LambangPemudaMuhammadiyah. 1.Pencipta :H. Syarbini 2.Gambar :Setangkaikuncupmelatidenganduadaun di atas pita bersemboyanFastabiqulKhairat (huruf Arab). 3.

Ukuran :Bulat, diameter disesuaikankebutuhan, harmonis. 4.ArtiLambang WarnaDasarMelati: hijau, artinyalambangkedamaian, kesuburan, kesabarandankesegaran. WarnakuncupmelatidantulisanFastabiqulKhairat: putih, artinyalambangkesucian, ketulusandankeikhlasan. BungaMelati: Lambangkesatriaan, kecintaandankeharuman; mencerminkankepribadianPemudaMuhammadiyah yang tegaspantangmenyerah, menebarcintakasihkepadasesama, dengansenantiasameninggalkannamaharumbaginusadanbangsa. Melatiadalahbungakhas Indonesia, olehkarenaPemudaMuhammadiyahsenantiasamenunjukkansikapsetiakepadabangsadan Negara. Tangkaibunga :Satu, berartiTauhid. Enamkelompokbunga :BermaknaRukunIman. Lima daunbunga :BermaknaRukun Islam. Duabuahdaunbunga :BermaknaSyahadatain Pita :Berartikegembiraan FastabiqulKhairat :Berlomba-lombalahdalammenga-malkankebaikandankeutamaan