Anda di halaman 1dari 3

KOMUNIKASI ALTERNATIF DAN AUGMENTATIF ( AAC )

OBJEKTIF

1. Berikutadalahkomponen-komponendalam AAC kecuali A. TeknikKomunikasi B. SistemSimbol C. KemahiranLisan D. KemahiranBerkomunikasi

2. Berikutadalahkekuatanteknikkomunikasitanpabantuankecuali A. Rakankomunikasimasadepanterhad B. Tidakperlukanalatsokonganluaran. C. Bergantungkepadakeupayaaningatanpengguna D. Isyaratsukardipelajari

3. Apakahmaksudbahasaisyarat Malaysia? A. Bahasa yang menggunakankomunikasi manual (tangan) selaindaripadabunyidansuarauntukmenyampai kanmaksud B. Kaedahkomunikasimelaluimemahamipertuturan (spoken language)

denganmemerhatiataumengikutipergerakanbibirpenutur (spoker) C. Mengelakkanrisikokelambatanperkembanganbahasabagikanak kanakpekakdanbisu D. Tidakmemerlukanalatsokonganluaranatauprosedurkhas.

4. Berikutadalahkelemahanteknikkomunikasidenganbantuankecuali : A. Alatelektronikbolehrosakatauhilangkuasa. B. Mudahalihterhad. C. Mahal D. Bolehberkomunikasidarijauh (VOCAS)

5. Susunperingkat-peringkatdalamperlaksanaan berikutmengikutturutan yang betul. I. Penyediaanmatlamat

program

pengajaran

AAC

dapatmeningkatkankeupayaanmuriduntukmelibatkandiridalamsemuape rsekitaran. II. III. IV. V. PenilaianAwal termasukinventoriekologi&penilaianmurid. Pemilihansistemsimbol gesturataupungrafik. Pemilihankaedahuntukmeningkatkankomunikasi. Pemilihan mod komunikasi samaadadenganbantuan,

tanpabantuanataupungabungan

A. IV,III,V,I,II B. II,IV,V,I,III C. II,I,V,III,IV D. II,I,III,V,IV


SUBJEKTIF

1. Berikandefinisibagi i) komunikasialternatif ii) komunikasiaugmentatif 2. Huraikan 5 kepentingankomunikasidenganmenggunakanbahasaisyarat. 3. Senaraikan 5 jeniskomunikasiseluruh 4. Senaraikan 3 komponen yang terdapatdalam AAC
ESEI

1. Senaraidanhuraikankelemahandankekuatan yang terdapatdalamkomponen komponen AAC. 2. Huraikankepentingankomunikasiseluruhb ersertacontoh.

DISEDIAKAN OLEH :

Nor HasnaziahBintiMohdZaini Wan NorFarhanaBintiMegatHaron