Anda di halaman 1dari 26

Mudzakarah Dakwah:

Bab 1: Mudzakarah Dakwah A. Mudzakarah 3 Usaha Nabi B. Tanggung Jawab/medan Dakwah Ummat Muhammad C. Mudzakarah 6 Sifat Shahabat D. Dakwah adalah maksud diciptakannya (tugas) ummat Muhammad SAW E. Dua Amalan Orang Mukmin yang Allah SWT juga mengamalkannya F. Dakwah adalah tugas semua muslim bukan tugas ulama saja G. Kesalahan memahami ayat Al-quran (QS almaidah 105) H. Jika dakwah ditinggalkan I. Dalil Hadith : Mengikuti kerja shahabat (Menyebarkan agama ke seluruh Alam) J. Hadits : Mereka itu Berjalan Kaki dalam berdakwah akan mendapat Nur seperti para Nabi dan Syuhada K. Hadist: Keutamaan ziarah/silaturahmi kepada saudara Muslim Karena Allah L. 28 Usul usul dakwah (Tertib dakwah) Bab II : Hadits Hadist Nizhomul Ghaib (Pertolongan Ghaib) Bab III : Azaz Dakwah Walisongo Bab IV: Larangan Memerangi Suatu Kaum sebelum Diseru kepada Islam Bab V. Kisah lengkap Dakwah Rasulullah ke Thaif dan Islamnya seorang Kristen Sumber: http://salafytobat.wordpress.com/category/dakwah-dan-tabligh/
2 3 4 8 9 10 11 11 13 13 14 15

17 20 23

Bab I. Mudzakarah Dakwah A. Mudzakarah Usaha Nabi Usaha/kerja Nabi ada 3 : 1. Dakwah (menyampaikan ayat atau maksud dari ayat alquran) 2. Tazkiyatul qulub/Mensucikan Hati (dengan dzikir dan ibadat serta usaha khidmad (melayani dengan baik kepada diri sendiri, memuliakan ulama, menghormati orang lain dan mahluq Allah yang lain) 3. Talim/Mengajarkan ilmu & Hikmah) Dalil dalam alquran: 1. Al-Baqarah (2) : 129

2.129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan MEMBACAKAN kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 2. Al-Baqarah (2) : 151

2.151. Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nimat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang MEMBACAKAN ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. 3. Al-Imran (3) : 164

3.164. Sungguh Allah telah 2ember karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang MEMBACAKAN kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 4. Al-Jumuah (62) : 2

62.2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang MEMBACAKAN ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, Keterangan : Dalam kitab Muntakhab al hadits (Syaikhul Hadits Maulana Yusuf Rah.) mengatakan :
2

lafadz YANG MEMBACAKAN AYAT-AYAT-NYA KEPADA MEREKA = maksudnya adalah para rasul mendakwahkan maksud dari ayat-ayat alquran dan mendakwahkan/metablighkan ayat -ayat alquran itu sendiri. ini disebut kerja/usaha dakwah lafadz MENSUCIKAN MEREKA = disebut kerja tazkiyatul qulub (Mensucikan Hati (dengan usaha dzikir dan ibadat serta usaha khidmad (melayani dengan baik kepada diri sendiri, memuliakan ulama, menghormati orang lain dan mahluq Allah yang lain)) lafadz MENGAJARKAN MEREKA KITAB DAN HIKMAH = usaha taim / belajar dan mengajar. B. Tanggung Jawab/medan Dakwah Ummat Muhammad 1. Dakwah pada diri sendiri dan keluarga

[[66:6] Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS Attahrim ayat 6) 2. Dakwah kepada Jiran/tetangga, sahabat dan orang -orang dekat/kerabat

[26:214] Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, (QS Asysuara 214) 3. Dakwah kepada Umat didaerah sendiri dan daerah lain

[6:92] Dan ini (Al Quraan) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya . Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quraan) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. (QS Al anam 92). 4. Dakwah kepada Ummat diseluruh dunia

[3:110] Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia, menyuruh kepada yang maruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS Ali imran 110).

C. Mudzakarah 6 Sifat Shahabat Allah SWT meletakkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat hanyalah pada agama Islam yang sempurna. Agama Islam yang sempurna adalah agama yang dibawa oleh Rasululloh SAW. Meliputi Iman, Ibadah, Muamalah, Muasyarat dan Ahlaq. Pada saat ini umat islam tidak ada kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat RA telah sukses dan jaya dalam mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki sifat sifat dasar yang terkandung dalam enam sifat sahabat yang meliputi: 1. Yakin atas kalimah thoyyibah laa ilaaha illallah muhammadurrasulullah 2. Sholat khusyu dan khudlu 3. Ilmu maadzikir 4. Ikromul Muslimin 5. Tashihun niat 6. Dawah dan tabligh khuruj fi sabilillah. Apabila enam sifat para sahabat tersebut ada dalam diri kita maka Allah SWT akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. 1. Yakin atas kalimah thoyyibah laa ilaaha illallah muhammadurrasulullah . Arti : Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Swt. Dan Baginda Muhammad Saw. Adalah utusan Allah. Maksud Laa ilaha illallah:Mengeluarkan keyakinan pada mahluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Swt. Di dalam hati. Fadhilah : 1. Barang siapa yang mati sedangkan dia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah Swt., maka dijamin masuk surga. 2. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan hatinya membenarkan lisannya, maka dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia suka. 3. Sekecil-kecil iman dalam hati maka akan Allah berikan surga yang luasnya 10 kali dunia. Cara mendapatkan : 1. Dakwahkan pentingnya iman yakin. 2. Latihan dengan cara memperbanyak halaqoh-halaqoh / majlis iman yakin (bicara atau dengar). 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat iman dan yakin. Maksud Muhammadarrasulullah: Meyakini hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akherat hanya dengan cara ikut sunnah Rasulullah Saw. Fadhilah : 1. Rasulullah Saw. bersabda, Tidak akan masuk neraka seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Aku (Muhammad) sebagai utusan Allah. 2. Rasulullah Saw. bersabda barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya ummatku maka baginya pahala 100 orang mati syahid. 3. Rasulullah Saw. Bersabda barang siapa menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta padaku, dan barangsiapa yang cinta padaku maka akan bersamaku didalam surga. Cara mendapatkan : 1. Dakwahkan pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. 2. Latihan , yaitu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. Dalam kehidupan kita selama 24 jam. 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah.
4

2. Sholat khusyu dan khudlu Arti: Shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Maksud Shalat Khusu dan Khudu : Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Swt didalam shalat kedalam kehidupan sehari-hari. Fadhilah : 1. Allah berfirman : Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 2. Allah berfirman : Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan shalat. 3. Rasulullah Saw. Bersabda : shalat adalah milahnya orang beriman. Cara mendapatkan : 1. Dakwahkan pentingnya shalat 2. Latihan dengan cara : a. Memperbaiki dhahirnya shalat. b. Menghadirkan keagungan Allah c. Belajar menyelesaikan masalah dengan shalat 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat shalat khusyu dan khudu. 3. Ilmu maadzikir Arti Ilmu : Semua petunjuk yang dating dari Allah Swt melalui Baginda Rasulullah Saw. Arti Dzikir: Mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud Ilmu maadzikir: Mengamalkan perintah Allah Swt. Pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah didalam hati dan ikut cara Rasulullah Saw. Fadhilah Ilmu: 1. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka akan Allah fahamkan dirinya pada masalah agama. 2. Barangsiapa berjalan mencari ilmu maka akan Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. 3. Barangsiapa mempelajari satu ayat Al Quran maka nilainya adalah lebih baik daripada shalat sunnah 100 rakaat. Barangsiapa mempelajari satu bab dari ilmu maka lebih baik nilainya daripada shalat sunnah 1000 rakaat. Fadhilah Dzikir: 1. Perumpamaan orang yang berdzikir dengan orang yang tidak berdzikir adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. 2. Allah berfirman : Dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. 3. Allah berfirman : Ingatlah pada Ku niscaya Aku akan ingat kepadamu. Cara mendapatkan ilmu fadhail : 1. Dakwahkan pentingnya ilmu fadhail 2. Latihan dengan cara : a. Duduk dalam halaqoh fadhail di masjid dan di rumah. b. Ajak manusia untuk duduk dalam halaqoh fadhail c. Hadirkan fadhail dalam setiap amalan . 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat ilmu fadhail. Cara mendapatkan ilmu masail : 1. Dakwahkan pentingnya ilmu masail
5

2. Latihan dengan cara : a. Duduk dalam halaqoh masail dengan para alim ulama. b. Bertanya kepada ulama baik untuk masalah agama maupun dunia. c. Sering berziarah kepada para alim ulama . 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat ilmu masail. Cara mendapatkan dzikir : 1. Dakwahkan pentingnya dzikir kepada Allah Swt. 2. Latihan dengan cara : a. Setiap hari membaca Al Quran (usahakan 1 juz). b. Membaca tasbihat, shalawat dan istigfar masing-masing 100 X. Ketika membaca tasbihat maka hadirkan kemahasucian Allah Ketika membaca shalawat maka ingat jasa-jasa Rasulullah kepada kita. Ketika membaca istigfar maka hadirkan sifat Maha Pengampunnya Allah. c. Amalkan doa-doa masnunah (harian) . 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat dzikir. 4. Ikromul Muslimin Arti : Memuliakan sesama orang islam / muslim. Maksud ikramul muslimin: Menunaikan hak-hak semua orang islam tanpa meminta hak daripadanya. Fadhilah : 1. Allah akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. 2. Barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim maka Allah akan menutup aibnya dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim maka Allah akan membuka aibnya sampai dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. 3. Senyummu didepan saudaramu adalah sedekah. Cara mendapatkan : 1. Dakwahkan pentingnya ikram 2. Latihan dengan cara : a. Memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. b. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan uloama dan menghormati sesama. c. Berbaur dengan semua orang yang berbeda-beda wataknya. 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan ahlaq sebagaimana ahlaq Baginda Rasulullah Saw. 5. Tashihun niat Arti : Membetulkan / meluruskan niat Maksud tashihun niat: Membersihkan niat pada setiap amalan semata-mata karena Allah Swt. Fadhilah : 1. Sesungguhnya Allahtidak akan menerima amalan seseorang kecuali dengan ikhlas. 2. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupamu dan hartamu tetapi Dia akan memandang pada hatimu dan amalanmu. 3. Baginda Rasulullah Saw. Bersabda : Wahai Muadz jagalah keihklasan karena amal yang ikhlas walau sedikit akan mencukupi. Cara mendapatkan : 1. Dakwahkan pentingnya ikhlas. 2. Latihan dengan cara : setiap beramal periksa niat kita, sebelum beramal, ketika beramal dan
6

setelah beramal, bersihkan niat agar semata-mata hanya karena Allah. 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat ikhlas dalam beramal. 6. Dawah dan tabligh khuruj fi sabilillah Arti : Dakwah mengajak, Tabligh menyampaikan dan khuruj fisabilillah adalah keluar di jalan Allah. Maksud: 1. Memperbaiki diri, yaitu bagaimana agar dapat menggunakan harta diri dan waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah. 2. Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Fadhilah : 1. Allah berfirman : dan adakah yang perkataannya lebih baik daripada seseorang yang mengajak manusia kepada Allah. 2. Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. 3. Sepagi sepetang dijalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Cara mendapatkan : 1. Dakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. 2. Latihan dengan cara : keluar dijalan Allah minimal 4 bulan seumur hidup, 40 h setiap tahun, 3h setiap bulan dan 2,5 jam setiap hari. Tingkatkan dengan cara bertahap-tahap menjadi 4 bl tiap tahun, 10h tiap bulan dan 8 jam setiap hari. 3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat dakwah dan tabligh yaitu dapat menggunakan harta, diri dan waktu untuk kepentingan agama.

D. Dakwah adalah maksud di i akannya (tugas) ummat Muhammad SAW 1. Maksud di i takannya manusia adalah untuk i adah

[51:56] Dan aku ti ak menci takan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaKu. (Qs adzariyat 56).

[24:41] Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing -masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS An Nur 41) 2. Maksud di i takannya manusia adalah sebagai khali atullah (wakil wakil Allah dimuka bumi)

[2:30] Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Qs albaqarah ayat 30) 3. Maksud di i takannya Ummat Muhammad adalah untuk dakwah

[12:108] Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang -orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang orang yang musyrik. (QS Yusuf 108)

[3:110] Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia menyuruh , kepada yang maruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara merek ada yang beriman, dan a kebanyakan mereka adalah orang -orang yang fasik. (QS Ali imran 110). Hasan Basri Rah. mengatakan : Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka dialah khalifatullah di bumi, dan dialah khalifaturrasul d dialah khalifatul an kitab (al-quran) . (Kitab Hilyatul-Auliya, Bahkan perkataan ini terdapat pada kitab amr bil maruf nahi anil munkar Ibnu taymiyah). E. Dua Amalan Orang Mukmin yang Allah SWT juga mengamalkannya 1. Allah SWT Berdakwah

[10:25] Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki Nya kepada jalan yang lurus (Islam) (QS Yunus 25]. 2. Allah SWT bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW

[33:56] Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Surat Al-ahzab 56)

F. Dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) adalah tugas semua muslim bukan tugas ulama saja (Tugas ulama adalah mengajar dan menunjukan jalan yang lurus (fatwa-fatwa) dsb.) 1. Ayat al-quran

[16:125] Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang -orang yang mendapat petunjuk. (An-nahl 125).

[51:55] Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (Adz-adzaariyat 55)

[74:1-3] Hai orang yang berkemul (berselimut) (2) ,bangunlah, lalu berilah peringatan! (3) dan Tuhanmu agungkanlah! 2. Hadits Nabi - Dari Anas ra. beliau meriwayatkan bahwa kami berkata : Wahai Rasulullah, adakah betul kami tidak berhak (patut) mengajak kepada kebaikan sehingga kami mengamalkan semua kebaikan dan kami tidak berhak (patut) mencegah kemungkaran sebelum kami m eninggalkan semua kemungkaran? Maka Baginda SAW menjawab : Tidak bahkan serulah kepada kebaikan walaupun kalian belum mengamalkan semua kebaikan dan cegahlah kemungkaran walaupun kalian belum meninggalkan semuanya dengannya (HR Imam athabrani dalam al ausath dan jamiushaghir) - Dari abi said al khudry Ra. berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : Barangsiapa melihat kemungkaran dihadapannya maka rubahlah dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu maka rubahlah dengan lidahnya. dan sekiranya tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya dan yang sedemikian itu selemah-lemahnya iman (HR Imam Muslim).

10

G. Kesalahan memahami ayat Al-quran (QS almaidah 105) Dari Abu bakar ashidiq Ra. berkata : wahai manusia! Kalian membaca ayat ini :

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Al maidah 105) Sungguh aku mendengar rasulullah Saw. bersabda : Sesungguhnya manusia apabila melihat orang berbuat dhalim. tetapi ia tidak menghentikan kedhaliman itu dengan tangannya, maka hampir saja Allah SWT. menimpakan adzabnya secara menyeluruh (HR Tirmidzi katanyahadits ini shahih. Bab Turunya adzab ketika kemungkaran tidak dicegah, Hadits nomor 2168). Keterangan : Makna dhahir ayat alquran dalam hadits diatas adalah : Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Al maidah 105) Kalau memang pengertiannya seperti itu , mengapa mereka diperintahkan mela kukan tugas amar maruf nahi munkar. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan tugasnya (amar maruf nahi munkar), tetapi orang yang diajaknya tidak mau mengikuti, maka ia tidak akan dipersalahkan, karena ia telah melaksanakan tugasnya. Karena sesungguhn kewajibannya hanyalah menyuruh (kepada ya kebaikan) dan melarang (dari kemungkaran), bukan memaksa orang untuk menerimanya . Wallahu alam (An-nawawi -Syarah muslimII/22, Syaikh Yusuf alkhandahlawi-muntakhob ahadits, hadits no. 19 bab dakwah dan tabligh) H. Jika dakwah ditinggalkan 1. Diharamkan keberkahan wahyu (Tidak bisa memahami al-quran dan hadits) - Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda : Apabila ummatku mengagungkan dunia maka akan dicabut darinya keheb atan islam, apabila mereka meninggalkan amr bil maruf (mengajak kepada kebaikan) dan nahi anil munkar (mencegah kemungkaran maka diharamkan atasnya keberkahan wahyudan apabila mereka saling caci mencaci maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah swt. (HRHakim dan Tirmidzi Dari kitab Durrul mantsur). 2. Diadzab sebagaimana diadzabnya Bani israil Dari Urs bin amirah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda :
11

Sesungguhnya Allah tidak akan mengadzab masyarakat banyak disebabkan kejahatan segelintir orang, sehingga segelintir orang itu melakukan suatu kejahatan yang sebenarnya mampu dicegah oleh masyarakat banyak, tetapi mereka tidak berusaha mencegahnya. Ketika terjadi demikian, maka Allah akan membinasakan semuanya, masyarakat banyak dan segelintir ora tersebut (HR Imam ng thabrani dan sanad-sanagnya tisqat/terpercaya majmauz zawaaid VII/528). - tafsir (surat almaidah [5] :78).

[5:78] Telah dilanati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 3. Doa tidak dikabulkan Dari Hudzaifah bin al yaman ra. dari Nabi saw., beliau bersabda : Demi dzat yang nyawaku dalam kekuasaannya! kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ! atau (jika tidak), Allah akan mengirimkan pada kalian adzab dari Nya, kemudian kalian berdoa (meminta tolong kepada-Nya), tetapi Dia tidak menerima doa kalian (HR Tirmidzi, katanya hadits ini hasan. Bab tentang amr maruf nahi munkar, hadits nomor 2169). 4. Dibangkitkan pemimpin yang dhalim Hadzat abu darda ra. salah seorang shahabat yang masyhur berkata : Tetaplah kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau tidak Allah Swt akan membangkitkan pemimpin (raja) yang dhalim yang memerintah kamu. D (aja dhalim) tidak akan menghormati ia orang tua kamu dan tidak akan menaruh belas kasihan kepada yang mudamuda dikalangan kamu. Pada masa itu, doa orang-orang shalih tidak akan diterima, Kamu inginkan bantuan tapi bantuan tidak akan diberikan, kamu mohon keampunan tetapi Allah swt tetapi kamu tidak akan diampuni.

[47:7] Hai orang-orang mumin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Qs. Muhammad ayat 7). 5. Pintu hidayah tertutup, banyak orang islam murtad 6. Orang islam banyak yang mati tanpa mengucapkan kalimah tayyibah 7. Orang-orang munafiq banyak memberontak (pada pemimpin/khalifah) 8. Orang kafir berani menyerang/membunuh orang islam 9. Muncul Nabi-nabi palsu/aliran-aliran sesat. 10. Kemaksiatan merajalela 11. Keberkahan rezeki dicabut (Harga barang-barang naik, susahnya mendapatkan makanan dsb)
12

12. Amalan sunnah dianggap asing (aneh) 13. dsb.

I.

Dalil Hadith : Mengikuti kerja shahabat Nabi (Menyebarkan agama ke seluruh Alam)

Diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Abdullah ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata: Barangsiapa yang ingin meniru, hendaklah ia meniru perjalanan orang yang sudah mati, yaitu perjalanan para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu adalah sebaik-baik ummat ini, dan sebersih-bersihnya hati, sedalamdalamnya ilmu pengetahuan, dan seringan-ringannya penanggungan. Mereka itu adalah suatu kaum yang telah dipilih Allah untuk menjadi para sahabat NabiNya SAW dan bekerja untuk menyebarkan agamaNya. Karena itu, hendaklah kamu mencontohi kelakuan mereka dan ikut perjalanan mereka. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdiri di atas jalan lurus, demi Allah yang memiliki Kabah! (Hilyatul-Auliya 1:305).

Hasan Basri Rah. mengatakan : Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka dialah khalifatullah di bumi, dan dialah khalifaturrasul dan dialah khalifatul kitab (al-quran) . (Hilyatul-Auliya, Bahkan perkataan ini terdapat pada kitab amr bil maruf nahi anil munkar Ibnu taymiyah). J. Hadits : Mereka itu Berjalan Kaki dalam berdakwah akan mendapat Nur seperti para Nabi dan Syuhada Al-Baihaqiyy dan An-Naqoosy telah mentakhrijkan di dalam mujamnya dan Ibn An-Najjaar daripada Waaqid bin Salaamah daripada Yaziid Ar-Riqoosyiyy dari Anas ra. Bahawa Rasulullah Shallallaahu alayhi wa sallaam telah bersabda (mafhuumnya) : Sudikah aku kabarkan kepada kalian akan qaum-qaum yang mana mereka itu adalah bukan para anbiyaa` dan buka pula para syuhadaa`, (walhal) pada hari qiyaamat (nanti) para anbiyaa` dan para syuhadaa` merasa ghibtoh (iri hati) terhadap mereka itu lantaran manaazil (status- status) mereka (begitu dekat) dengan Allah, di atas minbar-minbar daripada nuur mereka dikenali. Lalu mereka (para Sahabat r.ahum) Bertanya : siapakah mereka itu wahai Rasulullah Shallallaahu alayhi wa sallaam? Baginda menjawab (mafhuumnya) : al-ladziina yuhabbibuuna `ibaadaloohi ilAllahi, wa yuhabbibuunAllaha ilaa `ibaadihi, wa yamsyuuna `alal -ardhi nushan; artinya: (yaitu) orang-orang yang menjadikan para hamba Allah dicintai oleh Allah SWT , dan menjadikan Allah SWT dicintai oleh para hambanya, dan mereka itu berjalan kaki di atas (permukaan) bumi dalam hal keadaan memberikan nasihat. Maka aku berkata : ini menjadikan Allah SWT dicintai oleh para hambanya, maka bagaimanakah mereka menjadikan para hamba Allah SWT dicintai oleh Allah SWT ? Jawab baginda Rasulullah Shallallaahu alayhi wa sallaam (mafhuumnya) : mereka itu menyuruh para hamba Allah dengan apa yang Allah SWT suka dan mereka itu mencegah para hamba Allah SWT daripada apa yang Allah SWT benci, maka apabila para hamba Allah SW T itu menthoati mereka lalu Allah `azza wa jalla menyintai mereka itu (yakni para hamba Allah itu). [Hayaatush-Shohaabah, juzu` 3, halaman 288 dan 289 - Risalah Fikir (229)] Hadis riwayat Anas bin Malik ra. ia berkata, Nabi saw. bersabda, Tidak beriman seorang hamba (dalam hadis Abdul Warits, seorang laki-laki) hingga Aku lebih dicintainya daripada keluarga, hartanya, dan semua orang [Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 62]
13

Hadis riwayat Anas bin Malik ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansar dan tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 108 Hadis riwayat Al Barra ra. ia berkata, Nabi saw. bersabda tentang kaum Anshar, Yang mencintai mereka hanyalah orang yang beriman dan yang membenci mereka hanyalah orang munafik. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintainya, siap yang membenci mereka, maka Allah membencinya [Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 110] Hadis riwayat Abu Said Al Khudhri ra., Dari Tarek bin Syihab ra. ia berkata, Orang yang pertama berkhotbah pada hari raya sebelum salat Id, adalah Marwan. Ketika itu ada seorang berdiri mengatakan, salat Id itu sebelum khotbah! Marwan menjawab, telah ditinggalkan apa yang ada di sana. Abu Said berkata, Orang ini benar-benar telah melaksanakan kewajibannya, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran (hal yang keji, buruk), hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya, itu adalah selemah-lemah iman [Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim : 0] K. Hadist: Keutamaan Mengunjungi (ziarah/silaturahmi) kepada saudara Muslim Karena Allah

361. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. bahawasanya ada seorang lelaki berziarah kepada seorang saudaranya di suatu desa lain, kemudian Allah memerintah seorang malaikat untuk melindunginya di sepanjang jalan yang dilaluinya. Setelah orang itu melalui jalan itu, berkatalah malaikat kepadanya: Ke mana engkau menghendaki? Orang itu menjawab: Saya hendak ke tempat seorang saudaraku di desa ini. Malaikat bertanya lagi: Adakah suatu kenikmatan yang hendak kau peroleh dari saudaramu itu? Ia menjawab: Tidak, hanya saja saya mencintainya kerana Allah. Malaikat lalu berkata: Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah untuk menemuimu guna memberitahukan bahawa sesungguhnya Allah itu mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. (Riwayat Muslim - Riyadushalihin Anawawi , Hadits No. 361)

Artinya : Bersabda Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam : Sayangilah penduduk Bumi, maka penduduk langit (malaikat) akan menyayangi kalian (HR Atirmidzi). L. 28 Usul usul dakwah (Tertib dakwah)
14

Ada dua puluh lapan tertib yang harus dipatuhi oleh setiap da'ie ketika keluar di jalan Allah, iaitu; (Keterangan : Di indonesia 28 usul dakwah, sedangkan di Negara lain hanya 12 atau 16 usul saja). 1. Empat perkara yang diperbanyakkan;
y y y

Dakwah ilallah - Dakwah ijtima'i, dakwah infradi, dakwah umumi dan dakwah khususi. Ta'lim wal ta'lum - Ta'lim infradi, ta'lim ijtimai, halaqah tajwid, fadhilah amal dan muzakarah sifat-sifat sahabat. Zikir dan Ibadah - Zikir: membaca Subhanallah, wal hamdulillah, walaa ilaaha illallah, wallahu akbar; selawat, istighfar dan tilawah Al-Quran. Ibadah: Ibadah fardhu, wajib, sunat dan mustahab. Khidmat - Khidmat kepada diri sendiri, rombongan jemaah, (kariah)kampung dan amir jemaah.

2. Empat perkara yang dikurangkan;


y y y y

Kurangkan masa makan dan minum. Kurangkan masa tidur dan rehat. Kurangkan percakapan yang sia-sia. Kurangkan masa di luar masjid.

3. Empat perkara yang ditinggalkan;


y y y y

Ishraaf (perbuatan boros atau membazir). Berharap (dalam hati) kepada makhluk. Meminta kepada makhluk. Menggunakan barang orang lain tanpa izin.

4. Empat perkara yang tidak boleh disentuh;


y y y y

Perbedaan aqidah. Khilafiah/ mazhab. Politik, aib masyarakat, pangkat serta derma. Berdebat (mujadalah).

5. Empat perkara yang dijaga;


y y y y

Mengutamakan amal ijtima'i daripada amal infradi. Kehormatan masjid. Ketaatan kepada amir jemaah. Sabar dan tahamul (ketahanan dalam menghadapi ujian).

6. Empat perkara yang dijauhkan;


y y y

Tankish (merendahkan). Tankind (mengkritik). Tardid (menafikan atau menolak sama sekali).
15

Taqobul (membanding-bandingkan).

7. Empat pilar (tiang/ dasar) agama;


y y y y

Ahli dakwah (tabligh, da'ie, juru dakwah). Tadris (para ulama, pengasuh/mudir pondok pesantren/ madrasah, majlis ta'lim). Kanka (mursyid, ahli tareqat) dan Musanif (para pengarang kitab).

16

Bab II : Hadits Hadist Nizhomul Ghaib (Pertolongan Allah bagi mereaka Yang mendakwahkan Agama Allah
A.

DitundukkanNya Sungai Dijlah bagi Pasukan Muslimin ketika Penaklukan Madain

Abu Nuaim mentakhrij dari Ibnu Rufayl, dia berkata, Ketika Saad ra. datang ke Bahurasyair, yaitu suatu daerah lembah paling bawah sebelah barat sungai Dijlah (sungai Tigris, sungai yang melalui Baghdad) atau dekat dengan daerah Syair. Saad ra. kemudian meminta dicarikan perahu-perahu untuk memindahkan orangorang dari daerah di lembah itu ke daerah di seberang yang lebih tinggi. Akan tetapi mereka ditakdirkan tidak mendapatkan perahu atau yang sejenisnya dan mereka mengetahui bahwa perahu-perahu itu telah diambil oleh orang-orang Parsi. Mereka kemudian tinggal di daerah itu untuk beberapa hari. Pasukan Muslimin telah meminta Saad untuk melanjutkan perjalanan. Sebagaimana mereka ingin meninggalkan daerah itu Saad ra. pun menginginkannya tapi ia melarang untuk kebaikan pasukan Muslimin sehinggalah datang seorang Ajlaj (orang kafir ajam) kepad Saad ra. Orang Ajlaj itu menunjukkan Saad ra. tempat yang airnya sedikit yang mana orang-orang dapat melaluinya dengan berjalan atau berkuda ke seberang. Tapi Saad ra. menolaknya dan sedikit ragu -ragu untuk pergi ke sana. Air yang sedikit itu pun pasang naik menyebabkan orang-orang Muslim terkejut. Malam hari, Saad ra. bermimpi dalam tidurnya bahwa orang-orang Muslimin melewati sungai itu. Dengan takwil mimpinya Saad ra. berazam bahwa orang-orang Muslim akan menyeberangi sungai itu. Saad ra. lalu mengumpulkan orang-orang dan kemudian dia memuji Allah SWT dan meninggikan sifat-sifat kemuliaan Allah SWT, kemudian ia berkata, Sesungguhnya musuhmu (pasukan Parsi) telah menjadikan sungai ini sebagai tameng pelindung sehingga kamu tidak dapat sampai ke sana. Akan tetapi mereka dapat ke sini jika mereka mau dan dapat melawan kalian dengan menggunakan perahu -perahu yang mereka miliki sementara sebagian kamu takut karena tidak mempunyai apa-apa. Saya berkeinginan untuk menyeberangi sungai ini. Semua mereka kemudian berkata, Allah SWT beri keazaman kepada kita dan engkau (Saad ra.) adalah pemimpin di antara kami dan memberikan keputusan yang baik bagi kami (yaitu sifat thaat mereka kepada pimpinan). Kemudian Saad ra. menyiapkan pasukan Muslimin untuk menyeberang. Saad ra. berkata, Siapa yang siap menjaga kita di barisan belakang dari pasukan Parsi? Maka dipilihlah Asham bin Amrin sebagai ketua pasukan yang berjaga di belakang. Bersama Asham ada 600 orang pasukan Muslimin yang dipilih dari orang orang yang pemberani. Setelah itu mereka bergerak ke tepi Dijlah, Saad ra. berkata, Siapa yang siap melindungi kita dari musuh di bagian depan?. Maka kemudian 60 orang dari mereka dipilih untuk berada di barisan terdepan. Kemudian pasukan Muslim yang lainnya dibagi menjadi dua kelompok antara yang mengendarai kuda dan yang tidak serta yang lelaki dan perempuan untuk mempermudah pergerakan pasukan tersebut menyeberangi Dijlah. Bila Saad ra. melihat ke bagian belakang dan sudah dalam keadaan terjaga maka ia memerintahkan orangorang untuk menyeberang dan Saad ra. berkata, Katakanlah Tastainubillaah Dan mereka semua menyeberangi Dijlah tanpa sedikitpun telapak kaki mereka menyentuh permukaan air sambil saling bercakap cakap di antara mereka (yaitu tanpa rasa takut sedikitpun). Orang-orang Parsi terkejut dan tidak mengira pasukan Muslim dapat berjalan di atas air sehingga mereka ketakutan lalu melarikan diri serta mengambil semua perbekalan mereka. Pasukan Muslim masuk ke daerah itu pada bulan Safar tahun 16 H. (Ad-Dalail, 208)
B.

Terbelahnya Dijlah

Ditakhrijkan oleh Abu Nuaim dari Abubakar bin Hafs bin Umar, dia berkata, Salman Al-Farisi dan Saad ra berjalan berpasang-pasangan dan Saad berkata, Hasbunallah Sungguh Allah akan menolong wali-wali

17

Nya dan Allah mengembangkan Agama ini dan Allah akan mengalahkan musuh-Nya, jika di dalam pasukan ini tidak ada kefasadan kedzulumatan) atau dosa maka akan mendapatkan hasanah (pertolongan). Dan kemudian Salman ra. berkata, Sungguh Islam ini baru, Allah SWT akan menundukkan sungai ini (Dijlah) sebagaimana Allah SWT telah menundukkan bumi (daratan) kepada kita, demi Allah yang diri Salman berada di dalam genggamanNya. Lalu sungai Dijlah itu terbelah sehingga tidak nampak air sedikitpun di bagian yang terbelah itu dan pasukan Muslim ketika melaluinya mereka berbicara lebih banyak dibandingkan ketika mereka di darat (menunjukkan mereka dalam keadaan yang tidak ada rasa takut dan dalam keadaan tenang). Pasukan Muslim yang berkelompok kelompok keluar darinya sebagaimana mereka masuk kedalam Dijlah. Mereka keluar d ari sungai itu sama sebagaimana sumpah Salman ra. Mereka tidak kehilangan sesuatu apa pun dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mati (tenggelam). (Ad-Dalaail, 209)
C.

Yaum al-Jaratsim

Ditakhrijkan oleh Ibnu Jarir dari Umar Ash Shaidy, dia berkata, bila Saad ra. dan orang-orang Muslim masuk ke Dijlah dengan berdua-dua (berpasangan), Salman ra. berjalan bersama Saad ra., mereka berjalan di atas air. Saad ra. berkata, Dzalika taqdiirul aziizil aliim (Yaasin:38), dan apabila air itu meninggi maka kuda-kuda mereka juga naik, (para sahabat dapat merasakan) kuda-kuda itu dalam keadaan tenang sebagaimana di daratan. Di Madain tidak pernah terjadi hal seperti ini maka hari itu disebut Yaum al-Maa (hari air) dan mereka panggil juga hari itu sebagai Yaum al-Jaratsim (hari tempat-tempat yang tinggi). (Tarikh Ibnu Jarir, 3:122) Abu Nuaim mentakhrijkan dari Umar Ash Shaidy sama seperti yang lain sampaikan kecuali tidak ada dikawasan Madain kejadian ajaib dan karena itu hari tersebut dipanggil Yaum al-Jaratsim. Tidak ada satu pun dari mereka di hari itu kecuali dalam keadaan gembira. (Ad-Dalaail, 29)
D.

DitundukkanNya Sungai Dijlah bagi Pasukan Muslimin sewaktu Penaklukan Madain

Ibnu Hatim mentakhrij dari Habib bin Dhabyan, dia berkata, Seseorang dari pasukan Muslimin yang bernama Hajar bin Ady berteriak, mengapa kalian tiadak segera menyerbu musuh dengan menyeberangi sungai ini (Dijlah/Tigris)? Sementara Allah telah berfirman, Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Setelah itu ia terjun ke sungai dengan tetap menunggang kudanya, prajurit Muslim lainnya juga mengikuti langkahnya. Ketika musuh melihat apa yang dilakukan oleh pasukan Muslimin mereka berkata, diiwaan (bentuk jamak kata diiwa, bahasa Parsi yang berarti Jin Ifrit). Lalu mereka melarikan diri. (Sebagaimana di dalam Tafsir Ibnu Katsir, 1/410.)

E. Ketaatan Api kepada Tamim Dari ra.


Abu Nuaim mentakhrijkan di dalam Ad-Dalaail (212) dari Muawiyah bin Harmal, dia berkata, Di Madinah saya telah pergi makan bersama Tamim Dari ra. Saya makan dengan lahapnya dan saya tidak merasa kenyang karena saya terlalu lapar. Saungguh saya telah berada di dalam masjid selama tiga hari tanpa makanan diantara kami. Pada suatu hari ketika keluar api yang sangat panas, Umar ra. datang kepada Tamim Dari ra. Umar ra. berkata kepadanya, Berdirilah, pergilah kepada api itu. Berkata pula Tamim Dari ra., Ya amirul mukminin siapa saya ini? apalah saya ini?, karena sifat tawadhuannya. Maka belum bergerak Tamim Dari ra. sehingga Umar ra. berdiri bersamanya. Berkata Muawiyah, saya mengikuti mereka berdua pergi menuju api itu, maka Tamim Dari ra. menghalau api itu dengan tangannya seperti ini (hakadza) sehingga api itu masuk ke dalam terumbu di atas bukit dan masuklah Tamim Dari ra. ke belakangnya. Umar ra. kemudian berkata, tidaklah sama orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat!

18

Baihaqi mentakhrijkan dari Muawiyah bin Harlam, dia berkata, telah keluar api yang sangat panas, dan dituturkannya oleh Baihaqi sebagaimana di dalam Al-Bidayah (2/153).
E.

Kisah Pertolongan Allah yang lain (Ditundukannya Binatang, awan, air kepada sahabat)

Satu ketika kumpulan pasukan Muslimin terpaksa berkemah di hutan belantara di Afrika dimana terdapat bermacam-macam binatang yang berbisa dan beracun yang begitu banyak. Komandan perang Aqbah bersama-sama dengan beberapa orang sahabat-sahabat menerobos ke dalam hutan itu dan berkata dengan kuatnya: Wahai segala jenis binatang merayap dan binatang-binatang berbisa bumi ini! Kami sahabat-sahabat Pesuruh Allah berencana untuk berkemah di sini. Maka kamu dinasehatkan supaya meninggalkan tempat ini, jikalau tidak, jika didapati salah seekor dari kamu masih berada di sini setelah ini, kami akan bunuh dia. Pemberitahuan ini menyebabkan binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang merayap meninggalkan tempat itu tidak menunggu waktu lagi dan dengan seluruh anak-anak mereka. Telah terjadi satu ketika didalam peperangan dengan orang-orang Romawi bahwa Safinah ra. telah tersesat jalan. Sedang beliau mencari jalan keluar, beliau berjumpa dengan seekor singa. Safinah ra. menegur binatang itu dan memberitahunya bahwa beliau adalah pelayan Rasulullah SAW dan telah tersesat jalan. Maka singa itu pun menunjukkan jalannya seperti seekor kucing yang jinak. Bila dia mencium bau bahaya didalam perjalanan, dia akan menerkam untuk menghilangkan bahaya itu dan kembali kepada Safinah ra. lagi sehingga mereka sampai di perkemahan dan singa itu kemudiannya kembali lagi ke dalam hutan. Didalam peperangan dengan orang-orang Murtad, Abu Bakar Siddiq r.a telah mengutus Ala Hadrami ra. sebagai ketua perang bagi sekumpulan pasukan menuju Bahrain. Pasukan itu telah melewati sebuah hutan dimana air tidak didapati sama sekali dan pasukan itu hampir akan mati kerana dahaga. Ala turun dari kudanya, melaksanakan dua rakaat solat dan kemudian berdoa kepada Allah dengan perkataan -perkataan demikian: Wahai Yang Maha Penyantun! Wahai Yang Maha Mengetahui! Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Maha Agung! Berilah air kepada kami untuk minum. Tiba-tiba saja datanglah awan dan hujan turun membasahi bumi dengan banyaknya dan orang -orang pun minum sepuas-puasnya, memberi minum kepada unta-unta dan kuda-kuda mereka dan membekalinya sedikit di dalam tempat-tempat air mereka. Orang-orang murtad telah mengambil perlindungan di seberang sungai di Durban dan telah membakar perahu perahu supaya orang-orang Islam tidak dapat mengejar mereka. Sebaliknya pasukan Muslim harus menyeberangi sungai itu. Ala sampai ke tebing sungai, solat dua rakaat dan berdoa, Wahai Yang Maha Penyantun! Wahai Yang Maha Mengetahui! Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai Yang Maha Agung! Berilah kami menyeberangi sungai ini. Dan setelah memohon kepada Allah dengan perkataan-perkataan ini Ala mengambil kendali kudanya, dipegangnya dan terjun ke dalam laut. Abu Hurairah ra. berkata, Kami sedang mengharunginya. Demi Allah, malahan tapak-tapak kaki kuda kami dan kaki-kaki kami pun tidak basah. pasukan itu mengandungi empat ribu orang. Arif bin Mindir, seorang penyair, yang dia sendiri menyertai didalam peperangan ini menyatakan didalam dua rangkap syairnya akan peristiwa itu. Beliau berkata, Apakah kamu tidak lihat bahwa Allah menundukkan sungai untuk kami dan betapa kerasnya bencanayang Ia telah turunkan keatas orang-orang kafir? Kami memohon kepada Dia Yang Mulia Yang telah menundukkan laut kepada Bani Israil. Dia menolong kami lebih dari apa yang telah Ia lakukan untuk Bani Israil.

19

Bab III : Azaz Dakwah Walisongo

Dari KH Mukhlisun ponpes Sirojulmukhlisin, Payaman Magelang Jawa tengah, Indonesia (madzab syafei, sunni, keturunan sunan kalijaga) Wasiat sunan kalijaga dalam kitabnya : Yen wis tibo titiwancine kali-kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, wong wadon ilang wirange mangka enggal enggala tapa lelana njlajah desa milang kori patang sasi aja ngasik balik yen during olih pituduh (hidayah) saka gisti Allah Artinya kurang lebih : jika sudah tiba zamannya dimana sungai2 hilang kedalamannya (banyak org yg berilmu yg tdk amalkan ilmunya), pasar hilang gaungnya (pasar org beriman adalah masjid, jika masjid2 tak ada adzan, wanita2 hilang malunya (tdk tutup aurat dsb) maka cepat2lah kalian keluar 4 bulan dari desa ke desa (dari kampong ke kampong) dari pintu ke pintu (dari rumah ke rumah utk dakwah) jgnlah pulang sebelum mendapat hidayah dr Allah swt Kalau kita buat dakwah berpegang dgn azas dakwah ini maka dakwah kita akan mirip dgn dakwah nabi dan sahabat shg akan menjadi asbab hidayah keseluruh alam Azas dakwah walisongo ada 10 : 1. sugih tanpa banda (kaya tanpa hanya) artinya : jgn yakin pada harta.kebagahiaan dlm agama, dakwah jgn bergantung dgn harta 2. ngluruk tanpa bala (menyerbu tanpa banyak orang/tentara) artinya : jgn yakin dgn banyaknya jumlah kita,..yakin dgn pertolongan Allah 3. menang tanpa ngasorake (menang/unggul tanpa merendahkan orang) artinya : dakwah jgn menganggap hina musuh2 kita.kita pasti unggul tapi jgn merendahkan org lain (jgn sombong) 4. mulya tanpa punggawa (mulia tanpa anak buah) artinya : kemuliaan hanya dalam iman dan amalan agama bkn dgn bnyknya pengikut 5. mletik tanpa sutang (melompat jauh tanpa tanpa galah/tongkat panjang) artinya : niat utk dakwah keseluruh alam, Allah yg berangkatkan kita bukan asbab2 dunia spt harta dsb 6. mabur tanpa lar (terbang tanpa sayap)
20

artinya : kita bergerak jumpa umatdari orang2 ke orang. jumpa ke rumah2 mereka .. 7. digdaya tanpa aji-aji (sakti tanpa ilmu2 kedigdayaan) Artinya : kita dakwah, Allah akan Bantu (jika kalian Bantu agama Allah, maka pasti Allah akan tolong kalian dan Allah akan menangkan kalian) 8. Menang tanpa tanding (menang tanpa berperang) Artinya : dakwah dgn hikmah, kata2 yg sopan, ahlaq yg mulia dan doa menangis2 pada Allah agar umat yg kita jumpai dan umat seluruh alam dapat hidayah.bukan dgn kekerasan. nabi saw bersabda yg maknanya kurang lebih : Haram memerangi suatu kaum sebelum kalian berdakwah (berdakwah dgn hikmah) kpd mereka 9. kuncara tanpa wara-wara (menyebar/terkenal tanpa gembar-gembor/iklan2 dsb) Artinya : bergerak terus jumpa umat, tdk perlu disiar2kan atau di umum2kan 10 kalimasada senjatane ( senjatanya kalimat iman (syahadat)) Artinya : selalu mendakwahkan kalimat iman, mengajak umat pada iman dan amal salih.

21

Bab IV: Larangan Memerangi Suatu Kaum sebelum Diseru kepada Islam A. Larangan Memerangi Suatu Kaum sebelum Diseru kepada Islam Baihaqi memberitakan dari Ubay bin Kaab ra. katanya: Pernah Rasulullah SAW dibawakan kepadanya tawanan dari kaum Laata dan Uzza, lIalu Beliau bertanya kepada panglima perang Islam: Apakah engkau sudah mengajak mereka memeluk Islam, sebelum engkau menawan mereka?. Tidak, jawab panglima itu. Kemudaan Rasulullah SAW pun bertanya kepada orang-orang tawanan itu: Apakah kaumku telah mengajak kamu memeluk Islam, sebelum kamu ditawan mereka?. Tidak, tidak pernah mereka mengajak kami, jawab mereka. Bebaskan mereka semua sekarang juga, sehingga mereka kembali ke perkampungan mereka! perintah Rasulullah SAW kepada panglima pasukan itu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah yang berikut, (maksudnya): Sesungguhnya Kami (Allah) mengutusmu sebagai penyaksi dan pembawa berita gembira dan ancaman. Dan mengajak kamu kepada (agama) Allah dengan keizinanNya dan sebagai pelita yang menerangi! Sesudah itu dibacakan pula, ayat yang lain (maksudnya): Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk aku mengingatkan kamu dengan perintahnya, dan juga kepada semua yang sampai kepadanya ajaranku ini, apakah kamu ingin menyaksikan ada tuhantuhan yang lain di samping Tuhan Allah hingga ke akhir ayatnya. Menurut versi Al-Waqidi bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus pasukannya ke suku kaum Laata dan Uzza, lalu mereka memerangi mereka sehingga mereka berhasil menawan orang-orang tersebut beserta keluarga mereka, lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW kata mereka: Kaummu telah menyerang kami tanpa terlebih dahulu menyeru kami!. Rasulullah SAW pun menanyakan perkara itu kepada pasukannya, dan mereka membenarkan pengaduan itu. Maka Rasulullah SAW pun berkata: Kembalikan mereka semua ke perkampungan mereka dengan penuh keamanan, dan sesudah itu ajak mereka untuk memeluk Islam terlebih dahulu!. (Kanzul Ummal 2:29 )

22

Bab 5. Kisah lengkap Dakwah Rasulullah ke Thaif dan Islamnya seorang Kristen

Taif satu Bandar yang terletak kurang lebih 60 KM dari Mekah. Ia merupakan satu kawasan bukit. Dari atas bukit Taif, kita boleh melihat Bandar Mekah.

23

Hawa di sini dingin. Bukit ini menjadi saksi peritnya Nabi berdakwah di bumi ini. Malaikat pernah meminta izin untuk mengambil salah satu bukit ini untuk dihempapkan kepada penduduk Taif.

Tempat Nabi berhenti bermunajat di dirikan sebuah masjid. Ia diberi nama Masjid Kuu, bermaksud masjid siku. Ia mengambil sempena dengan keadaan Nabi berteleku dengan sikunya dalam keadaan luka-luka.Masjid ini sudah tidak digunakan lagi. Ia dipagar oleh Kerajaan Arab Saudi dan cuba mengatakan bahawa tempat ini bukan tempatnya Nabi berteleku, tetapi penduduk Taif mengatakan bahawa inilah tempatnya lantaran tempat inilah merupakan kawasan yang tidak jauh dari Bustan as Thaqif tempat Nabi bertemu dengan pembesar kaum.

Ini adalah Masjid Abdullah Ibn Abbas. Makamnya tidak jauh dari masjid ini. Sahabat Abdullah bin al-Abbas r.a, utusan dakwah Nabi bagi penduduk Taif. Beliau terus duduk di sini membimbing penduduk Taif hinggalah kewafatannya. Perjalanan ke dakwah rasulullah ke Thaif Bukhari meriwayatkan dari Urwah, bahwa Aisyah ra. isteri Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW katanya: Adakah hari lain yang engkau rasakan lebih berat dari hari di perang Uhud? tanya Aisyah ra. Ya, memang banyak perkara berat yang aku tanggung dari kaummu itu, dan yang paling berat ialah apa yang aku temui di hari Aqabah dulu itu. Aku meminta perlindungan diriku kepada putera Abdi Yalel bin Abdi Kilai, tetapi malangnya dia tidak merestui permohonanku! Aku pun pergi dari situ, sedang hatiku sangat sedih, dan mukaku muram sekali, aku terus berjalan dan berjalan, dan aku tidak sadar melainkan sesudah aku sampai di Qarnis-Tsaalib. Aku pun mengangkat kepalaku, tibatiba aku terlihat sekumpulan awan yang telah meneduhkanku, aku lihat lagi, maka aku lihat Malaikat jibril alaihis-salam berada di situ, dia menyeruku: Hai Muhammad! Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu tadi, dan apa yang dijawabnya pula. Sekarang Allah telah mengutus kepadamu bersamaku Malaikat yang bertugas menjaga bukit-bukit ini, maka perintahkanlah dia apa yang engkau hendak dan jika engkau ingin dia menghimpitkan kedua-dua
24

bukit Abu Qubais dan Ahmar ini ke atas mereka, niscaya dia akan melakukannya! Dan bersamaan itu pula Malaikat penjaga bukit-bukit itu menyeru namaku, lalu memberi salam kepadaku, katanya: Hai Muhammad! Malaikat itu lalu mengatakan kepadaku apa yang dikatakan oleh Malaikat Jibril AS tadi. Berilah aku perintahmu, jika engkau hendak aku menghimpitkan kedua bukit ini pun niscaya aku akan lakukan! Jangan jangan! Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan d ari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah semata, tidak disekutukanNya dengan apa pun !, demikian jawab Nabi SAW. Musa bin Uqbah menyebut di dalam kitab Al-Maghazi dari Ibnu Syihab katanya, bahwa Rasulullah SAW apabila pamannya, Abu Thalib, meninggal dia keluar menuju ke Thaif dengan harapan agar penduduknya akan melindunginya di sana. Maka beliau menemui tiga pemuka Tsaqif, dan mereka itu bersaudara, yaitu: Abdi Yalel, Khubaib dan Masud dari Bani Amru. Beliau menawarkan mereka untuk melindunginya serta mengadukan halnya dan apa yang dibuat oleh kaumnya terhadap dirinya sesudah kematian Abu Thalib itu, namun bukan saja mereka menolakbeliau, tetapi mereka menghalaunya dan memperlakukan apa yang tidak sewajarnya. (Fathul Bari 6:198 dari sumber Ibnu Ishak, Shahjh Bukhari 1:458, dan berita ini dikeluarkan juga oleh Muslim dan Nasai). Abu Nuaim memberitakan dengan lebih lengkapl dari Urwah bin Az-Zubair ra. katanya: Apabila Abu Thalib meninggal, maka semakin bertambahlah penyiksaan kaum Quraisy ke atas Nabi SAW Maka beliau berangkat ke Thaif untuk menemui suku kaum Tsaqif dengan harapan penuh, bahwa mereka akan dapat melindunginya dan mempertahankannya. Beliau menemui tiga orang dari pemuka suku kaum Tsaqif, dan mereka itu pula adalah bersaudara, yaitu: Abdi Yalel, Kbubaib dan Masud, semua mereka putera-putera dari Amru, lalu beliau menawarkan dirinya untuk diberikan perlindungan, di samping beliau mengadukan perbuatan jahat kaum Quraisy terhadap dirinya, dan apa yang ditimpakan ke atas pengikut-pengikutnya. Maka berkata salah seorang dari mereka: Aku hendak mencuri kelambu Kabah, jika memang benar Allah mengutusmu sesuatu seperti yang engkau katakan tadi?! Yang lain pula berkata: Demi Allah, aku tidak dapat berkatakata kepadamu, walau satu kalimah sesudah pertemuan ini, sebab jika engkau benar seorang Utusan Allah, niscaya engkau menjadi orang yang tinggi kedudukannya dan besar pangkatnya, tentu tidak boleh aku berbicara lagi kepadamu?! Dan yang terakhir pula berkata: Apakah Allah sampai begitu lemah untuk mengutus orang selain engkau? Semua kata-kata pemuka Tsaqif kepada RasuluUah SAW itu tersebar dengan cepat sekali kepada suku kaumnya, lalu mereka pun berkumpul mengejek-ngejek beliau dengan kata-kata itu. Kemudian ketika beliau hendak pergi meninggalkan Thaif itu, mereka berbaris di tengah jalannya dua barisan, mereka mengambil batu, lalu melempar beliau, setiap beliau melangkahkan kakinya batu-batu itu mengenai semua tubuh beliau sehingga luka-luka berdarah, dan sambil mereka melempar, mereka mengejek dan mencaci. Setelah bebas dari perbuatan suku kaum Tsaqif itu, beliau terlihat sebuah perkebunan anggur yang subur di situ. Beliau berhenti di salah satu pepohonannya untuk beristirahat dan membersihkan darah yang mengalir dari kaki dan tubuhnya yang lain, sedang hatinya sungguh pilu dan menyesal atas perlakuan kaum Thaif itu. Tidak lama kemudian terlihatlah Utbah bin Rabiah dan Syaibah bin Rabiah yang baru sampai di situ. Beliau enggan datang menemui mereka, disebabkan permusuhan mereka terhadap Allah dan RasulNya dan penentangan mereka terhadap agama yang diutus Allah kepadanya. Tetapi Utbah dan Syaibah telah menyuruh hamba mereka yang bemama Addas untuk datang kepada beliau membawa sedikit anggur untuknya, dan Addas ini adalah seorang yang beragama kristen dari negeri Niniva (kota lama dari Iraq). Apabila Addas datang membawa sedikit anggur untuk beliau, maka beliau pun memakannya, dan sebelum itu membaca Bismillah! Mendengar itu Addas keheranan, kerana tidak pernah mendengar orang membaca seperti itu sebelumnya.

25

Siapa namamu? tanya Nabi SAW Addas! Dari mana engkau? tanya beliau lagi. Dari negeri Niniva! jawab Addas. Oh, dari kota Nabi yang saleh, Yunus bin Matta! Mendengar jawaban Nabi itu, Addas menjadi lebih heran dari mana orang ini tahu tentang Nabi Yunus bin Matta? Dia tidak sabar lagi hendak tahu, sementara tuannya Utbah dan Syaibah melihat saja kelakuan hambanya yang terlihat begitu mesra dengan Nabi SAW itu. Dari mana engkau tahu tentang Yunus bin Matta?! Addas keheranan. Dia seorang Nabi yang diutus Allah membawa agama kepada kaumnya, jawab beliau. Beliau lalu menceritakan apa yang diketahuinya tentang Nabi Yunus AS itu, dan sudah menjadi tabiat beliau, beliau tidak pernah memperkecilkan siapa pun yang diut us Allah untuk membawa perutusannya. Mendengar semua keterangan dari Rasulullah SAW Addas semakin kuat mempercayai bahwa orang yang berkata-kata dengannya ini adalah seorang Nabi yang diutus Allah. Lalu dia pun menundukkan kepalanya kepada beliau sambil me ncium kedua tapak kaki beliau yang penuh dengan darah itu. Melihat kelakuan Addas yang terakhir ini, Utbah dan Syaibah semakin heran apa yang dibuat sang hamba itu. Apabila kembali Addas kepada mereka, mereka lalu bertanya: Addas! Mari ke mari! panggil mereka. Addas datang kepada tuannya menunggu jika ada perintah yang akan disuruhnya. Apa yang engkau lakukan kepada orang itu tadi? Tidak ada apa-apa! jawab Addas. Kami lihat engkau menundukkan kepalamu kepadanya, lalu engkau menciurn kedua belah kakinya, padahal kami belum pemah melihatmu berbuat seperti itu kepada orang lain?! Addas mendiamkan diri saja, tidak menjawab. Kenapa diam? Coba beritahu kami, kami ingin tahu? pinta Utbah dan Syaibah. Orang itu adalah orang yang baik, dia menceritakan kepadaku tentang seorang Utusan Allah atau Nabi yang diutus kepada kaum kami, jawab Addas. Siapa namanya Nabi itu? Yunus bin Matta jawab Addas lagi. Lalu? Dia katakan, dia juga Nabi yang diutus!Addas berkata jujur. Dia Nabi?! Utbah dan Syaibah tertawa terbahak-bahak, sedang Addas mendiamkan diri melihatkan sikap orang yang mengingkari kebenaran Allah. Eh, engkau bukankah kristen? Benar,jawab Addas. Tetaplah saja dalam kristenmu itu! Jangan tertipu oleh perkataan orang itu! Utbah dan Syaibah mengingatkan Addas. Dia itu seorang penipu, tahu tidak?! Addas terus mendiamkan dirinya . Sesudah itu, Rasuluilah SAW kembali ke Makkah dengan hati yang kecewa sekali. (Dalailun-Nubuwah, hal. 103)

Thabarani mengeluarkan dari Abdullah bin Jafar ra. katanya: Raulullah SAW telah berangkat ke Thaif berjalan kaki untuk mengajak penduduknya memeluk Islam, tetapi sangat disayangkan, tidak ada seorang yang mau menerimanya. Ketika kembali, Beliau duduk berteduh di bawah pohon besar, Beliau lalu bersholat dua rakaat di situ, dan setelah itu Beliau berdoa (yang bermaksud): Ya Allah! Ya Tuhanku! Aku mengadukan kepadamu akan kelemahanku dan penghinaan orang terhadap diriku, wahai Tuhan Maha Pengasih dari sekalian manusia. Kepada siapakah Engkau ingin menyerahkan, diriku ini? Apakah Engkau akan menyerahkan diriku kepada musuh-musuhku yang akan membinasakanku, ataupun kepada seorang yang bertimbang rasa yang dapat menimbangkan perkaraku. Tetapi jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak menghiraukan semua itu, selain belas kasihanmu itu lebih banyak yang aku harapkan. Aku berlindung kepadamu demi ZatMu yang mencetuskan cahaya yang dapat menghapuskan segala kegelapan, dan yang mana digantungkan padanya segala urusan dunia dan akhirat, agar tiadalah turun ke atas diriku ini kemurkaanmu, atau menempat pada diriku kebencianmu, bagimu segala rupa keridhaan sehinggalah Engkau meridhai, dan tiada daya upaya melainkan dengan Allah saja! (Majmauz-Zawaid 6:35) sumber : kitab hayatushabat

26