Anda di halaman 1dari 52

TEORI - TEORI KEPIMPINAN

TEORI KEPIMPINAN GURU

TEORI TRET
Berkembang dalam tahun 1920-an hingga 1930-an Pemimpin dikenalpasti mengikut trettret yang dimilikinya Mengandaikan manusia sedia memiliki ciri-ciri @ tret-tret tertentu sahaja sesuai untuk menjadi seseorang pemimpin yang berkesan.

Stogdill (1974) Kajian awal tentang tret-tret pe

Mengenalpasti ciri-ciri yang membezakan antara pemimpin de

Pengkaji awal teori tret membuat andaian bahawa terdapat satu set sifat-sifat peribadi pemimpin dan ia boleh diaplikasikan dalam semua situasi organisasi.

Wret (1996)-membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin yang khusus.

Terdapat dalam kalangan mereka berada dalam organisasi yang memiliki set sifat peribadi pemimpin dan tetapi mereka bukanlah pemimpin. Kerumitan dalam teori tretmenjelaskan konsep kepimpinan. Kekurangan tersebut-beralih kepada faktor situasi dan kemahiran yang boleh dipelajari dan dikuasai untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.

Sekitar 80-an teori tret yang lebih moden diperkemaskan. Masih menggunakan idea asas : jika seseorang mempunyai tret yang tersenarai beliau berkecenderungan atau berpotensi untuk menjadi pemimpin yang berkesan.

SET CIRI PERIBADI DAN KEMAHIRAN KEPIMPINAN MENURUT YUKL :

TEORI TINGKAH LAKU


Memberi tumpuan bagaimana pemimpin bertingah laku dalam proses kepimpinan Kepimpinan yang berjaya merupakan tingkah laku yang boleh dilatih atau dipelajari secara formal dan tidak formal. Program kepimpinan direka khusus untuk mengubah/mempengaruhi tingkah laku bakal pemimpin agar gaya kepimpinan terbaik dapat

TEORI

X DAN Y

Dua set andaian terhadap manusia iaitu Teori X dan Teori Y . Perbezaan dalam cara seseorang pemimpin beranggapan terhadap stafnya akan menentukan tingkah laku pemimpin tersebut terhadap organisasinya.

TEORI

Pemimpin beranggapan stafnya dimotivasikan oleh wang ringgit, malas dan akan mengelakkan tugas kecuali dipaksa,tidak akan memberi kerjasama kecuali diarah dan dikawal Pemimpin akan bertingkah laku lebih autokratik, bertindak mengarah dan mengawal stafnya dalam proses kerja.

Organisasi tidak akan mempunyai ruang dan peluang untuk stafnya memaksimumkan kebolehan dan potensi mereka.

TEORI

Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya sebagai rajin, melihat sesuatu sebagai suatu perkara semulajadi seperti atau beristirehat akan memupuk kerjasama, bercitacita tinggi dan mempunyai sikap positif terhadap kerja Pekerja sememangnya mencari dan mahukan tanggungjawab kerana sifat itu membawa kepuasan dalam

Pemimpin akan mengurangkan kawalan malah mengupayakan mereka (empower) dalam pelaksanaan tugas.

GRID PENGURUSAN
Blake dan Mouton (1964,1978) mengkaji tingkah laku dan menghasilkan Grid Pengurusan. Dua dimensi yang berbeza berkaitan keprihatinan pemimpin (leadership concerns) : Keprihatinan terhadap penghasilan Keprihatinan terhadap manusia

KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN Pemimpin menunjukkan keprihatinannya terhadap tugas dan produktiviti pekerja demi mencapai matlamat organisasi KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA Pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap hubungan baiknya dengan pekerja dalam

Mengukur jenis tingkah laku pemimpin berdasarkan dua paksi Mendatar ukur keprihatinan terhadap penghasilan Menegak ukur Keprihatinan terhadap Manusia Pemimpin ideal - (9-9)

TINGGI KELAB REKREASI ( 1-9)

BERPASUKAN (9-9)

KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA

DI PERTENGAHAN JALAN (5-5)

RENDAH

PAPA ( 1-1)
RENDAH

BERORIENTASIKAN TUGAS ( 9-1)


KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN

5 JENIS TINDAKAN KEPIMPINAN

TEORI SITUASI
Persekitaran organisasi yang berbeza memerlukan cara kepimpinan yang berbeza Antara Teori Situasi ialah : Teori Kontijensi Fedler (1967) Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977)

FAKTOR KEPIMPINAN BERKESAN

TEORI KONTIJENSI FIEDLER (1967)


Tidak terdapat satu cara terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi. Gaya kempimpinan mungkin berkesan dalam satu situasi sebaliknya berlaku dalam situasi yang lain Kepimpinan berkesan tertakluk kepada orientasi psikologikal pemimpin dan tuntutan

TUNTUTAN PERSEKITARAN

Keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variabel, gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran. Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan atau perhubungan antara manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu hubungan pemimpin,sturuktur tugasan dan kedudukan kuasa

HUBUNGAN PEMIMPIN- AHLI (leader-member relation)


Sejauhmana pemimpin diterima dan disokong oleh ahli. Jika ahli kumpulan menerima pemimpin,pemimpin berasa dirinya dihormati dan diinspirasikan untuk memimpin ahli ke tahap yang lebih berkesan.

STURUKTUR TUGASAN (task structure)


Kejelasan tugas dan kejelasan peranan ahli dalam melaksanakan tugas tersebut Apabila tugas adalah rutin dan didefinisikan dengan jelas,ahli mengetahui bidang tugasannya, maka situasi menyokokng proses kepimpinan.

KEDUDUKAN KUASA (position power)


Sekiranya pemimpin mempunyai kuasa rasmi yang kuat untuk (melantik, mendisiplin, menukar, menentukan naik pangkat), maka situasi menyokong proses kepimpinan.

TEORI SITUASI HERSEY DAN BLANCHARD (1977)


Menggabungkan dan meluaskan idea Grid Pengurusan oleh Blake and Mouton serta Model Kontijensi Fiedler Terdapat empat gaya kepemimpinan berasaskan situasi iaitu :

Penggunaan gaya kepemimpinan yang berbeza-beza perlu disepadankan dengan tahap kematangan ahli dalam kumpulannya. Tahap kematangan ahli ditafsir berdasarkan dua aspek yang khusus iaitu : Kumpulan kematangan rendah Kumpulan kematangan tinggi

Motivasi yang rendah, kurang kemahiran, kurang pasti matlamat organisasi, kurang kejelekitan kumpulan. Pemimpin perlu meluangkan masa untuk memperjelas peranan ahli dan matlamat organisasi,membuat penyeliaan yang lebih rapi serta menggalakkan ahli untuk menerima tugas mereka melalui cara pujukan.

KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH ( memberitahu,menjual)

KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI ( ambil bahagian,menurunkan tanggungjawab) Motivasi yang tinggi, kemahiran tinggi, komited kepada matlamat organisasi, ahli kumpulan dan pemimpin saling mempercayai. Pemimpin sebagai pemudahcara dan mengekalkan komunikasi yang baik.

Tahap kematangan ahli tinggi

Rendah

DELIGATING

PARTICIPATING

SELLING

TELLING

berkebolehan rela yakin

berkebolehan Tak rela Kurang yakin

Kurang mahir rela yakin

Kurang mahir Tak rela Kurang yakin

ARAHAN AHLI

ARAHAN PEMIMPIN

EMPAT GAYA KEPEMIMPINAN HERSEY DAN BLANCHARD

ijak menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk kehendak,pengikutnya supaya m erdasarkan nilai dan motivasi, keperluan dan memujuk aspirasi dan jangka

mpin transformasi dengan pemimpin transaksi. Bernard Pada tahun 1985,

Pada tahun 1985, Bernard Bass

nisasi yang biasa diamalkan ialah kepemimpinan transaksi.

dengan menawarkan ganjaran sebagai satu pertukaran bart

Berbard Bass (1997) Gaya kepimpinan terbaik melibatkan transaksi dan transformasi. Kepemimpinan transformasi-nilai tambah kepada keberkesanan kepimpinan transaksi. Kegiatan transaksi-alat yang efektif -diperlukan untuk semua peringkat kepemimpinan. Menang-menang Menang-kalah

kemahiran transaksi perundingan berkesan)

(teknik

MASALAH Murid-murid tidak dapat menjalankan aktiviti kumpulan d

PUNCA MASALAHsetuju dengan pembahagian ahli kumpulan Mereka tidak

Mereka tidak mempunyai motivasi untuk menjalankan akti

Sebilangan murid suka membuat kerja secara ind

CADANGAN TEORI

Teori Transformasi (Pemimpin Transaksi)

GGUNAAN TEORI DALAM MASALAH

Guru menggunakan sistem bintang secara kumpulan dalam ke

n, tingkah laku semasa menjalankan aktiviti, kerja rumah dan la

pulan yang mempunyai bintang yang paling banyak akan meneri

KEPEMIMPINAN MORAL
Beri perhatian kepada nilai dan etika pemimpin dimana penggunaan kuasa dan pengaruh adalah atas pertimbangan yang baik dan benar. Pemimpin moral tidak mencari ikhtiar untuk mendapatkan manfaat diri sendiri tetapi bertindak demi kebaikan sejagat.

Sergiovanni ivasikan orang lain melalui prinsip dan pega

1.Gaya kepimpinan yang betul ialah:

A autokratik,demokratik,islamik,laisse z faire Bautokratik,demokratik,islamik,transf ormasi C

1.

2. Teori Tradisional terbahagi kepada???


A- 3 B-2 C-1

3. Teori X ialah?