Ummi Kalima binti Muda @ Ramli, Pelajar Ijazah Sarjana Muda Psikologi Industri dan Organisasi, Sekolah Psikologi

dan Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah,Kota Kinabalu, Sabah. BERNAMA, Wisma Bernama,28 Jalan Tun Razak,50700 Kuala Lumpur. (U/p:Norhayati Bt Jantan ) Tuan/Puan, Permohonan Penempatan Untuk Latihan Praktikal di BERNAMA Bagi Tahun2011 Saya yang bernama seperti di atas ingin memohon jasa baik pihak tuan/puan a g a r memberi peluang kepada kami untuk mengikuti Program Latihan Praktikal di jabatantuan/puan selama 3 bulan bermula dari bulan Mei hingga Ogos 2011. 2. Untuk makluman pihak tuan/puan, kami merupakan pelajar yang m e n g a m b i l jurusan Ijazah Sarjana Muda Psikologi Industri dan Organisasi di UniversitiMalaysia Sabah (UMS), Kota Kinabalu. Kami kini berada di semester akhir di manas a l a h s a t u s y a r a t p e l e p a s a n p e n g i j a z a h a n k a m i a d a l a h m e n g i k u t i P r o g r a m L a t i h a n Praktikal dengan mana-mana jabatan yang ingin mengambil dan memerlukan khidmatkami. Untuk pengetahuan pihak tuan/puan juga, sewaktu menjalankan latihan praktikalini, kami akan menjalankan mini kajian yang mana ia juga menjadi sebahagian daripadasyarat pelepasan pengijazahan dalam pengajian ini .3 . O l e h y a n g d e m i k i a n , k a m i j u g a m e n g h a r a p k a n p i h a k t u a n / p u a n a k a n m e m b e r i k a n kerjasama kepada kami sepanjang menjalankan latihan praktikal dan mini kajian tersebut.Tambahan lagi, kami juga berharap agar pihak tuan/puan akan meneliti danmenimbang kan permohonan kami dengan teliti. Segala kerjasama pihak tuan/puan amatkami hargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih. Sekian. Yang Benar,

14 Januari 2011

««««««««««
UMMI KALIMA BT MUDA @ RAMLI