Anda di halaman 1dari 12

UNIT PENDIDIKAN LUAR KAMPUS PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN ( PACE ) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

TUGASAN 1 TAJUK TUGASAN :

DISEDIAKAN OLEH: NAMA : SITI MARIALI BINTI SURADI NO. MATRIK : 211195 KUMPULAN : 5 EMAIL: maria_keisha@yahoo.com.my NO. TEL: 013-7815332

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUS AN

1.0 PENDAHULUAN Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi, tidak kira sama ada organisasiitu kecil atau besar, swasta atau badan kerajaan. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi Kita . pernah mendengar kata-kata seperti " Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan ". Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi, padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Kejayaan mengurus sesebuah organisasi boleh diukur dari aspek kecekapan, keberkesanan, produktiviti dan kualiti produk, dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi. Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan. Contohnya, apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah meningkatkan kecekapannya. Kecekapan juga bermaksud apabila pengurus membuat tugasnya dengan betul. Keberkesanan boleh diukur dari segi sama ada pengurus membuat kerja yang betul dan matlamat organisasi berjaya dicapai. Contohnya, organisasi disifatkan tidak berkesan apabila ia gagal mencapai matlamatnya disebabkan oleh pelaksanaan rancangan yang lemah atau kerana kegagalan pihak pengurusan meramal perubahan persekitaran organisasi dengan lebih tepat. 2.0 DEFINISI PENGURUSAN Apakah yang dikatakan pengurusan. Pengurusan, pada amnya dapat didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi, pengurusan juga boleh didefinisikan sebagai prosespengarahan, penyelarasan, dan pengaruh ke atas operasi organisasi untukmencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya.Definisi di atas, walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenisfungsi pengurusan, tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses"dan "matlamat".Ini bermakna, dua aspek penting di dalam pengurusan ialahmenjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antarasatu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain dan apabila aktiviti organisasi itu berjalandengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain, makamatlamat organisasi itu dapat dicapai.anpa pengurusan yang betul, pelbagaimasalah mungkin akan timbul, baik dari segi kewangan, pemprosesan, dan inventorihinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja Kita . pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaankhususnya, yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapijuga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak adapersefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan, perancangan dan ramalan yang tidak tepat, pembaziran sumber atau penyusunan struktur yangmengelirukan.

3.0 PROSES PENGURUSAN Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsibergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan, penyusunan,penyelarasan, penstafan, dan pengawalan.

Pada amnya, fungsi pengurusandibahagikan kepada empat sahaja, iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan,dan pengawalan.

3.1 PERANCANGAN PerancanganSebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi, perancangan hendaklahdibuat terlebih dahulu.Pada peringkat perancangan, perkara yang perludipersoalkan adalah seperti berikut:ujuan dan objektif ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai olehsesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut danprestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusa nkeuntungan dan lain-lain. Strategi organisasi, apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas,organisasi perlu mencari jalan serta strategi untuk mencapai matlamat dan tujuanseperti yang diharapkan itu.i dalam strategi, pihak pengurusan akanmembincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga,peluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. Langkah seterusnya, pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut startegi mengikut matlamat organisasi.

3.2 PENYUSUNAN Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan.Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti pemasaran,kewangan, pemprosesan dan lain-lain, tingkat atau hierarki autoriti, penyelarasanmelalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat.Penstafan meliputiperancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan kakitangan, orientasidan latihan, penilaian prestasi, sistem pampasan gaji, upah, dan faedah, programpeningkatan produktiviti dan kualiti, program keselamatan dan kesihatan kakitangan dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan.

3.3 PENGARAHAN Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurn dalam suasana yang harmoni untuk mencapai matlamat ini faktor-faktor motivasi, kepimpinan, dan sistem komunikasi perlu diberiperhatian oleh pihak pengurusan. 3.4 PENGAWALAN PengawalanPengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasiorganisasi telah dicapai mengikut perancangan; masalah dalam penyusunan dikenalpasti dan langkah tertentu diambil; faktorfaktor di dalam organisasi, keinginan dan sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberiperhatian dan diawasiApabila organisasi telah diwujudkan mengikut keempat-empat ciri seperti yangditerangkan di atas, masalah yang akan timbul ialah bagaimana o rganisasi itu harusdiuruskan dengan sempurna, berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkansebelum seseorang itu meninjau dengan lebih mendalam tent ang konseppengurusan secara menyeluruh, eloklah sekiranya kita memahami

dengan lebihjelas tentang organisasi dan ciri-cirinya . Kefahaman yang mendalam tentangkonsep organisasi itu penting kerana pengurusan dan organisasi merupakan satuhubungan yang tidak dapat dipisahkan,
Wujudnya sesebuah organisasi itu samaada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam memerlukan pengurusan ataupengendalianaktiviti-aktiviti organisasi.

4.0 DE F I N I S I O R G A N I S A S I o rganisasi dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusiayang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapaimatlamat individu, kumpulan, dan organisasi.

4.1 ORGANISASI SEBAGAI UNIT SOSIAL Apabila organisasi itu dianggap sebagai unit sosial, ini bermakna ia mempunyaibeberapa orang pekerja yang telah diberi peranan tertentu untuk menjalankansesuatu tugas.Mereka perlu bekerjasama dan berhubung antara satu dengan lainbagi menyiapkan sesuatu tugas itu. Sekiranya mereka ini menjalankan tugas tanpamemerlukan perkhidmatan dan kerjasama daripada pihak lain, sudah tentu tugas yang dijalankan itu tidak
dapat disiapkan seperti yang dikehendaki sama ada darisegi masa, kualiti, kuantiti, dan penentuan -penentuan lainnya.

4.2 PENYATUAN USAHA DAN HUBUNGAN DI KALANGAN PEKERJA Sesebuah organisasi memerlukan pekerja yang menyatupadukan usaha merekasupaya mencapai matlamat yang dikehendaki.Sekiranya tidak ada perpaduan dikalangan pekerja, sudah tentu organisasi itu tidak dapat menjalankan aktivitinyadengan berkesan dan sempurna.Keadaan organisasi akan menjadi kucar -kacir tanpa sebarang haluan yang tertentu.Penyatuan usaha hendaklah wujud di dalamsesebuah organisasi bagi menjamin pencapaian yang telah disenaraikan.hubungandi kalangan kakitangan dapat menjamin organisasi itu bergerak dengan sempurna,tersusun dan berkesan.Penyelarasan melalui peraturan dan prosedur yang dibuat dapat meningkatkan hubungan antara satu fungsi dengan satu fungsi yang lain dalain danantara individu dengan individu yang lain

4.3 CIRI-CIRI ORGANISASI Sesebuah organisasi yang telah dibentuk akan melambangkan identitinya yang tersendiri . isalnya, sebuah universiti seharusnya melambangkan tempat untukmenimba ilmu, sebagai sebuah pusat penyelidikan, dan juga sebagai sebuahinstitusi yang memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat sama adadalam bentuk bimbingan atau khidmat nasihat, dan pengajaran dan pembelajaranlain.Untuk mencerminkan identiti atau nilai-nilai tinggi sebagai sebuah menaragading, universiti hendaklah memainkan peranan yang diharapkan oleh masyarakatkampus khususnya dan masyarakat awam amnya.Dengan demikian fungsi sesebuah universiti itu didapati berbeza dengan organisasi -organisasi lain yang mempunyai objektif tertentu . di dalam sesebuah organisasi, sama ada organisasi kecil atau besar, ia mempunyaihierarki atau tingkat autoriti. jika dibandingkan antara kedua-dua organisasi kecil dan besar, sudah tentu ia berbeza dari segi bilangan hierarki (tingkat) aktiviti danbilangan kakitangan pengurusan pada setiap tingkat. misalnya, organisasi besar mungkin mempunyai lebih daripada tiga tingkat autoriti dan setiap tingkat autoritiitu akan mempunyai lebih daripada tiga atau empat pegawai yang bertanggung -jawab kepada ketua-ketua mereka yang berada

pada peringkat yang lebih tinggi lagi. di dalam sesebuah organisasi, terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenispekerjaan atau bahagian yang diwujudkan. Pada umumnya, organisasi pembuatanmewujudkan bahagian-bahagian seperti bahagian pengeluaran dan pentadbiran.ibahagian pentadbiran, terdapat beberapa unit lain seperti personel, pemasaran,dan kewangan .

Organisasi yang mempunyai tiga bahagian itu beroperasi secarapembahagian kerja mengikut tanggungjawab yang tertentu Bagi menentukan aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur sepertiyang dirancangkan, ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan danpengawalan ke atas perjalanan aktiviti.dengan demikian, di dalam sesebuahorganisasi, peraturan, dasar, prosedur, dan sistem hubungan hendaklah dijelaskankepada kakitangan dengan jelas dan nyata. Keempat-empat ciri yang disebutkan di atas hendaklah wujud di dalam sesebuahorganisasi Penentuan sama ada organisasi itu berkesan, efisien atau tidak bergantung kepada sejauh mana keempat-empat ciri itu diselenggarakan, disusun,dan diamalkan. 5.0 RINGKASAN ORGANISASI YANG DIPILIH Polis iraja alaysia (PDRM) ialah sebuah Pasukan Polis Malaysia yang terdiridaripada pegawai dan anggota berbagai pangkat, ianya beribu pejabat di IbuPejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur .Pertubuhan ini adalah terpusat, iaitusegala bentuk kepolisan dari polis tugas am ke perisikan adalah di bawah bidang kuasanya.PDRM mempunyai lapan jabatan iaitu abatan Siasatan enayah, abatan Siasatanenayah arkotik, abatan Keselamatan alam egeri dan Ketenteraman Awam(K /KA), Cawangan Khas, abatan Siasatan Jenayah Komersil JabatanPengurusan, Pasukan Petugas Khas dan Jabatan Logistik. Jabatan - Jabatan inidiketuai oleh pengarah-pengarah yang berpangkat Komisioner Polis ( Jeneral TigaBintang) Secara amnya, Jabatan Pengurusan bertanggungjawab dalam hal-ehwal pengurusan dan pentadbiran PDRM.Jabatan Siasatan Jenayah pula memainkanperanan dalam penyiasatan kes-kes jenayah serta menjalankan tangkapan danpendakwaan pesalah-pesalah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik memikul tanggungjawab dalam penyiasatan dan pendakwaan kes-kes yang berhubungdengan masalah pengedaran dan penyalahgunaan dadah, abatan Siasatanenayah Komersil adalah menjalankan penyiasatan, menangkap, dan mendakwapenjenayah kolar putih, abatan ogistik sebagai jabatan yang menyokong PDRM dari segi kewangan, bekalan, persenjataan dan lain -lain, abatan Keselamatan Dalam Negeri & Ketenteraman Awam berperanan sebagai 'operational wing' PDRM ,dan Cawangan Khas sebagai jabatan yang bertanggungjawab dalam pengumpulanmaklumat dan risikan keselamatan. 6 .0 TEORI-TEORI PENGURUSAN YANG BERKAITAN Begitu lama pengurusan telah lama berlaku cuma kira-kira akhir tahun 1800 atau awal tahun 1900 baru ahliahli pengurusan membincangkan teori-teori pengurusandalam organisasi .Pada ketika itu ketika itu diperkenalkan eori Pengurusan Klasikyang berdasarkan kepada Pandangan Rasional Ekonomi .Ini terbit dari idea AdamSmith yang membuat andaian bahawa manusia berusaha adalah untuk meninggiatau memaksimumkan pulangan ekonominya .

6 .1 ORGANISASI BIROKRASI Konsep birokrasi ini diasaskan oleh Max Weber untuk memastikan penyalahgunaankuasa tidak berlaku. Untuk itu, Weber menentukan prinsip seperti pembahagiankerja mengikut pengkhususan .Polis DiRaja Malaysia hendaklah menjadi pemegangbadan penguatkuasa undang-undang utama di egara ini . Begitu juga dalammelaksanakan tugas serta tanggungjawab harian berdepan dengan orang ramaidalam menyelasaikan pelbagai masaalah serta aduan . Perkara ini bukan bertujuanuntuk menunding jari kepada sesiapa tetapi sebenarnya untuk menyedarkan semuapihak bahawa kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang amat berat bagimemastikan Polis DiRaja Malaysia menjadi badan penguatkuasa undang-undangyang terulung di negara ini.

7 .0 CABARAN DALAM PENGURUSAN Cabaran utama pengurusan adalah memastikan faktor kritikalnya iaitu sumber manusia dapat melaksanakan segala fungsi-fungsi dan strategi-strategi organisasidengan cemerlang . Dalam hal ini, cabaran-cabaran dalaman dan luaran yangdikenalpasti dalam pengurusan adalah seperti: 7 .1 MENGUBAH MIND SET KAKITANGAN Mind set kakitangan perlu berubah sejajar dengan perubahan persekitaran yangberlaku dengan pantas Oleh itu mind set kakitangan tidak hanya bekerja untukmakan gaji sahaja .tetapi sebaliknya berkidmat untuk menyelesaikan masalahrakyat dan kes-kes yang dilaporkan . Melaksanakan fungsi pengurusan sumber manusia sebagai organisasi yang cemerlang seharusnya menjadi cabaran kepadasetiap kakitangan . Memandangkan pengurusan sumber manusia adalah denyut nadidan jantung perkhidmatan awam maka mindset kakitangan perlu berubah selarasdengan perubahan persekitaran yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Semuakakitangan hendaklah menyedari dan faham kerja adalah satu ibadah selain dapatmelaksanakan kerja yang diamanahkan kita juga dapat memperolehi pahala sertakeberkatan dalam hidup .

7. 2 MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM JABATAN

Walaupun program penerapan nilai murni banyak dilaksanakan tetapi masih banyakterdapat perkhidmatan yang tidak berkualiti dan tidak mesra pelanggan.Sistempenyampaian tidak memenuhi kehendak orang ramai dan tidak mesra penggunaakan memberi kesan kepada imej organisasi . Dalam menyampaikan perkhidmatanlayanan adalah perkara yang paling penting, tanggapan orang akan bermula dari layanan yang diberi. Integriti merupakan perkara yang paling penting dan amat dititikberatkan dalam jabatan , anggota yang tidak berintegriti akan mencemar nama baik jabatan .

7.3 TUNTUTAN PELANGGAN YANG SEMAKIN KOMPLEKS DAN DINAMIK Memberi perkhidmatan yang terbaik dan berfokus kepada kehendak pelangganadalah cabaran kepada pengurusan sumber manusia .Cabaran pengurusanmanusia adalah untuk mewujudkan sumber manusianya yang mempunyai motivasidan semangat kerja yang tinggi.Bagi menghadapi cabaran tersebut,

strategipengurusan sumber manusia haruslah memberi fokus terhadap program-programlatihan pembangunan pasukan, meningkatkan kebajikan pegawai, menyediakanpersekitaran kerja yang kondusif, dorongan dan sokongan dari pihak PengurusanAtasan serta meningkatkan penglibatan pegawai pegawai pelbagai peringkatpengurusan dalam proses membuat keputusan . Dalam perkara ini PDRM telah mengambil langkah yang sewajarnya dalam menanggani tuntutan pelanggan yangsemakin kompleks dan dinamik dengan memberi latihan yang secukupnya sertamewujudkan pusat latihan serta maktab polis bagi memnjalankan kursus kepada kakitangan.

7 .4 MENINGKATKAN PERKHIDMATAN

KEBERKESANAN

SISTEM

PENYAMAPAIAN

Mempertingkat system penyampaian perkhidmatan bagi memenuhiekspektasi tinggi daripada pelanggan, memperkemaspr osesdan prosedur ker jasecar a berterusan bagi mengur angkan kar enah bir okr asi dan kelewatan danmelaksanakan perwakilan kuasa bagi pembuatan keputusan dalam perkhidmatan awam .Padamasa sekarang PDRM telah menambah baik report sistem bagi melancarkan

7 . 7 EKSPEKTASI STARKEHOLDERS Kian MeningkatPerkhidmatan awam telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggungjawabmengawal kepentingan negeri dan rakyat .Atas kepentingan tersebut, perkhidmatanawam perlu mengekalkan keutuhan dan kompetensi di dalam penyediaan danpenyampaian perkhidmatannya 7.8 PEMBANGUNAN Modal InsanPengurusan sumber manusiaperlu mempertingkatkan keupayaan kompetensi untuk menjalankan pelbagaitanggungjawab . Cabaran yang perlu ditangani adalah untukmenyediakan pelapis-pelapis kepimpinan melalui program pembangunankepimpinan dan perancangan penggantian . Cabaran juga ialah untuk melahirkanpemimpin dan pengurus yang memiliki ciri-ciri transformasi, boleh menjadi idola(mendapat kepercayaan, penghormatan dan berkeyakinan), memperlihatkan tingkahlaku yang utuh (kebolehan menerangkan keperluan masa hadapan dan merancanguntuk mencapainya), mencetuskan rangsangan keintelektualan (inovasi dankreativiti yang berterusan dan mengurus anggota perkhidmatan awam bagi memberisemangat kepada anggota untuk menjana potensi sebenar mereka

7 .9 MENGURUSKAN KEPELBAGAIAN TEKNOLOGI Kepelbagaian teknologi bukan sahaja telah menghasilkan cara baru dalam menjalankan tugas dan menyampaikan perkhidmatan tetapi telah juga menambah kepada kompleksitioperasi dan cara berkerja. Ini menuntut fungsi yang pelbagai yang seterusnya turutmenuntut kepelbagaian bakat dan kemahiran yang lebih luas .Oleh itu organisasiharus mempertingkatkan kepelbagaiaan tenaga kerja sektor awam dengan pelbagaikemahiran dan kompetensi untuk menjalankan pelbagai tugas.

8.0 ULASAN MALBER BADIGEEORID

Dalam organisasi yang dipilih iaitu Jabatan PDRM amalan adalah seperti apa yangdipelajari .Weber menentukan prinsip seperti pembahagian kerja mengikutpengkhususan, dalam pengurusan abatan Polis DiRaja Malaysia jelasmenampakkan pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu. Terdapat pelbagain jabatan yang memisahkan tugas antara satu sama lain seperti Jabatan Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Logistik , Jabatan KDNKA, Cawangan Khas danpelbagai kenghususan jabatan lagi .Pihak pengurusan ialah gabungan individu yangmengendalikan sesebuah organisasi. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individuatau sekumpulan individu, maka untuk tujuan kita, ia boleh didefinisikan sebagaiproses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi . 8.1 PERANCANGAN Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya, ia mesti merancang, iaitumenentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. Ini termasuklahmenetapkan tujuan, objektif, strategi, program, projek, dan kerja yang akandimainkan oleh organisasi. Dalam Jabatan PDRM segala perancangan hala tuju,objektif serta tujuan telah ditetapkan oleh pucuk pimpinan. 8. 2 PENYUSUNAN Di dalam penyusunan, sumber manusia dan bahan disusun, dan dibahagikanmengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan danmencapai matlamatnya . Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa, membahagikan unit-unit atau bahagian, serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yangdiwujudkan.Penyusunan ini dibuat dengan membahagikan PDRM kepada lapanabatan yang berbeza dengan tugas yang tersendiri. Pentadbiran diperingkatdearah, kontijen serta Bukit Aman disusun dengan cara sistematik bagi kelancarantugas. 8. 3 PENGARAHAN Pengarahan memberikan panduan, bimbingan, dan perangsang kepada tenagapekerja untuk mencapai matlamat organisasi . Perkara yang dilakukan termasuklahmemberi kepimpinan, dorongan, dan berkomunikasi di dalam organisasi .Setiapabatan mempunyai ketuanya tersendiri serta berbagai peringkat pangkat pegawaiserta anggota yang ditugaskan bagi memberi panduan , bimbingan dan perangsangkepada anggota bawahan dalam menjalankan tugas. 8.4 PENGAWALAN Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi, membandingkankeputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betulsekiranya berlaku kesisihan . Kawalan dalam menjalankan tugas dibuat disetiapbahagian dengan meletakkan pegawai yang lebih kanan untuk menyelia anggotadibantu oleh anggota yang berpangkat kopral keatas . Pada masa sekarang setiapanggota mempunyai satu fail yang diberi nama Fail Kawalan Disiplin dan Dadah setiap anggota akan dinilai dari segi prestasi serta disiplin Mengambil kata-kata Y.Bhg. Tan Sri Samsudin bin Osman Ketua Setiausaha Negara ".. untuk mempasti kan organisasi yang di terajui mencapai tahap prestasi yang terbaik, pembelajaran yang berterusan, teknologi yang terkini, pengkhususan yang mendalam dalam bidang-bidang yang dipertanggungjawabkan adalah perlu bagi perjalanan dan kecekapan organisasi mencapai tahap cemerlang.." 9.0 ULASAN

Pengurusan adalah satu bidang yang luas, merangkumi bidang -bidang sains sosialseperti sosiologi, sains, politik, ekonomi, dan juga psikologi . Kemahiran di dalampengurusan bukan sahaja diperolehi melalui bacaan dan kefahaman tentang konsepdan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di dalam buku-buku teks . Malahankemahiran ini dapat diperolehi melalui pengalaman yang dialami oleh pihakpengurusan semasa menjalankan tugas . Peranan pengurus bukan sahaja tertumpukepada aspek pengawasan dan pengawalan kakitangan, bahkan ia jugamerangkumi tugas yang tidak tercatat di dalam gambaran tugasnya seperti peranansebagai penyampai maklumat atau sebagai pendorong kakitangan atau sebagaiseorang pemimpin atau tokoh . Budaya pengurusan organisasi cemerlang harus dibentuk melalui strategi-strategi seperti mempraktikkan gaya pengurusan yang telus di semua peringkat pegawai,mewujudkan kepimpinan melalui teladan mewujudkan budaya kerja yangberasaskan pencapaian , profesional dan memenuhi kehendak pelanggan melaluipelaksanaan sistem pengurusan kualiti, meningkatkan penghayatan dan amalannilai nilai murni di kalangan pegawai dan anggota, menjadikan organisasipembelajaran (learning organisation) sebagai satu budaya organisasi dan menyediakan saluran komunikasi di antara pengurusan, pegawai dan anggotaorganisasi. 10.0 KESIMPULAN Berdasarkan apa yang dibincangkan di atas dapat dihuraikan dalam topik ini ialah,konsep biokrasi yang diasakan oleh Max Weber adalah digalakkan kepadaorganisasi-organisasi yang lain mengikutinya kerana dengan adanya pengkhususan,pekerja dapat menjadi mahir kerana hanya mempunyai tumpuan kepada tuga stugas yang tertentu sahaja . Walaupun begitu, terdapat juga kelemahan yang ketaradapat dilihat dalam konsep ini .Dalam melakukan pengkhususan kerja sekiranyaberlaku pertukaran jawatan serta kerja . Ianya menyusahkan pekerja sertakakitangan dalam organisasi kerana jika berlaku kenaikan pangkat di bidang yanglain, pegawai yang hanya tahu dalam satu-satu bidang tertentu sahaja tadi secaramendalam susah untuk menyesuaikan diri dengan tugas baru yang ianya tidakberpengetahuan asas denganya sekaligus mengundang kepincangan dalampengurusan.

RUJUKAN Tan Kwang ow, Maintening Relationships With uman Resource Richard Barrett (2003), Training, Developi ng and Motivating P eople David B. Vocational Business Gomez-Mejia, Luis R.;

Balkin and RobertL.Cardy (2008). Management:People,Performance,Change, 3rd edition. New York, New York USA Aizzat Mohd Nasurddin/Intan Osman/Zainal,Pengantar pengurusan,Utusan Publication (2006) Sazri Sulaiman/ Sulaiman Zakaria 1996, Pengurusan: Siri kecemerlangan, CiptaPublisher , 1996 Sabitha Marican 1993, Pengurusan: Masalah dan Penyelesaian, Utusan, 1993

UNIT PENDIDIKAN LUAR KAMPUS PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN ( PACE ) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

SBLM 1053 BAHASA MELAYU PENGURUSAN

TUGASAN 1 TAJUK TUGASAN :

DISEDIAKAN OLEH: NAMA : SITI MARIALI BINTI SURADI NO. MATRIK : 211195 NO.K/P: 830224-01-5846 EMAIL: maria_keisha@yahoo.com.my NO. TEL: 013-7815332

UNIT PENDIDIKAN LUAR KAMPUS PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN ( PACE ) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

TUGASAN 1

[ VRSO11] [ PEMBANGUNAN MASYARAKAT]

DISEDIAKAN UNTUK: EN. HJ. SHAMSADAL SOLEH BIN HJ. SAAD NAMA : SITI MARIALI BINTI SURADI NO. MATRIK : 211195 PUSAT : UUM PACE JOHOR BAHRU EMAIL: maria_keisha@yahoo.com.my NO. TEL: 013-7815332

NAMA SITI MARIALI BINTI SURADI SEMESTER SEMESTER 1

NO.MATRIK 211195 PUSAT UUM PACE JOHOR BAHRU

TUGASAN 1 SOALAN

VRS011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT 1