Anda di halaman 1dari 2

RANCANGANPENGAJARANHARIANBAHASAMELAYU Tarikh MataPelajaran Tajuk Tingkatan Bilanganpelajar Tajuk Masa HasilPembelajaran : : : : : : : 04/08/2011 BahasaMelayu Pembentukankata(awalan,akhirandanapitan) SatuDelima 34/40 Katasoalapa,biladanmengapa

40minit Diakhirpembelajaran,pelajardapat: 1.Menggunakankatasoalyangsesuaiberdasarkanperistiwasosialyang dipaparkan, 2.Menyoaltentangsesuatuperistiwasosialdenganmenggunakankatasoal apa,biladanmengapa,dan 3.Menyatakankatasoalyangsesuaiberdasarkanperistiwasosial. Fokusutama Fokussampingan : BBM Penerapan Penyerapan LANGKAH SETINDUKSI (5minit) ISIPELAJARAN TayanganvideoklipHantu MakLimah Menyenaraikan: 1.Imbuhanawalan 2.Imbuhanakhiran 3.Imbuhanapitan AKTIVITI 1.Gurumenayangvideoklipselama3minit. 2.Pelajarmenontonvideoklip. 3.Gurumenerangkantajukpembelajaran iaituImbuhan. 1.Gurumemintapelajarmenontonkembali videoklipdanmencatatperkataanimbuhan yangdidengar. 2.Pelajarmenontondanmenyenaraikan perkataanimbuhanyangdidengar. 1.Gurumenyoalpelajarperkataanimbuhan yangtelahdicatat. 2.Pelajarmenyebutperkataanimbuhan yangtelahdisenaraikan. 3.Gurumenyoalpelajarjenisjenisimbuhan yangdisenaraikan. 4.Pelajarmengelaskanjenisjenisimbuhan tersebutsecaralisan. 5.Perbincangankelastentangpenggunaan imbuhansertacontohcontohdalamayat. CATATAN Kaedahterus : : : : 1.4Bersoaljawabsecarabertatasusilatentangsesuatu perkaradenganmenggunakanpelbagaisoalan. vi.Mendengarsesuatuperkaradengantelitidanmemberikanreaksiyang menunjukkansimpatiterhadapnasibmalangyangmenimpaseseorang. Videoklipdanlembarankerja Bekerjasamadanbertolakansur PendidikanMoral

Kaedahterus

LANGKAH1 (5minit)

Kaedahterus Teknikperbincangan

LANGKAH2 (10minit)

Mengelaskan: 1.Imbuhanawalan 2.Imbuhanakhiran 3.Imbuhanapitan

LANGKAH3 (15minit)

Membinaayatmenggunakan perkataan: 1.Imbuhanawalan 2.Imbuhanakhiran 3.Imbuhanapitan Maknakatamelalui pembentukankata menggunakanimbuhan awalan,akhirandanapitan

PENUTUP (5minit)

1.Gurumemintapelajarmembina15ayat menggunakanperkataanimbuhanyang telahdisenaraikandidalamkumpulan. 2.Pelajarmembinaayatmenggunakan perkataanimbuhandidalamkumpulan. 1.Gurumemintapelajarmembacaayatayat yangtelahdibina. 2.Pelajarmembacadengankuat. 3.Gurumerumuskanpembentukankata yangmenggunakanimbuhanawalan, akhirandanapitan.

Lembarankerja a.nilaimoral bekerjasama