Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMATEMATIK Kelas Tarikh Masa Tempoh Tajuk Kemahiran : : : : : : Bakti 3 5 Ogos 2011 8.45 9.

.45 pagi 60 minit 3.0 3.2 OperasiTambah Menambahsebarangduanombor

Bilanganmurid :

6 orang

Kumpulan 1 (Sederhana) BIL 1. 2. 3. NursharilIzwan Jivan SitiRabiatulNadirah NAMA KATEGORI Hiperaktif Slow Learner Spastik

Kumpulan 2 (Lemah) BIL 1. 2. 3. NAMA Muhammad Aniff NurAliahNazihah Jayaraman KATEGORI Slow Learner Disleksia Autisme

Pengetahuansediaada

Muridsudahboleh membilangsatuhinggasepuluh. Hasilpembelajaran :

Padaakhirpembelajaran, muriddapat: i) Menambahsebarangduanombordalamlingkungansatuhinggasepuluhdenganb etul. ii) Menulishasiltambahsebarangduanombordalamlingkungansatuhinggasepuluh denganbetul.

Penggabungjalinan Penerapannilai Unsurterapi Bahan bantu mengajar

: : : :

BahasaMelayu Bersemangat, bekerjasama, yakin , berhati-hati Muzikdannyanyian, carakerja terowongpingpong, bola pingpong, kotak muzikal,

kadnombor, sampulsurat (soalan),lembarankerja, video

Little

Indian

Boys ,

pembesarsuara,

komputer,

liriklagu Little Indian Boys . Langkah LANGKAH/ MASA : ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN

Set Induksi ( 5 minit )

Menyanyilagu Little

1. Guru

melekatkanliriklagu Little Nilai:Bersemangat

Indian Boys.
Liriklagu One little, two little, three little Indians ,

IndianBoyspadapapantulis.
2. Muriddiperdengarkandanditayan gkan video lagu Little Terapi:MuzikdanNy anyian

Indian

Boys.
3. Muriddimintauntukmenyanyikanl agudenganiringanmuzikberamai ramai. 4. Muriddimintamenyanyikanlaguta npairinganmuziktetapidenganban tuanliriklagu. 5. Guru mengaitkanisipelajarandenganla gu yang dinyanyikan. BBM:Liriklagu Little

Four little, five little, six little Indians ,

Indian Boys. , video


laguLittle

Indian

Seven little, eight little, nine little Indians ,

Boys,
pembesarsuara, computer

Ten little Indian boys.

Langkah 1 (10 minit )

Menambahsebarang nombordalamlingku ngansatuhingggase puluh.

1. Muriddiingatkankembalitentangk onseptambahdansimboltambah. 2. Muridditunjukkanterowongpingpo ng. 3. Muridditunjukkancaramenambah sebarangduanombordalamlingku ngansatuhinggasepuluhdengan menggunakanterowongpingpong

Nilai:Berhati-hati

Terapi: -

BBM:Terowongping pong, pingpong. bola

. 4. Guru melekatkankadnomborpadakptak terowong. 5. Guru memasukkan bola

pingpongkedalamterowong Adan Bberdasarkannombortersebut . 6. Muriddimintamenjumlahkan bola pingpong terkumpulbersama-sama. 7. Guru proses tambahmenyebabkanbilanganbe ndamenjadisemakinbanyak. menekankanbahawa yang

Langkah 2 ( 15 minit )

Menambahsebarang nombordalamlingku ngansatuhinggasep uluh.

1. Kotakmuzikaldiedarkankepadam urid. 2. Muzikakandibunyikansementara kotakdiedarkandariseorangmurid kepadamurid yang lain. 3. Apabilamuzikdihentikan, yang memegangkotakldikehendakime ncabutduanombordarikotak. 4. Muriddikehendakimemilihkadno mbor yang samasepertinombor yang dicabutdalamkotakmuzikal. 5. Muridmelekatkannombortersebut padakotakterowong. 6. Muriddimintauntukmemasukkan bola pingpongmengikutnilainombor yang dicabuttadikedalamterowongAda murid

Nilai: Berhatihati

Yakin,

Terapi: Cara kerja

BBM:Terowongping pong, pingpong, kadnombor, lagu bola

Little Indian Boys,


pembesarsuara, komputer .

n B. 7. Muriddikehendakimengi rajumlah bola pingpong yang

terkumpuldengankuat. 8. Langkahsatuhingga tujuhdiulangs ehinggasemuamuridmendapatgili ran.

Langkah 3 ( 10 minit )

Menambahsebarang nombordalamlingku ngansatuhinggasep uluh.

1. Muriddikehendakimelakukanaktiv itiinisecaraberpasangan. 2. Setiapkumpulandimintamemilihs atusampul. 3. Seorangmuridakandilantikmenja diposmen. 4. Posmendimintauntukmenghantar suratkepadapemiliksampulterseb ut. 5. Muriddimintauntukmembukasam pulsuratdanmenelitimasalahmate matik yang diterima. 6. Secaraberpasangan, muriddimintauntukmenyelesaika nnyadenganmenggunakanterow ongpingpong. 7. Langkahduahinggaenam diulang bagikumpulanseterusnya.

Nilai:Bekerjasama

Terapi: Cara kerja

BBM:Terowongping pong, pingpong, kadnombor, sampulsurat (soalan). bola

Langkah 4 (15 minit )

Lembarankerja

1. Muriddiberikanlembarankerjaseti apseorang. 2. Muriddimintamenyelesaikanmas

Nilai: Yakin

Terapi: Cara Kerja BBM:Lembarankerj a

Menulishasiltambah sebarangduanombo rdalamlingkungansa tuhinggasepuluhpad

alahmatematiktambahpadalemb arankerja. 3. Muriddibimbingoleh guru.

alembarankerjadeng anbetul.

Penutup (5 minit )

Penutupsosial

1.

Guru menelitihasilkerjamuriddan memb erikanmarkah.

Nilai:Bersemangat

Terapi: -

2.

Guru merumuskanpelajaranhariini. BBM: -

3.

Muriddiberikanganjaranataspenc apaiandanpenglibatanmerekadal ampengajarandanpembelajaran.

Refleksi:

Anda mungkin juga menyukai