RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XII IPA-IPS/ 1 1 4 X 45 menit Mendengarkan Mampu mendengarkan dan memahani wacana lisan nonsastra maupun sastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar

:

1.1 Mendengarkan sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang disampaikan secara langsung atau dalam bentuk rekaman

Indikator

:

• •

Menyebutkan jenis-jenis sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa Menemukan kata-kata sulit dalam sambutan upacara adat pengantin jawa yang didengarkan

Mengartikan secara lisan kata-kata sulit yang ditemukan dalam sambutan upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan

Menemukan isi sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan

Kerja keras Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan

Menanggapi secara lisan menggunakan bahasa jawa ragam krama isi sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan

A. •

Tujuan Pembelajaran Peserta didik Menyebutkan jenis-jenis sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 1

• Peserta didik Menemukan kata-kata sulit dalam sambutan upacara adat pengantin jawa yang didengarkan • Peserta didik Mengartikan secara lisan kata-kata sulit yang ditemukan dalam sambutan upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan • Peserta didik Menemukan isi sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan • Peserta didik Kerja keras Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan • Peserta didik Menanggapi secara lisan menggunakan bahasa jawa ragam krama isi sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan

Materi Ajar Sambutan upacara adat pengantin Jawa. Tembung mantu bisa ditegesi duwe gawe ngomah-omahake anak, lumrahe anak wadon. Dimantu tegese diomah-omahake utawa dipalakramakake. Diarani diomah-omahake amarga mantu iku nyawijekake anak wadon lan pawongan lanang supaya manggon ing sawijine omah. Diarani palakrama, dumadi saka tembung wong kram kang tegese mlangkah. Dadi tembung palakrama mengku teges mlangkah tumuju menyang madyaning bebrayan anyar supaya bisa awoh kabagyan, kamulyan, lan katurunan. Mula saka iku, jaman biyen ing upacara majemuk utawa dhaup nganggo acara nglangkahi pasangan sapi utawa kebo. Upacara adat penganten Jawa jaman biyen, wiwit saka ndhodhog kori nganti tekan ngundhuh mantu kabeh ditata. Amarga kabeh sarwa ditata, mula saben acara ana acara sesorah. Sesorah kang magepokan karo adat mantu iku cacahe akeh banget, yaiku: 1. Atur nalika ndhodhog kori (nembung), biasane ora diwara-warakake 2. Atur pasrah paningset lan atur panampa pasrah banyu siraman 3. Atur pasrah banyu siraman lan atur panampa pasrah banyu siraman 4. Atur pasrah calon penganten lanang ing acara midodareni lan atur panampane 5. Atur pamitan ing acara midodareni lan atur waluyane 6. Atur pasrah calon penganten lanang nalika arep ijab lan atur panampane 7. Atur pasrah calon penganten lanang nalika arep majemuk/temu lan atur panampane 8. Atur pasrah penganten sarimbit nalika ngundhuh mantu (sepasaran) lan atur panampane 9. Atur pambagyaharja ing acara siraman, midodaren, majemuk, utawa ing pahargyan, lsp B. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan

C.

Kegiatan Pembelajaran

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 2

No 1. Kegiatan Pendahuluan Motivasi:

Kegiatan

Waktu 10

1. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang sambutan 2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat mendengarkan sambutan 2. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, Peserta didik berkelompok dan menyimak sambutan • Guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi pokok isi sambutan • • Secara berkelompok, peserta didik menemukan kata-kata sulit dari sambutan yang didengarkan Peserta didik secara kritis menemukan isi sambutan upacara manten 2.2 Elaborasi • • • • • Peserta didik diminta untuk menyebutkan jenis-jenis sambutan upacara pengantin Jawa Setiap kelompok melakukan diskusi, menerima pendapat secara terbuka, demokratis dan toleransi dengan kelompok lain Secara berkelompok, peserta didik mengartikan kata-kata sulit dalam sambutan upacara adat pengantin Jawa Setiap kelompok mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sambutan upacara adat pengantin Jawa Secara berkelompok, peserta didik mengajukan dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi sambutan yang didengar dengan bahasa yang komunikatif • • Peserta didik meringkas isi sambutan dalam beberapa kalimat Peserta didik menyampaikan ringkasan secara lisan 150

2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai sambutan • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa mendengarkan sambutan dengan baik. • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 3 20

No

Kegiatan

Waktu

Kegiatan Penutup 3. • Guru meminta siswa secara mandiri untuk menyampaikan secara lisan isi sambutan yang didengar 1.1 Penugasan Terstruktur • Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan materi mendengarkan sambutan 1.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur • Guru memberi tugas untuk mendengarkan sambutan pada suatu acara baik secara langsung/melalui media elektronik

D.

Penilaian Hasil Belajar  Bentuk instrumen

Butir Penilaian: 1. Sebutna jenis-jenis sambutan upacara pengantin Jawa! 2. Tegesana tembung-tembung ing ngisor iki! 3. Sebutna isi sambutan kang tembe korungokna! 4. Sebutna bedane sambutan kang korungokna! 5. Wenehana panyarwe saka isi sambutan kang tembe korungokna!  Kunci Jawaban:

1. Jenis-jenis sambutan upacara manten: • • • • • • • • • Atur nalika ndhodhog kori/ nembung, biasane ora diwara-warakake Atur pasrah peningset lan atur panampa pasrah paningset Atur pasrah banyu siraman lan atur panampa pasrah banyu siraman Atur pasrah calon penganten lanang ing acara midodareni lan atur panampane Atur pamitan ing acara midodareni lan atur waluyane Atur pasrah calon penganten lanang nalika arep ijab lan atur panampane Atur pasrah calon penganten lanang nalika arep majemuk/ temu lan atur panampane Atur pasrah sarimbit nalika ngundhuh mantu/ sepasaran lan atur panampane Atur pambagyaharja ing acara siraman, midodaren, majemuk utawa ing pahargyan, lsp.

2. Kawicaksanan dwija adhedhasar saka tetembungane 3. Kawicaksanan dwija 4. Kawicaksanan dwija MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 4

5. Kawicaksanan dwija  No 1 2 3 4 5 Skor Penilaian: Aspek Penilaian Jenis-jenis sambutan upacara pengantin Jawa Negesi tembung-tembung Isi sambutan Identifikasi bedane sambutan Panyarwe/ panemu siswa Total Nilai Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 10 5 0 20 20 30 20 100 10 10 15 10 50 0 0 0 0

E.

Media/ Sumber Pembelajaran • www.yuyunsaja.blogspot.com • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII • Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) • Rekaman sambutan

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 02

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 5

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XII IPA-IPS/ 1 2 4 X 45 menit BERBICARA Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggah-ungguh bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar

:

2.1 Menyampaikan sambutan dalam bentuk pasrah panganten atau panampi pasrah panganten dalam

Indikator

upacara adat pengantin Jawa : • Menemukan ciri-ciri atur pasrah
pengantin jawa • • Menemukan ciri-ciri atur panampi pengantin jawa Melafalkan kata-kata sulit dalam sambutan upacara adat pengantin Jawa • Mengartikan secara lisan kata-kata sulit yang ditemukan dalam sambutan upacara adat pengantin jawa • Menentukan isi sambutan pasrah pengantin dalam upacara adat pengantin jawa • Menyampaikan secara lisan sambutan pasrah pengantin dalam upacara adat pengantin jawa

Tujuan Pembelajaran • Peserta didik dapat Menemukan ciri-ciri atur pasrah pengantin jawa • Peserta didik Menemukan ciri-ciri atur panampi pengantin jawa • Peserta didik Melafalkan kata-kata sulit dalam sambutan upacara adat pengantin Jawa • Peserta didik Mengartikan secara lisan kata-kata sulit yang ditemukan dalam sambutan upacara
adat pengantin jawa

• Peserta didik dapat Menentukan isi sambutan pasrah pengantin dalam upacara adat pengantin
jawa

• Peserta didik dapat Menyampaikan secara lisan sambutan pasrah pengantin dalam upacara adat
pengantin jawa

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 6

Materi Ajar Sambutan dalam bentuk pasrah panganten atau panampi pasrah panganten. Ing ngarep mau wis diterangake werna-wernaning sesorah ing acara adat penganmten Jawa. Ing antarane sesorah mau ana acara pasrah penganten lanang lan panampa pasrah penganten lanang. Pasrah penganten lanang ana kang dileksanakake nalika acara midodareni yaiku ing wengi sadurunge acara ijab lan majemuk ditindakake. Ana uga kang adani sadurunge acara ijab kabul, lan uga ana kang dileksanakake sadurunge acara panggih utawa majemuk. Pasrah calon penganten ing acara midodareni wektune beda karo wektu panggih, mula tetep kudu diadani, dene pasrah calon penganten ing acara ijab lan acara panggih biasane ana ing wektu kang padha. Ijab kobul adakane diterusake acara panggih, utawa yen arep diadani ing sadurunge panggih, becike ora susah dipasrahake sadurunge ijab kabul. Kaya mangkono iku mung kanggo ngringkes wektu bae, nanging yen arep dileksanakake loro-lorone ya ora apa-apa. Cengkorongan sesorah pasrah penganten utawa nampa pasrah penganten ing upacara adat Jawa, lumrahe kaya kasebut ing ngisor iki. 1. Salam pambuka 2. Pakurmatan 3. Puji syukur marang Gusti Allah 4. Nepungake dhiri kang sesorah 5. Atur salam taklim/kawilujengan rombongan pengiring calon manten 6. Wigatining sedya, yaiku masrahake calon penganten lanang saubarampene 7. Pamuji utawa pangarep-arep 8. Panyuwunan pangapura tumrap kaluwarga calon penganten lanang 9. Panyuwunan pamit (yen mengkone ora ana acara pamitan) 10. Panutup (panyuwunwn pangapura tumrap kang sesorah: masrahake/ nampa) 11. Salam panutup. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • 2. Guru bertanya jawab tentang ragam bahasa yang digunakan dalam sambutan Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik menyimak Sambutan pengantin Page 7 150 Waktu 10

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

No

Kegiatan berbahasa jawa dengan baik 2.2 Elaborasi • • • • • Peserta didik mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan pidato yang disimak Peserta didik dengan tanggung jawab berani mencoba menyampaikan sambutan sesuai dengan pelafalannnya Peserta didik mengartikan kata-kata sulit Peserta didik menjelaskan isi sambutan secara runtut dan komunikatif Peserta didik berpidato dengan baik secara mandiri sesuai dengan ragam bahasa Jawa resmi

Waktu

2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil kerja mengenai sambutan • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa mencoba berpidato dengan baik. • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 3. Penutup Guru menunjuk siswa secara mandiri untuk berbicara sesuai unggahungguh bahasa Jawa. 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan teks sambutan pasrah penganten 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur • Guru memberi tugas tidak terstruktur untuk membuat teks sambutan sesuai unggah-ungguh basa Jawa dengan tema Kabudayan sebagai wujud tanggung jawab personal. Penilaian Hasil Belajar  Butir Penilaian: 20

Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi premati!

1. Tegesana tembung-tembung ing ngisor iki kanthi premati! a. gesang b. manah c. tepa tuladha d. pinisepuh MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 8

2. Basa apa sing digunakake ing sambutan ndhuwur? 3. Sapa Jenenge penganten kekalih? 4. Gawea analisis peranganing sambutan! 5. Golekana sing kagolong isi sesorah!  No 1 a. Gesang b. Manah c. tepa tuladha d. pinisepuh 2 Skor Penilaian: Kunci Jawaban : urip : ati : conto sing apik : wong sing dianggep sepuh 10 5 0 Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 10 5 0

Basa kang digunakake ing sambutan atur pasrah calon penganten kakung yaiku, krama alus Jenenge penganten kekalih yaiku, Bagus Sujatmika lan Retna Kumala Peranganing sesorah: salam pambuka, pakurmatan, puji syukur marang Gusti Allah, nepungake dhiri kang sesorah, atur salam taklim/kawilujengan rombongan pangiring calon manten, wigatining sedya, pamuji utawa pangarep-arep, panyuwunan pangapura, panyuwunan pamit, panutup: nyuwun pangapura, salam panutup.

3 4

40 20

20 5

0 0

5

Isi atur panampi pasrah calon penganten kakung. Total Nilai

20 100

10 50

0 0

Media/ Sumber Pembelajaran • www.yuyunsaja.blogspot.com • Pinterbasajawa.co.cc • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII • Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) • Kamus Basa Jawa Semarang, 19 Juli 2011 MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 9

Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 03

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XII IPA-IPS/ 1 3 4 X 45 menit 3. MEMBACA Page 10

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Mampu membaca dan memahami bacaan sastra maupun nonsastra, berhuruf Latin maupun Jawa dengan berbagai keterampilan dan teknik membaca. Kompetensi Dasar : 3.1. Membaca nyaring wacana berhuruf Jawa 20 – 25 kalimat Indikator : • • • Membaca teks beraksara jawa dengan pelafalan yang tepat Membaca teks beraksara Jawa dengan pemisahan kata yang tepat Menyebutkan isi dalam teks beraksara Jawa

Tujuan Pembelajaran • • • Peserta didik dapat Membaca teks beraksara jawa dengan pelafalan yang tepat Peserta didik dapat Membaca teks beraksara Jawa dengan pemisahan kata yang tepat Peserta didik dapat Menyebutkan isi dalam teks beraksara Jawa

Materi Ajar Aksara Jawa Nalika semana basa Jawa katulis nganggo aksara Jawa. Kanthi mangkono ora ana klera-klerune pangucap, jalaran wis nganggo sandhangan kang cetha. Saiki, basa Jawa ditulis nganggo aksara latin. Sanajan wis ana pathokan kang gumathok, ewa semono isih akeh kang kleru ngucapake uga panulisane. Tuladhane: bojo lara ditulis bojo loro, panatacara ditulis panotocoro, lsp. Aksara jawa dan naskah huruf latin. Aksara Jawa uga kasebut aksara Hanacaraka. Aksara iki kaperang dadi 7 yaiku :

1. Aksara Nglegena 2. Aksara Swara 3. Aksara Murdha 4. Aksara Rekan 5. Pasangan 6. Sandhangan 7. Angka MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 11

1. Aksara nglegena

2. Aksara Swara

3. Pasangan

4. Aksara murdha

5. Aksara rekan

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 12

6. Angka

7. Sandhangan a. Sandhangan swara Sandhangan swara iku ngowahi swara saka foném /a/ ing aksara nglegena ing swara liyané.

Wulu ngowahi swara dadi /i/ Suku ngowahi swara dadi /u/ Pepet ngowahi swara dadi /ə/ Taling ngowahi swara dadi /e/ Taling tarung ngowahi swara dadi /o/ b. Sandhangan panyigeging wanda Sandhangan panyigeging wanda iku sandhangan sing nggawé sigeging wanda utawa matèni swara. Sandhangan iki ana: layar, wignyan, cecak lan patèn. • Layar Layar iku mènèhi foném /r/ ing sawijining aksara • Wignyan Wignyan iku mènèhi foném /h/ ing sawijining aksara • Cecak Cecak iku mènèhi foném /ŋ/ ing sawijining aksara c. Sandhangan wyanjana Sandhangan wyanjana iku cacahé ana telu lan diarani cakra, keret, lan péngkal. • Cakra Cakra iku mènèhi wanda /ra/ ing sawijining aksara. Aksara sing wis ditambahi cakra uga bisa didokoki sandhangan swara manèh. • Keret Keret iku mènèhi wanda /rě/ ing sawijining aksara. • Péngkal Péngkal iku mènèhi wanda /ya/ ing sawijining aksara, mèmper cakra. Aksara sing wis ditambahi cakra uga bisa didokoki sandhangan swara manèh, ya kaya cakra. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 13

Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: • 2. Guru menunjukkan kepada peserta didik kaligrafi aksara jawa yang memuat kata-kata petuah. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik membaca teks yang disediakan dengan pelafalan yang tepat • Peserta didik memperhatikan keterangan guru tentang teknik membaca untuk pemisahan kata yang tepat dalam membaca bacaan aksara jawa 150 Kegiatan Waktu 10

2.2 Elaborasi • Peserta didik secara kritis mengungkapkan isi bacaan • Peserta didik menceritakan kembali isi bacaan dalam beberapa kalimat dengan bahasa yang komunikatif • Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks aksara Jawa • Peserta didik dengan disiplin dan jujur mengubah teks tulisan aksara Jawa menjadi latin • Peserta didik menjawab pertanyaan bacaan dengan jujur bukan hasil pemikiran orang lain. • Peserta didik secara bersahabat menanggapi jawaban peserta didik lain. 2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan peserta didik mengenai pembacaan teks wacan berhuruf jawa • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu membaca bacaan dengan aksara jawa dengan tepat • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum 3. berpartisipasi aktif Penutup MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 14 20

No

Kegiatan Guru meminta siswa untuk membacakan hasil karyanya atau kreatifitasnya berupa salinan aksara Jawa- latin yang dibuat secara individu 3.1 Penugasan Terstruktur • Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan teks aksara Jawa. • Peserta didik menjawab pertanyaan bacaan dengan jujur bukan hasil pemikiran orang lain. • Peserta didik secara bersahabat menanggapi jawaban peserta didik lain. 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

Waktu

• Guru yang

memberi terdapat

tugas dalam

tidak blog

terstruktur dengan dalam

sebagai alamat bentuk

pengayaan materi tentang aksara Jawa dengan materi (www.yeniwae.wongjawa.blogspot.com)

kuis yang dikerjakan secara disiplin dan jujur tidak boleh bekerja sama dengan peserta didik yang lain. Penilaian Hasil Belajar  Butir Penilaian:

Ukara ing ngisor iki wacanen banjur salinana nganggo aksara latin! ?xsikˉn\¾ ? anujustu=glHi=finTenWnCi[sonTen\fugit]fipunaj[kFol[nFolnBpkKipun\nz[ nTosDumugisjwini=kiq. ?lmPhaipunFumugiaai=k[l[nWonTenK}tegGipun\, [wonTenHHmugiaai=k[li=k}te[gKnFelK. ? xsikKnHikuklebupgweynSi=kufufigtekK[ksbe[n=o,anzi=sbe[nW=obisjga wkKebenxsik\. ?slhtu=gli=wujufK=stuaumenikkefhxsikn\.  No 1 2 3 4 5 6 Kelancaran Pelafalan Ejaan/jeda Intonasi Mimik Suara Total Nilai Skor Penilaian: Kunci Jawaban Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 10 5 0 20 10 0 30 15 0 20 10 0 10 5 0 10 5 0 100 50 0

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 15

Media/ Sumber Pembelajaran • www.yuyunsaja.blogspot.com • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII • Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) • Buku Pathokan aksara Jawa

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 04

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XII IPA-IPS/ 1 4 4 X 45 menit MENULIS Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan sastra maupun nonsastra mengguna-kan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan menulis dengan huruf Jawa.

Kompetensi Dasar

:

4.1 Menulis artikel tentang budaya Jawa Page 16

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Indikator

:

• • • • •

Mengidentifikasi pengertian artikel Menunjukkan ciri-ciri artikel Mengidentifikasi proses penyusunan artikel Menentukan tema artikel Mengembangkan tema menjadi artikel

A.

Tujuan Pembelajaran • • • • • Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian artikel Peserta didik dapat menunjukkan ciri-ciri artikel Peserta didik dapat mengidentifikasi proses penyusunan artikel Menentukan tema artikel Mengembangkan tema menjadi artikel

Materi Ajar Nulis Artikel Para siswa mesthi bisa nulis artikel, sanadyan mung prasaja (sederhana). Supaya gampang nulis artikel, perlu mangsuli pitakon-pitakon ngisor iki kanthi tlesih, yaiku: 1. Bab apa kang lagi sumebaring kawigatene bebrayan? 2. 3. 4. 5. 6. Sapa kang njalari bab iku dadi sumber kawigatene bebrayan? Kapan prekara iku kelakon? Geneya prekara iku dadi sumber kawigatene bebrayan? Kepriye panemune bebrayan magepokan karo prekara iku? Lsp.

Paragraf deduktif Paragraf deduktif yaiku paragraph kang ukara utamane mapan ing ngarep. Tuladha Sinau iku butuh motivasi gedhe. Ora waton maca utawa bukak-bukak buku nanging ora ngrti isine buku mau. Sinau kudu ngerti cara-carane kang apik supaya apa kang dikarepake penulis bisa kecandhak tur ora kleru. Motivasi mau bisa awujud dhukungan saka wong tuwa, sedulur, bisa uga saka kanca cedhak srawunge. Kajaba saka iku, bisa uga saka kekarepan, gegayuhan kang dhuwur lan bisa ngowahi nasibe dadi becik. Kanthi mangkono, sinau bisa dadi sregep lan ora aras-arasen. Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 17

Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: Guru bertanya jawab dengan siswa bab artikel 2. Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • • • • Peserta didik di beri teks wacana berupa artikel Peserta didik membaca teks artikel secara mandiri. 150 Kegiatan Waktu 10

2.2 Elaborasi Peserta didik memahami artikel yang yang baru dibaca Peserta didik melakukan diskusi, menerima pendapat secara terbuka, demokratis dan toleransi dalam mengidentifikasi proses penyusunan artikel • • • • Peserta didik menjelaskan artikel Peserta didik menunjukkan ciri-ciri artikel Peserta didik menentukan tema artikel Peserta didik menulis artikel dengan jujur bukan hasil karya orang lain sesuai tema yang ditentukan • Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya sebagai wujud rasa ingin tau tentang artikel. • Peserta didik menjawab pertanyaan secara lisan 2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan peserta didik mengenai bacaan yang memuat artikel • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik secara mandiri • Guru menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu mengidentifikasi pengertian 3. artikel, menunjukkan ciri-ciri artikel dan mengidentifikasi proses penyusunan artikel. • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Penutup Guru meminta siswa untuk menunjukkan paragraf deduktif dari sebuah bacaan yang telah disiapkan 3.1 Penugasan Terstruktur MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 18 20

No Guru memberikan penyusunan artikel

Kegiatan pertanyaan-pertanyaan

Waktu berkaiatan dengan

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur • Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi tentang artikel dengan cara mencari artikel minimal 3 artikel dari Kalawarti dan bagi peserta didik yang mampu berkaitan dengan materi tentang artikel diharapkan membantu mengarahkan (peduli sosial) peserta didik lain supaya mampu mengerjakan tugas dengan baik, Penilaian Hasil Belajar  Butir Penilaian:

Gaweya artikel kanthi syarat ing ngisor iki! • • • Miliha tema prekara kang rame dirembug dening bebrayan

Saka tema iku banjur gaweya cengkorongane! Jlentrehna cengkorongan mau dadi artikel kaya tuladha ing dhuwur, kira-kira akehe 200 tembung bae!

 No 1 2 3

Skor Penilaian: Kunci Jawaban Tema Cengkorongan Artikel Total Nilai Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 20 10 0 30 15 0 50 25 0 100 50 0

Media/ Sumber Pembelajaran • www.yuyunsaja.blogspot.com • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII • Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) • Kalawarti Panyebar Semangat

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 19

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 05

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XI IPA-IPS/ 1 5 4 X 45 menit MENDENGARKAN Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan nonsastra maupun sastra dalam berbagai ragam bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar

:

Mendengarkan cerita wayang yang disampai-kan secara langsung atau dalam bentuk rekaman

Indikator

:

• •

Menemukan tema atau lakon cerita Menyebutkan tokoh dan perwatakannya

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 20

• • • • • •

Mengidentifikasi ragam bahasa yang digunakan tokoh cerita Mengidentifikasi alur cerita Menyebutkan setting cerita Mengungkapkan amanat cerita Menyusun sinopsis cerita dengan bahasa Jawa ragam krama Menyampaikan sinopsis cerita secara lisan dengan menggunakan bahasa ragam krama

Menanggapi secara lisan dengan menggunakan bahasa ragam krama isi cerita wayang yang didengarkan

Tujuan Pembelajaran • • • • • • • • • Peserta didik dapat menemukan tema atau lakon cerita Peserta didik dapat menyebutkan tokoh dan perwatakannya Peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bahasa yang digunakan tokoh cerita Peserta didik dapat mengidentifikasi alur cerita Peserta didik dapat menyebutkan setting cerita Peserta didik dapat mengungkapkan amanat cerita Peserta didik dapat menyusun sinopsis cerita dengan bahasa Jawa ragam krama Peserta didik dapat menyampaikan sinopsis cerita secara lisan dengan menggunakan bahasa ragam krama Peserta didik dapat menanggapi secara lisan dengan menggunakan bahasa ragam krama isi cerita wayang yang didengarkan

A.

Materi Ajar Naskah cerita Wayang Jim Mangggala Arya Dhandhun Wacana

Ana ing crita-crita pedhalangan?kejaba ing lakon Babad Wanamarta?jenenge paraga wayang siji iki arang-arang banget kepurungu, beda karo jeneng-jenenge para Pandhawa lan Kurawa. Pancen dudu paraga lumrah, karuan iki sawijining tokoh manggalaning para jim kang urip ing kraton kajiman ing alas gung liwang-liwung, Alas Mrentani utawa Mertani alias Alas Wanamarta.

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 21

Lakon kasebut, sing kalebu lakon carangan, versine sajake ora mung trima siji loro. Minangka conto, pambabade alas sing sateruse dadi negara Amarta utawa Batanakawarsa utawa Indraprastha kuwi ana sing nyritakake yen sing mrentahake iku Prabu Duryudana, ratu Astina. Pamrihe ora kok dimen Pandhawa bisa duwe nagara, nanging supaya Pandhawa sirna dimangsa sato wana galak utawa jim setan peri prayangan. Jalaran Alas Mrentani ngono kondhang gawat keliwat-liwat, wingit kepati-pati. Crita liya, sing ndhawuhake mbabad alas wingit kuwi Sri Bagendha Maoswapati, raja Wiratha minangka tandha panarima marang lelabuhane Pandhawa mbengkas reruweting praja. Nalika mbabad alas kuwi, Pandhawa uga dibantu dening wadyabala Wiratha. Intine lakon Babad Wanamarta iku salah sijine ngene: alas werit sing nedya kababad mau, kraton kajiman kebak brekasakan. Tetunggule jim cacah lima, sing jeneng-jenenge biasane dicritake kadidene: sing pembayun jim Prabu Yudhisthira, panenggake jim Arya Dhandhun Wacana, panengah jim Raden Dananjaya, uga sok ana sing nyebutakake jim Kumbang ali-ali. Warujune jim Nangkula-Sadewa. Nalika Alas Mrentani wiwit dibabad Bratasena, jim Dandhun Wacana duka yayah sinipi, prentah marang kabeh andhahane supaya ngrangket Bratasena. Bratasena banjur dijalasutra nganti ora bisa ngglawat. Isane mung kari sambat-sambat ngundang Permadi. Nalika iku Permadi kang diutus ngupadi Sena, sawise sowan Begawan Abiyasa, winisik murih marang pratapan Pringcendhani, ketemu pendhita ula gedhe Begawan Wilwuk. Ana kono pinundhut mantu kadhaupake karo putrine sing sesilih Endang Jimabang, lan pinaringan pusaka lenga jayengkaton, sing kasiate bisa kanggo meruhi kabeh alaming jim setan peri prayangan. Saka Pringcendhani, Premadi nerusake laku. Tekan Alas Mrentani krungu sesambate ingkang raka. Merga wis nggadhuh Jayengkaton, Permadi uninga yen Sena lagi kerangket ing jalasutra, banjur diuwalake saka bebandan, lan dicaosi lenga jayengkaton. Sawise bisa weruh alaming lelembut, Bratasena genti nglabrag setan brekasakan sing ngreridhu anggone babad alas. Kabeh jim setan kaprawasa, padha lumayu marang ratu-gustine. Sabanjure jim Prabu Yudhisthira sasedulur masrahake kratone marang Pandhawa sakadang. Jim Prabu Yudhisthira manunggal sajiwa marang pambareping Pandhawa. Jim Dhandhun Wacana nunggal sajiwa karo Bratasena sing wiwit kuwi asmane uga banjur nunggak semi karo jenenge manggalaning jim Alas Wanamarta iku. Jim Kumbang Ali-ali manunggal karo Permadi, lan jim Nangkula-Sadewa manunggal karo si kembar warujuning Pandhawa. Wayang Arya Dhandhun Wacana iku, sing gagrag Jogja apadene Solo, wujude pancen memper karo Werkudara. Bedane, ing gelunge Dhandhun ngagem pasren garudha mungkur. Kampuhe biasane parang rusak, dudu poleng bang-bintulu, lan ora duwe kuku Pancanaka. (Amien Nugroho, Jaya Baya 48/LX, 30 Juli – 5 Agustus 2006)

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 22

Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Awal Motivasi: • • 2. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang jenis-jenis cerita wayang Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat mendengarkan cerita wayang Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik mendengarkan cerita wayang dengan penuh rasa ingin tahu 2.2 Elaborasi • • • • • • • • • • Peserta didik mencatat hal-hal penting berkaitan dengan cerita wayang yang didengarkan secara mandiri Peserta didik menyebutkan tema dalam cerita wayang yang didengarkan. Peserta didik menyebutkan tokoh dan watak dalam cerita wayang Peserta didik menyebutkan ragam bahasa dari cerita wayang yang didengarkan Peserta didik menyebutkan alur dan setting cerita wayang yang didengarkan secara mandiri Peserta didik menyebutkan amanat dan pesan moral cerita wayang yang didengarkan Peserta didik bekerja keras menyusun sinopsis dengan bahasa yang komunikatif secara berkelompok Peserta didik berdiskusi guna menyebutkan isi wayang dengan bahasa yang komunikatif Peserta didik dengan komunikatif serta kreatif menyampaikan sinopsis yang telah disusun secara berkelompok Secara aktif dan komunikatif, terbuka dan toleran Peserta didik memberikan tanggapan secara lisan wayang yang telah didengarkan 2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang 20 Page 23 150 Kegiatan Waktu 10

No

Kegiatan peserta didik mengenai cerita wayang • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menyampaikan sinopsis cerita secara lisan dengan menggunakan bahasa bragam krama • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif

Waktu

3.

Penutup Guru meminta siswa secara mandiri untuk menceritakan kembali cerita wayang yang telah didengarkan didepan teman-temannya. 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberi tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang berkaitan dengan cerita wayang 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

• Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi berupa mencari cerita wayang dari referensi lain secara aktif dan kreatif

Penilaian Hasil Belajar  Butir Penilaian:

Gaweya sinopsis crita wayang kang tembe korungokna!  No 1 2 3 4 5 Skor Penilaian: Kunci Jawaban/ Aspek penilaian Pilihan kata Unsur-unsur intrinsik bahasa Nilai moral Nilai estetika Total Nilai Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 10 5 0 30 15 0 20 10 0 20 10 0 20 10 0 100 50 0

Media/ Sumber Pembelajaran • www.yuyunsaja.blogspot.com • Pinterbasajawa.co.cc • Danarkakilangit.com • www.setyawara.tk • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 24

• Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) • Rekaman crita wayang

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 06 Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi : : : : : : SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XII IPA-IPS/ 1 6 4 X 45 menit BERBICARA Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara lisan sastra maupun nonsastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggah-ungguh bahasa Jawa. Kompetensi Dasar : 2.2 Mendiskusikan pitutur luhur yang terkandung dalam cerita wayang Indikator : • • • • Menjelaskan pengertian nasehat Menjelaskan pengertian wayang kulit Menyebutkan tokoh wayang yang terdapat dialog Menyebutkan isi dalam dialog

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 25

A. • • • •

Tujuan Pembelajaran Menjelaskan pengertian nasehat Menjelaskan pengertian wayang kulit Menyebutkan tokoh wayang yang terdapat dialog Menyebutkan isi dalam dialog Materi Ajar Dhiskusi tentang Cerita Wayang RAMAYANA Andhik : Sugeng siang Pak! Pak Dar : Sugeng siyang...! O, kowe, ndhik. Ana apa, kok njanur gunung? Andhik : Nuwun inggih, Pak. Keparengna kula badhe nyuwun pirsa Pak Dar : O..., ya. Arep takon apa? Mesthi bab Ramayana. Iya ta? Andhik : Nuwun Sewu, Pak. Kok Bapak sampun pirsa? Pak Dar : Ngerti wae, wong mau aku kepethuk Yudhi. Manut kandhane oleh tugas supaya gawe ringkesan cerita Ramayana. Pak Dar : Coba, saiki kowe critaa saelingmu, mengko dak ganepane! Andhik : Inggih, Pak. Rikala semanten Prabu Rama tuwin Dewi Sinta nilar praja dedunung wonten ing wana Dhandhaka. Prabu Rama kapeksa nilar Dewi Sinta amargi mbujeng kidang kencana Dewi Sinta dipunkancani R. Lesmana. Amargi mireng pisambatipun Prabu Rama, Dewi Sinta dhawuh R. Lesmana supados nyusul Prabu Rama. Dumugi semanten kados pundi, Pak? Pak Dar : Pancen bener. Nalika semana Prabu Rama karo Dewi Sinta ninggal praja manggon ing alas Dhandhaka. Prabu Rama Kapeksa ninggal Dewi Sinta amarga mburu kidang kencana. Dewi Sinta dikancani Raden Lesmana. Sabanjure Dewi Sinta kongkonan Raden Lesmana supaya nyusul Prabu Rama, sebab krungu pisambate Prabu Rama. Coba saiki terusna maneh! Andhik : Salajengipun, sarehne Dewi Sinta kantun ijen, pramila Prabu Rahwana kanthi mardika saged ndhusta Dewi Sinta, kabekta dhateng Ngalengka. Pak Dar : Ya, bener, amarga Dewi Sinta kari ijen, mula prabu Rahwana gampang banget anggone ndhusta Dewi Sinta, digawa menyang Ngalengka. Coba terusna maneh! Andhik : Nuwun sewu Pak, dumugi sesemanten kula dereng patos cetha menggah cariyos salajengipun Pak Dar : Teruse mangkene, adhedhasar kandhane Manuk Jatayu, Prabu Rama kang kabiyantu dening Bala kethek ngupadi Dewi Sinta. Ing Ngalengka dadi perang gedhe. Kratone diobong dening Anoman, kejaba Taman Argasoka. Papane Dewi Sinta didhelikake Prabu Rahwana. Wusanane, wadyabala Ngalengka saratune

B.

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 26

tumpes kabeh. Dewi Sinta ketemu maneh karo Prabu Rama Rama. Coba, saiki balenana maneh! Andhik : Adhedhasar aturipun Peksi Jatay, Prabu Rama ingkang kabiyantu dening bala wanara ngupadi Dewi Sint. Ing Ngalengka dados perang ageng. Kratonip[un kabesmi dening Anoman, kejawi Taman Argasoka, papan panggenaninpun Dewi Sinta kasingidaken Prabu Rahwana. Wusananipun, wadya bala Ngalengka saratunipun tumpes. Dewi Sinta kepanggih malih kaliyan Prabu Rama. Kados pundi, Pak? Pak Dar : Pancen pinter kowe!

Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; dan Penugasan Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • 2. Peserta didik menjawab pertanyaan berkaitan dengan wayang sebagai pembuka materi Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • • • • • Peserta didik mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan cerita wayang yang disimak secara mandiri Peserta didik menyebutkan tokoh wayang dalam dialog Peserta didik bekerja keras menceritakan pitutur luhur yang terkandung dalam cerita wayang Peserta didik secara bersahabat dan komunikatif menanggapi pitutur luhur cerita wayang peserta didik yang lain. Peserta didik secara berkelompok melakukan diskusi, menerima pendapat secara terbuka, demokratis, dan toleransi dalam menjelaskan isi dan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut 2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil peserta didik mengenai diskusi wayang • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan tentang materi yang diceritakan dengan MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 27 2.2 Elaborasi 150 Waktu 10

No

Kegiatan menyanggah maupun menerima jawaban peserta didik lain dengan bahasa yang santun. • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif

Waktu

3.

Penutup Guru meminta peserta didik secara mandiri untuk mengubah tulisan Latin menjadi aksara Jawa 3.1 Penugasan Terstruktur Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan materi 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi tentang cerita wayang dengan membuat kliping crita wayang secara berkelompok 20

C.

Penilaian Hasil Belajar Butir Penilaian:

Ndhapuka kelompok lima-lima! Dhiskusikna bab kang gegayutan karo crita wayang kang irah-irahane “Wahyu Mustika Aji” ing ngarep!  No 1 2 3 Skor Penilaian: Kunci Jawaban Unsur-unsur intrinsik Pitutur luhur Isi Total Nilai Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 30 15 0 30 15 0 40 20 0 100 50 0

Media/ Sumber Pembelajaran • Pinterbasajawa.co.cc • www.yuyunsaja.blogspot.com • www.ki-demang.com • www.setyawara.tk • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII • Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) • Pepak Basa Jawa

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 28

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 07

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XII IPA-IPS/ 1 7 4 X 45 menit MEMBACA Mampu membaca dan memahami bacaan sastra maupun nonsastra, berhuruf Latin maupun Jawa dengan berbagai keterampilan dan teknik membaca.

Kompetensi Dasar

:

3.1. Membaca nyaring wacana berhuruf Jawa 20 – 25 kalimat

Indikator

:

• • •

Mengidentifikasi huruf legena dalam wacana berhuruf Jawa Mengidentifikasi huruf pasangan dalam wacana berhuruf Jawa Mengidentifikasi tanda baca/pada dalam wacana berhuruf Jawa

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 29

• •

Menemukan pokok-pokok isi wacana berhuruf Jawa Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi wacana

Tujuan Pembelajaran • • • • Peserta didik Mengidentifikasi huruf legena dalam wacana berhuruf Jawa Peserta didik Mengidentifikasi huruf pasangan dalam wacana berhuruf Jawa Peserta didik Mengidentifikasi tanda baca/pada dalam wacana berhuruf Jawa Peserta didik Menemukan pokok-pokok isi wacana berhuruf Jawa

A.

• Peserta didik Menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi wacana Materi Ajar Naskah huruf Latin

Angka Jawa 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 5=5 6=6 7=7 8=8 9=9 Aksara murda ing aksara Jawa mung anawolung aksara, liyane ditulis lumrah Na = ! Ka = @ Ta = #Sa = $ Pa = % Ba = * Ga = & Nya = ^ Pasangan nglegena

Maca wacan aksara Jawa Nalika maca wacan kanthi tulisan Jawa kita asring mangguli sandhangan Jawa, kayata : a. Wulu wujude i diwaca i tuladhane wigati : wigti b. Suku wujude u c. Pepet wujude d. Taling wujude [ e. f. Taling tarung wujude [ o Cecak wujude = e diwaca u tuladhane buku : buku diwaca è tuladhane seger : sege/ diwaca e tuladhane dhewe : [d[w diwaca o tuladhane bodho : [bo[do diwaca ng tuladhane kacang : kc= diwaca r tuladhane ajar : aj/

g. Layar wujude / Metode Pembelajaran

Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 30

Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • • Guru bertanya jawab tentang wayang Peserta didik menjawab pertanyaan berkaitan dengan wayang sebagai pembuka materi 150 Waktu 10

2.

Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik di beri teks wacana yang tepat • Peserta didik memperhatikan keterangan guru tentang teknik membaca untuk pemisahan kata yang tepat dalam membaca bacaan aksara jawa • Peserta didik membaca teks yang disediakan dengan pelafalan

2.4 Elaborasi • Peserta didik secara kritis mengungkapkan isi bacaan • Peserta didik menceritakan kembali isi bacaan dalam beberapa kalimat dengan bahasa yang komunikatif • Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks aksara Jawa ( huruf pasangan, tanda baca) • Peserta didik dengan disiplin dan jujur mengubah teks tulisan aksara Jawa menjadi latin • Peserta didik menjawab pertanyaan bacaan dengan jujur bukan hasil pemikiran orang lain. • Peserta didik secara bersahabat menanggapi jawaban peserta didik lain. 2.5 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil tanggapan peserta didik mengenai pembacaan teks wacan berhuruf jawa • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang mampu membaca bacaan dengan aksara jawa dengan tepat MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 31 20

No 3.

Kegiatan Waktu • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Penutup Guru meminta siswa untuk membacakan hasil karyanya atau kreatifitasnya berupa salinan aksara Jawa- latin yang dibuat secara individu 3.3 Penugasan Terstruktur • Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaiatan dengan teks aksara Jawa. • Peserta didik menjawab pertanyaan bacaan dengan jujur bukan hasil pemikiran orang lain. • Peserta didik secara bersahabat menanggapi jawaban peserta didik lain. 3.4 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi tentang aksara Jawa dengan materi yang terdapat dalam blog dengan alamat (www.yeniwae.wongjawa.blogspot.com) dalam bentuk kuis yang dikerjakan secara disiplin dan jujur tidak boleh bekerja sama dengan peserta didik yang lain.

Penilaian Hasil Belajar  Butir Penilaian:

Kanggo ngetrapake apa kang kosinaoni, coba wacanen wacana kang katulis nganggo aksara Jawa ngisor iki! ?$= %] *u jy *y ai= @ diri misuwu/ kqh afilLipun\, p]bwnipunSmi k[fos Pd=zi= s}[z[z ai= m=s ktig,%vJene=znNipun ki[nri=znHi= ssmini= r#u,awitSki= kp]wirnNipunHi= pp]=zn\,[bote[nWonTenHi=k= nimB=zi,pr r#u ai=k= nu=gilJmnKliyn\%]*u jy*y,kaup[mkHken >mB|ln\,%]*u jy*y ai=k= min=k s}[z[z,[so[rotTipunZ|cemMken Pd=zi= ImB|ln\. Gladhen Pribadi 1 Tulisen mawa aksara murda! 1. Kanjeng Wirabumi =……………………………………………………………………

2. Sasrakusumadiningrat =……………………………………………………………………

3. Bupati Banyuwangi

=…………………………………………………………………… Page 32

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

4. Gusti Gandakusuma =……………………………………………………………………

5. Brawijaya

=……………………………………………………………………

Gladhen Pribadi 2 Aksara Jawa ngisor iki salinana nganggo aksara Latin! ;1; ?aku lai/ ai= kuq $emr= taun\ ;1 9 8 4:. ;2;?!kul $[fw aiku sefulu/ kemB/. ;3;?bupti %u/[woffi m]ti[nJopmB=zunnFln\. :4:?#u&umud min=k p=[gonNnK= zemu sejrh. :5: ?!bi !uh k= misuwu/. Gladhen 3 1. Raden Bratasena satriya ing Jodhipati, yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. a. b. c. d. e. ?r[fn\ ?r[fn\ ?r[fn\ ?r[fn\ ?r[fn\ b]t$en st]iy ai= [jodipti. *]t[$n s#]iy ai= [jodipti. *]t[sn st]iy ai= [jodipti. b}t[sn st]iy ai= [jofipti. *]t[sn st}iy ai= [jofipti.

2. ?A/y[$n m_ku bufi rayu. Ukara mawa aksara Jawa ing dhuwur menawa katulis Latin yaiku… a. Arya Sena mengku budi rahayu b. Arya Sena darbe budi rahayu c. Arya Sena hamengku budi rahayu d. Arya Sena mengku ambudi rahayu e. Arya Sena hamengku ambudi rahayu 3. ?tmnSi= [aor an ai= kuq $emr=,yaiku…. a. #mn\@-ai l=g_ b. #mnM[ar kc c. #mn\ m][pnHbdi d. #m[nL[l e. #mnMjpait\ 4. ?….ategesZ|wsni diri pibdi. Ceceg-ceceg ing dhuwur supaya trep kaisi tembung…. a. Satriya b. Brahmana c. Candrabirawa d. Sawojajar e. Nakula 5. ?%]bu %nD| [fwnt rtu ai=….. a. Alengka b. Maespati c. Jodhipati d. Ngastina e. Dwarawati

Kunci Jawaban gladhen Pribadi 1 MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 33

:1; @ nJ_wirbumi :2: $s]kusumfini=rt\ :3:*upti *vuwzi :4: &usTi &nFkusum :5:*]wijy Kunci Jawabanladhen Pribadi 2 1. 2. 3. 4. 5. Aku lahir ing kutha semarang taun 1984 Nakula Sadewa kuwi sedulur kembar Bupati Purwodadi mratinjo pambangunan dalan Tugumuda minangka panggonan kang ngemu sejarah. Nabi Nuh kang misuwur.

Kunci Jawaban Gladhen 3 1. C 2. A 3. B 4. E 5. D

 No 1 2 3 4 5

Skor Penilaian: Aspek Penilaian Lafal intonasi Jeda, titik, koma, kelancaran Isi bacaan Total Nilai Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 10 5 0 10 5 0 30 15 0 40 20 0 10 5 0 100 50 0

Media/ Sumber Pembelajaran • Pinterbasajawa.co.cc • www.yuyunsaja.blogspot.com • www.ki-demang.com • www.setyawara.tk • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII • Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG)

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 34

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 08

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program/ Semester Pertemuan keAlokasi Waktu Standar Kompetensi

: : : : : :

SMA N 5 Semarang Bahasa Jawa XII IPA-IPS/ 1 8 4 X 45 menit MENULIS Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam berbagai jenis karangan sastra maupun nonsastra mengguna-kan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan menulis dengan huruf Jawa.

Kompetensi Dasar Indikator

: :

4.2 Menulis naskah drama/sandiwara • • • • • Menentukan tema cerita Menentukan tokoh cerita dan wataknya Menentukan setting cerita Menentukan alur cerita Menulis naskah sandiwara Page 35

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Tujuan Pembelajaran • Peserta didik Menentukan tema cerita • Peserta didik Menentukan tokoh cerita dan wataknya • Peserta didik Menentukan setting cerita • Peserta didik Menentukan alur cerita • Peserta didik Menulis naskah sandiwara Materi Ajar Sandiwara Naskah sandiwara iku ditulis dening panganggite kanthi nggatekake mekare pacelathon paragane/ tokohe. Kanthi nggatekake pacelathon mau, bisa ditilik apa temane, kepriye larah-larahane/ alur critane, watak-watak paragane, papan kedadeyane lan wektu kedadeyane. Supaya bisa nulis naskah sandiwara kang becik, gatekna katrangan iki! 1. Ngatonake anane prekara/masalah, utamane masalahe wong urip 2. Ngemot pitutur/pendhidhikan kang becik 3. Ngandharake gagasan anyar (ora klise) 4. Bisa nuwuhake lan ngrembakakake rasa kaendhahaning seni 5. Nggunakake basa kang bisa mancing rasa (endah, cuwa, nesu, lsp) 6. Alur critane ora ruwet Metode Pembelajaran Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan Kegiatan Pembelajaran No 1. Kegiatan Kegiatan Awal Motivasi: • Guru bertanya jawab dengan siswa jenis-jenis sandiwara • Guru bertanya jawab dengan peserta didik tentang manfaat menulis naskah drama Kegiatan Inti 2.1 Eksplorasi • Peserta didik menyimak contoh cerita pengalaman langsung/ melalui rekaman 2.2 Elaborasi • Peserta didik menentukan tema cerita sandiwara secara mandiri. • Peserta didik menentukankan tokoh cerita dan watak sandiwara • Peserta didik menentukan setting cerita sesuai tema yang telah MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang Page 36 Waktu 10

2.

150

No

Kegiatan ditentukan secara mandiri dan penuh tanggung jawab • Peserta didik menentukan alur cerita yang akan ditulis • Peserta didik berdiskusi untu mengetahui cara menulis sandiwara secara terbuka, toleran, dan bersahabat • Peserta didik menulis naskah sandiwara dengan bahasa yang komunikatif 2.3 Konfirmasi • Guru memberikan umpan balik positif atas hasil menulis naskah sandiwara • Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik • Guru memberikan penghargaan kepada pasangan kerja terbaik • sebagai upaya menghargai prestasi sebuah kelompok • Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif Penutup Guru meminta siswa secara perwakilan untuk membacakan hasil pembuatan naskah sandiwara 3.1 Penugasan Terstruktur • Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentangbsandiwara dengan bahasa yang komunikatif 3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur • Guru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan materi tentang menulis sandiwara dan mengemailkan ke yeniwae.wongjawa.blogspot.com

Waktu

20

3.

Penilaian Hasil Belajar  Butir Penilaian: Tindakna jumbuh pretahe! 1. Ndhapuka pepanthan lima-lima! 2. Sawise ngumpul, ngrembug gawe crita sandiwara: apa temane, sapa paragane, kepriye alure, lan piye pungkasane! 3. Gawenen naskah sandiwara kaya kang wis korembug ing kelompokmu mau! Dawane naskah kira-kira sedhengan, yaiku 3 lembar! 4. Yen wis rampung, wacanen bola-bali ing kelompokmu! 5. Paragakna ing ngarep kelas!

Skor Penilaian: Page 37

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

No 1

Kunci Jawaban Gawe naskah Unsur intrinsike Bahasane Pitutur luhure Nilai estetika Maragakna ing ngarep kelas Total Nilai

Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 20 20 20 10 30 100 10 10 10 5 15 50 5 5 5 0 0 15

2

Media/ Sumber Pembelajaran • www.yuyunsaja.blogspot.com • Pinterbasajawa.co.cc • www.ki-demang.com • Buku Memetri Basa Jawa Kelas XII • Damar Kelas XII (MGMP BASA JAWA SMA DAN MA KOTA SEMARANG) • Rekaman pengalaman pribadi

Semarang, 19 Juli 2011 Mengetahui, Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Drs. Waino S, S.Pd,M.Pd NIP 19550701 198703 1 003

L.Yuyun Dian Susanti, S.Pd NIP 19800630 200903 2 003

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 38

MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 Semarang

Page 39