan.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 15 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK:

Minggu 13 : Reka Bentuk Pengajaran Bersistem


Pendekatan Proses Pembangunan, Pelaksanaan dan Penilaian HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Menjelaskan proses mereka bentuk pengajaran, khususnya peringkat pembangunan, pelaksanaan dan penilaian secara bersistem dengan jelas. 2. Mengaplikasikan proses mereka bentuk pengajaran bersistem ke dalam proses SUB TAJUK: 1. Komponen-komponen proses pembangunan, pelaksanaan dan penilaian dalam reka bentuk pengajaran bersistem 2. Aplikasi proses analisis dalam mereka bentuk PBK. RUJUKAN: 1. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Sharifuddin & Manimegalai (2001). Modul Pengajaran Reka Bentuk Pengajaran & Pembangunan Perisian. Tidak diterbitkan. 2. Ellington, H., Percival, F., & Race, P. (1993). Handbook of Educational Technology. 3rd Edition, Kogan page Ltd, London. 3. Gentry, C. (1994).Introduction to Instructional Development : Process & Technique. International Thompson Publishing. USA. TUGASAN: Bincangkan dengan terperinci apa bidang tugas dan tanggungjawab seorang pembangun perisian, dan penilai perisian dalam pembinaan satu perisian pendidikan.

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 16 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

Minggu 14 : Pembentangan Papan Cerita


HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Mengesan kekurangan terhadap penghasilan papan ceritanya 2. Berkongsi pendapat cara untuk memperbaiki papan cerita 3. Menyatakan aplikasi teori serta modul yang telah dipelajari ke dalam papan cerita SUB TAJUK: 1. Reka Bentuk Pengajaran Bersistem: Alatan Reka Bentuk -Papan Cerita 2. Aplikasi Teori Behaviorisme,Kognitivisme dan Konstruktivisme dalam Reka Bentuk Pengajaran Tugasan:

1. Setiap kumpulan akan membentangkan papan cerita yang telah dihasilkan (tidak
keseluruhannya, masih dalam proses merekabentuk) dan kumpulan lain perlu memberikan pandangan dan cara memperbaikinya. 2. Kumpulan lain dikehendaki aktif sebagai pendengar

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 17 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

RANCANGAN PENGAJARAN
Nama Jabatan dan Fakulti : Multimedia Nama dan Kod Mata Pelajaran : SPM 1702 (Reka bentuk Perisian Multimedia) Jumlah Jam Pertemuan : 2 jam Kuliah Muka surat : 18 daripada 18 Semester : 2 Sesi : 2007 / 2008

TAJUK: Minggu 15 : Perbincangan Dan Ulangkaji Topik


HASIL PEMBELAJARAN: Para pelajar akan dapat: 1. Mengemukakan persoalan bagi setiap topik yang telah dipelajari 2. Ulangkaji secara berkumpulan 3. Merujuk bentuk soalan semester yang terdahulu TUGASAN: Pelajar melakukan aktiviti soal jawab dan perbincangan bersama rakan dan pensyarah

Disediakan oleh: Nama: Zaleha Abdullah Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006

Disahkan oleh: Nama: PM Dr. Baharuddin Bin Aris Tandatangan: Tarikh: 28 Jun 2006