Anda di halaman 1dari 67

Panduan Pelabur

PANDUAN PELABUR

Muka
Surat

I. Insentif Pelaburan Mengikut Perundangan (seperti pada 27 Oktober 2000).


(A) Akta Penggalakan Pelaburan 1986 ............................................................. 159
(B) Akta Cukai Pendapatan 1967 ...................................................................... 163
(C) Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (LOBATA) 1990 .. 175
(D) Akta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972, Akta Eksais 1976 dan
Akta Zon Bebas 1990 ................................................................................... 175
(E) Insentif Bukan Cukai ..................................................................................... 181
• Kemudahan Pembiayaan Semula Kredit Eksport (ECR) .............. 181
• Skim Insurans dan Jaminan Kredit Eksport ................................... 181
• Tabung Bantuan Teknikal Perindustrian (ITAF) ............................. 186

II. Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 ................................................................. 187

III. Garis Panduan Mengenai Pelaburan Asing ......................................................... 188

IV. Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) ........................................... 190

V. Pemindahan Teknologi ............................................................................................. 192

VI. Perlindungan Harta Benda Intelek ......................................................................... 195

VII. Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa (IOFC) ......................................... 196

VIII. Akta Kemajuan Petroleum 1974 ............................................................................. 199

IX. Akta Bekalan Gas 1994 .......................................................................................... 199

X. Suruhanjaya Sekuriti ................................................................................................ 200

XI. Bursa Opsyen dan Kewangan Hadapan Kuala Lumpur Bhd (KLOFFE) ......... 206

XII. Bursa Kewangan dan Komoditi Malaysia (COMMEX Malaysia) ....................... 209

XIII. Peraturan Mengenai Perolehan Aset, Percantuman dan Pengambilalihan ..... 212

XIV. Dasar Kawalan Pertukaran Wang .......................................................................... 214

XV. Perjanjian Mengelakkan Cukai Dua kali ............................................................... 220

XVI. Perjanjian Jaminan Pelaburan ................................................................................ 221

158
Panduan Pelabur

I. INSENTIF PELABURAN MENGIKUT 5 tahun. Baki 15% daripada pendapatan


PERUNDANGAN (SEPERTI PADA 27 berkanunnya akan dikenakan cukai
OKTOBER 2000) pendapatan syarikat mengikut kadar
semasa.

(c) Keluaran atau aktiviti yang digalakkan untuk


A. Akta Penggalakan Pelaburan 1986 syarikat berteknologi tinggi
Syarikat akan diberi pengecualian
M alaysia menawarkan insentif untuk pelaburan
dalam keluaran dan aktiviti yang digalakkan
dalam industri perkilangan, pertanian, hotel dan
sepenuhnya cukai pendapatan, iaitu ke atas
100% pendapatan berkanunnya selama 5
pelancongan, penyelidikan dan pembangunan tahun.
(R&D) dan latihan. Insentif ini diperuntukkan di
dalam Akta Penggalakan Pelaburan 1986 dan (d) Keluaran yang digalakkan dalam skim
Akta Cukai Pendapatan 1967. Insentif tersebut rantaian industri yang diluluskan
disediakan untuk memberi pelepasan sebahagian/ Syarikat akan diberi pengecualian
secara terhad atau sepenuhnya dari bayaran cukai sepenuhnya cukai pendapatan, iaitu ke atas
pendapatan. 100% pendapatan berkanunnya selama 5
tahun (syarikat IKS yang mengeluarkan
barangan perantaraan).
(1) Taraf Perintis (TP)
(e) Keluaran atau aktiviti strategik yang
Sebuah syarikat yang diluluskan TP boleh digalakkan dan mempunyai kepentingan
menikmati beberapa pengecualian seperti berikut: nasional termasuk syarikat bertaraf MSC
dan keluaran atau aktiviti dalam skim
(a) Keluaran atau aktiviti yang digalakkan rantaian industri yang diluluskan yang
Syarikat akan diberi pengecualian ke atas mencapai taraf dunia.
70% daripada pendapatan berkanunnya (i) Syarikat akan diberi pengecualian
selama 5 tahun. Baki 30% daripada sepenuhnya cukai pendapatan iaitu
pendapatan berkanunnya akan dikenakan ke atas 100% pendapatan
cukai pendapatan syarikat mengikut kadar berkanunnya selama 5 tahun dan
semasa. layak untuk lanjutan selama 5 tahun
lagi.
(b) Keluaran atau aktiviti yang digalakkan di
kawasan yang digalakkan (ii) Syarikat yang telah diberi taraf
sebagai Syarikat Koridor Raya
Syarikat yang ditempatkan di Sabah, Multimedia (MSC) adalah juga layak
Sarawak dan di Koridor Pantai Timur mendapat insentif bagi projek
Semenanjung Malaysia meliputi Kelantan, strategik ini di samping insentif lain
Terengganu, Pahang dan daerah Mersing di bawah “Bill of Guarantees”. Insentif
di Johor akan diberi pengecualian ke atas cukai yang telah diberi kepada
85% daripada pendapatan berkanun selama syarikat bertaraf MSC juga

159
dipanjangkan kepada fakulti (2) Elaun Cukai Pelaburan (ECP)
multimedia yang berada di luar
kawasan MSC. Fakulti multimedia ECP adalah galakan yang diberi secara pilihan
dalam insentif ini adalah dirujuk kepada TP dan direkabentuk untuk projek yang
sebagai pusat pengajian yang mempunyai modal pelaburan yang besar dan
mengendalikan kursus-kursus media, tempoh pulangbalik modal yang panjang.Seperti
komputer, teknologi maklumat, dalam kes TP, syarikat yang diberi ECP akan
telekomunikasi, komunikasi dan menikmati tahap pengecualian yang berbeza
kandungan yang berkaitan dengan bergantung kepada jenis keluaran atau aktiviti
data, suara, grafik dan imej. yang digalakkan seperti berikut:
(iii) Syarikat dalam skim rantaian industri
yang diluluskan yang mengeluarkan (a) Keluaran atau aktiviti yang digalakkan
barangan perantaraan yang mencapai Syarikat akan diberi satu kadar elaun
taraf dunia dari segi harga, mutu dan sebanyak 60% berdasarkan perbelanjaan
keupayaan pengeluaran adalah layak.
modal yang layak (seperti kilang, jentera,
Syarikat yang telah memulakan
mesin dan peralatan lain yang digunakan
operasi juga layak tetapi insentif
untuk projek yang diluluskan) yang dilakukan
hanya diberi ke atas pendapatan
dalam tempoh 5 tahun dari tarikh
tambahan. Syarikat yang sedang
menikmati TP boleh memohon pada perbelanjaan modal yang pertama. Elaun
akhir tempoh insentif yang sedang ini boleh digunakan untuk ditolak sehingga
dinikmati. 70% daripada pendapatan berkanun bagi
suatu tahun taksiran. Baki pendapatan
(f) Syarikat Penyelidikan dan Pembangunan berkanun akan dikenakan cukai pendapatan
Kontrak (Syarikat R&D Kontrak) syarikat mengikut kadar cukai yang sedang
berkuatkuasa. Sebarang jumlah elaun yang
Syarikat yang menyediakan perkhidmatan tidak digunakan boleh dibawa ke tahun-
R&D di Malaysia kepada syarikat selain
tahun berikutnya sehingga keseluruhan
daripada syarikat berkaitan dengannya).
jumlah elaun tersebut digunakan
Syarikat akan diberi pengecualian
sepenuhnya.
sepenuhnya cukai pendapatan, iaitu ke atas
100% pendapatan berkanunnya selama 5
tahun. (b) Keluaran atau aktiviti yang digalakan di
kawasan yang digalakkan
Syarat-syarat bagi syarikat yang menikmati Syarikat yang ditempatkan di Sabah,
TP: Sarawak dan di Koridor Pantai Timur,
Semenanjung Malaysia meliputi Kelantan,
(i) Syarikat yang diberi TP mesti memohon
Sijil Perintis dalam tempoh 6 bulan, di Terengganu, Pahang dan daerah Mersing
antaranya akan dinyatakan tarikh di Johor akan diberi satu kadar elaun
pengeluaran bagi pengecualian sepenuhnya/ sebanyak 80% berdasarkan perbelanjaan
sebahagian cukai pendapatan. modal yang layak yang dilakukan dalam
tempoh 5 tahun dari tarikh perbelanjaan
(ii) Elaun modal mesti digunakan dalam tempoh modal yang pertama. Elaun ini boleh
perintis dan tidak dibenarkan untuk dibawa digunakan untuk ditolak sehingga 85%
kepada tempoh selepas perintis. daripada pendapatan berkanun bagi suatu
tahun taksiran. Baki pendapatan berkanun
(iii) Kerugian yang tidak digunakan dalam
akan dikenakan cukai pendapatan syarikat
tempoh perintis tidak dibenarkan untuk
dibawa kepada tempoh selepas perintis mengikut kadar cukai yang sedang
kecuali bagi TP untuk Syarikat R&D Kontrak. berkuatkuasa. Sebarang jumlah elaun yang
tidak digunakan boleh dibawa ke tahun-
(iv) Dividen yang dibayar daripada pendapatan tahun berikutnya sehingga keseluruhan
yang dikecualikan cukai juga dikecualikan jumlah elaun tersebut digunakan
cukai di peringkat pemegang saham. sepenuhnya.

160
(c) Keluaran atau aktiviti strategik digalakkan mendapat insentif bagi projek
untuk syarikat berteknologi tinggi strategik ini disamping insentif lain
di bawah “Bill of Guarantees”. Insentif
Syarikat akan diberi satu kadar elaun
cukai yang telah diberi kepada
sebanyak 60% berdasarkan perbelanjaan
syarikat bertaraf MSC juga
modal yang layak yang dilakukan dalam
dipanjangkan kepada fakulti
tempoh 5 tahun dari tarikh perbelanjaan
multimedia yang berada di luar
modal yang pertama. Elaun ini boleh
kawasan MSC. Fakulti multimedia
digunakan untuk ditolak sehingga 100%
dalam insentif ini adalah dirujuk
daripada pendapatan berkanun bagi suatu
sebagai pusat pengajian yang
tahun taksiran. Sebarang jumlah elaun yang
mengendalikan kursus-kursus media,
tidak digunakan boleh dibawa ke tahun-
komputer, teknologi maklumat,
tahun berikutnya sehingga keseluruhan
telekomunikasi, komunikasi dan
jumlah elaun tersebut digunakan
kandungan yang berkaitan dengan
sepenuhnya.
data, suara, grafik dan imej.
(d) Keluaran yang digalakkan dalam skim (iii) Syarikat dalam skim rantaian industri
rantaian industri yang diluluskan yang diluluskan yang mengeluarkan
Syarikat akan diberi satu kadar elaun barangan perantaraan yang mencapai
sebanyak 100% berdasarkan perbelanjaan taraf dunia dari segi harga, mutu dan
modal yang layak yang dilakukan dalam keupayaan pengeluaran adalah layak.
tempoh 5 tahun dari tarikh perbelanjaan Syarikat yang telah memulakan
modal yang pertama. Elaun ini boleh operasi juga layak tetapi insentif
digunakan untuk ditolak sehingga 100% hanya diberi ke atas pelaburan
daripada pendapatan berkanun bagi suatu tambahan. Syarikat yang sedang
tahun taksiran. Sebarang jumlah elaun yang menikmati ECP boleh memohon pada
tidak digunakan boleh dibawa ke tahun- akhir tempoh insentif yang sedang
tahun berikutnya sehingga keseluruhan dinikmati.
jumlah elaun tersebut digunakan
sepenuhnya. (f) Aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D)
(e) Keluaran atau aktiviti strategik yang Insentif yang berlainan diberi kepada syarikat
digalakkan dan mempunyai kepentingan yang khusus menjalankan aktiviti R&D, iaitu
nasional termasuk syarikat bertaraf MSC insentif bagi “Syarikat R&D” dan insentif
dan keluaran atau aktiviti dalam skim bagi “Syarikat R&D Kontrak”:
rantaian industri yang diluluskan yang
mencapai taraf dunia; (i) Syarikat R&D” (syarikat yang
menyediakan perkhidmatan R&D di
(i) Syarikat akan diberi satu kadar elaun Malaysia kepada syarikat berkaitan
sebanyak 100% berdasarkan dengannya atau syarikat lain);
perbelanjaan modal yang layak yang
dilakukan dalam tempoh 5 tahun dari Syarikat akan diberi satu kadar elaun
tarikh perbelanjaan modal yang sebanyak 100% berdasarkan
pertama. Elaun ini boleh digunakan perbelanjaan modal yang layak yang
untuk ditolak sehingga 100% daripada dilakukan dalam tempoh 10 tahun
pendapatan berkanun bagi suatu dari tarikh perbelanjaan modal yang
tahun taksiran. Sebarang jumlah pertama. Elaun ini boleh digunakan
elaun yang tidak digunakan boleh untuk ditolak sehingga 70% daripada
dibawa ke tahun-tahun berikutnya pendapatan berkanun bagi suatu
sehingga keseluruhan jumlah elaun tahun taksiran. Baki pendapatan
tersebut digunakan sepenuhnya. berkanun akan dikenakan cukai
pendapatan syarikat mengikut kadar
(ii) Syarikat yang telah diberi taraf cukai yang sedang berkuatkuasa.
sebagai Syarikat Koridor Raya Sebarang jumlah elaun yang tidak
Multimedia (MSC) adalah juga layak digunakan boleh dibawa ke tahun-

161
tahun berikutnya sehingga modal yang layak yang dilakukan dalam
keseluruhan jumlah elaun tersebut tempoh 10 tahun dari tarikh perbelanjaan
digunakan sepenuhnya. modal yang pertama. Elaun ini boleh
digunakan untuk ditolak sehingga 70%
(ii) “Syarikat R&D Kontrak” (syarikat yang daripada pendapatan berkanun bagi suatu
menyediakan perkhidmatan R&D di tahun taksiran. Baki pendapatan berkanun
Malaysia kepada syarikat selain akan dikenakan cukai pendapatan syarikat
daripada syarikat berkaitan mengikut kadar cukai yang sedang
dengannya); berkuatkuasa. Sebarang jumlah elaun yang
Syarikat akan diberi satu kadar elaun tidak digunakan boleh dibawa ke tahun-
sebanyak 100% berdasarkan tahun berikutnya sehingga keseluruhan
jumlah elaun tersebut digunakan
perbelanjaan modal yang layak yang
sepenuhnya.
dilakukan dalam tempoh 10 tahun
dari tarikh perbelanjaan modal yang Syarikat yang telah sedia menubuhkan
pertama. Elaun ini boleh digunakan institutusi latihan teknikal atau vokasional
untuk ditolak sehingga 70% daripada dan melakukan pelaburan baru untuk
pendapatan berkanun bagi suatu meningkatkan kelengkapan latihan atau
tahun taksiran. Baki pendapatan mengembangkan keupayaan latihan mereka
berkanun akan dikenakan cukai juga layak mendapat insentif ini.
pendapatan syarikat mengikut kadar
cukai yang sedang berkuatkuasa.
Sebarang jumlah elaun yang tidak (3) Elaun Penyelarasan Perindustrian (EPP)
digunakan boleh dibawa ke tahun-
tahun berikutnya sehingga EPP diberi kepada syarikat dalam sektor
keseluruhan jumlah elaun tersebut perkilangan terpilih* yang beroperasi sebelum
digunakan sepenuhnya. 31.12.1990 dan telah terlibat dalam aktiviti
penyelarasan perindustrian tertentu seperti
(iii) Aktiviti R&D Dalaman (aktiviti R&D penyusunan semula, pembentukan semula atau
di Malaysia yang dijalankan secara pencantuman di kalangan sektor berkenaan.
dalaman oleh syarikat untuk
perniagaannya sendiri); Syarikat diberi elaun sebanyak 60% hingga
Syarikat akan diberi satu kadar elaun 100% berdasarkan aktiviti penyelarasan
perindustrian yang dijalankan. Elaun diberi ke
sebanyak 50% berdasarkan
atas perbelanjaan modal yang layak yang dilakukan
perbelanjaan modal yang layak yang
bagi tempoh 5 tahun. Elaun boleh digunakan untuk
dilakukan dalam tempoh 10 tahun
ditolak sehingga 100% pendapatan larasan dalam
dari tarikh perbelanjaan modal yang
suatu tahun taksiran.
pertama. Elaun ini boleh digunakan
untuk ditolak sehingga 70% daripada
Syarat-syarat bagi syarikat yang menikmati
pendapatan berkanun bagi suatu ECP & EPP:
tahun taksiran. Baki pendapatan
berkanun akan dikenakan cukai (i) Sebarang jumlah elaun yang tidak digunakan
pendapatan syarikat mengikut kadar boleh dibawa ke tahun-tahun berikutnya
cukai yang sedang berkuatkuasa. sehingga keseluruhan jumlah elaun tersebut
Sebarang jumlah elaun yang tidak digunakan sepenuhnya.
digunakan boleh dibawa ke tahun- (ii) Dividen dibayar daripada pendapatan yang
tahun berikutnya sehingga dikecualikan cukai adalah juga dikecualikan
keseluruhan jumlah elaun tersebut di peringkat pemegang saham.
digunakan sepenuhnya.
Nota:
(g) Syarikat Latihan Teknikal atau Vokasional
(*sektor berasaskan kayu, tekstil, jentera dan
Syarikat akan diberi satu kadar elaun kejuruteraan, pengecapan, acuan, perkakasan dan
sebanyak 100% berdasarkan perbelanjaan cetakan)

162
(4) Elaun Infrastruktur (EI) (h) perbelanjaan penginapan dan belanja sara
hidup peniaga-peniaga Malaysia yang pergi
EI diberi kepada mana-mana syarikat ke luar negeri atas urusan perniagaan
pemastautin di Malaysia yang menjalankan aktiviti tertakluk kepada maksimum RM200 sehari;
perkilangan, hotel, pelancongan atau lain-lain dan
aktiviti perdagangan atau perindustrian di Sabah,
Sarawak dan di Koridor Pantai Timur, Semenanjung (i) kos penyelenggaraan pejabat jualan di luar
Malaysia. negeri bagi menggalakkan eksport.

Syarikat akan diberi elaun sebanyak 100% Bagi syarikat yang menikmati TP, potongan boleh
berdasarkan perbelanjaan modal bagi pembinaan dikumpul dan dibenarkan untuk ditolak daripada
infrastruktur (seperti pembinaan semula, pendapatan selepas tamat tempoh TP.
penambahan atau pembaikan mana-mana struktur
kekal termasuk jambatan, jeti, pelabuhan atau
jalan raya). Elaun ini boleh digunakan untuk ditolak
sehingga 85% daripada pendapatan berkanun bagi
B. Akta Cukai Pendapatan 1967
suatu tahun taksiran. Baki pendapatan berkanun
akan dikenakan cukai pendapatan syarikat (i) Pengecualian pendapatan
mengikut kadar cukai yang sedang berkuatkuasa. (a) Projek Perkhidmatan Yang Diluluskan (PPL)-
Sebarang jumlah elaun yang tidak digunakan boleh
(Seksyen 127)
dibawa ke tahun-tahun berikutnya sehingga
keseluruhan jumlah elaun tersebut digunakan Pendapatan syarikat yang menjalankan PPL
sepenuhnya. dikecualikan daripada cukai pendapatan di
peringkat pendapatan berkanun. Tahap
pengecualian cukai di peringkat pendapatan
(5) Potongan Dua Kali bagi Penggalakan berkanun berbeza di antara 70% dan 100%
Eksport bagi tempoh 5 hingga 10 years daripada
tarikh pertama pendapatan diperolehi. Jenis
Insentif ini diberi kepada mana-mana syarikat pengecualian adalah seperti berikut:
pemastautin di Malaysia yang mencari peluang
(i) Syarikat yang menjalankan PPL akan
eksport bagi barangan perkilangan, barangan
perkhidmatan dan barangan pertanian. diberi pengecualian sebahagian cukai
pendapatan ke atas 70% daripada
Perbelanjaan yang layak untuk potongan dua kali pendapatan berkanun selama 5
adalah: tahun. Baki 30% daripada pendapatan
berkanunnya akan dikenakan cukai
(a) pengiklanan di luar negeri; pendapatan syarikat mengikut kadar
(b) pembekalan sampel percuma ke luar negeri; semasa;
(c) penyelidikan pasaran eksport; (ii) Syarikat yang menjalankan PPL di
Sabah, Sarawak dan di Koridor
(d) penyediaan tender untuk membekalkan
Pantari Timur, Semenanjung Malaysia
barangan ke luar negeri;
akan diberi pengecualian sebahagian
(e) penghantaran maklumat teknikal ke luar cukai pendapatan ke atas 85%
negeri; daripada pendapatan berkanun
(f) barang-barang pameran dan/atau selama 5 tahun. Baki 15% daripada
penyertaan dalam pameran perdagangan pendapatan berkanunnya akan
atau perindustrian yang diadakan dalam dikenakan cukai pendapatan syarikat
negeri atau di luar negeri yang diluluskan mengikut kadar semasa;
Kementerian Perdagangan Antarabangsa (iii) Syarikat yang menjalankan PPL yang
dan Industri (MITI); strategik dan kepentingan nasional
(g) tambang perjalanan ke luar negeri bagi akan diberi pengecualian sepenuhnya
kakitangan syarikat atas urusan cukai pendapatan ke atas pendapatan
perniagaan; berkanun bagi tempoh 10 tahun.

163
Nota: (c) Ibu Pejabat Operasi (IPO)
• Dividen yang dibayar daripada IPO yang diluluskan adalah syarikat yang
pendapatan yang dikecualikan cukai ditubuhkan di dalam negeri (Sila rujuk
adalah juga dikecualikan daripada huraian di bawah) yang menjalankan
cukai pendapatan di peringkat perniagaan di Malaysia dengan
pemegang saham. menyediakan perkhidmatan yang layak
• Elaun modal dan kerugian hendaklah kepada pejabat-pejabat atau syarikat
digunakan dalam tempoh pengecualian berkaitannya di luar Malaysia dan diluluskan
dan tidak dibenarkan untuk dibawa oleh Menteri Kewangan.
ke tempoh selepas pengecualian. Di bawah Seksyen 60E Akta Cukai
Pendapatan 1967, pendapatan yang
(b) Syarikat Perdagangan diperolehi oleh sebuah IPO yang diluluskan
Syarikat yang diluluskan sebagai “Syarikat adalah diberi konsesi cukai ke atas
Perdagangan Antarabangsa” diberi penyediaan perkhidmatan yang layak yang
pengecualian cukai pendapatan sehingga berkaitan dengan:
70% daripada pendapatan berkanun yang (i) pengurusan am dan pentadbiran;
diperolehi daripada peningkatan jualan
eksport. Bagi tujuan insentif, jualan eksport (ii) perancangan dan penyelarasan
tidak termasuk komisyen perdagangan dan perniagaan;
keuntungan daripada perdagangan di Bursa (iii) perolehan bahan mentah, komponen
Komoditi. Pengecualian ini adalah bagi dan barangan siap;
tempoh 5 tahun. Untuk layak sebagai
“Syarikat Perdagangan Antarabangsa”, (iv) bantuan teknikal dan
syarikat hendaklah memenuhi kriteria penyelenggaraan;
berikut: (v) perancangan promosi jualan dan
(i) diperbadankan di Malaysia; kawalan pemasaran;
(ii) mencapai jualan tahunan melebihi (vi) pengurusan personel dan latihan;
RM25 juta; (vii) khidmat perbendaharaan dan
(iii) pemilikan ekuiti oleh sekurang- pengurusan dana;
kurangnya 70% rakyat Malaysia; (viii) khidmat nasihat kewangan syarikat;
(iv) memasarkan barangan perkilangan, (ix) kerja penyelidikan dan pembangunan
terutamanya barangan syarikat dari (R&D);
industri kecil dan sederhana; dan
(x) pendapatan yang diperolehi daripada
(v) mendaftar dengan MATRADE. sumber di luar Malaysia dan diterima
di Malaysia oleh Syarikat pemastautin
Sebagai tambahan, syarikat hendaklah
tidak tertakluk kepada cukai;
memenuhi syarat berikut sebelum dapat
menikmati pengecualian cukai: (xi) tempoh insentif IPO adalah untuk 5
tahun dan boleh dilanjutkan untuk 5
(i) tidak lebih daripada 20% nilai jualan
tahun lagi;
tahunan diperolehi daripada
perniagaan barangan komoditi; (xii) syarikat yang diberi kelulusan taraf
IPO akan menikmati konsesi cukai
(ii) tidak lebih daripada 20% nilai jualan
10% ke atas pendapatan perniagaan,
tahunan diperolehi daripada
pendapatan daripada pinjaman/
penjualan barangan syarikat
khidmat pengurusan dana (faedah
berkaitannya; dan
ke atas pinjaman yang diluluskan
(iii) menggunakan kemudahan tempatan yang diperolehi melalui institusi
seperti perbankan, kewangan, kewangan di Malaysia dan
insurans, pelabuhan dan lapangan dipanjangkan kepada pejabat atau
terbang. syarikat berkaitannya diluar Malaysia)

164
dan pendapatan royalti yang diterima Produk atau aktiviti syarikat pelabur
daripada kerja penyelidikan dan mestilah diiktiraf di bawah ciri-ciri
pembangunan (R&D). berikut:
(a) diberikan taraf perintis atau
(d) Syarikat Modal Teroka (VCC) galakan elaun cukai pelaburan
Insentif cukai untuk syarikat-syarikat modal oleh MIDA/MITI;
teroka adalah seperti berikut: (b) bertaraf MSC;
(i) VCC diberi pengecualian cukai penuh (c) bidang teknologi keutamaan
ke atas semua punca pendapatan MESDAQ;
pada peringkat pendapatan ‘statutory;
dan (d) diberi insentif ‘high-tech’ oleh
MIDA;
(ii) pengecualian sehingga 10 tahun atau
(e) Skim Geran Industri;
menyamai tempoh jangkahayat
tabung, yang mana lebih rendah. (f) SMIDEC

Kriteria Kelayakan: (iv) VCC tidak boleh melabur di dalam


syarikat di kalangan kumpulan atau
(i) sekurang-kurangnya daripada 70% dalam syarikat yang ia mempunyai
daripada tabung dilaburkan didalam ekuiti penyertaan.
syarikat teroka dan dalam bentuk
‘seed capital’, ‘start-up’ atau ‘early Prosedur permohonan:
stage financing’;
(i) VCC mestilah memperolehi sijil
(ii) Definisi ‘early stage financing’ pengesahan tahunan daripada
termasuk; Suruhanjaya Sekuriti yang syarat-
syarat yang dikenakan untuk galakan
(a) Perbelanjaan modal dan/atau telah pun dipatuhi; dan
modal kerja untuk
mendapatkan teknologi (ii) Surat pengesahan mestilah dikepilkan
perniagaan atau produk; bersama-sama dengan borang
penyata cukai pendapatan untuk
(b) Tambahan perbelanjaan modal dikemukakan kepada Lembaga Hasil
dan/atau modal kerja untuk Dalam Negeri.
meningkatkan keupayaan
pengeluaran, pemasaran atau Galakan ini berkuatkuasa mulai tahun 2000
pembangunan produk; atau (asas tahun semasa).
(c) Pembiayaan dalaman kepada
syarikat yang akan (e) Pengendalian Pelancongan
menawarkan saham kepada (i) Insentif untuk membawa masuk
orang awam. pelancong asing
Untuk produk atau aktiviti yang tidak Pengecualian cukai ke atas
terkandung dalam senarai aktiviti asas pendapatan yang diperolehi daripada
teknologi MESDAQ, subklausa (b) perniagaan pengendalian
dan (c) hanya terpakai sekiranya pelancongan tertakluk kepada
pembiayaan telah diberikan sejak dari pengusaha pelancongan dilesenkan
‘seed-capital’ atau ‘start up stage’. oleh Kementerian Kebudayaan,
Kesenian dan Pelancongan dan
(iii) Syarikat peneroka mestilah terlibat pengusaha berkenaan membawa
dalam produk/aktiviti yang digalakkan masuk sekurang-kurangnya 500
oleh kerajaan seperti projek-projek pelancong asing melalui lawatan
dalam senarai yang digalakkan untuk secara berkumpulan. Insentif ini
taraf perintis/galakan elaun cukai dilanjutkan sehingga tahun taksiran
pelaburan atau projek bertaraf MSC: 2001 (asas tahun semasa).

165
(ii) Insentif untuk pelancongan tempatan (iv) Pengecualian ke atas pendapatan
berkanun bersamaan 10% daripada
Pengecualian cukai ke atas nilai peningkatan eksport diberi
pendapatan yang diperolehi daripada kepada syarikat dalam bidang
perniagaan pengendalian perkhidmatan yang terpilih seperti
pelancongan tertakluk kepada berikut:
pengusaha pelancongan dilesenkan
oleh Kementerian Kebudayaan, (a) guaman;
Kesenian dan Pelancongan dan (b) perakaunan;
pengusaha berkenaan mengendali
pakej pelancongn tempatan dengan (c) perunding kejuruteraan;
sekurang-kurangnya 1,200 pelancong (d) arkitek;
tempatan setahun. Bagi tujuan ini,
pakej pelancongan tempatan bererti (e) pemasaran;
mana-mana pakej pelancongan (f) perunding perniagaan;
dalam Malaysia yang disertai oleh
pelancong tempatan (individu (g) perkhidmatan pejabat;
berwarganegara Malaysia atau (h) pengurusan pembinaan;
menetap di Malaysia) termasuk
pengangkutan udara, darat atau laut (i) pengurusan bangunan;
dan penyediaan penginapan untuk (j) pengurusan perladangan;
sekurang-kurangnya satu malam.
Insentif ini dilanjutkan bagi tahun (k) perubatan dan pendidikan.
taksiran 2001 (asas tahun semasa).
(h) Promosi Acara Perlumbaan Kereta dan
(f) Promosi Persidangan Antarabangsa Motorsikal

Syarikat tempatan yang mempromosi Pemandu dan penganjur acara perlumbaan


persidangan antarabangsa di Malaysia kereta dan motorsikal yang bertaraf
adalah layak untuk pengecualian cukai ke antarabangsa di Malaysia layak menikmati
atas pendapatan yang diperolehi daripada galakan berikut:
membawa masuk sekurang-kurangnya 500 (i) Pencualian cukai sepenuhnya ke atas
peserta persidangan dari luar negeri. pendapatan yang diperolehi oleh
pemandu;
(g) Promosi Eksport
(ii) Pengecualian cukai sebanyak 50%
(i) Pengecualian ke atas pendapatan ke atas pendapatan yang diperolehi
berkanun bersamaan 10% daripada oleh penganjur.
nilai peningkatan eksport diberi
kepada pengilang sekiranya barangan (i) Promosi Aktiviti Penyelenggaraan Bot
yang dieksport mencapai nilai Mewah dan Kapal Layar di Langkawi
ditambah sekurang-kurangnya 30%;
Syarikat yang menjalankan aktiviti membaiki
(ii) Pengecualian ke atas pendapatan dan menyelenggara bot mewah dan kapal
berkanun bersamaan 15% daripada layar di Langkawi layak menikmati
nilai peningkatan eksport diberi pengecualian cukai sepenuhnya ke atas
kepada pengilang sekiranya barangan pendapatan bagi 5 tahun.
yang dieksport mencapai nilai
ditambah sekurang-kurangnya 50%; (j) Untuk menggalakan penggunaan teknologi
maklumat (IT) untuk memperbaiki proses
(iii) Pengecualian ke atas pendapatan
perniagaan dan pengurusan
berkanun bersamaan 10% daripada
nilai peningkatan eksport diberi Untuk meningkat produktiviti dan kecekapan
kepada syarikat yang mengeksport sistem pengeluaran dalam pergilangan,
buah-buah dan bunga segar; pertanian dan sektor perkhidmatan,

166
semuaperbelanjaan operasi termasuk Nota:
pembayaran kepada juruperunding berkaitan
• Dividen dibayar daripada pendapatan yang
dengan penggunaan IT untuk memperbaiki
dikecualikan cukai adalah juga dikecualikan
proses pengurusan dan pengeluaran adalah
di peringkat pemegang saham.
di benarkan sebagai potongan dalam
pengiraan cukai pendapatan. • Sebarang elaun yang tidak digunakan adalah
dibenarkan untuk dibawa ke tahun-tahun
Insentif ini berkuat kuasa mulai tahun tafsiran
berikutnya sehingga digunakan sepenuhnya.
2000 (asas tahun semasa).

(3) Elaun Pelaburan Semula (EPS)


(2) Elaun Pelaburan (EP) (Jadual 7B) EPS adalah diberi kepada syarikat perkilangan
dan pertanian yang mengeluarkan barangan
EP adalah diberi sebagai alternatif kepada makanan asas (beras, jagung, sayur-sayuran, ubi,
pengecualian cukai pendapatan di bawah seksyen ternakan haiwan, pengeluaran barangan akuatik
127 untuk syarikat yang menjalankan PPL. Di dan aktiviti lain yang diluluskan oleh Menteri
bawah EP, kuantum elaun yang diberi kepada Kewangan) yang menjalankan aktiviti pembesaran,
syarikat yang menjalankan PPL berhubung dengan pemodenan dan pelbagaian.
perbelanjaan modal yang layak yang dilakukan
dalam tempoh 5 tahun dari tarikh perbelanjaan Tahap pemberian EPS adalah seperti berikut:
modal yang pertama berbeza di antara 60% kepada
100%. Elaun ini boleh digunakan untuk ditolak (a) Projek di kawasan yang digalakkan seperti
70% sehingga 100% daripada pendapatan di Sabah, Sarawak dan Koridor Pantai Timur,
berkanun. Kadar elaun yang diberi adalah seperti Semenanjung Malaysia yang meliputi
berikut: Kelantan, Terengganu, Pahang dan daerah
Mersing di Johor.
(i) Syarikat yang menjalankan PPL akan diberi
(i) EPS sebanyak 60% ke atas
EP sebanyak 60% berdasarkan perbelanjaan
perbelanjaan modal yang layak yang
modal yang layak yang dilakukan dalam
dilakukan. Elaun ini boleh digunakan
tempoh 5 tahun dari tarikh perbelanjaan untuk ditolak sehingga 100%
modal yang pertama. Elaun ini boleh pendapatan berkanun dalam suatu
digunakan untuk ditolak sehingga 70% tahun taksiran.
daripada pendapatan berkanun;

(ii) Syarikat yang menjalankan PPL di Sabah, (b) Projek di luar kawasan yang digalakkan (di
Sarawak dan di Koridor Pantai Timur, luar Koridor Pantai Timur, Semenanjung
Semenanjung Malaysia akan diberi EP Malaysia)
sebanyak 80% berdasarkan perbelanjaan (i) EPS sebanyak 60% ke atas
modal yang layak yang dilakukan dalam perbelanjaan modal yang layak yang
tempoh 5 tahun dari tarikh perbelanjaan dilakukan. Elaun ini boleh digunakan
modal yang pertama. Elaun ini boleh untuk ditolak sehingga 70%
digunakan untuk ditolak sehingga 85% pendapatan berkanun dalam suatu
daripada pendapatan berkanun; tahun taksiran. Baki pendapatan
berkanun tertakluk kepada cukai
(iii) Syarikat yang menjalankan PPL yang
pendapatan syarikat mengikut cukai
strategik dan mempunyai kepentingan
semasa.
nasional akan diberi EP sebanyak 100%
berdasarkan perbelanjaan modal yang layak (ii) Syarikat yang menjalankan pelaburan
yang dilakukan dalam tempoh 5 tahun dari semula yang berjaya meningkatkan
tarikh perbelanjaan modal yang pertama. tahap produktiviti dengan signifikan
Elaun ini boleh digunakan untuk ditolak akan diberi EPS sebanyak 60% di
sehingga 100% daripada pendapatan mana potongan dibenarkan sehingga
berkanun. 100% pendapatan berkanun.

167
Definisi “peningkatan produktiviti dengan “Penyelidikan dan Pembangunan” bererti
signifikan” sebarang kajian intensif atau sistematik
yang dijalankan dalam bidang sains atau
NKP telah meningkat pada kadar sekurang- teknologi dengan tujuan menggunakan
kurangnya sama dengan kadar pertumbuhan KDNK
hasil kajian untuk pengeluaran atau
industri berkenaan.
pembaikan bahan, peralatan, barangan,
Formula : Nisbah Kecekapan Proses (NKP) keluaran atau proses tetapi tidak termasuk;
(i) Kawalan kualiti barangan atau ujian
NKP = Jumlah Output – BPD
rutin bahan, peralatan, keluaran atau
Jumlah Input - BPD
proses;

Di mana, BPD ( Bahan dan Perkhidmatan yang (ii) Penyelidikan dalam sains
dibeli) adalah didefinisikan sebagai nilai bahan kemanusiaan;
yang digunakan dalam proses pengeluaran
(iii) pengumpulan data secara rutin;
(termasuk bayaran pengangkutan, cukai dan cukai
ke atas bahan) + nilai peralatan yang digunakan (iv) Banci keberkesanan atau kajian
seperti bahan pembungkusan, bahan kegunaan pengurusan;
seharian (termasuk alatulis dan peralatan pejabat,
bahan untuk pembaikan dan penyelenggaraan) (v) Penyelidikan pasaran atau promosi
+ kos penerbitan + pelincir + kos barang yang jualan; dan
dijual dalam keadaan yang sama seperti utiliti
(air, elektik, bahan pembakar) + bayaran untuk (vi) Mulai tahun taksiran 1998, syarikat
kontraktor + bayaran bagi perkhidmatan yang menjalankan aktiviti rekabentuk
perindustrian yang dibuat oleh orang lain + bayaran atau prototaip sebagai aktiviti
bagi perkhidmatan bukan perindustrian. berasingan adalah layak untuk
insentif R&D.
Kriteria Kelayakan
EPS tertakluk kepada kriteria berikut: Insentif yang diberi bagi R&D adalah seperti berikut:
(i) Syarikat hendaklah beroperasi sekurang- (a) Penyelidikan yang diluluskan – Seksyen
kurangnya 12 bulan; 34A Akta Cukai Pendapatan 1967
(ii) EPS dihadkan kepada 5 tahun mulai (i) Potongan dua kali ke atas
daripada tahun pertama pelaburan EPS
perbelanjaan bukan modal yang
dibuat;
dilakukan ke atas penyelidikan dan
(iii) Aset yang diperolehi di bawah EPS tidak pembangunan yang diluluskan oleh
dibenarkan dilupuskan dalam tempoh 2 Menteri Kewangan.
tahun.
(b) Bayaran ke atas Perkhidmatan – Seksyen
Nota:
34B (1) (b) & (c) Potongan dua kali ke
• Mulai tahun taksiran 2001, EPS akan diberi atas bayaran penggunaan perkhidmatan:
kepada syarikat perkilangan yang melabur
semula untuk tujuan pembesaran/ (i) Institusi penyelidikan yang
pemodenan/pelbagaian yang dapat diluluskan;*
meningkatkan produktiviti, seperti yang diukur
oleh “NKP”. Sebarang pelaburan semula yang (ii) “Syarikat R&D” yang diluluskan;**
tidak menghasilkan produktiviti tidak lagi layak (iii) “Syarikat R&D Kontrak”.**
untuk EPS.

Nota:
(4) Insentif Potongan Dua Kali
* Institusi penyelidikan yang diluluskan adalah
(i) Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
berikut:
Syarikat termasuk syarikat dalam sektor
perkhidmatan layak untuk Insentif potongan (a) semua institusi penyelidikan
dua kali ke atas perbelanjaan bagi Kerajaan, termasuk institusi yang
menjalankan aktiviti R&D. Bagi tujuan ini, diperbadankan di bawah Seksyen
R&D ditakrif sebagai: 24 Akta Syarikat 1965;

168
(b) universiti yang dibiayai oleh (xiv) Pusat Inovasi dan
Kerajaan yang menjalankan Perundingan, Universiti Sains
penyelidikan selaras dengan definisi Malaysia (USM)
R&D yang dinyatakan di atas.
(xv) Pusat Penyelidikan dan
** “Syarikat R&D” atau “Syarikat R&D Perundingan, Universiti Utara
Kontrak” merujuk kepada syarikat Malaysia (UUM)
yang diperbadankan bersesuaian (xvi) Unit Penyelidikan, Universiti
dengan Seksyen 2 Akta Putra Malaysia (UPM)
Penggalakan Pelaburan 1986.
(xvii) Pusat Penyelidikan, Universiti
(c) Sumbangan wang tunai – Seksyen Islam Antarabangsa Malaysia
34B (1) (a) (UIA)
(xviii) Unit Perundingan, Universiti
Potongan dua kali ke atas Malaya (UM)
sumbangan wang tunai kepada
institusi penyelidikan yang (xix) Unit Penyelidikan, Universiti
diluluskan. Senarai institusi Malaysia Sabah (UMS)
penyelidikan yang diluluskan pada (xx) Pusat Pemindahan Teknologi
27 Oktober 2000 adalah: & Perundingan, Universiti
(i) Institut Penyelidikan dan Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Kemajuan Pertanian Malaysia (xxi) Biro Penyelidikan &
(MARDI) Perundingan, Universiti
(ii) Institut Penyelidikan Getah Teknologi MARA (UiTM)
(RRI) (xxii) Unit Penyelidikan dan
(iii) Institut Penyelidikan Pembangunan, Universiti
Perhutanan Malaysia (FRIM) Teknologi Malaysia (UTM)

(iv) Malaysian Institute of Micro (xxiii) Pusat Sains dan Teknologi


Pertahanan, Kementerian
Electronic System (MIMOS)
Pertahanan
(v) Institut Penyelidikan Minyak
Kelapa Sawit Malaysia
(ii) Latihan
(PORIM)
(vi) Institut Piawaian dan Berkuatkuasa mulai 1.7.1993, potongan dua
Penyelidikan Perindustrian kali ke atas perbelanjaan untuk latihan adalah
Malaysia (SIRIM) diberi kepada syarikat yang tidak menyumbang
kepada Tabung Pembangunan Sumber Manusia
(vii) Institut Penyelidikan Bijih (HRDF) dan pelatih hendaklah merupakan pekerja
(viii) Pusat Remote Sensing sepenuh masa yang berwarganegara Malaysia.
Negara (MACRES)
(a) Institusi Latihan Yang Diluluskan
(ix) Institut Penyelidikan Haiwan
(i) Syarikat di bawah sektor
(x) Institut Penyelidikan perkhidmatan yang tidak termasuk
Perikanan di bawah Tabung Pembangunan
Sumber Manusia (HRDF) layak untuk
(xi) Institut Penyelidikan
potongan dua kali ke atas
Perubatan (IMR)
perbelanjaan latihan sekiranya latihan
(xii) Institut Penyelidikan yang dijalankan di institusi latihan
Teknologi Nuklear Malaysia yang diluluskan atau institusi latihan
(MINT) Kerajaan. Untuk layak sebagai
institusi latihan yang diluluskan,
(xiii) Unit Pengurusan institusi berkenaan hendaklah
Penyelidikan, Universiti merupakan institusi latihan
Kebangsaan Malaysia (UKM) berasaskan persatuan.

169
(ii) Syarikat perkilangan dan bukan (r) Malaysia France Institute (MFI)
perkilangan yang layak yang
menjalankan latihan di institusi latihan (s) Pusat Pembangunan Tenaga
yang diluluskan boleh menuntut Manusia Selangor (SHRDC)
potongan dua kali ke atas (t) Pusat Pembangunan Tenaga
perbelanjaan yang dikenakan oleh Industri Johor (PUSPATRI)
institusi latihan yang diluluskan.
(Perbelanjaan lain tidak dibenarkan (u) Institut Penyelidikan Teknologi
bagi potongan dua kali). Institusi Nuklear Malaysia (MINT)
latihan yang diluluskan pada 27
(v) Pusat Pembangunan Kemahiran
Oktober 2000 adalah seperti berikut:
Pahang
(a) Perbadanan Produktiviti Negara
(NPC)
(b) Program Latihan Yang Diluluskan
(b) Institut Standard dan
Penyelidikan Perindustrian (i) Syarikat perkilangan dalam
Malaysia (SIRIM) pengeluaran

(c) Institut Teknologi Mara (ITM) Syarikat perkilangan yang


menjalankan program latihan yang
(d) Institut Penyelidikan dan diluluskan oleh MIDA, dalam negeri
Kemajuan Pertanian Malaysia
atau diluar negeri bagi tujuan
(MARDI)
meningkatkan/ membangunkan kraft,
(e) Institut Penyelidikan Perhutanan kemahiran penyeliaan, kemahiran
Malaysia (FRIM) teknikal, produktiviti dan pembaikan
(f) Pusat Latihan Pengajar dan kualiti.
Kemahiran Lanjutan (CIAST) (ii) Syarikat perkilangan yang belum
(g) Pusat Pembangunan Kemahiran memulakan pengeluaran
Pulau Pinang (PSDC)
Syarikat perkilangan yang layak yang
(h) Institut Kemahiran Mara (IKM) menjalankan program latihan yang
(i) Institut Latihan Perindustrian diluluskan oleh MIDA bagi tujuan
(ITI) memperolehi/membangunkan kraft,
kemahiran penyeliaan atau
(j) German-Malaysia Institute (GMI) teknikal yang boleh menyumbang
(k) Lembaga Perindustrian Kayu kepada pengeluaran pada masa
Malaysia (MTIB) hadapan.
(l) Program tertentu FMM-Pusat (iii) Latihan untuk individu kurang
Pembangunan Pengusaha dan upaya
Kemahiran (ESDC)
Syarikat yang melakukan
(m) Pusat Pembangunan Usahawan perbelanjaan latihan bagi melatih
dan Kemahiran Pekerja Perak individu kurang upaya yang bukan
(PESDC)
pekerja syarikatnya. Latihan
(n) Tuas Polytech (British Malaysian hendaklah dijalankan secara dalaman
Institute) (BMI) atau di mana-mana institusi latihan
(o) ASEAN Timber Technology yang diluluskan. Individu kurang
Centre (ATTC) upaya berkenaan hendaklah ditakrif
sebagai kurang upaya oleh
(p) Pusat Pembangunan Kemahiran Kementerian Perpaduan Negara
Sarawak (PPKS) dan Pembangunan Masyarakat
(q) Pusat Pembangunan Kemahiran dan latihan yang dijalankan
Industri dan Pengurusan Kedah hendaklah bagi memajukan prospek
(KISMEC) kerjayanya.

170
(iv) Industri Pelancongan barangan sekiranya risiko adalah dilindungi
dengan syarikat insurans yang
Syarikat dalam perniagaan hotel atau
diperbadankan di Malaysia.
pengendalian pelancongan yang
menjalankan latihan bagi tujuan (c) Potongan dua kali ke atas premium
meningkatkan tahap kemahiran dan insurans yang dibayar bagi pengeksportan
profesionalisme dalam industri barangan sekiranya risiko adalah dilindungi
pelancongan dan diluluskan oleh dengan syarikat insurans yang
Menteri Kebudayaan, Kesenian dan diperbadankan di Malaysia.
Pelancongan.
(v) Syarikat bukan perkilangan v. Promosi Luar Negeri
Syarikat bukan perkilangan yang
menghantar pekerja mereka untuk (a) Industri Pelancongan
menghadiri program latihan yang Potongan dua kali adalah diberi ke atas
diluluskan oleh Menteri Kewangan perbelanjaan yang dilakukan oleh hotel
dalam institusi berikut (pada 28 dan pengusaha pelancong untuk promosi
Oktober 1999): luar negeri seperti berikut:
(a) Institut Bank-Bank Malaysia (i) perbelanjaan ke atas publisiti dan
(IBBM)
pengiklanan dalam mana-mana
(b) Institut Insurans Malaysia (MII) media masa di luar Malaysia;
(c) Persekutuan Penghantar Fret (ii) perbelanjaan ke atas penerbitan
Malaysia (FMFF) risalah, majalah dan buku panduan
termasuk kos penghantaran yang
(d) Institusi Jurutera Malaysia
tidak dikenakan kepada pelanggan
(ACEM)
di luar negeri;
(e) Persatuan Elektrik & Elektronik
Malaysia (TEEAM) (iii) perbelanjaan bagi penyelidikan
pasaran untuk mencari pasaran baru
(f) FCM Training Services Sdn. Bhd di luar negeri, tertakluk kepada
(g) Institut Pengurusan Malaysia kelulusan terlebih dahulu daripada
(MIM) Menteri Kebudayaan, Kesenian dan
Pelancongan;
(h) Institut Jurutera Malaysia (IEM)
(iv) perbelanjaan yang meliputi tambang
ke mana-mana negeri di luar Malaysia
iii. Kos Pengangkutan bagi tujuan perundingan atau
mendapatkan kontrak untuk
(a) Potongan dua kali ke atas kos
pengiklanan atau penyertaan dalam
pengangkutan bagi pengilang di Sabah
pameran perdagangan, persidangan
dan Sarawak yang mengeksport barangan
atau forum yang diluluskan oleh
berasaskan kayu dan rotan.
Menteri Kebudayaan, Kesenian dan
(b) Potongan dua kali ke atas kos Pelancongan. Perbelanjaan
pengangkutan bagi semua pengilang yang seumpama ini adalah tertakluk
menghantar barangan mereka dari Sabah kepada jumlah maksimum RM200
dan Sarawak ke Semenanjung Malaysia sehari untuk penginapan dan
dengan syarat mereka menggunakan sebanyak RM100 sehari untuk
pelaburan-pelaburan di Malaysia. Galakan makanan bagi jangka masa berada
ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2000 di luar negeri;
(asas tahun semasa).
(v) Perbelanjaan bagi menganjurkan
pameran perdagangan, persidangan
iv. Premium insurans atau forum yang diluluskan oleh
(a) Potongan dua kali ke atas premium yang Menteri Kebudayaan, Kesenian dan
dibayar untuk insurans kredit eksport. Pelancongan;

(b) Potongan dua kali ke atas premium (vi) Kos penyelenggaraan pejabat-pejabat
insurans yang dibayar bagi pengimportan jualan di seberang laut.

171
(b) Pameran Perdagangan Antarabangsa yang dagangan, penajaan acara sukan
diluluskan antarabangsa atau persidangan/pameran
dagangan antarabangsa. Untuk layak, jenama
Potongan dua kali dibenarkan ke atas tempatan mesti memenuhi kriteria berikut:
perbelanjaan yang dilakukan oleh syarikat
bagi menyertai pameran perdagangan (a) Jenama tempatan dimiliki oleh syarikat
antarabangsa yang diluluskan yang yang diperbadankan di Malaysia dengan
diadakan di Malaysia. sekurang-kurangnya 70% ekuiti rakyat
Malaysia;
(c) Eksport Perkhidmatan
(b) Jenama tempatan itu telah didaftarkan di
Insentif potongan dua kali ke atas Malaysia;
perbelanjaan promosi ksport perkhidmatan
(c) barangan jenama tempatan itu hendaklah
yang disediakan untuk sektor pelancongan
mencapai mutu yang bertaraf eksport;
dipanjangkan kepada seluruh sektor
perkhidmatan. (d) Perbelanjaan pengiklanan hendaklah
dilakukan di Malaysia.
Perbelanjaan yang layak untuk potongan
dua kali adalah seperti berikut:
(5) Potongan Sekali
(i) penyelidikan pasaran eksport;
(a) Pelaburan Luar Negeri Yang Diluluskan
(ii) penyediaan tender untuk
membekalkan perkhidmatan ke luar Potongan sekali ke atas perbelanjaan
negeri; sebelum memulakan operasi seperti kos
penyelidikan pasaran untuk pelaburan luar
(iii) penghantaran maklumat teknikal ke negeri yang diluluskan.
luar negeri;
(iv) tambang perjalanan ke luar negeri (b) Perbelanjaan Latihan
bagi kakitangan syarikat atas urusan Potongan sekali ke atas perbelanjaan
perniagaan; latihan sebelum memulakan operasi yang
dilakukan oleh mana-mana syarikat.
(v) perbelanjaan penginapan dan belanja
sara hidup peniaga-peniaga Malaysia
(c) Institusi Latihan Teknikal atau Vokasional
yang pergi ke luar negeri atas urusan
perniagaan tertakluk kepada Potongan sekali ke atas sumbangan wang
maksimum RM200 sehari; dan tunai kepada institusi latihan teknikal atau
vokasional yang ditubuhkan dan
(vi) kos penyelenggaraan pejabat jualan dikendalikan oleh Kerajaan atau badan
di luar negeri bagi menggalakkan berkanun.
eksport.
Bagi syarikat yang menikmati insentif (d) Organisasi untuk promosi dan
cukai di bawah seksyen 127 atau pemuliharaan alam sekitar
Jadual 7B Akta Cukai Pendapatan Potongan sekali ke atas derma kepada
1967, potongan dua kali bagi promosi organisasi yang diluluskan yang ditubuh
eksport perkhidmatan boleh dikumpul khususnya untuk pengawalan dan
dan dibenarkan untuk ditolak daripada pemuliharaan alam sekitar.
pendapatan selepas tamat tempoh
insentif cukai berkenaan. (e) Potongan sekali untuk sumbangan hadiah
di bawah Seksyen 44(6A)

vi. Promosi Jenama Tempatan Potongan sekali ke atas sumbangan


hadiah/artifak/manuskrip kepada Kerajaan
Potongan dua kali ke atas perbelanjaan yang atau Kerajaan Negara di mana jumlah
dilakukan untuk pengiklanan barang potongan adalah bersamaan dengan nilai
berjenama Malaysia dalam negeri. Kos yang ditentukan oleh Jabatan Muzium dan
pengiklanan melalui internet, majalah dan Antikuiti, Jabatan Arkib Negara, Balai
surat khabar, televisyen, papan iklan, terbitan Senilukis Negara.

172
(f) Potongan sekali untuk sumbangan dalam Elaun khas sebanyak 1/10 daripada
bentuk wang tunai atau hadiah di bawah perbelanjaan yang dilakukan ke atas pembinaan
Seksyen 34(6) atau pembelian bangunan adalah diberi bagi tujuan
berikut:
Potongan sekali ke atas jumlah bersamaan
(a) bangunan gudang yang digunakan untuk
dengan perbelanjaan yang dilakukan bagi:
menyimpan barangan untuk eksport dan
(i) penyediaan perkhidmatan, eksport semula;
kemudahan awam dan sumbangan (b) latihan perindustrian, teknikal atau
kepada kebajikan atau projek komuniti vokasional dan pendidikan yang diluluskan;
yang berkaitan dengan pendidikan,
kesihatan, perumahan dan (c) penginapan pekerja dalam perniagaan
infrastruktur yang diluluskan oleh perkilangan, projek perkhidmatan yang
pihak berkuatkuasa berkaitan; diluluskan, perniagaan hotel dan
pengendalian pelancongan.
(ii) penyediaan dan penyelenggaraan (d) penyediaan kemudahan penjagaan anak-
pusat penjagaan kanak-kanak untuk anak pekerja dalam sektor di (c);
kemudahan kakitangannya;
Elaun tahunan sebanyak 1/5 daripada
(iii) Penubuhan dan pengurusan
perbelanjaan modal yang dilakukan bagi
kumpulan muzik dan kebudayaan
penyediaan tempat penginapan untuk pekerja di
yang diluluskan oleh Menteri;
ladang atau di hutan.
(iv) penajaan pertunjukan kebudayaan
antarabangsa dan tempatan yang (7) Elaun Modal Khas
diluluskan oleh Menteri Kebudayaan,
Kesenian dan Pelancongan. (a) Komputer dan peralatan teknologi
maklumat.
Elaun permulaan sebanyak 20% dan elaun
(6) Elaun Bangunan Industri (EBI) tahunan sebanyak 40%.
(b) Peralatan Perlindungan Alam Sekitar
Elaun Bangunan Industri (EBI) adalah diberi
kepada syarikat yang melakukan perbelanjaan Elaun permulaan sebanyak 40% dan elaun
modal bagi pembinaan atau pembelian bangunan tahunan sebanyak 20%.
yang digunakan untuk tujuan menjalankan
operasinya. Dalam hal ini, syarikat layak untuk (c) Potongan untuk perolehan hak empunya
(propriertary rights).
elaun permulaan sebanyak 10% dan elaun
permulaan sebanyak 2%. Perbelanjaan modal ke atas perolehan hak
empunya seperti paten, rekabentuk industri,
EBI diberi kepada bangunan perindustrian cap dagangan dibenarkan sebagai elaun
dan bangunan yang diluluskan bagi tujuan modal untuk tempoh 10 tahun.
berikut:
(a) Bangunan atau struktur yang digunakan (8) Potongan untuk Perbelanjaan Modal ke
untuk menjalankan operasi projek atas Projek Pertanian yang Diluluskan
perkhidmatan yang diluluskan (PPL);
Perbelanjaan modal ke atas projek pertanian
(b) Hospital swasta, rumah bersalin, rumah yang diluluskan di bawah Jadual 4A Akta Cukai
rawatan yang dilesenkan di bawah mana- Pendapatan 1967 membenarkan seseorang yang
mana perundangan untuk pendaftaran menjalankan projek pertanian yang diluluskan untuk
hospital swasta, rumah bersalin atau rumah memilih supaya perbelanjaan modal yang layak
rawatan; yang dilakukannya bagi projek tersebut dipotong
daripada jumlah pendapatan agregratnya, termasuk
(c) Perniagaan hotel (diberi TP/ECP); pendapatan daripada sumber-sumber yang lain.
Apabila jumlah pendapatan agregrat tidak
(d) Projek penyelidikan yang diluluskan dan mencukupi, perbelanjaan modal yang tidak
syarikat penyelidikan yang diluluskan; digunakan itu akan dibawa ke tahun-tahun taksiran

173
berikutnya. Sekiranya potongan sebegini dipilih, Nota (*) :
maka projek tersebut tidak layak mendapat (Tumbuhan, bebawang, ubi dan akar sama
sebarang elaun modal atau elaun pertanian ke ada mempunyai bunga atau kudup, jenis
atas perbelanjaan modal yang sama. seperti yang dinyatakan di dalam Bab 6
Perintah Duti Kastam 1988 yang sesuai
Insentif ini tidak ditawarkan kepada syarikat untuk bahan tanaman atau bahan hiasan
yang telah diberi insentif di bawah Akta kecuali benih cendawan, cantuman atau
Penggalakan Pelaburan 1986 dan Akta Galakan anak benih getah dan kayu mata tunas
Pelaburan 1968 dan tempoh pelepasan cukai belum getah).
bermula atau belum tamat.

Perbelanjaan modal yang layak dipertimbangkan


(9) Layanan Cukai Khas bagi Sumbangan
potongan bagi tujuan insentif ini adalah seperti
Hadiah
berikut:
(a) pembersihan dan penyediaan tanah; (a) Aktiviti Latihan

(b) penanaman tanaman baru (bukan tanaman Layanan cukai khas ke atas hadiah mesin
semula) yang berkaitan dengan projek atau peralatan terpakai kepada institusi
pertanian yang diluluskan; latihan teknikal atau vokasional yang
ditubuhkan dan dikendalikan oleh Kerajaan
(c) pembinaan jalan atau jambatan di kawasan atau badan berkanun atau institusi latihan
ladang; teknikal atau vokasional yang diluluskan
(d) pembinaan bangunan di ladang yang oleh Menteri Kewangan.
digunakan untuk tujuan projek pertanian
yang diluluskan atau pembinaan bangunan (b) Aktiviti Penyelidikan
di ladang untuk tujuan kebajikan dan tempat Layanan cukai khas bagi hadiah mesin
tinggal pekerja projek tersebut dan dan peralatan terpakai kepada institusi
sekiranya projek tidak dijalankan bangunan penyelidikan yang diluluskan.
itu tidak/kurang bermakna kepada mana-
mana individu selain daripada kaitannya (c) Untuk kedua-dua {(a) & (b)}
dengan kerja di ladang yang lain;
Nilai pelupusan mesin atau peralatan
(e) pembinaan kolam atau pemasangan sistem tersebut akan diandaikan sebagai kosong
perparitan atau tali air yang digunakan (zero value). Baki elaun modal yang belum
dalam projek pertanian yang diluluskan. dituntut, jika ada, akan ditolak sekali gus
dalam tahun taksiran ianya disumbangkan.
Hanya perbelanjaan yang dilakukan dalam
jangka masa yang ditetapkan dan berkaitan dengan Sebelum ini, nilai pelupusan bagi hadiah
penanaman ladang dan mengikut keluasan sebegini dikira berdasarkan harga pasaran
minimum penanaman bagi setiap projek yang dan sekiranya nilainya lebih tinggi daripada
diluluskan oleh Menteri Kewangan adalah layak. elaun modal yang telah dituntut, penderma
Projek pertanian yang diluluskan adalah seperti dikenakan cukai ke atas “balancing charge”.
berikut:

Projek Tempoh Hektar (10) Pengecualian cukai untuk mempromosi


Minimum Labuan sebagai Pusat Kewangan Luar
Pesisir Antarabangsa (IOFC)
1. Akuakultur (Udang) 2 tahun 40 hektar
(i) Pengecualian cukai pegangan ke atas
2. Penanaman:
- betik 1 tahun 40 hektar
yuran teknikal dan pengurusan, faedah
dan royalti yang dibayar oleh syarikat
- pisang 1 tahun 40 hektar
luar pesisir kepada syarikat bukan
- buah markisa 1 tahun 40 hektar
pemastautin atau kepada syarikat luar
- belimbing 2 tahun 8 hektar pesisir yang lain.
- jambu batu 2 tahun 8 hektar
(ii) Dividen yang dibayar atau diterima
- manggis 7 tahun 8 hektar
dari syarikat luar pesisir tidak tertakluk
3. Kultura Bungaan* 2 tahun 8 hektar kepada cukai pendapatan kecuali

174
dividen yang diterima daripada syarikat akan dipertimbangkan bagi bahan
yang menjalankan aktiviti perniagaan mentah/komponen yang digunakan
luar pesisir. secara langsung yang tidak
(iii) Pegawai dagang di Labuan dalam dikeluarkan di dalam negara atau
bidang pengurusan yang bekerja harga atau mutu bahan mentah/
dengan syarikat luar pesisir adalah komponen tempatan tidak kompetitif.
dikecualikan cukai pendapatan ke atas
(ii) Pengeluaran untuk pasaran tempatan
50% daripada pendapatan kasar
mereka. Mulai 1 Januari 1999, pengecualian
(iv) Perkhidmatan profesional yang layak sepenuhnya duti import akan
dalam khidmat perundangan, dipertimbangkan ke atas bahan
perakaunan, kewangan atau khidmat mentah/komponen yang digunakan
kesetiausahawan yang disediakan secara langsung yang tidak
kepada syarikat luar pesisir di Labuan dikeluarkan di dalam negara.
adalah dikecualikan daripada cukai
pendapatan sehingga 65% daripada (b) Pengecualian Duti import dan Cukai
pendapatan berkanun, berkuatkuasa Jualan ke atas Mesin dan Peralatan
mulai tahun taksiran 1997 sehingga
(i) duti import dan cukai jualan bagi
tahun taksiran 2000. Perintah Cukai
Pendapatan (Pengecualian) (No.2) mesin/peralatan yang diimport yang
1997. tidak dikeluarkan di dalam negara;

(v) Pendapatan larasan dari aktiviti (ii) cukai jualan dan duti eksais ke atas
berkaitan dengan penyediaan mesin/peralatan yang dibeli daripada
infrastruktur di Labuan adalah pengilang tempatan.
dikecualikan cukai ke atas 50%
daripada pendapatan. (c) Pengecualian duti import dan cukai jualan
ke atas alat ganti dan bahan guna habis
Pengecualian duti import dan cukai jualan
C. Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar ke ata alat ganti dan bahan guna habis
Pesisir Labuan (LOBATA) 1990 yang digunakan dalam proses
pengilangan. Pengecualian ini diberi
(i) Syarikat luar pesisir di Labuan yang secara terpilih sehingga 31 Disember
menjalankan perniagaan luar pesisir boleh 2000 berasaskan kepada kriteria tertentu.
memilih untuk:
Kriteria-kriteria tersebut adalah seperti
(a) Membayar cukai pada kadar 3% berikut:
daripada keuntungan bersih; atau
(i) Syarikat mesti mengeksport
(b) Bayar RM20,000. sekurang-kurangnya 80% daripada
pengeluarannya; atau
(ii) Pendapatan syarikat luar pesisir daripada
aktiviti bukan perdagangan tidak tertakluk (ii) Barangan gantian dan bahan
kepada sebarang cukai. gunahabis berkenaan terhad
permintaannya dan tidak mempunyai
potensi untuk dikeluarkan dalam
D. Akta Kastam 1967, Akta Cukai negara; atau
Jualan 1972, Akta Eksais 1976 Dan (iii) Duti import ke atas barangan ini
Akta Zon Beas 1990 melebihi 5%.

(1) Sektor Perkilangan (d) Tarikbalik Duti


(a) Pengecualian Duti Import ke atas Bahan Pengilang yang telah membayar duti ke
Mentah/Komponen atas pengimportan bahan mentah dan
(i) Pengeluaran untuk pasaran eksport komponen dan meng-gunakannya untuk
Pengecualian sepenuhnya duti import mengeluarkan barangan bagi pasaran

175
eksport dalam tempoh satu tahun adalah (3) Sektor Perkhidmatan
layak untuk menuntut tarikbalik duti
ke atas duti yang telah dibayar. Pengilang
(a) Pengecualian duti ke atas bahan mentah/
hendaklah mengemukakan tuntutan komponen
tarikbalik daripada Jabatan Kastam tetapi Pengecualian duti import dan cukai jualan
hendaklah memenuhi syarat yang adalah diberi ke atas bahan mentah/
ditetapkan di bawah seksyen 99 Akta komponen yang digunakan secara
Kastam 1967. langsung dalam perlaksanaan projek
perkhidmatan yang diluluskan dan tidak
(e) Pengecualian Cukai Jualan dikeluarkan di dalam negara.
Pengilang barangan bercukai dengan
jualan tahunan melebihi RM100,000 perlu (b) Pengecualian duti ke atas mesin/
dilesenkan di bawah Akta Cukai Jualan peralatan
1972 dan dengan itu layak mendapat Pengecualian cukai jualan dan duti eksais
pengecualian cukai jualan ke atas input ke atas mesin/peralatan yang dibeli di
(selaras dengan konsep cukai pasaran tempatan yang digunakan secara
seperingkat). Bagi pengilang dengan langsung dalam perlaksanaan projek
jualan tahunan kurang daripada perkhidmatan yang diluluskan.
RM100,000, mereka mempunyai pilihan
untuk memohon pengecualian cukai
jualan ke atas input (melalui pelesenan) (4) Sektor Pelancongan
atau membayar cukai jualan ke atas input
tetapi menikmati pengecualian ke atas Pengecualian duti ke atas bahan/peralatan
pengeluarannya. projek pelancongan yang menyediakan
penginapan dan tidak menyediakan
penginapan.
(2) Sektor Pertanian
Pengecualian sepenuhnya:
(a) Pengecualian duti ke atas bahan mentah/
(a) Duti import dan cukai jualan ke atas
komponen
bahan/peralatan tertentu yang
(i) Pengeluaran untuk pasaran eksport diimport;
Pengecualian sepenuhnya duti import (b) Cukai jualan dan duti eksais ke atas
akan dipertimbangkan ke atas bahan peralatan tertentu yang dibeli di
mentah/komponen yang digunakan pasaran tempatan.
secara langsung yang tidak
dikeluarkan di dalam negara atau
(5) Sektor Filem & Muzik
harga atau mutu bahan mentah/
komponen tempatan tidak kompetitif. Pengecualian duti ke atas peralatan untuk
studio rakaman, syarikat pengeluaran dan
(ii) Pengeluaran untuk pasaran tempatan
panggung wayang.
Pengecualian sepenuhnya duti import
Pengecualian sepenuhnya:
akan dipertimbangkan ke atas bahan
mentah/komponen yang digunakan (a) duti import dan cukai jualan ke atas
secara langsung yang tidak peralatan tertentu yang diimport;
dikeluarkan di dalam negara.
(b) Cukai jualan dan duti eksais ke atas
(b) Pengecualian duti ke atas mesin/peralatan peralatan tertentu yang dibeli di
pasaran tempatan.
Pengecualian sepenuhnya: -
(i) Duti import dan cukai jualan ke atas (6) Aktiviti Penyelidikan
pengimportan mesin/alat yang tidak
Pengecualian duti ke atas mesin/peralatan,
dikeluarkan di dalam negara;
bahan, bahan mentah dan sampel yang
(ii) Cukai jualan dan duti eksais ke atas digunakan untuk projek penyelidikan yang
mesin/peralatan yang dibeli daripada diluluskan, penyelidikan dalaman, syarikat
pengeluar tempatan. R&D Kontrak dan syarikat R&D.

176
Pengecualian sepenuhnya: (ii) Cukai jualan dan duti eksais ke atas
barangan yang dibeli di pasaran
(i) duti import dan cukai jualan ke atas tempatan. Tahap dan kriteria
barangan import yang digunakan untuk pengecualian ke atas bahan mentah/
R&D, tanpa mengambilkira sama ada komponen adalah sama dengan
ianya dikeluarkan di dalam negara; pengecualian ke atas bahan mentah/
(ii) Cukai jualan dan duti eksais ke atas komponen untuk sektor perkilangan.
barangan yang dibeli di pasaran tempatan
(c) Penukar Pemangkin (Catalytic
untuk R&D.
Converters)

(7) Aktiviti Latihan Pengecualian duti import dan cukai jualan


ke atas penukar pemangkin untuk
Pengecualian duti ke atas mesin/peralatan, pemasang kenderaan motor.
bahan, bahan mentah dan sampel yang
digunakan untuk projek latihan yang
diluluskan, institusi latihan yang diluluskan (9) Semua barangan kecuali petroleum dan
dan syarikat latihan teknikal atau vokasional. barangan petroleum dikecualikan daripada
cukai jualan, duti import dan duti eksais,
Pengecualian sepenuhnya: memandangkan Labuan adalah sebuah
pelabuhan bebas.
(a) duti import dan cukai jualan ke atas
barangan import yang digunakan untuk
latihan, tanpa mengambilkira sama ada (10) Pusat Perolehan Antarabangsa (PPA)
ianya dikeluarkan di dalam negara;
Pusat Perolehan Antarabangsa (PPA) merujuk
(b) Cukai jualan dan duti eksais ke atas
kepada syarikat yang diperbadankan di
barangan yang dibeli di pasaran tempatan
Malaysia, sama ada milik asing atau tempatan
untuk latihan. yang menjalankan perniagaan di Malaysia
berhubung dengan pembelian dan penjualan
(8) Perlindungan Alam Sekitar bahan mentah, komponen dan keluaran siap
kepada syarikat berkaitan dalam kumpulannya
(a) Syarikat perkilangan yang membeli mesin/ atau syarikat lain di dalam atau di luar
peralatan pengawalan pencemaran. Malaysia. Ia melibatkan pembelian dan
penjualan daripada sumber tempatan atau
Pengecualian sepenuhnya:
daripada negara ketiga.
(i) duti import dan cukai jualan ke atas
Insentif bagi PPA yang diluluskan adalah
barangan yang tidak dikeluarkan di seperti berikut:
dalam negara;
(a) Jawatan pegawai dagang akan diluluskan
(ii) Cukai jualan dan duti eksais ke atas berdasarkan keperluan PPA;
barangan yang dibeli di pasaran
tempatan. (b) Kebenaran membuka satu atau lebih
akaun mata wang asing dengan mana-
(b) Syarikat yang menjalankan aktiviti mana bank perdagangan berlesen bagi
menyimpan pendapatan eksport tanpa
penstoran, perawatan dan pelupusan
apa-apa had;
buangan toksik dan merbahaya; atau
syarikat perkilangan yang mengeluarkan (c) Kebenaran untuk terlibat dalam kontrak
buangan toksik dan merbahaya (waste pertukaran hadapan mata wang asing
generators) dan mempunyai kemudahan dengan mana-mana bank perdagangan
penstoran, perawatan dan pelupusan berlesen untuk menjual hasil eksport
tersendiri (on site/off site). kehadapan berdasarkan jangkaan jualan;

Pengecualian sepenuhnya: (d) Pengecualian daripada pematuhan


garispanduan Kementerian Perdagangan
(i) Duti import dan cukai jualan ke atas Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
barangan yang tidak dikeluarkan di mengenai pemilikan ekuiti asing ke atas
dalam negara; perdagangan borong dan runcit;

177
(e) Kebenaran untuk membawa masuk ke (j) Potongan sekali ke atas perbelanjaan
kawasan Zon Bebas dan Gudang latihan sebelum memulakan operasi
Pengilangan Berlesen bahan mentah,
komponen dan keluaran siap tanpa (k) Elaun Bangunan Industri
membayar duti kastam bagi tujuan (l) Elaun Modal Khas untuk komputer
pembungkusan semula, integrasi dan
pengumpulan kargo sebelum pengagihan (m) Pengecualian duti ke atas mesin, bahan
kepada pengguna. mentah & komponen/tarikbalik duti untuk:
(i) pengeluaran barangan perkilangan
Syarikat yang mempunyai rangkaian syarikat
yang agak besar di luar Malaysia yang kukuh dan (ii) aktiviti latihan
agak besar dari segi aset dan pekerja dengan (iii) aktiviti penyelidikan
jumlah profesional, teknikal dan personel sokongan (iv) perlindungan alam sekitar
yang banyak boleh memohon untuk taraf PPA
yang diluluskan. Untuk layak mendapat insentif, (n) Elaun modal khas untuk peralatan
PPA perlu mematuhi syarat berikut: perlindungan alam sekitar
(a) Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta (n) Pengecualian cukai ke atas peningkatan
Syarikat 1965 dengan modal berbayar eksport
tidak kurang daripada RM0.5 juta;
(o) Layanan cukai khas bagi sumbangan
(b) Perbelanjaan perniagaan tahunan tidak hadiah
kurang daripada RM1.5 juta;
(c) Jumlah jualan perniagaan tahunan tidak
kurang daripada RM50 juta dalam tahun (2) Sektor Pertanian
ketiga operasi; dan (a) Taraf Perintis atau Elaun Cukai Pelaburan
(d) Barangan hendaklah diuruskan secara (b) Elaun Infrastruktur
langsung melalui pelabuhan dan lapangan
terbang Malaysia. (c) Elaun Pertanian
(d) Elaun Pelaburan Semula

Ringkasan Insentif Cukai Langsung & (e) Insentif potongan dua kali ke atas
penyelidikan
Cukai Tidak Langsung Mengikut Sektor
(f) Insentif potongan dua kali bagi latihan
(1) Sektor Perkilangan
(g) Potongan sekali ke atas perbelanjaan
(a) Taraf Perintis atau Elaun Cukai Pelaburan latihan sebelum memulakan operasi
(b) Elaun Penyelarasan Perindustrian (h) Elaun Bangunan Industri
(c) Elaun Infrastruktur (i) Potongan khas untuk perbelanjaan modal
(d) Potongan dua kali ke atas perbelanjaan bagi projek pertanian yang diluluskan
promosi eksport (j) Layanan cukai khas bagi sumbangan
(e) Elaun Pelaburan Semula hadiah
(f) Insentif potongan dua kali untuk (k) Pengecualian duti ke atas mesin, bahan
penyelidikan mentah & komponen untuk:
(g) Insentif potongan dua kali untuk latihan (i) pengeluaran barangan pertanian
hanya bagi IKS
(ii) aktiviti latihan
(h) Potongan dua kali ke atas kos
pengangkutan untuk rotan dan kayu (iii) aktiviti penyelidikan

(i) Potongan dua kali ke atas premium (iv) perlindungan alam sekitar
insurans (premium kredit eksport,
premium untuk import, premium untuk (l) “Group relief” untuk pengeluaran
eksport) barangan makanan

178
(m) Potongan dua kali ke atas premium (g) Elaun Bangunan Industri
insurans (premium kredit eksport,
(h) Elaun modal khas untuk peralatan
premium untuk import, premium untuk
perlindungan alam sekitar
eksport)
(i) Pengecualian cukai untuk pengusaha
(n) Pengecualian cukai ke atas peningkatan
pelancong
eksport
(j) Pengecualian duti ke atas bahan dan
(o) Potongan dua kali ke atas promosi eksport
peralatan
(p) Elaun modal khas untuk komputer
(k) Pemansuhan duti import dan duti
(q) Elaun modal khas untuk peralatan eksais ke atas komponen CKD untuk
perlindungan alam sekitar bas pelancong yang dipasang di
dalam negeri

(3) Sektor Perkhidmatan (l) Pemansuhan cukai jualan ke atas


barangan pewter, kamera, jam
(i) Sektor perkhidmatan yang diluluskan tangan, pemetik api, pen, radio
(PPL) transistor, minyak wangi dan
(a) Pengecualian cukai/Elaun Pelaburan barangan kosmetik

(b) Elaun Bangunan Industri (m) Pemansuhan cukai perkhidmatan di


Labuan & Langkawi;
(c) Pengecualian duti ke atas mesin/
peralatan & bahan mentah/komponen (n) Potongan cukai bagi promosi
persidangan antarabangsa;
(d) Insentif potongan dua kali bagi
promosi eksport perkhidmatan (p) Insentif untuk pelancongan tempatan

(e) Insentif potongan dua kali bagi (q) Insentif untuk membawa masuk
penyelidikan dan pembangunan pelancong asing
(seluruh sektor perkhidmatan) (r) Potongan dua kali bagi pameran
(f) Insentif potongan dua kali bagi latihan perdagangan antarabangsa yang
(seluruh sektor perkhidmatan) diluluskan

(g) Pengecualian cukai ke atas


peningkatan eksport
(iii) Aktiviti Penyelidikan dan
(h) Elaun modal khas untuk komputer Pembangunan
(i) Elaun modal khas untuk peralatan (a) Taraf Perintis untuk Syarikat R&D
perlindungan alam sekitar Kontrak
(b) Elaun Cukai Pelaburan (ECP) untuk
(ii) Sektor Pelancongan Syarikat R&D dan Syarikat R&D
Kontrak (sebagai pilihan kepada TP)
(a) Taraf Perintis/Elaun Cukai Pelaburan
(b) Elaun Infrastruktur (c) ECP bagi R&D dalaman

(c) Insentif potongan dua kali bagi (d) Insentif potongan dua kali
penyelidikan (e) Elaun Bangunan Industri
(d) Insentif potongan dua kali bagi latihan (f) Elaun Modal khas bagi komputer
(e) Potongan dua kali bagi perbelanjaan (g) Layanan cukai khas untuk
promosi sumbangan hadiah
(f) Potongan sekali ke atas perbelanjaan (h) Pengecualian duti ke atas mesin/
latihan sebelum memulakan operasi bahan

179
(iv) Aktiviti Latihan memilih untuk membayar cukai pada
kadar 3% dari keuntungan bersih; atau
(a) Elaun Cukai Pelaburan (ECP) untuk
bayar RM20,000.
Syarikat Latihan Teknikal atau
Vokasional yang baru dan sedia ada (ii) Pendapatan syarikat luar pesisir dari
(b) Insentif potongan dua kali aktiviti bukan perdagangan tidak ertakluk
kepada sebarang cukai.
(c) Potongan sekali bagi sumbangan
wang tunai (iii) Pengecualian cukai pegangan ke atas
yuran teknikal dan pengurusan, faedah
(d) Elaun Bangunan Industri
dan royalti yang dibayar oleh syarikat
(e) Elaun Modal khas bagi komputer luar pesisir kepada syarikat bukan
pemastautin atau kepada syarikat luar
(f) Layanan cukai khas untuk
pesisir yang lain.
sumbangan hadiah
(g) Pengecualian duti ke atas mesin/ (vi) Dividen yang dibayar atau diterima dari
bahan syarikat luar pesisir tidak tertakluk kepada
cukai pendaptan kecuali dividen yang
diterima daripada syarikat yang
(4) Aktiviti Perlindungan Alam Sekitar menjalankan aktiviti perniagaan luar
(a) Taraf Perintis/Elaun Cukai Pelaburan bagi pesisir
mengeluarkan eluaran/aktiviti yang (v) Semua dokumen berkaitan dengan
digalakkan seperti: perniagaan syarikat luar pesisir tidak
(i) projek ladang hutan (projek tertakluk kepada duti setem.
strategik);
(vI) Pegawai dagang di Labuan dalam bidang
(ii) memproses buangan pertanian dan pengurusan yang bekerja dengan syarikat
kimia; luar pesisir adalah dikecualikan cukai
pendapatan ke atas 50% daripada
(iii) penstoran, perawatan dan
pelupusan buangan toksik dan pendapatan kasar mereka
merbahaya. (viI) Semua barangan kecuali petroleum dan
(b) Elaun Infrastruktur barangan petroleum adalah dikecualikan
daripada cukai jualan, duti import dan
(c) Potongan sekali bagi sumbangan wang duti eksais memandangkan Labuan
tunai adalah pelabuhan bebas.
(d) Elaun modal khas
Syarikat Sokongan di Labuan IOFC
(f) Pengecualian duti ke atas mesin/bahan
(i) Perkhidmatan profesional yang layak dalam
(g) Pengecualian duti ke atas penukar
pemangkin (catalytic convertors) khidmat perundangan, perakaunan,
kewangan atau khidmat secretarial, yang
disediakan kepada syarikat luar pesisir di
(5) Aktiviti Pelaburan Luar Negeri Labuan adalah dikecualikan daripada cukai
pendapatan sehingga 65% daripada
(a) Pengecualian cukai ke atas pendapatan;
pendapatan berkanun, berkuatkuasa mulai
(b) Potongan sekali ke atas perbelanjaan tahun taksiran 1997 sehingga tahun
sebelum memulakan operasi untuk taksirann 2000. Perintah Cukai Pendaptan
pelaburan luar negeri yang diluluskan (Pengecualian)(No.2)1997.

(ii) Pendapatan larasan dari aktiviti berkaitan


(6) Labuan IOFC
dengan penyediaan infrastruktur di Labuan
(i) Syarikat luar pesisir di Labuan yang adalah dikecualikan cukai cukai ke atas
menjalankan perniagaan luar pesisir boleh 50% daripada pendapatan.

180
E. Insentif Bukan Cukai (ii) produser barang-barang
pertanian
Beberapa insentif bukan cukai juga telah
(iii) syarikat-syarikat perdagangan
disediakan untuk menggalakkan sektor wasta
mengambil peluang-peluang pelaburan yang mana
(b) Pengeksport tidak langsung
boleh membantu pembangunan ekonomi Malaysia.
(pembekal bahan mentah tempatan)
Insentif-insentif ini termasuklah:
Kriteria barang yang layak
1. Kemudahan Pembiayaan Semula Kredit
(a) Barang yang tidak disenaraikan dalam
Eksport (ECR);
Senarai Negatif Skim ECR (Lampiran
2. Skim Insurans dan Jaminan Kredit Eksport; 2 dalam Garispanduan ECR);
dan
(b) Barangan yang memenuhi kriteria
3. Tabung Bantuan Teknikal Perindustrian minimum nilai ditambah sebanyak
(ITAF). 20% dan kandungan bahan tempatan
sebanyak 30%; atau
(c) Barangan yang disenaraikan dalam
E1. Kemudahan Pembiayaan Semula Kredit Senarai Lampiran 3 dalam
Eksport (ECR) Garispanduan ECR.

Kemudahan Pembiayaan Semula Kredit Eksport


(ECR) adalah skim pembiayaan jangka pendek E2. Skim Insurans dan Jaminan Kredit Eksport
yang diperolehi dari Export Import Bank of Malaysia
Berhad (Exim Bank) untuk pengeksport langsung Malaysia Export Credit Insurance Berhad
dan tidak langsung melalui bank-bank ECR yang (MECIB) yang ditubuhkan pada tahun 1977, adalah
terdiri daripada bank-bank perdagangan. sebuah anak syarikat Bank Industri & Teknologi
Malaysia Berhad, sebuah institusi kewangan yang
Objektif Skim ECR: dimiliki 100% oleh Kerajaan.
(i) Untuk menggalakkan eksport barang-
barang perkilangan yang layak, barang- Objektif MECIB ialah untuk membantu
barang pertanian dan komoditi utama mengembangkan eksport serta pelaburan Malaysia.
yang terpilih; Ia menyediakan pelbagai jenis kemudahan insurans
kredit dan pelaburan serta jaminan kewangan untuk
(ii) Untuk kemudahan kredit jangka pendek firma perdagangan, pengeksport dan juga bank
dengan kadar faedah yang kompetitif; bagi melindungi mereka daripada menanggung
(iii) untuk memajukan hubungan kait diantara kerugian akibat daripada kegagalan menerima
pengeksport langsung dan tidak langsung bayaran atau kegagalan pembeli memenuhi syarat
di dalam industri eksport. kontrak; di sebabkan oleh pelbagai risiko
perdagangan dan bukan perdagangan (ekonomi/
Dua jenis kemudahan yang sedia ada politik) yang terdapat di dalam aktiviti perdagangan
kepada para pengeksport di bawah skim antarabangsa seperti berikut:-
ECR:
(i) Kemudahan Pra-Hantaran; dan A. Risiko-risiko yang dilindungi
(ii) Kemudahan Selepas Hantaran. (i) Risiko-risiko Perdagangan
Kriteria kalayakan di bawah skim ECR (a) Pembeli muflis;
(b) Kegagalan pembeli untuk membuat
Pengeksport yang layak
pembayaran; dan
(a) Pengeksport langsung:
(c) Keengganan atau kegagalan pembeli
(i) pengilang-pengilang untuk menerima barangan.

181
Ringkasan mengenai dua jenis kemudahan-kemudahan ECR

Kemudahan Pra-Hantaran Kemudahan Selepas Hantaran

Tujuan Pembiayaan modal kerja kepada pengilang-pengilang Pembiayaan untuk tempoh


dan pengeluar barangan pertanian untuk pengeluaran selepas hantaran bagi barangan
barangan eksport atau pembiayaan kepada syarikat- yang dieksport secara kredit
syarikat perdagangan untuk pembelian barangan bagi tempoh minimum selama
separuh siap atau barangan siap tempatan daripada 30 hari.
pembekal tempatan untuk dieksport.

Kaedah Pembiayaan Pesanan Eksport Sijil Prestasi (SP) Diskaun Bill

Pengguna (a) Pengeksport Langsung Pengeksport Langsung Pengeksport yang


– Pengeksprt baru yang mengeksport mengeksport barangan
yang beroperasi sekurang-kurangnya RM 1 layak secara kredit bagi
kurang daripada juta barangan yang layak tempoh minimum selama
12 bulan; atau dalam tempoh tahun 30 hari.
– Pengeksport kewangan yang lalu dan
bermusim; atau 12 bulan terdahulu.
– Nilai eksport
maksimum barangan Nota:
yang layak dalam Jika jumlah eksport untuk
tempoh tahun barangan layak adalah
kewangan yang lalu di antara RM1 juta ke
dan 12 bulan RM3 juta, pengeksport
terkemudian kurang langsung boleh memilih
daripada RM1 juta; untuk menggunakan
dan kaedah pembiayaan
berasaskan pesanan
(b) Pengeksport tidak eksport atau sijil prestasi.
Langsung.

Margin Pembiayaan Maksimum 80% daripada Amaun yang dibenarkan Maksimum 100% daripada
nilai kontrak pesanan di atas SP nilai eksport
eksport

Tempoh Pembiayaan Maksimum 4 bulan Maksimum 4 bulan Tempoh minimum 7 hari


Tempoh maksimum 6 bulan

Kadar Faedah Pada kadar pinjaman ECR Pada kadar pinjaman ECR Pada kadar pinjaman ECR

Had Maksimum had sebanyak Jumlah kelayakan maksimum Maksimum had sebanyak
RM50 juta pada satu-satu diagihkan kepada tiga RM50 juta pada satu-satu
masa. tempoh pembiayaan di mana masa.
setiap tempoh itu adalah
selama 4 bulan, tertakluk
kepada had maksimum
pinjaman sebanyak RM50
juta bagi setiap tempoh.

Pengeksport-pengeksport Pengeksport-pengeksport Pengeksport-pengeksport


boleh memohon untuk boleh memohon untuk boleh memohon untuk
menggunakan pembiayaan menggunakan pembiayaan menggunakan pembiayaan
melebihi RM 50 juta melebihi RM50 juta melebihi RM50 juta
tertakluk cadangan oleh tertakluk cadangan oleh tertakluk cadangan oleh
bank-bank perdagangan. bank-bank perdagangan. bank-bank perdagangan

182
Pembayaran Pengeksport Langsung: Dari: Pada atau sebelum tarikh
– pendapatan eksport; matang pinjaman atau
Pada atau sebelum tarikh dan/atau – sebaik sahaja pendapatan
matang pinjaman dari eksport diterima daripada
– pendapatan eksport; – pendaptan selapas pembeli asing, yang
atau hantaran yang diterima mana lebih awal.
– pendapatan selepas
hantaran yang diterima. atau
– pada tarikh matang
Pengeksport Tidak pinjaman, yang mana
Langsung: lebih awal
– Pendapatan dari bank
pembeli; atau
– Pada tarikh matang
pinjaman, yang mana
lebih awal.

Nota: Maklumat lanjut mengenai skim ECR ini boleh didapati daripada Exim Bank atas tajuk ‘Garispanduan Kemudahan
Pembiayaan Semula Kredit Eksport’.

(ii) Risiko-risiko Politik (di bawah Skim adalah sehingga 95% daripada jumlah
Insurans dan Jaminan Kredit Eksport) nilai kerugian yang dialami.
(a) Sebarang sekatan atau kelewatan (ii) Polisi Komprehensif (Kontrak)
pemindahan bayaran ke Malaysia;
Polisi insurans ini memberi
(b) Peperangan, revolusi dan pelbagai perlindungan kepada pengeksport
bentuk kekacauan termasuk dari kerugian disebabkan tidak
peperangan antara negara pembeli menerima bayaran akibat dari
dan Malaysia; kegagalan pembeli membayar atau
memenuhi syarat kontrak sebelum
(c) Sekatan import;
atau selepas penghantaran dibuat.
(d) Pembatalan lesen import; Perlindungan ini bermula dari tarikh
kontrak ditandatangani. Peratusan
(e) Kegagalan Kerajaan negara asing perlindungan adalah sehingga 95%
sebagai pembeli dalam membuat dari nilai kerugian yang dialami.
pembayaran atau memenuhi jaminan Polisi ini sesuai untuk eksport
yang di buat. barangan yang dibuat secara kontrak
khas untuk pembeli tertentu di luar
negara.
B. Kemudahan yang ditawarkan
(iii) Polisi Komprehensif (Perkhid-
(a) Kemudahan Jangka Pendek matan)
Polisi insurans ini memberi
(i) Polisi Komprehensif (Peng- perlindungan dari kerugian tidak
hantaran) menerima pembayaran keatas
Polisi insurans ini memberi perkhidmatan yang di eksport seperti
perlindungan dari kerugian akibat khidmat teknikal, bantuan
kegagalan menerima bayaran professional, membaiki dan
berpunca dari risiko perdagangan membaikpulih kapal atau bayaran
atau risiko politik keatas barangan perjanjian royalty dan sebagainya di
mana tempoh kredit yang diberikan
atau komoditi yang telah dieksport
tidak melebihi 180 hari. Perlindungan
secara bayaran kredit bagi tempoh
ini bermula dari tarikh inbois
tidak melebihi 180 hari. Perlindungan
dikeluarkan. Peratusan perlindungan
ini bermula dari tarikh penghantaran adalah sehingga 95% daripada nilai
dibuat. Peratusan perlindungan kerugian yang dialami.

183
(iv) Polisi Surat Kredit Bank (Bank (ii) Jaminan Kredit Pembekal
Letter of Credit Policy)
Jaminan ini diberi kepada institusi
Polisi Surat Kredit Bank dikeluarkan kewangan yang memberi pinjaman
kepada bank-bank komersial kredit kepada pembekal/pengeksport
Malaysia yang membiayai pinjaman barangan dan/atau perkhidmatan
selepas penghantaran kepada Malaysia atau kontraktor Malaysia
pengeksport di mana terma yang mengendalikan projek serah
pembayaran adalah melalui surat kunci (turnkey project) di luar negara.
kredit. Tanpa kemudahan pinjaman,
pengeksport atau kontraktor Malaysia
Dengan adanya polisi ini, kemusykilan tidak mungkin dapat menjalankan
yang dihadapi oleh bank-bank projek.
komersial Malaysia mengenai taraf
kredit bank-bank yang mengeluarkan Untuk mengurangkan pendedahan
terhadap risiko politik di luar negara,
surat kredit dan keadaan ekonomi
pengeksport atau kontraktor projek
dan politik di negara pembeli dapat
serah kunci di Malaysia boleh
diatasi. mendapatkan insurans perlindungan
risiko tersebut dari MECIB di bawah
Polisi ini memberi insurans kepada Polisi Spesifik.
bank-bank komersial Malaysia
yangmendiskaunkan surat kredit; Peratusan perlindungan bagi
sehingga 95% daripada nilai surat pinjaman kredit pembekal adalah
kredit disebabkan oleh kegagalan bergantung kepada asas sesuatu kes
bank pengeluar surat kredit membuat (case-by -case basis), tetapi secara
pembayaran.Polisi ini membantu umumnya ia memberi perlindungan
komprehensif sebanyak 100%.
meningkatkan eksport ke pasaran
Pinjaman kredit ini memberi
bukan tradisi dan ekonomi Dunia
pembiayaan sehingga 85% dari nilai
Ketiga, melalui bank-bank komersial kontrak sesuatu projek atau urus
Malaysia yang membiayai eksport ke niaga eksport. Sekiranya kontrak
pasaran tersebut. tersebut mengandungi barangan
selain dari barangan dan/atau
(b) Kemudahan Jangka Pertengahan dan perkhidmatan Malaysia, nilai
Jangka Panjang kandungan dan nilai tambahan bagi
barangan Malaysia (value added)
(i) Polisi Spesifik (Khusus) sebanyak 30% adalah perlu.
Polisi insurans ini memberi
(iii) Jaminan Kredit Pembeli
perlindungan ke atas eksport
barangan modal atau separa modal Jaminan ini diberi kepada institusi
dan/atau perkhidmatan yang kewangan yang memberi pinjaman
melibatkan tempoh perkilangan dan/ kredit kepada pembeli luar negara
atau pembayaran kredit yang panjang samada kerajaan, pembeli sektor
dan melibatkan nilai kontrak yang awam ataupun swasta bagi
besar. Polisi insurans ini di buat khas pembiayaan pembelian barangan
untuk memenuhi keperluan dan ciri Malaysia dan/atau perkhidmatan dan
khusus untuk sesebuah projek yang permodalan atau projek serah kunci
(turnkey project) di mana pembayaran
mana tempoh kredit melebihi dua
diberi terus kepada pembekal.
tahun. Polisi ini dikeluarkan sekali
untuk sesuatu projek yang tertentu Tanpa kemudahan pinjaman, pembeli
sahaja. Peratusan perlindungan luar negara tidak akan dapat membeli
adalah sehingga 95% dari jumlah barangan dan perkhidmatan dari
kerugian yang dialami. Malaysia.

184
Peratusan perlindungan adalah tidak langsung dan kerosakan aset-
bergantung kepada asas sesuatu kes aset ketara (tangible assets) akibat
(case-by-case), tetapi secara gangguan ketenteraman awam dan
umumnya pinjaman kredit pembeli peperangan.
ini memberi perlindungan
komprehensif sebanyak 100%. Di mana sesuatu konsesi diberikan
kepada pelabur oleh kerajaan tuan
Pinjaman kredit ini memberi
rumah, perlindungan tambahan
pembiayaan sehingga 85% dari nilai
berkenaan pembatalan kontrak oleh
kontrak sesuatu projek atau urus
kerajaan tuan rumah boleh
niaga eksport. Sekiranya kontrak
dipertimbangkan bergantung kepada
tersebut mengandungi barangan sesuatu kes.
selain dari barangan dan/atau
perkhidmatan Malaysia, nilai Perlindungan sebanyak 90%
kandungan dan nilai tambahan bagi diberikan kepada pelaburan yang
barangan Malaysia (value added) mengalami kerugian-kerugian seperti
sebanyak 30% adalah perlu. yang tersebut di atas.

(iv) Jaminan Pembiayaan Projek (vi) Polisi Jaminan Bon


(Project Finance Guarantee)
MECIB boleh mengeluarkan bon atau
Jaminan ini diberi kepada institusi memberi jaminan kepada bank-bank
kewangan yang memberi pinjaman perdagangan sebagai galakan
kepada syarikat Malaysia yang penerbitan bon bagi pihak
mengendalikan projek penswastaan pengeksport Malaysia memenuhi
di luar negara seperti projek Bina- syarat-syarat dari pembeli luar negara
Urus-Pindah (Build-Operate-Transfer) bagi barangan dan/atau perkhidmatan
atau Bina-Milik-Urus-Pindah (Build- dari Malaysia.
Owned-Operate-Transfer) yang
berasaskan pembiayaan berbantuan Jenis-jenis perlindungan bon adalah
terhad (limited recourse financing) bon tender (tender bond), bon
di mana sumber pembayaran balik pembayaran pendahuluan (advance
adalah dari aliran tunai projek itu payment bond) dan bon prestasi
sendiri. (performance bond). Perlindungan
diberi adalah 100%.
Jaminan yang disediakan adalah
Polisi pemanggilan bon tanpa sebab
jaminan risiko perlindungan politik
munasabah (unfair calling of bond)
dan/atau risiko perdagangan.
juga disediakan untuk memberi
Peratusan perlindungan risiko
perlindungan kepada syarikat
perdagangan adalah bergantung Malaysia daripada pemanggilan bon
kepada sesuatu kes dan had maksima tanpa sebab munasabah oleh
adalah100%. Projek tersebut pembeli/majikan luar negara.
biasanya dibiayai melalui hutang dan Perlindungan yang biasa diberikan
ekuiti (mix injection of debt and equity) adalah sebanyak 95%.
dimana nisbah sebanyak 70:30 bagi
projek-projek infrastruktur adalah Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi
diperlukan. MECIB di pejabat yang berhampiran:
(v) Insurans Pelaburan Luar Negara Kuala Lumpur

Insurans ini adalah untuk melindungi Malaysia Export Credit Insurance Berhad
(32522-U)
pelaburan individu dan syarikat
Level 17, Bangunan Bank Industri,
Malaysia di negara asing dalam
Bandar Wawasan
bentuk ekuiti atau pinjaman komersial
No 1016, Jalan Sultan Ismail,
daripada mengalami kerugian akibat
P.O. Box 11048
dari risiko-risiko politik seperti sekatan 50734 Kuala Lumpur
atau hadangan pulangan keuntungan
(repatriation of profit), dividen, Tel : 03 - 2910677
pembayaran balik pinjaman, Fax : 03 - 2910353
rampasan oleh kerajaan tuan rumah E-mail : mecib@mecib.po.my
(host country) secara langsung atau Website : www.mecib.com

185
Penang IKS yang beroperasi dalam sektor perkilangan
Malaysia Export Credit Insurance Berhad atau perkhidmatan yang berkaitan secara langsung
(32522-U) dengan sektor perkilangan adalah layak untuk
2nd Floor, 53 Jalan Selat, Taman Selat memohon bantuan ini dengan memenuhi syarat-
P.O. Box 157, syarat berikut:
12000 Butterworth,
(i) Syarikat diperbadankan di bawah Akta
Penang
Syarikat 1965;
Tel : 604 – 3321862
Fax : 604 – 3322172 (ii) Nilai jualan tahunan yang tidak melebihi
E-mail : ron@mecib.po.my RM25 juta dan mempunyai pekerja
sepenuh masa tidak melebihi 150 orang;
Johor (iii) Sekurang-kurangnya 70% ekuiti dimiliki
Malaysia Export Credit Insurance Berhad oleh Rakyat Malaysia yang mana
(32522-U) tidak lebih daripada 25% dimiliki oleh
2nd Floor, No 95, Jalan Damai Syarikat besar.
Taman Setia, Off Jalan Stulang Darat
80300 Johor Bahru, Keutamaan akan diberi kepada IKS seperti
Johor Darul Takzim berikut:-
Tel : 607 – 2231191 (i) Syarikat pengeluar atau syarikat yang
Fax : 607 – 2240370 bercadang untuk mengeluar atau
E-mail : ros@mecib.po.my bercadang membuat barang atau terlibat
dalam kegiatan dan perkhidmatan yang
berkaitan dengan pengilangan yang
E3. Tabung Bantuan Teknikal Perindustrian
digalakkan di bawah Akta Penggalakan
(ITAF)
Pelaburan (PIA) 1986;
Tabung Bantuan Teknikal Perindustrian (ITAF) (ii) Syarikat-syarikat yang dilantik dibawah
telah diwujudkan oleh Kerajaan dengan peruntukan Program Rantaian Industri (ILP) Bantuan
sebanyak RM50 juta, bertujuan untuk menyediakan
di bawah Tabung ini diberikan dalam
geran kepada industri kecil dan sederhana (IKS).
bentuk geran bersamaan (matching grant)
Memandangkan peruntukan asal hampir kehabisan,
di mana sebanyak 50% daripada kos
tambahan dana sebanyak RM70 juta telah
diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia projek dibiayai oleh Kerajaan dan bakinya
Ketujuh bagi kegunaan skim berikut: sebanyak 50% ditanggung oleh syarikat
pemohon, tertakluk kepada had
(i) Skim Perancangan dan Pembangunan maksimum yang ditetapkan bagi setiap
Perniagaan (ITAF 1) skim.
(geran maksimun RM 40,000 setiap
syarikat); Borang permohonan dan keterangan lanjut
mengenai ITAF boleh diperolehi daripada:
(ii) Skim Peningkatan Pembangunan Produk
dan Proses (ITAF 2)
Urusetia ITAF,
(geran maksimun RM 250,000 setiap Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan
syarikat); Sederhana Malaysia,
(iii) Skim Peningkatan Kualiti dan Produktiviti 701D, Level 7, Tower D,
dan Persijilan Uptown 5, Jalan SS 21/39,
Damansara Uptown,
(geran maksimun RM 250,000 setiap
47400 Petaling Jaya,
syarikat); dan
Selangor Darul Ehsan
(iv) Skim Pembangunan Pasaran
(geran maksimun RM 40,000 setiap No. Telefon : 03-925-8585
syarikat). No. Faks : 03-925-9119

186
I I. AKTA PENYELARASAN baki akaun premium saham (tidak termasuk
PERINDUSTRIAN 1975 sebarang jumlah yang dikreditkan semasa
penerbitan saham bonus pada premium
Objektif Akta Penyelarasan Perindustrian (ICA) daripada modal simpanan melalui penilaian
1975 ialah untuk mempastikan pembangunan dan semula harta) dan baki akaun untung rugi.
perkembangan sektor perkilangan yang teratur.
(d) “Pekerja Digaji Sepenuh Masa” bermaksud
ICA menetapkan bahawa seseorang yang terlibat
semua pekerja yang biasanya bekerja
dalam sebarang aktiviti perkilangan perlu
dengan syarikat sekurang-kurangnya 6 jam
mendapatkan lesen daripada Pegawai Pelesen
sehari dan sekurang-kurangnya 20 hari
untuk menjalankan aktiviti berkenaan. Hanya
sebulan untuk tempoh 12 bulan sepanjang
syarikat-syarikat perkilangan dengan dana
tahun dan menerima gaji. Ini termasuk
pemegang-pemegang saham sekurang-kurangnya
pekerja seperti dalam bidang jualan
RM2.5 juta atau menggaji sekurang-kurangnya
kembara, kejuruteraan, penyelenggaraan
75 orang pekerja sepenuh masa sahaja perlu
dan pembaikpulih atau mereka yang
memohon lesen di bawah ICA.
dibayar oleh dan di bawah pengawasan
syarikat. Pekerja sepenuh masa meliputi
Semua permohonan untuk mendapatkan lesen
pengarah-pengarah perniagaan yang
pengilang hendaklah menggunakan borang tertentu
diperbadankan kecuali mereka yang hanya
dan dialamatkan kepada Ketua Pengarah,
dibayar elaun menghadiri mesyuarat
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia
lembaga pengarah. Ahli-ahli keluarga yang
(MIDA), Kuala Lumpur, Malaysia. MIDA merupakan
bekerja dan menerima gaji tetap atau elaun
agensi Kerajaan utama untuk menggalak dan
dan menyumbang kepada Kumpulan Wang
menyelaras pembangunan industri di Malaysia.
Simpanan Pekerja (KWSP) atau tabung-
Definisi yang berkaitan dalam ICA ialah seperti
tabung “superannuation” yang lain juga
berikut:
termasuk dalam definisi ini.
(a) “Pegawai Pelesen” ialah Ketua Setiausaha,
Kementerian Perdagangan Antarabangsa 1. Garis Panduan Untuk Kelulusan Projek-
dan Industri (MITI). Projek Perkilangan
(b) “Aktiviti Perkilangan” bermaksud membuat,
mengubah, mengadun, menghias, Kekukuhan pertumbuhan industri Malaysia
memperkemas atau dengan cara lain dalam abad sebelumnya telah menyebabkan
mengawit atau menyesuaikan apa-apa permintaan yang tinggi ke atas buruh dalam sektor
barang atau bahan dengan tujuan untuk perkilangan. Keadaan kekangan dalam pasaran
mengguna, menjual, mengangkut, buruh telah dirasai sejak beberapa tahun yang
menyerah atau melupus dan termasuklah lalu.
pemasangan bahagian-bahagian dan
pembaikan kapal tetapi tidak termasuk Memandangkan demikian, Kerajaan telah
sebarang aktiviti yang biasanya dikaitkan menyediakan satu garis panduan untuk
dengan perdagangan jual runcit atau jual pertimbangan projek perkilangan berdasarkan
borong. kepada Nisbah Modal Pelaburan bagi setiap
Pekerja (C/E). Berkuatkuasa 26 Ogos 1995, projek-
(c) “Dana Pemegang-pemegang Saham” projek dengan nisbah C/E kurang daripada
bermaksud jumlah aggregat modal dibayar RM55,000 akan ditakrifkan sebagai berintensif
syarikat (dari segi saham keutamaan dan buruh dan tidak akan dipertimbangkan untuk lesen
saham biasa dan tidak termasuk sebarang pengilang atau insentif cukai oleh MITI.
jumlah dalam bentuk saham bonus yang
diterbitkan dari modal simpanan yang Walau bagaimanapun, projek-projek yang
diterbitkan dari penilaian semula harta memenuhi kriteria-kriteria berikut akan dikecualikan
tetap) modal simpanan (selain daripada daripada garis panduan di atas:
modal simpanan yang diterbitkan dari
(a) Sekiranya nilai tambah melebihi 30%.
penilaian semula harta tetap dan
peruntukan susutnilai, pembaruan atau (b) Sekiranya Indeks Pengurusan, Teknikal dan
penggantian dan penurunan nilai harta), Penyeliaan (MTS) melebihi 15%.

187
(c) Sekiranya projek tersebut ialah aktiviti-aktiviti warganegara Malaysia dan syarikat
atau keluaran-keluaran yang disenaraikan Malaysia telah mempunyai
sebagai aktiviti-aktiviti yang digalakkan dan keupayaan dan kepakaran. Aktiviti-
keluaran-keluaran berteknologi tinggi. aktiviti dan keluaran-keluaran ini ialah
pembungkusan kertas; pem-
(d) Sekiranya projek tersebut ditempatkan di bungkusan plastik (termasuk botol,
Koridor Pantai Timur Semenanjung filem, helaian kertas dan beg plastik);
Malaysia, Sabah dan Sarawak. komponen pengacuan suntikan
plastik, pengecapan logam, fabrikasi
2. Pembesaran Kapasiti Pengeluaran Dan logam dan elektro-penyaduran; dawai
Pelbagaian Keluaran-Keluaran penyambung; percetakan dan pusat
servis keluli. Untuk aktiviti-aktiviti dan
keluaran-keluaran ini, garis panduan
Syarikat wujud yang berlesen yang bercadang
ekuiti sedia ada diguna pakai.
untuk membesarkan kapasiti pengeluaran keluaran-
keluaran yang diluluskan atau mempelbagaikan (c) Dasar ekuiti ini akan digunapakai
keluaran (tambahan) dikehendaki mengemukakan kepada semua permohonan yang
permohonan kepada MIDA untuk pembesaran atau diterima daripada 31 Julai 1998
pelbagaian dengan menggunakan borang tertentu. sehingga 31 Disember 2000 termasuk
semua permohonan yang telah
diterima tetapi belum mendapat
III. GARIS PANDUAN MENGENAI keputusan.
PELABURAN ASING (d) Semua projek yang diluluskan di
bawah dasar ini tidak diperlukan untuk
1. Dasar ekuiti sektor perkilangan menstruktur semula ekuiti mereka
selepas tempoh tersebut. Syarat
Kerajaan Malaysia mengalu-alukan pelaburan eksport juga tidak dikenakan selepas
asing dalam sektor perkilangan. Dengan objektif tempoh ini.
meningkatkan penyertaan rakyat Malaysia dalam
aktiviti sektor perkilangan, adalah menjadi dasar (e) Kerajaan akan mengkaji semula dasar
kerajaan menggalakkan projek-projek dijalankan ekuiti baru ini selepas 31 Disember
secara usahasama antara pengusaha-pengusaha 2000.
rakyat Malaysia dengan rakyat asing.
1.2 Dasar Ekuiti Diguna Pakai Untuk Syarikat-
1.1 Dasar Ekuiti Untuk Pelaburan Baru, syarikat Wujud
Pembesaran dan Pelbagaian
(a) Syarikat-syarikat yang telah
Penyertaan ekuiti asing dalam projek-projek dilesenkan sebelum 31 Julai 1998
perkilangan telah dilandaskan kepada paras hendaklah mematuhi syarat ekuiti
eksport. Berkuatkuasa 31 Julai 1998, seperti yang dinyatakan dalam lesen.
Kerajaan Malaysia telah meliberalisasikan Walau bagaimanapun, bagi syarikat-
dasar ekuiti untuk sektor perkilangan dari syarikat yang melaksanakan projek
segi pelaburan baru, pembesaran atau pembesaran atau pelbagaian, dasar
pelbagaian seperti berikut: ekuiti seperti di perenggan 1.1 diguna
pakai untuk projek-projek tersebut.
(a) Pelabur-pelabur asing kini boleh
memiliki ekuiti sebanyak 100% tanpa Dasar ekuiti di perenggan 1.1 diguna pakai
mengira paras eksport. untuk syarikat-syarikat berikut:
(b) Kelonggaran ini diguna pakai untuk (b) Syarikat-syarikat dahulunya
semua permohonan yang diterima dikecualikan daripada Lesen
mulai 31 Julai 1998 sehingga 31 Pengilang tetapi dana pemegang-
Disember 2000 bagi menubuhkan pemegang sahamnya kini telah
projek-projek perkilangan melainkan mencapai RM2.5 juta atau
bagi aktiviti-aktiviti dan keluaran- mempunyai sekurang-kurangnya 75
keluaran tertentu di mana orang pekerja sepenuh masa; dan

188
(c) Syarikat-syarikat berlesen yang wujud 2.2 Perjanjian Jaminan Pelaburan (IGA)
yang dikecualikan daripada syarat Malaysia menandatangani Perjanjian-
ekuiti dan dikehendaki memaklumkan perjanjian Jaminan Pelaburan (IGA)
MITI setelah dana pemegang- sebagai usaha untuk meningkatkan lagi
pemegang sahamnya mencapai keyakinan para pelabur asing di
RM2.5 juta. Malaysia bahawa pelaburan mereka
adalah terjamin.
1.3 Kelonggaran Syarat Eksport untuk
Pengilang-pengilang Wujud IGA memperuntukkan perkara-perkara
berikut kepada pelabur-pelabur asing, iaitu:
Bagi meningkatkan paras rantaian industri
(a) Perlindungan daripada pemilik-
dan perolehan tempatan, Kerajaan telah
negaraan dan ekspropriasi.
melonggarkan syarat eksport yang dikenakan
ke atas syarikat-syarikat perkilangan (b) Pampasan yang segera dan
berkuatkuasa mulai 1 Januari 1998 kepada mencukupi apabila berlaku pemilikan
31 Disember 2000. Dengan kelonggaran ini, Negaraan dan ekspropriasi.
semua syarikat wujud yang dikenakan syarat
(c) Perpindahan keuntungan, modal dan
eksport kini boleh memohon kepada MIDA
bayaran-bayaran lain tanpa halangan.
kelulusan untuk menjual sehingga 50%
daripada pengeluarannya ke dalam pasaran (d) Penyelesaian pertikaian pelaburan
tempatan. di bawah Konvensyen mengenai
Penyelesaian Pertikaian Pelaburan
Keluaran-keluaran yang layak di mana Malaysia telah menjadi ahli
dipertimbangkan untuk peningkatan jualan sejak tahun 1966.
tempatan ialah seperti berikut:
Malaysia telah menandatangani
(a) Semua keluaran tanpa duti.
Perjanjian-perjanjian Jaminan Pelaburan
(b) Semua keluaran berduti import yang dengan negara-negara berikut
tidak terdapat di Malaysia atau (mengikut duluan): Amerika Syarikat,
bekalan tempatan tidak mencukupi. Jerman, Kanada, Belanda, Perancis,
Switzerland, Sweden, Belgo-
Kelonggaran sementara syarat eksport ini Luxembourg, United Kingdom, Sri
tidak akan memberi kesan kepada sruktur Lanka, Romania, Norway, Austria,
ekuiti dan insentif semasa bagi syarikat- Finland, Organisasi Negara-negara
syarikat wujud. Kelonggaran ini juga meliputi Islam (OIC), Kuwait, ASEAN, Itali, Korea
syarikat-syarikat baru yang diluluskan Selatan, Republik China, Emiriah Arab
sebelum 31 Julai 1998 setelah syarikat- Bersatu, Denmark, Vietnam, Papua New
syarikat ini memulakan operasi. Guinea, Republik Chile, Laos, Taiwan,
Hungary, Poland, Indonesia, Albania,
Zimbabwe, Turkmenistan, Namibia,
2. Perlindungan pelaburan asing
Kemboja, Argentina, Jordan,
Bangladesh, Croatia, Bosnia-
2.1 Hak Milik Ekuiti
Herzegovina, Sepanyol, Pakistan,
Syarikat yang telah diluluskan dengan Kyrgyz, Mongolia, India, Uruguay, Peru,
syarat penyertaan ekuiti tertentu tidak Kazakstan, Malawi, Czech, Guinea,
dikehendaki untuk menstruktur semula Ghana, Mesir, Botswana, Cuba,
ekuitinya pada bila-bila masa, sekiranya Uzbekistan, Macedonia, Korea Utara,
syarikat berkenaan terus mematuhi Yemen, Turki, Lebanon, Burkina Faso,
syarat-syarat asal kelulusan dan Republik Sudan, Republik
mengekalkan ciri-ciri asal projek Djibouti,Republik Ethiopia, Senegal,
tersebut. Negara Bahrain dan Algeria.

* Koridor Pantai Timur Semenanjung Malaysia meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang dan daerah Mersing di Johor

189
2.3 Konvensyen mengenai Penyelesaian Sejak 1 Oktober 1988, MIDA telah diberikan
Pertikaian Pelaburan peranan sebagai Pusat Penyelarasan Pelaburan.
Para pelabur hanya perlu berhubung dengan MIDA
Sejajar dengan dasar negara untuk untuk memperolehi kebanyakan kelulusan yang
menggalak dan melindung pelaburan diperlukan di peringkat Persekutuan. Langkah ini
asing, Kerajaan Malaysia telah adalah bertujuan untuk memperkemaskan lagi
meratifikasikan peruntukan-peruntukan prosedur-prosedur pentadbiran berhubung dengan
dalam Konvensyen mengenai pelaburan di peringkat Persekutuan.
Penyelesaian Pertikaian Pelaburan
Fungsi utama MIDA adalah:-
dalam tahun 1966, di bawah naungan
International Bank of Reconstruction (a) menggalakan pelaburan asing dan tempatan
dan Development (IBRD). Kemudahan- dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan
kemudahan untuk pendamaian yang berkaitan dengannya;
antarabangsa atau timbangtara (b) membuat perancangan bagi pembangunan
ditubuhkan oleh Konvensyen melalui perindustrian di Malaysia;
Pusat Antarabangsa untuk Penyelesaian
Pertikaian Pelaburan yang terletak di (c) mencadangkan kepada Menteri
pejabat utama IBRD di Washington. Perdagangan Antarabangsa dan Industri
mengenai polisi-polisi dan strategi-strategi
berkaitan penggalan dan pembangunan
2.4 Pusat Serantau untuk Timbangtara
perindustrian;
Pusat Serantau Kuala Lumpur untuk (d) menilai permohonan-permohonan
Timbangtara telah ditubuhkan dalam berhubung dengan penubuhan dan
tahun 1978 di bawah naungan pelaksanaan projek perkilangan dan projek-
Jawatankuasa Perundingan Undang- projek berkaitan;
Undang Asia-Afrika (AALCC) - sebuah
(e) membantu syarikat-syarikat di dalam
organisasi antara kerajaan dengan pelaksanaan dan operasi projek mereka,
kerjasama dan bantuan Kerajaan dan menghulurkan bantuan rundingan terus
Malaysia. dan bekerjasama dengan pihak berkuasa
yang berkaitan di peringkat persekutuan
Tugas pusat ini meliputi kawasan Asia dan negeri;
dan Pasifik. Ia ialah sebuah organisasi
tanpa untung dan telah ditubuhkan (f) memudahkan pertukaran maklumat dan
penyelarasan di antara institusi-institusi yang
dengan objektif untuk menyediakan satu
terlibat atau berkaitan dengan pembangunan
sistem untuk penyelesaian pertikaian
perindustrian.
bagi faedah semua pihak yang terlibat
dengan perdagangan dan pelaburan, Permohonan-permohonan yang dinilai meliputi
dengan dan antara kawasan. perkara-perkara yang berikut:-
(i) lesen pengilang;
IV. LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN (ii) insentif cukai bagi aktiviti perkilangan,
MALAYSIA (MIDA) pertanian, hotel dan pelancongan, R&D,
institusi latihan teknikal atau vokasional dan
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia pembangunan perisian;
(MIDA) merupakan pusat hubungan pertama bagi
(iii) jawatan asing;
pelabur yang bercadang untuk mendirikan projek
dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan (iv) pengecualian duti import keatas bahan
sokongan yang berkaitan dengannya di Malaysia. mentah dan alat komponen;
MIDA telah menubuhkan satu rangkaian global (v) pengecualian duti import dan cukai jualan
pejabat-pejabat seberanglaut yang meliputi ke atas mesin dan kelengkapan;
Amerika Utara, Europah dan Asia-Pasifik dan
(vi) perlindungan tarif;
rangkaian cawangan tempatan di beberapa negeri
bagi membantu pelabur-pelabur dari peringkat (vii) kelulusan perjanjian pemindahan teknologi;
awal projek hingga perlaksanaan dan operasi dan
projek-projek mereka. (viii) Skim Kerjasama Perindustrian Asean (AICO)

190
Dalam usaha untuk terus meningkatkan peranan sesuatu kelulusan, Perbadanan Kemajuan Ekonomi
MIDA dalam membantu pelabur-pelabur, wakil Negeri (PKEN) Kedah dan Perlis, dan Perbadanan
kanan daripada Kementerian dan Jabatan serta Kemajuan Pulau Pinang (PDC) akan mengadakan
perbadanan penting telah ditempatkan di ibu mesyuarat dengan agensi yang berkaitan untuk
pejabat MIDA di Kuala Lumpur bagi menasihat mempercepatkan kelulusan sesuatu permohonan
dan membantu pelabur-pelabur serta menyelaras tersebut.
permohonan-permohonan untuk mendapatkan
kelulusan dan lain-lain perkara di bawah Pusat-pusat pelaburan di peringkat negeri
bidangkuasa badan-badan berkenaan. Wakil-wakil diletakkan sama ada di PKEN seperti di negeri-
adalah dari:- negeri Johor, Kelantan, Melaka, Pahang, dan Perak
(a) Kementerian Kewangan; atau di Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
seperti di Negeri Sembilan, Selangor dan
(b) Kementerian Sumber Manusia; Terengganu. Di negeri Sabah, pusat ini ditempatkan
(c) Jabatan Imigresen; di bawah Jabatan Pembangunan Industri dan
Penyelidikan (DIRD). Bagi negeri Sarawak,
(d) Jabatan Kastam dan Eksais Diraja; Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk
(e) Jabatan Keselamatan Pekerjaan dan menempatkan pusat ini di bawah Kementerian
Kesihatan; Pembangunan Perindustrian (MID).

(f) Jabatan Alam Sekitar; Bagi membantu pusat pelaburan berfungsi


(g) Tenaga Nasional Berhad; dan secara berkesan, Jawatankuasa Khas telah
ditubuhkan. Jawatankuasa ini berperanan untuk
(h) Telekom Malaysia Berhad. menyelaras dan membuat keputusan mengenai
semua perkara yang berkaitan dengan pengeluaran
Pada 3 Mei 1999, Bahagian Khidmat Industri lesen, permit dan kelulusan, serta masalah-
telah di tubuhkan di MIDA dengan fungsi-fungsi masalah yang dihadapi oleh pelabur-pelabur di
berikut:- peringkat negeri. Semua permohonan dan aduan
(a) membantu syarikat-syarikat didalam yang diterima akan disalurkan oleh pusat ini (yang
pelaksanaan dan operasi projek-projek baru; juga bertindak sebagai urusetia kepada
Jawatankuasa Khas) kepada agensi yang berkaitan
(b) membantu syarikat-syarikat wujud didalam untuk pertimbangan. Walaupun pusat-pusat di
projek-projek pembesaran, pelbagaian dan peringkat negeri menjalankan fungsi yang berbeza,
pelaburan semula mereka; tetapi pada amnya fungsi tersebut adalah serupa
(c) menjalankan kajian-kajian berkala dan dan lebih bertumpu kepada mempercepatkan
merumuskan langkah-langkah bersesuaian kelulusan-kelulusan yang diperlukan bagi
supaya pelaksanaan dan operasi projek- membolehkan para pelabur melaksanakan projek
projek perindustrian berjalan lancar. mereka.

Bidang tugas pusat ini di peringkat negeri adalah


Pusat Pelaburan di Peringkat Negeri seperti berikut:

Di peringkat negeri, pusat pelaburan telah juga (i) untuk mewujudkan pusat penerangan
ditubuhkan untuk menyediakan perkhidmatan yang pelaburan bagi mengumpul, mengemaskini
cekap kepada para pelabur. Pada masa ini, dan menyediakan maklumat atau data yang
sembilan buah negeri telah menubuhkan pusat berkaitan kepada para pelabur;
seumpama ini. Negeri-negeri tersebut ialah Johor, (ii) untuk menerima, memproses dan
Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, menyampaikan keputusan mengenai
Perak, Sabah, Selangor dan Terengganu. Kerajaan permohonan untuk lesen, permit dan
Negeri Sarawak juga telah bersetuju pada dasarnya kelulusan yang diperlukan oleh para pelabur
untuk menubuhkan pusat pelaburan ini. Tiga buah di peringkat negeri untuk melaksanakan
negeri iaitu Kedah, Perlis dan Pulau Pinang masih
projek mereka;
beroperasi di bawah sistem yang ada, di mana
permohonan dihantar terus kepada agensi-agensi (iii) untuk mengawasi kemajuan projek bagi
berkaitan untuk kelulusan. Sekiranya timbul apa- membantu pelabur dalam melaksanakan
apa masalah atau kelewatan dalam mendapatkan projek mereka; dan

191
(iv) untuk menasihatkan Kerajaan Negeri dari (c) Mengenalpasti dan menyelesaikan
masa ke semasa mengenai semua perkara masalah-masalah yang dihadapi oleh
berhubung dengan kemajuan sektor industri syarikat-syarikat yang beroperasi
di peringkat negeri. dalam zon-zon perindustrian yang
sedia ada, dari
Dengan penubuhan pusat pelaburan di peringkat (d) Menetapkan industri-industri yang
negeri, prosedur pentadbiran melibatkan kelulusan, perlu diutamakan untuk dibangun di
permit dan keperluan lesen untuk pelaksanaan Negeri-negeri.
dan operasi projek di peringkat negeri telah
diseragamkan. Ia bukan sahaja memudahkan para (iii) Merancang dan mengawasi pembangunan
pelabur tetapi juga akan menjimatkan masa, tenaga “linkages” di kalangan sub-sektor industri
dan sumber dalam berurusan dengan Kerajaan- supaya wujud industri-industri sokongan
kerajaan Negeri, kerana mereka hanya perlu yang kritikal di peringkat negeri. Dengan
berhubung dengan pusat ini sahaja mengenai yang demikian pembangunan industri akan
hampir semua masalah di peringkat negeri. lebih menyeluruh dan hubungkait antara
Seterusnya, ini memperbaiki iklim pelaburan bukan Negeri dengan negeri yang lain, antara
industri-industri dan antara sub-sektor
sahaja di peringkat negeri tetapi negara pada
industri dengan industri, dapat diwujudkan.
keseluruhannya.
(iv) Menganjurkan penubuhan Pusat
Mengenai perhubungan di antara pihak Kerajaan Pembangunan Kemahiran (Skills
Persekutuan dan Kerajaan Negeri, telah Development Centres) diperingkat Negeri
diwujudkan Jawatankuasa-jawatankuasa melalui kerjasama Kerajaan dan sektor,
Penyelarasan Bersama Industri (JBI) di setiap supaya bekalan tenaga mahir kepada
negeri yang mempunyai bidang tugas seperti industri sentiasa mencukupi.
berikut:-
(v) Mengenalpasti prosidur-prosidur dan lain-
(i) Merancang arahala pembangunan industri lain kerenah birokrasi yang menjelaskan
di peringkat Negeri untuk menentukan ianya kelincinan pelaksanaan projek-projek dan
selaras dengan perancangan yand dibuat memperakukan tindakan-tindakan yang
sesuai untuk mengatasinya.
bagi seluruh negara. Sebaliknya pula
perancangan industri di peringkat Negeri (vi) Merancang program-program galakan
akan digunakan sebagai ‘input’ kepada eksport supaya keluaran-keluaran industri
perancangan di peringkat Persekutuan dapat meneroka pasaran antarabangsa.
supaya pembangunan industri Negara
menjadi rapi, jelas dan bersepadu. (vii) Pada amnya, menjadi pusat rujukan bagi
menerima maklumbalas sektor swasta
(ii) Mengenalpasti strategi-strategi penggalakan tentang masalah-masalah yang mereka
pelaburan dan industri supaya dapat hadapi.
diwujudkan hala penyebaran industri dengan
lebih efisyen dan ketara. Untuk maksud ini
Jawatankuasa akan memberi perhatian V. PEMINDAHAN TEKNOLOGI
kepada perkara-perkara berikut:-
Semua projek perkilangan yang dilesenkan oleh
(a) Mengenalpasti zon-zon perindustrian Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan
yang baru, serta menilai keperluan- Industri (MITI) hendaklah mendapat kelulusan
keperluan infrastruktur seperti jalan, secara bertulis dari MITI terlebih dahulu sebelum
bekalan air dan letrik, pengangkutanm mengadakan sebarang perjanjian dengan pihak
perhubungan, penyetoran dan asing.
pelupusan sisa-sisa industri dan
sebagainya;
Jenis-Jenis Perjanjian
(b) Menimbang kemungkinan
mewujudkan kawasan-kawasan Perjanjian pemindahan teknologi adalah meliputi
industri khusus, khasnya bagi sektor pemberian lesen ke atas hak-hak untuk
industri kecil dan sederhana; menggunakan proses-proses tertentu, formula atau

192
teknologi perkilangan (sama ada dipatenkan atau biasanya dibenarkan dalam keadaan di mana
tidak dipatenkan), pengetahuan dan kepakaran pengetahuan membuat (know-how) dapat dipindah
lain yang diperlukan untuk membina loji serta dan diserap sepenuhnya, dalam jangka masa
penyediaan berbagai bantuan teknik dan tertentu. Bentuk bayaran yang digalakkan ialah
perkhidmatan sokongan. bayaran royalti bertempoh yang berdasarkan jualan
bersih. Bayaran sekaligus pendahuluan yang
Di bawah perjanjian-perjanjian ini, perjanjian disertai dengan bayaran secara royalti bertempoh
tertentu boleh dilakukan dari segi: adalah tidak digalakkan oleh MITI. Sekiranya
terdapat permohonan untuk mengenakan bayaran
(i) Perjanjian Usaha Sama; sedemikian, ianya hanya dibenarkan bagi tujuan
(ii) Bantuan Teknik dan Perjanjian Pengetahuan mendapat balik perbelanjaan sebenar yang dibuat
(Know-how); oleh pihak pemberi lesen untuk perkhidmatan
permulaan yang diberikan kepada penerima lesen.
(iii) Perjanjian Pelesenan;
(iv) Perjanjian Paten dan Cap Dagangan; 3. Kaedah Bayaran
(v) Kontrak ‘Turn Key’; dan
(a) Royalti hendaklah dikaitkan dengan tahap
(vi) Perjanjian Pengurusan. teknologi serta unsur-unsur asas
pemindahan teknologi. Bergantung kepada
kelayakan setiap perjanjian, kadar royalti
Garis Panduan Pemindahan Teknologi
yang boleh dipertimbangkan ialah di antara
1% hingga 5% daripada jualan bersih. Jualan
Perjanjian pemindahan teknologi hendaklah
bersih didefinisikan sebagai jualan kasar
menyatakan dengan jelas perkara-perkara berikut:
tolak diskaun jualan atau pulangan, kos
(i) kandungan teknologi dan ciri-ciri asas pengangkutan (termasuk tambang kapal),
tentang teknologi atau proses berkenaan; insurans, duti, cukai dan lain-lain bayaran
termasuk di mana sesuai, kos bahan
(ii) ramalan pengeluaran; mentah, alat ganti, komponen-komponen
(iii) kualiti dan spesifikasi keluaran; dan yang diimport daripada pemegang lesen
asing berkenaan atau anak syarikatnya atau
(iv) butir-butir berkaitan dengan bantuan teknik, syarikat bersekutunya.
perkhidmatan dan cara mana ianya akan
dibekalkan. (b) Kerajaan telah mengliberalisasikan dasar
semasa pengawalan perjanjian-perjanjian
Pemindahan teknologi hendaklah meliputi pemindahan teknologi dengan
perkara-perkara berikut: membenarkan pemberian kelulusan
automatik berikut:

1. Peluang untuk Meningkatkan Tahap (i) Perjanjian-perjanjian pemindahan


Teknologi teknologi yang ditandatangani antara
syarikat pemilikan asing 100% di
Teknologi yang akan dibekalkan hendaklah Malaysia dengan sebarang pihak
meliputi: asing atau syarikat induk asing;

(i) perkembangan teknologi yang paling terkini (ii) Segala perjanjian bantuan teknikal,
pelesenan dan pengetahuan antara
yang diketahui oleh pihak pembekal; dan
syarikat milik rakyat Malaysia/ syarikat
(ii) peluang terhadap innovasi atau rekaan baru usahasama dengan rakyat Malaysia
dalam teknologi, termasuklah paten baru dengan sebarang pihak asing di mana
yang dipohon atau yang didaftarkan. bayaran royalti adalah seperti berikut:
(a) ‘Running’ royalti tidak melebihi
2. Bayaran untuk Memperolehi Teknologi 3% dari jualan bersih; atau
(b) Bayaran sekaligus tidak
Bayaran untuk teknologi boleh dibuat sama melebihi RM500,000; atau
ada secara bayaran sekaligus (fixed lump sum
fee) atau royalti bertempoh (running royalty) atau (b) Jumlah bayaran sekaligus dan
kombinasi bayaran sekaligus dan royalti bertempoh ‘running’ royalti tidak melebihi
bagi sesuatu tempoh tertentu. Bayaran sekaligus 3% jualan bersih.

193
(iii) Perjanjian tanda perdagangan dan dalam perjanjian tersebut dan syarikat tempatan
paten yang ditandatangani antara tersebut diberi kuasa untuk menggunakan semua
syarikat milik rakyat Malaysia/syarikat paten tersebut. Di mana tempoh berkuat kuasa
usahasama dengan rakyat Malaysia paten adalah melebihi tempoh perjanjian tersebut,
dengan sebarang pihak asing yang persetujuan hendaklah diadakan untuk
melibatkan bayaran royalti tidak membolehkan penggunaan paten tersebut selepas
melebihi 1% dari jualan bersih setiap berakhirnya tempoh perjanjian.
kategori.

( c) Amalan untuk mengasingkan bayaran- 7. Maklumat Sulit/Rahsia


bayaran perkhidmatan dalam perjanjian-
perjanjian yang berasingan adalah tidak Maklumat-maklumat boleh dianggap sulit atau
digalakkan. rahsia hanya sepanjang tempoh perjanjian sahaja.

(d) Bayaran pengetahuan (know-how) atau


royalti untuk dijadikan modal adalah tidak 8. Jaminan/Waranti
digalakkan.
Perjanjian hendaklah mentakrifkan jaminan
(guarantee) dari segi keupayaan pengeluaran,
4. Tempoh dan Pembaharuan mutu dan spesifikasi keluaran dan ciri-ciri lain
(a) Tempoh sesuatu paten yang berkaitan dalam proses pengeluaran.
dengan teknologi juga akan diambil Tempoh
perjanjian hendaklah mencukupi bagi 9. Cukai
menguasai sepenuhnya teknologi tersebut.

(b) Tempoh permulaan yang biasa diluluskan Cukai pegangan (withholding tax) sebanyak
ialah lima tahun dan sebarang perlanjutan 15% adalah dikenakan ke atas pembayaran yang
tempoh adalah tertakluk kepada kelulusan dibuat kepada pembekal teknologi asing dan cukai
bertulis terlebih dahulu dari MITI. ini hendaklah dibayar oleh penerima asing.
Pengecualian cukai pegangan mengikut Perjanjian
Cukai Dua Kali, di mana berkenaan, hendaklah
5. Latihan dibuat secara berasingan kepada Kementerian
Kewangan.
Peruntukan untuk latihan yang mencukupi kepada
kakitangan syarikat tempatan di loji pembekal
teknologi serta latihan dalaman di loji syarikat 10. Wilayah Jualan
tempatan hendaklah dinyatakan secara jelas. Bagi
latihan di loji pembekal teknologi, bilangan Syarikat tempatan hendaklah bebas untuk
kakitangan yang akan dilatih, bidang-bidang di menjual keluarannya (yang dikilangkan dengan
mana latihan akan diberikan dan tempohnya, serta menggunakan teknologi yang dilesenkan) di
peraturan-peraturan dan kemudahan-kemudahan seluruh Malaysia dan negara-negara lain melainkan
untuk latihan hendaklah juga dinyatakan. Kos di mana pembekal teknologi tersebut sedang
latihan akan ditanggung oleh pembekal teknologi mengilang atau memberi kuasa mutlak kepada
tetapi segala perbelanjaan berhubung dengan gaji, pihak lain atau di mana ia tidak mempunyai kuasa
keraian, elaun perjalanan dan sara hidup akan untuk membenarkan jualan berdasarkan
ditanggung oleh syarikat tempatan. teknologinya.

6. Paten dan Cap Dagangan 11. Undang-undang Mengawal dan Timbang


Tara
Paten dan cap dagangan mungkin termasuk
sebagai sebahagian daripada perjanjian Sebarang perjanjian pemindahan teknologi
pemindahan teknologi keseluruhannya. Dalam kes adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia
paten, adalah penting supaya paten yang terlibat dan perjalanan timbang tara bagi menyelesaikan
dengan proses “know-how” dinyatakan secara jelas pertikaian hendaklah dilakukan di Malaysia

194
mengikut sama ada Akta Timbang Tara Malaysia 2. Akta Cap Dagangan 1976
1952 (Pindaan 1972) atau peraturan-peraturan
“United Nations Commission on International Trade Pelindungan cap dagangan di Malaysia
Law (UNCITRAL)” dan yang dikendalikan oleh ditentukan oleh Akta Cap Dagangan 1976 dan
Pusat Serantau untuk Timbang Tara “Asia-Africa Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997 yang
Legal Consultative Committee (AALCC)” yang memperuntukkan perlindungan yang berkesan dan
berpejabat di Kuala Lumpur. mencukupi kepada cap dagangan yang berdaftar
di Malaysia.

Jangka masa perlindungan cap dagangan ialah


VI. PERLINDUNGAN HARTA BENDA 10 tahun dan ianya boleh diperbaharui tiap-tiap
INTELEK 10 tahun. Pemilik cap dagangan mempunyai hak
untuk menyerahhak dan melesenkan penggunaan
Harta intelek di Malaysia terdiri daripada paten, sesuatu cap dagangan.
cap dagangan, reka bentuk perindusterian dan
hakcipta. Malaysia memberi perlindungan harta Perlindungan cap dagangan tidak mempunyai
intelek yang mencukupi kepada pelabur tempatan had masa, dengan syarat ianya diperbaharui.
dan asing. Malaysia adalah ahli World Intellectual
Property Organization dan menjadi signatori
kepada dua konvensyen di bawah badan dunia 3. Akta Hakcipta 1987
tersebut iaitu Konvensyen Paris (untuk
perlindungan harta industri - paten, cap dagangan Perlindungan hakcipta di Malaysia ditentukan
dan reka bentuk perindustrian) dan Konvensyen oleh Akta Hakcipta 1987 yang berkuatkuasa pada
Berne (untuk perlindungan hakcipta). Malaysia 1 Disember 1987. Akta ini memperuntukkan
juga menjadi signatori kepada perjanjian TRIPS perlindungan kepada karya sastera, karya seni,
(Trade Related Aspects of Intellectual Property karya muzik, filem, rakaman bunyi, siaran dan
Rights), sebuah perjanjian di bawah naungan World edisi karya terbitan. Hakcipta amnya wujud
Trade Organisation. sepanjang hayat pencipta dan 50 tahun selepas
kematiannya. Jangka masa perlindungan bagi
filem, rakaman bunyi, siaran dan edisi karya ialah
1. Akta Paten 1983 50 tahun.
Perlindungan paten di Malaysia ditentukan oleh Akta ini memperuntukkan tindakan sivil dan
Akta Paten 1983 dan Peraturan-Peraturan Paten jenayah bagi pelanggan hak cipta. Satu ciri yang
1986. Sesuatu permohonan paten boleh dibuat istimewa di bawah Akta ini ialah terdapatnya
di Malaysia dan selepas pendaftaran perlindungan peruntukan pengutkuasaan yang memperuntukkan
akan diberikan kepada pemiliknya untuk kuasa untuk memasuki tempat yang disyaki
mengeksploit paten tersebut di negara ini. Sesuatu mempunyai salinan langgaran dan perlantikan
rekacipta boleh dipatenkan jika ianya baru sepasukan pegawai khusus untuk menguatkuasa
melibatkan langkah merekacipta dan boleh Akta berkenaan. Akta tersebut memberi
digunakan untuk perindustrian. Selain daripada perlindungan yang sama kepada karya tempatan
paten, sijil pembaharuan utiliti boleh juga diberikan dan karya asing.
untuk suatu pembaharuan atau rekacipta yang
kecil yang tidak menetapi ujian perekaciptaan Akta tersebut dipinda pada tahun 1997 untuk
seperti yang diperlukan untuk paten. memenuhi keperluan Koridor Raya Multimedia.
Jangka masa bagi perlindungan paten ialah
15 tahun dari tarikh pemberiannya, dengan syarat 4. Rekabentuk Perindustrian
ianya diperbaharui tiap-tiap tahun. Sijil
pembaharuan utiliti akan dilindungi selama 5 tahun Reka bentuk yang sekarang didaftarkan di United
dari tarikh pemberiannya dan boleh diperbaharui Kingdom adalah dilindungi di Malaysia berdasarkan
selama 5 tahun campur 5 tahun. Pemilik paten Akta Reka Bentuk United Kingdom 1949 untuk
mempunyai hak ekslusif untuk mengeksploit Semenanjung Malaysia, Ordinan Reka Bentuk
rekacipta yang dipatenkan, menyerahhak atau (Perlindungan) United Kingdom Jilid 152 untuk
melesenkan penggunaan sesuatu paten. Sabah dan Ordinan Rekabentuk (Perlindungan)

195
United Kingdom Jilid 59 untuk Sarawak. Walau kerajaan dan mengawasi aktiviti dan operasi
bagaimanapun, undang-undang ini akan diganti berkaitan dengan industri kewangan dan
oleh Akta Reka Bentuk Peridustrian 1996 yang pentadbiran luar pesisir di Labuan, dan
akan berkuatkuasa pada 1 September, 1999. bertanggung jawab dalam membentuk objektif
Bermula daripada tarikh tersebut, sesiapa yang nasional, polisi dan keutamaan bagi pentadbiran
ingin mendapat perlindungan reka bentuk dan pembangunan yang teratur di Labuan. Walau
perindustrian di Malaysia hendaklah memfailkan bagaimanapun, hal-hal mengenai percukaian masih
permohonan di negara ini. ditadbirkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Perundangan
VII. PUSAT KEWANGAN LUAR PESISIR
ANTARABANGSA (IOFC) Perundangan bagi mentadbir aktiviti-aktiviti
perniagaan dan pelaburan di IOFC Labuan ialah
Dalam usaha mempertingkatkan peranan
seperti berikut:
Malaysia sebagai sebuah pusat kewangan, Wilayah
Persekutuan Labuan telah dilancarkan sebagai (a) Akta Syarikat Luar Pesisir 1990;
Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa (IOFC)
pada 1 Oktober 1990. Labuan sebagai IOFC akan (b) Akta Syarikat Amanah Labuan 1990;
menjadi pelengkap kepada sistem kewangan yang (c) Akta Bank Luar Pesisir 1990;
berpusat di Kuala Lumpur. Antara perniagaan dan
aktuviti utama di Labuan IOFC adalah:- (d) Akta Insurans Luar Pesisir 1990;
(i) Perbankan luar pesisir termasuk bank (e) Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir
pelaburan; Labuan 1990;
(ii) Insurans luar pesisir dan urusniaga yang (f) Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan
berkaitan; Luar Pesisir Labuan 1996;
(iii) Perniagaan amanah; (g) Akta Amanah Luar Pesisir Labuan 1996;
(iv) Syarikat pemegang pelaburan;
(h) Akta Perkongsian Terhad Luar Pesisir
(v) Dana, unit amanah dan pengurusan dana; Labuan 1997; dan
(vi) Pemajakan; (i) Akta Perindustrian Sekuriti Luar Pesisir
(vii) Perkongsian dana; (Pindaan) 1998.

(viii) Syarikat pengurusan;


Perniagaan Dana Bersama/Pelaburan
(ix) Pembrokeran wang;
Perniagaan dana bersama/pelaburan adalah
(x) Pasaran wang, Perbendaharaan korporat;
aktiviti baru yang digalakkan di Labuan IOFC
dan
dan adalah di bawah kawalselia Akta Perindustrian
(xi) Pembiayaan secara Islam. Sekuriti Luar Pesisir Labuan 1998 (LOSIA). LOSIA
memperuntukkan rangka pengawalselian
penubuhan dan pengurusan dana luar pesisir,
Pentadbiran Labuan IOFC termasuk dana Islam dan perkhidmatan
pentadbiran dana. Akta tersebut juga
Perniagaan dan aktiviti Labuan IOFC ditadbirkan memperuntukkan penubuhan Bursa Kewangan
oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Antarabangsa Labuan (LIFE) yang boleh digunakan
Pesisir Labuan atau Labuan Offshore Financial untuk penyenaraian dana-dana dan lain-lain
services Authority (LOFSA), sebuah agensi instrumen luar pesisir. Oleh kerana peluang-
penyelaras tunggal yang ditubuhkan pada 15 peluang pelaburan dirantau Asia Tenggara adalah
Februari 1996. Tujuan LOFSA adalah untuk meluas, Labuan merupakan domisil yang menarik
bertindak sebagai sebuah agensi sehentian bagi bagi dana asing yang hendak melabur dirantau
menyelaras dan menyusun jentera pentadbiran ini.

196
Ciri-ciri utama LOSIA adalah seperti berikut:- dan tersedia untuk diperiksa oleh LOFSA,
pelabur-pelabur atau orang awam.
(i) Dua jenis dana boleh ditubuhkan di bawah
LOSIA iaitu dana persendirian dan dana (vi) Dana awam tidak boleh ditawarkan kepada
awam. Dana persendirian didefinasikan orang ramai melainkan prospektusnya
sebagai dana yang mempunyai tidak lebih dicetak dan difailkan dengan Lembaga.
daripada 100 orang pelabur di mana Keperluan ini adalah untuk memastikan
pelaburan pertama setiap pelabur tidak seseorang pelabur mempunyai maklumat
kurang daripada RM100,000 ataupun apa- yang cukup mengenai dana itu.
apa bilangan pelabur di mana pelaburan
kali pertama setiap pelabur melebihi (vii) Akta ini juga memperuntukkan seseorang
RM500,000. Dana awam pula adalah dana pelabur itu boleh membatalkan kontrak
yang menawarkan sahamnya untuk dibeli langganan atau menuntut ganti rugi
oleh orang awam. daripada pengusaha dana jika dana itu
tidak mematuhi peruntukan LOSIA. Ianya
(ii) Walaupun kedua-dua dana perlu juga adalah satu kesalahan di bawah
didaftarkan dengan LOFSA mengikut Akta LOSIA untuk mengeluarkan sebarang
tersebut, penubuhan dana persendirian prospektus yang tidak benar.
adalah lebih fleksibel. Keperluan yang
minimum di kenakan untuk penubuhan (viii) Dana awam yang menjalankan perniagaan
dana persendirian di Labuan. Umpamanya, di luar Labuan perlu memfailkan dengan
dana persendirian tidak perlu memohon LOFSA suatu perakuan pematuhan
kelulusan kepada LOFSA bagi kelulusan daripada pihak berkuasa yang
prospektus, pengurus dana dan pentadbir bertanggongjawab bagi penyelian dan
dana mereka. pengawasan perniagaannya di dalam
negara atau bidang kuasa yang diiktiraf
(iii) LOSIA hanya membenarkan seseorang itu. Sijil itu mesti menyatakan bahawa dana
yang berlesen atau berdaftar dengan itu menjalankan perniagaan yang sah di
LOFSA untuk mengurus atau mentadbir sisi undang-undang.
sesebuah dana yang didaftarkan di bawah
akta ini. Bagaimanapun, dalam keadaan (ix) LOSIA memperuntukkan penubuhan Bursa
tertentu LOFSA akan membenarkan Kewangan Antarabangsa Labuan atau
pengurus dana di luar Labuan dan berlesen Labuan International Financial Exchange
di negara yang diiktirafkan untuk mengurus (LIFE). Tujuan penubuhan LIFE adalah
atau mentadbir sebarang kumpulan wang untuk menyediakan kemudahan
yang di tubuhkan di Labuan. penyenaraian dana yang dilancarkan di
Labuan atau di luar negara.
(iv) Bank luar pesisir dan syarikat amanah
Labuan adalah dibenarkan untuk menjadi
Sistem Cukai
penjaga (custodian) untuk sebarang dana
yang dilancarkan di Labuan. LOSIA juga
Syarikat luar pesisir mesti diperbadankan atau
memperuntukkan bahawa hanya syarikat
didaftarkan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir
amanah Labuan boleh dilantik sebagai
1990 bagi menjalankan aktiviti perniagaan luar
pemegang amanah dana. Bagaimanapun,
pesisir dari atau di Labuan untuk menikmati kadar
LOSIA membenarkan pemegang amanah
cukai istimewa yang diperuntukkan di bawah Akta
atau penjaga (costodian) yang dibenarkan
Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan
di bawah undang-undang di negara yang
(LOBATA). LOBATA memperuntukkan pengenaan,
diiktiraf menjalankan fungsi yang sama di
penaksiran dan pemungutan cukai ke atas aktiviti
Labuan.
perniagaan luar pesisir yang dijalankan oleh
(v) Dana awam dikehendaki menyimpan syarikat luar pesisir dari atau di Labuan berkuat
rekod-rekod perakaunan yang sah dan kuasa dari tahun taksiran 1991. Syarikat luar pesisir
menyediakan penyata kewangan tahunan. juga termasuk syarikat amanah luar pesisir yang
Dokumen ini mesti disimpan di Labuan diwujudkan di Labuan.

197
(a) Syarikat Luar Pesisir Dividen daripada pendapatan aktiviti
perniagaan luar pesisir atau daripada
Sesebuah syarikat luar pesisir yang menjalankan pendapatan yang dikecualikan yang
aktiviti perdagangan luar pesisir (termasuk dibayar oleh syarikat luar pesisir adalah
perbankan, insurans, operasi petroleum, tidak tertakluk kepada cukai pendapatan
pengurusan, penyewaan dan pemajakan kapal), kepada penerimanya. Dividen seperti ini
bagi tempoh asas dalam satu tahun taksiran akan akan dibayar tanpa sebarang potongan
dikenakan cukai pada kadar 3% ke atas cukai.
keuntungan bersih atau pada kadar tetap sebanyak
RM20,000 mengikut pilihan syarikat bagi tahun (ii) Layanan Cukai ke Atas Pengagihan oleh
taksiran tersebut. Bayaran ini perlu dibuat kepada Syarikat Amanah Luar Pesisir
Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sesebuah syarikat
luar pesisir yang menjalankan aktiviti luar pesisir Pengagihan yang dibuat oleh syarikat
bukan perdagangan (yang termasuk aktiviti yang amanah luar pesisir adalah tidak tertakluk
berkaitan dengan pemegangan pelaburan dalam kepada cukai pendapatan ke atas
sekuriti, stok, saham, pinjaman, simpanan dan penerimanya.
hartanah tak alih oleh sesebuah syarikat luar
pesisir bagi pihaknya sendiri), bagi tempoh asas (iii) Layanan Cukai ke atas Royalti
dalam satu tahun taksiran tidak akan dikenakan
cukai pada tahun taksiran tersebut. Royalti yang dibayar oleh syarikat luar
pesisir kepada individu yang bukan
(b) Syarikat-syarikat Lain Selain Dari Syarikat pemastautin atau syarikat luar pesisir yang
Luar Pesisir/Individu Pemastautin dan lain adalah tidak tertakluk kepada cukai
Bukan Pemastautin pendapatan dan dengan itu dikecualikan
daripada cukai pegangan.
Syarikat-syarikat yang beroperasi di Labuan,
yang diperbadankan atau didaftarkan di bawah (iv) Layanan Cukai ke atas Faedah
Akta Syarikat 1965, tidak diiktiraf sebagai syarikat
Faedah yang dibayar oleh sesebuah
luar pesisir dan tidak boleh menikmati layanan
syarikat luar pesisir kepada individu bukan
cukai istimewa di bawah LOBATA. Syarikat-syarikat
pemastautin atau syarikat luar pesisir yang
ini terus tertakluk kepada Akta Cukai Pendapatan
lain adalah tidak tertakluk kepada cukai
1967. Insentif-insentif cukai di bawah LOBATA
pendapatan. Walau bagaimanapun, di
juga tidak boleh dinikmati oleh syarikat-syarikat
mana faedah itu dibayar kepada bank,
yang menjalankan aktiviti perindustrian dan/atau
syarikat kewangan atau perniagaan
perkilangan tetapi mereka boleh memohon insentif-
insurans yang dijalankan oleh individu
insentif di bawah Akta Penggalakan Pelaburan
1986. Individu-individu pemastautin dan bukan bukan pemastautin di Malaysia, faedah
pemastautin akan dicukai di bawah Akta Cukai tersebut dikenakan cukai pendapatan
Pendapatan 1967. sebagai sebahagian daripada pendapatan
perniagaan. Faedah yang dibayar oleh
(c) Layanan Cukai Istimewa Di bawah Akta syarikat luar pesisir kepada seseorang
Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Setem pemastautin, selain daripada individu yang
1949 menjalankan perbankan, syarikat
kewangan atau perniagaan insurans di
Layanan cukai istimewa yang ditawarkan Malaysia adalah tidak tertakluk kepada
ialah: cukai pendapatan.

(i) Layanan ke Atas Dividen (v) Layanan Cukai ke atas Bayaran Teknikal
atau Pengurusan
Dividen yang diterima oleh sesebuah
syarikat luar pesisir dan syarikat Bayaran teknikal atau pengurusan yang
pemastautin Malaysia dikecualikan dari dibayar oleh sesebuah syarikat luar pesisir
cukai pendapatan dan tiada pulangan balik kepada individu bukan pemastautin atau
atau larasan diberikan untuk tujuan syarikat luar pesisir lain tidak tertakluk
potongan cukai bagi dividen tersebut. kepada cukai pendapatan.

198
(vi) Pengecualian daripada Duti Setem Petroleum 1974 yang telah dipinda pada 14 Januari
1991, bertujuan memberi kuasa kepada
Semua surat cara yang dibuat berkaitan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal
dengan aktiviti perniagaan luar pesisir oleh Ehwal Pengguna dan Kementerian Perdagangan
syarikat luar pesisir adalah tidak tertakluk Antarabangsa dan Industri (MITI) bagi mengawal
kepada duti setem di bawah Akta Setem semua kegiatan di dalam sektor hiliran industri
1949. petroleum.
(vii) Pengurangan Cukai bagi Perkhidmatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan
Ikhtisas Hal Ehwal Pengguna diberi kuasa mengeluarkan
Pendapatan yang diperolehi daripada lesen untuk tujuan memasarkan dan mengedarkan
perkhidmatan ikhtisas yang layak yang petroleum dan keluaran petrokimia. MITI diberi
diberikan kepada syarikat luar pesisir di kuasa mengeluarkan lesen untuk tujuan
Labuan adalah dikecualikan daripada cukai pemprosesan dan penapisan petroleum serta
bagi satu jumlah bersamaan 65% daripada mengilang keluaran petrokimia.
pendapatan berkanun daripada sumber
tersebut. Galakan ini adalah bagi tahun Di samping itu, Akta (Cukai Pendapatan)
taksiran 1997 hingga tahun taksiran 2000. Petroleum 1967 telah dipinda pada tahun 1976
untuk menyelaraskan struktur cukai supaya sejajar
(viii) Pengurangan Cukai bagi Perniagaan dengan kontrak perkongsian pengeluaran yang
yang Berkaitan atau Penyewaan Aset telah ditandatangani di antara PETRONAS dengan
yang Layak beberapa syarikat minyak. Berkuatkuasa mulai
tahun taksiran 1998 cukai pendapatan syarikat
Pendapatan yang diperolehi di Labuan bagi industri petroleum telah dikurangkan daripada
daripada perniagaan yang berkaitan 40% kepada 38%, manakala duti eksport bagi
dengan aset yang layak atau penyewaan minyak mentah dan kondensat dikurangkan
aset yang layak adalah dikecualikan daripada 20% kepada 10% mulai 1 Januari 1998.
daripada cukai bagi satu jumlah bersamaan
50% ke atas pendapatan larasan daripada
sumber tersebut. Galakan ini berkuatkuasa IX. AKTA BEKALAN GAS 1993
bagi projek pembinaan yang layak yang
beroperasi sebelum 1 Oktober 1996. Akta Bekalan Gas 1993 telah diwartakan pada
4 Februari 1993 untuk menjaga kepentingan para
(ix) Pengecualian Cukai atas Penggajian pengguna gas yang dibekal melalui saluran paip
Pendapatan yang diperolehi oleh individu dan dari tangki simpanan atau selinder yang khusus
bukan warganegara daripada pekerjaannya digunakan, bagi retikulasi gas. Gas telah dibekalkan
dalam bidang pengurusan di syarikat luar kepada pusat komersial dan industri serta kawasan
pesisir di Labuan adalah dikecualikan kediaman.
daripada cukai pendapatan sehingga satu
jumlah bersamaan 50% daripada Akta Bekalan Gas 1993 dikuatkuasakan
pendapatan kasar tersebut. Galakan ini serentak dengan pewartaan Peraturan-Peraturan
adalah bagi tahun taksiran 1997 hingga Bekalan Gas 1997 pada 17 Julai 1997. Peraturan-
tahun taksiran 2000. Peraturan tersebut mengandungi prosidur bagi
pengeluaran lesen bekalan, instalasi paip gas,
pemeriksaan, ujian dan penyelengaraan instalasi
VIII. AKTA KEMAJUAN PETROLEUM gas serta pensijilan dan pendaftaran orang yang
1974 kompeten bagi melaksanakan kerja-kerja
berkenaan dengan cara yang menjamin
Akta Kemajuan Petroleum 1974 telah berkuat keselamatan awam. Kedua-dua Akta dan Peraturan
kuasa pada 1 Oktober 1974. Akta ini adalah adalah di bawah kawalselia Ketua Pengarah
bertujuan mengawal industri petroleum dan Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas.
petrokimia. Petroliam Nasional Berhad atau
PETRONAS diberi kuasa mengawal semua Dengan pewartaan Akta Bekalan Gas 1993,
kegiatan huluan sektor petroleum. Peraturan seksyen yang berkaitan dengan proses retikulasi

199
gas di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (f) untuk bertanggungjawab di dalam
telah dipinda untuk mengelakkan pertindihan di mengawasi dan menyelia aktiviti-aktiviti
antara kedua-dua Akta tersebut. Ini adalah untuk mana-mana bursa saham, rumah
memastikan bahawa segala aktiviti retikulasi gas penjelasan dan depositori pusat;
serta aktiviti transmisi dan bekalan yang berkaitan
akan dilaksanakan berpandukan kepada peraturan- (g) untuk mengambil segala langkah yang
peraturan Bekalan Gas 1997. munasabah untuk mengekalkan keyakinan
para pelabur di dalam pasaran sekuriti
dan niaga-hadapan dengan memastikan
penjagaan yang secukupnya bagi para
X. SURUHANJAYA SEKURITI pelabur;

Suruhanjaya Sekuriti (SC) telah ditubuhkan dan (h) untuk meningkatkan dan menggalakkan
mula beroperasi pada 1 Mac 1993 dengan kelakuan yang baik di kalangan anggota
berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. bursa saham, rumah-rumah penjelasan,
Dengan berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya pusat depositori dan semua orang yang
Sekuriti 1993, maka fungsi Jawatankuasa Terbitan berlesen;
Modal (CIC) yang ditubuhkan di bawah Akta (i) untuk membenteras amalan-amalan yang
Perindustrian Sekuriti 1983 dan Panel
menyalahi undang-undang, tidak amanah
Pengambilalihan dan Percantuman yang
dan yang tidak wajar dalam perniagaan
ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 kini telah
sekuriti dan perdagangan kontrak niaga-
dipertanggungjawab kepada SC.
hadapan dan memberi nasihat pelaburan
SC terdiri daripada sembilan anggota yang atau perkhidmatan-perkhidmatan lain
dilantik oleh Menteri Kewangan seperti berikut: berhubung dengan sekuriti atau kontrak
niaga-hadapan;
(a) seorang Pengerusi, iaitu Pengerusi
Eksekutif; (j) untuk memberi pertimbangan dan
membuat cadangan-cadangan
(b) Empat orang mewakili Kerajaan termasuk pembaharuan undang-undang yang
Timbalan Ketua Eksekutif;dan berhubung dengan sekuriti dan kontrak
(c) Empat orang anggota yang lain daripada niaga-hadapan;
sektor swasta.
(k) untuk menggalak dan meningkatkan
pembangunan pasaran sekuriti dan niaga-
Seorang anggota SC boleh memegang jawatan
hadapan di Malaysia termasuk
bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun dan adalah
layak untuk dilantik semula. penyelidikan dan latihan yang
berhubungkait;

Fungsi Suruhanjaya Sekuriti (l) Untuk menggalak dan meningkatkan


kawalseliaan sendiri oleh badan-badan
Fungsi SC seperti termaktub di dalam Akta pasaran dan profesional di dalam industri
Suruhanjaya Sekuriti 1993 adalah seperti berikut: sekuriti dan niaga-hadapan;
(a) untuk menasihati Menteri Kewangan dalam (m) untuk melesenkan dan mengawasi semua
semua hal berhubung dengan industri orang yang berlesen seperti yang
sekuriti dan niaga-hadapan; termaktub dalam apa-apa undang-undang
sekuriti; dan
(b) untuk mengawal selia semua hal
berhubung dengan sekuriti dan kontrak (n) untuk meningkatkan dan mengekalkan
niaga-hadapan; integriti semua orang yang berlesen di
(c) untuk memastikan bahawa peruntukan dalam industri sekuriti dan niaga-hadapan.
undang-undang sekuriti dipatuhi;
Seterusnya, SC adalah pengawal sedia tunggal
(d) untuk mengawal selia pengambilalihan dan
pasaran sekuriti hutang swasta dan pihak berkuasa
percantuman syarikat-syarikat;
yang mendaftarkan prospektus bagi semua sekuriti
(e) untuk mengawal selia semua hal selain saham dan debentur kelab rekreasi yang
berhubung dengan skim amanah saham; tidak disenarai.

200
Akta dan Garispanduan Yang Terpakai (o) Garis Panduan bagi Permohonan Lesen
Pengurus Dana di bawah Akta
SC bertanggungjawab untuk mentadbir dan Perindustrian Sekuriti 1983;
menguatkuasa Akta-Akta/Kod seperti berikut:
(p) Garis panduan bagi permohonan Lesen
(a) Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993; Pengurusan Dana bagi Pengurus Dana
Niaga-Hadapan, wakil Pengurus Dana
(b) Akta Industri Sekuriti 1983;
Niaga-Hadapan dan Pendaftaran
(c) Akta Perindustrian Niaga-Hadapan 1993; Pematuhan Pegawai di bawah Akta
dan Perindustrian Niaga-Hadapan 1993;
(d) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori (q) Garis panduan mengenai Keperluan
Pusat) 1991. Laporan bagi Pengurus Dana;
(r) Garis Panduan Terbitan Waran Panggilan;
Di antara garis panduan, kod dan peraturan
yang diterbitkan serta diurus oleh SC; (s) Garis Panduan Pinjam Meminjam Sekuriti
di Malaysia; dan
(a) Dasar dan garis panduan bagi Terbitan/
Tawaran Sekuriti; (t) Garis Panduan bagi Permohonan Lesen-
Lesen di bawah Akta Perindustrian Niaga
(b) Garis Panduan Tawaran Awam Sekuriti
Hadapan 1993;
Syarikat-Syarikat Projek Infrastruktur ;
(c) Garis Panduan Tawaran Awam Sekuriti
Dana Tertutup; Permohonan Untuk Cadangan Korporat
(d) Garis panduan Tawaran Awam Sekuriti
Setiap individu adalah dikehendaki untuk
Syarikat-Syarikat yang Beroperasi di
mendapatkan kelulusan SC, seperti yang termaktub
Negara Asing dengan Penyenaraian dan
di dalam Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, sebelum
Sebutharga di Bursa Saham Kuala Lumpur;
menjalankan cadangan-cadangan seperti berikut:
(e) Garis Panduan Prospektus;
(a) Menyedia, menawarkan untuk dilanggan
(f) Garis Panduan mengenai Tawaran Sekuriti atau dibeli, atau menerbitkan pelawaan
Hutang Swasta; untuk melanggan atau membeli sekuriti
di Malaysia.
(g) Garis Panduan Kandungan Prospektus
bagi Debentur; (b) Menyedia, menawarkan untuk dilanggan
(h) Peraturan-peraturan Suruhanjaya Sekuriti atau dibeli atau menerbitkan pelawaan
(Skim Pendaftaran Simpanan bagi untuk melanggan atau membeli di Luar
Debentur) 2000; Malaysia, sekuriti syarikat awam atau
menyenaraikan sekuriti tersebut di Bursa
(i) Garis Panduan mengenai Keperluan Saham di luar Malaysia.
Kandungan Minimum bagi Surat Ikatan
Amanah. (c) Mengeluarkan terbitan bonus sekuriti untuk
sesuatu syarikat awam selain daripada
(j) Kod Pengambilalihan dan Percantuman mempermodalkan keuntungan sebelum
Malaysia; diasingkan.
(k) Garis Panduan mengenai Penilaian Aset (d) Dengan cara terbitan sekuriti
untuk Dikemukakan kepada Suruhanjaya melaksanakan:
Sekuriti;
(i) suatu kompromi atau perkiraan bagi
(l) Garis Panduan bagi Tabung Unit penyatuan mana-mana dua
Amanah; perbadanan atau lebih atau bagi
(m) Garis Panduan Tabung Amanah Harta; penyusunan semula mana-mana
perbadanan;
(n) Garis Panduan mengenai Penubuhan
Syarikat-Syarikat Pengurusan Dana (ii) sebuah syer pekerja atau skim opsyen
Asing; pekerja; atau

201
(iii) suatu pemerolehan sekuriti atau (d) Jenis perniagaan yang dijalankan oleh
aset. perbadanan tersebut;

(e) Memohon bagi penyenaraian sesuatu (e) Rekod perniagaan tersebut, sifat kepakaran
perbadanan, atau bagi sebutharga sekuriti, dan risiko yang berkaitan dengannya;
di pasaran saham sesuatu bursa saham. (f) Tujuan pengumpulan dana;
(f) Membahagikan aset sesuatu syarikat awam
(g) Kesesuaian membenarkan cadangan
kepada anggota-anggotanya selain
tersebut atau membenarkan dagangan
daripada pembahagian wang tunai atau
pembahagian aset kepada anggota- sekuriti di pasaran saham sebuah bursa
anggota syarikat awam semasa saham atau di mana-mana pasaran saham
penggulungannya; atau di luar Malaysia;
(g) Memperolehi atau melupuskan aset (sama (h) Kepentingan awam; atau
ada dengan cara terbitan sekuriti atau tidak)
(i) Sama ada operasi pasaran, termasuk yang
yang mengakibatkan sesuatu perubahan
yang ketara dalam haluan perniagaan atau berkaitan dengan harga, mengadakan
dasar sesuatu syarikat awam yang mekanisma yang lengkap untuk menangani
disenaraikan. risiko dan merit cadangan tersebut.

Dalam memberi pertimbangan terhadap


cadangan-cadangan yang disebutkan di atas, SC Rangkakerja Pengawalseliaan untuk
boleh mengambil kira mana-mana perkara yang Pengumpulan Dana
berikut:
(a) Sama ada atau tidak akan terdapat Pindaaan ketara kepada rangkakerja
penzahiran yang secukupnya mengenai pengawalseliaan bagi pengumpulan dan telah
sesuatu maklumat yang semunasabahnya diperkenalkan yang berkuakuasa dari 1 Julai 2000
diperlukan dan semunasabahnya dijangka apabila Akta Suruhanjaya Sekuriti (Pindaaan) 2000
boleh didapati dalam prospektus tiu oleh telah dikuatkuasakan. Rasional kepada pindaan
pelabur dan penasihat profesional mereka tersebut adalah untuk membentuk satu rejim
bagi maksud membuat penilaian pengawalseliaan yang rasional dan cekap bagi
berdasarkan maklumat tentang: pengumpulan modal di Malaysia. Di bawah SCA,
(i) aset dan tanggungan, kedudukan Suruhanjaya Sekuriti adalah bertanggungjawab
kewangan, untung rugi dan prospek meluluskan dan mendaftarkan prospektus-
penerbit itu dan, dalam hal skim prospektus berkenaan dengan semua sekuriti
amanah saham atu pelaburan yang selain daripada saham dan debentur yang
ditetapkan, skim itu; diterbitkan oleh kelab-kelab rekreasi tidak
(ii) hak-hak yang diberikan oleh sekuriti; tersenarai, manakala pihak Pendaftar Syarikat
dan akan mengekalkan tanggungjawab berkenaan
dengan penyerahsimpanan propektus.
(iii) merit untuk melabur dalam sekuriti
itu dan takat risiko yang terlibat dalam
berbuat demikian. Peruntukkan undang-undang yang sedia ada
di dalam Akta Syarikat 1965 mengenai prospektus
(b) Sama ada pertanyaan (jika ada) tentang akan terpakai kepada mana-mana tawaran saham
perbadanan tersebut, pegawainya, atau debentur oleh kelab-kelab rekreasi tidak
pengunderait dan penasihatnya akan tersenarai dan berkenaan dengan “kepentingan”
memberi pengesahan tentang ketetapan yang dikawalselia di bawah Penggal 5 bahagian
dan kelengkapan maklumat yang IV Akta Syarikat 1965. Pendaftar Syarikat akan
dizahirkan; tereus mengawalselia semua tawaran awam
(c) Sama ada orang-orang yang memerlukan sekuriti dan debentur oleh kelab-kelab rekreasi
perlindungan melalui proses kelulusan dan tidak tersenarai dibawah Penggal 4 Bahagian IV
penzahiran menurut Bahagian IV Akta Akta Syarikat 1965 yang ditadbir oleh Pendaftar
Suruhanjaya Sekuriti 1993; Syarikat.

202
Suruhanjaya Sekuriti adalah badan kawalselia Pindaan yang dibuat kepada Garispanduan
tunggal bagi semua penerbitan bon korporat kecuali Terbitan pada April 1999 melibatkan penyemakan
bagi bon-bon yang diterbitkan oleh kelab-kelab semula kepada kehendak-kehendak penyenaraian
rekreasi tidak tersenarai. Pihak Suruhanjaya adalah pada kedua-kedua di Papan Kedua dan Papan
bertanggungjawab ke atas pengawalseliaan Utama BSKL dan pengambilalihan akas/
pemegang-pemegang amanah, surat ikatan penyenaraian pintu belakang. Penyemakan semula
amanah, tanggungjawab peminjam-peminjam dan kepada kehendak-kehandak tersebut adalah untuk
penjamin-penjamin berhubung dengan terbitan memperkukuhkan piawaian penyenaraian bagi
debentur, yang dianggap sebagai sebahagian yang memberikan lebih keselesaan kepada pelabur
penting kepada pengawalseliaan pasaran bon awam dalam peluang pelaburan mereka serta
korporat. menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan
pasaran modal Malaysia yang teratur.
Sesebuah syarikat yang menjalankan aktiviti
pengumpulan dana akan dikehendaki menyediakan Beberapa pindaan lain juga dibuat keatas
dan mendaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti satu Garispanduan Terbitan pada Disember 1999 bagi
dokumen yang dikenali sebagai prospektus. SCA membantu usaha-usaha progresif ke arah
memberi penjelasan bila prospektus dikehendaki pengawalseliaan berteraskan penzahiran
didaftarkan dan apa yang mesti terkandung di (disclosure-based regulation - DBR). Penyemakan
dalamnya. semula itu yang menandakan permulaan Fasa 2
DBR secara amnya tertumpu kepada liberalisasi
Penggal 3 Bahagian IV SCA menyenaraikan ke atas kehendak-kehendak penentuan harga
peruntukan-peruntukan yang mengawalselia sekuriti; penilaian aset-aset; dan pengunaan hasil
keperluan bagi prospektus-prospektus berhubung kutipan. Di bawah Fasa program DBR, Suruhanjaya
denagan mana-mana terbitan, tawaran untuk Sekuriti akan mengurangkan penilaiannya dalam
langganan atau pembelian atau pelawaan untuk perkara-perkara ini asalkan kesemua kehendak
melanggan atau membeli sekuriti. Jenis /garispanduan dipatuhi.
pengumpulan dana lain termasuk seperti debentur,
debentur gadai-janji (mortgage debenture) dan Di dalam meneliti kesesuaian syarikat-syarikat
nota tidak bercagar. Pengumpulan dana-dana ini untuk diapungkan, SC akan mengambil kira
juga ditabdir oleh keperluan prospektus yang beberapa faktor termasuk pematuhan terhadap
terkandung di dalam SCA dan keperluan spesifik syarat-syarat kuantitative, kualitative dan lain-lain
yang lain berhubung dengan debentur yang syarat seperti yang termaktub dalam Garispanduan
terkandung dalam penggal 4 Bahagian IV SCA, Terbitan tersebut. Beberapa syarat utama yang
seperti keperluan bagi pemegang amanah dan perlu dipatuhi adalah seperti berikut:
surat ikatan amanah, tanggungjawab peminjam
dan tanggungjawab penjamin. 1. Modal Berbayar dan Diterbitkan
(a) Penyenaraian di Papan Utama
Tawaran Awam Permulaan Bagi Tujuan Sesebuah syarikat yang ingin
Penyenaraian dan Sebut Harga Sekuriti di Bursa menyenaraikan dan menyebut harga
Saham sekuritinya di Papan Utama Bursa Saham
hendaklah mempunyai modal yang
Polisi am dan asas-asas yang digunapakai oleh diterbitkan dan berbayar minimum
SC terhadap syarikat-syarikat awam yang ingin sebanyak RM60 juta yang terdiri daripada
melaksanakan tawaran awam permulaan untuk saham biasa yang bernilai tara tidak kurang
tujuan penyenaraian dan sebut harga sekuriti di dari 10 sen sesaham.
Bursa Saham Kuala Lumpur adalah seperti yang
terkandung dalam “Polisi dan Garispanduan Bagi (b) Penyenaraian di Papan Kedua
Terbitan/Tawaran Sekuriti” (Garispanduan
Terbitan), yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 1996 Sesebuah syarikat yang ingin
dan menggantikan “Garispanduan Bagi Terbitan menyenaraikan dan menyebut harga
Baru Sekuriti dan Penilaian Syarikat-Syarikat sekuritinya di Papan Kedua bursa saham
Awam” yang telah diterbitkan dahulunya oleh hendaklah mempunyai modal yang
CIC. diterbitkan dan berbayar minimum

203
sebanyak RM40 juta yang terdiri daripada proforma bagi tujuan pengapungan menyatakan
saham biasa yang bernilai tara tidak kurang perkara berikut:
dari 10 sen sesaham.
“Di mana sesebuah kumpulan syarikat memohon
2. Prestasi Keuntungan Yang Lepas untuk disenaraikan di bursa saham, sekurang-
kurangnya satu (1) syarikat (yang merupakan
(a) Penyenaraian di Papan Utama syarikat layak) di dalam kumpulan tersebut
hendaklah mematuhi semua syarat-syarat rekod
Syarikat hendaklah mempunyai rekod pencapaian untung yang berkaitan. Sekiranya
keuntungan yang bersamaan dengan tiada satu syarikat pun yang layak, penyenaraian
jumlah keseluruhan keuntungan selepas berasaskan kepada kekuatan akaun proforma
cukai yang tidak kurang daripada RM30 kumpulan boleh ditimbangkan tertakluk kepada
juta untuk tiga atau lima tahun kewangan syarat bahawa semua syarikat-syarikat di dalam
dan sekurang-kurang RM8 juta keuntungan kumpulan tersebut;
selepas cukai bagi tahun kewangan terkini.
(a) mempunyai penglibatan di dalam aktiviti-
(b) Penyenaraian di Papan Kedua aktiviti perniagaan yang sama atau yang
saling membantu;
Syarikat hendaklah mempunyai rekod
keuntungan selepas cukai yang bersamaan (b) mempunyai pengarah-pengarah yang
dengan tidak kurang daripada RM12 juta sama; dan
untuk tiga atau lima tahun kewangan dan
sekurang-kurangnya RM4 keuntungan (c) mempunyai pemegang-pemegang saham
selepas cukai bagi tahun kewangan terkini. yang mempunyai penguasaan, secara
kolektif, yang sama,

3. Harga untuk jangkamasa rekod pencapaian untung


Dalam menentukan harga sekuriti yang akan yang berkaitan.
diterbitkan atau ditawarkan untuk jualan, kedudukan
syarikat dan sektor ekonomi hendaklah diambil Bagi tujuan menentukan pemegang-pemegang
kira. Harga bagi sekuriti-sekuriti tersebut tidak saham yang mempunyai penguasaan, hanya
lagi tertakluk kepada julat perolehan harga (PE) pemilikan yang sah ataupun berdaftar sahaja akan
yang digunapakai oleh SC sebelum ini dan tidak diterima, dan penguasaan adalah diambil kira
lagi akan diluluskan atau ditolak oleh SC. Walau sebagai lebih daripada 50% hak pengundian.”
bagaimanapun, SC mempunyai hak untuk mengkaji
semula harga sekuriti-sekuriti tersebut, melalui Dengan kelonggaran yang diberi, sesebuah
gabungan syarikat-syarikat yang dikuasai oleh
perundingan dengan penerbit-penerbit dan
pemegang-pemegang saham Bumiputera yang
penasihat-penasihat korporat mereka, jika didapati
memohon untuk penyenaraian berdasarkan kepada
harga-harga sekuriti tersebut adalah terlalu
penggunaan akaun proforma kumpulan hanya perlu
agresif.
mematuhi syarat pertama, iaitu berkenaan dengan
penglibatan di dalam aktiviti-aktiviti yang sama
atau yang saling membantu, dan dikecualikan
Kelonggaran Ke atas Kriteria Penyenaraian bagi
daripada syarat-syarat yang lain iaitu berkenaan
Syarikat-Syarikat Bumiputera
dengan pengarah-pengarah dan pemegang-
pemegan saham yang sama.
Kelonggaran ke atas permohonan penyenaraian
berasaskan penggunaan akaun proforma diberi
Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat
oleh SC kepada syarikat-syarikat yang dikuasai
Bumiputera yang dikumpulkan bagi tujuan
oleh pemegang-pemegang saham Bumiputera
penyenaraian hendaklah mematuhi syarat-syarat
yang telah bergabung untuk tujuan penyenaraian
berikut:
di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL).
(a) Penyusunan gabungan syarikat-syarikat
Perenggan 10.10(1)(e) di dalam Garispanduan yang dikumpulkan perlu mempunyai unsur-
Terbitan berkenaan dengan penggunaan akaun unsur ketulenan;

204
(b) Syarikat yang merupakan penyumbang berhubung dengan pemerolehan syer, telah
tunggal terbesar, di atas dasar purata bagi ditakrifkan menurut seksyen 33 Akta SCA, sebagai
3 tahun kewangan penuh yang lepas, pemerolehan atau pemegangan, atau hak untuk
kepada keuntungan kumpulan proforma meenggunakan atau mengawal penggunaan, syer
tersebut hendaklah diperbadankan dan mengundi yang melebihi 33% dalam sesuatu
beroperasi selama tidak kurang daripada syarikat.
5 tahun kewangan penuh sebelum
membuat permohonan kepada SC; Menurut seksyen 33B(3) Akta SC, seorang
pengambil yang telah memperolehi lebih daripada
(c) Setiap syarikat yang dikumpulkan 33% syer mengundi dalam sesuatu syarikat tetapi
hendaklah merupakan syarikat yang
kurang daripada 50% daripada syer mengundi
dikuasai bumiputera di bawah kuasa
dalam syarikat itu, tidak boleh memperoleh apa-
pemegang-pemegang saham Bumiputera
apa syer mengundi tambahan dalam syarikat itu,
yang sama selama tidak kurang daripada
kecuali mengikut peruntukan-peruntukan Kod.
3 tahun kewangan penuh sebelum
Dalam perkara ini, seksyen 6(1)(b) Kod
membuat permohonan kepada SC
memperuntukkan bahawa seorang pemeroleh yang
(ataupun untuk sepanjang masa syarikat
memegang lebih daripada 33% tetapi kurang
diperbadankan sekiranya syarikat telah
daripada 50% syer mengundi dan pemeroleh itu
diperbadankan kurang daripada 3 tahun
mengambil lebih daripada 2% syer mengundi
kewangan); dan
syarikat itu dalam mana-mana tempoh 6 bulan,
(d) Syarikat yang digunakan sebagai wahana pemeroleh itu akan tertakluk kepada peruntukan
bagi tujuan penyenaraian, apabila Kod berhubung tawaran mandatori.
disenaraikan dan selepas itu hendaklah
merupakan syarikat yang dikuasai Mana-mana orang yang gagal untuk mematuhi
bumiputera. keperluan tawaran mandatori adalah melakukan
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda
Tujuan kelonggaran tersebut adalah untuk memberi tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan
kemudahan kepada syarikat Bumiputera untuk selama tempoh tidak melebihi sepuloh tahun atau
menembusi pasaran modal. kedua-duanya dibawah seksyen 33B(4) Akta SC.

Tambahan, jika apa-apa dokumen atau


Peraturan Mengenai Pengambilalihan dan maklumat dikehendaki dikemukakan kepada SC
Percantuman berhubung dengan atau berkaitan dengan sesuatu
pengambilalihan atau percantuman dan mana-
Pihak-pihak yang terlibat dalam cadangan mana orang mengemukakan atau menyebabkan
pengambilalihan dan percantuman hendaklah dikemukakan apa-apa dokumen atau maklumat
mematuhi peruntukan berhubung dengan yang palsu atau mengelirukan, orang itu apabila
pengambilalihan dan percantuman yang sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi tiga
terkandung dalam seksyen 33 hingga 33E Akta juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak
Suruhanjaya Sekuriti 1993 (Akta SC) serta Kod melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya di
Malaysia Mengenai Pengambilalihan dan bawah seksyen 33E(3) Akta SC.
Percantuman 1998 (Kod). Dalam mentadbir Kod,
SC akan mengambilkira keperluan memastikan Beberapa halangan adalah dikenakan ke atas
bahawa pemerolehan syer mengundi atau kawalan pemeroleh serta mana-mana orang yang telah
ke atas syarikat berlaku dalam pasaran yang cekap, menjual syer mengundinya kepada seorang
bersaingan dan termaklum. pemeroleh. Di bawah seksyen 7 Kod, seseorang
pemeroleh yang tertakluk kepada keperluan
Menurut seksyen 33B(2) Akta SC, seorang tawaran mandatori tidak boleh melantik mana-
pengambil yang telah mendapat kawalan dalam mana pengarah kepada lembaga pengarah
sesuatu syarikat hendaklah membuat tawaran penerima tawaran atau menggunakan hak
pengambilalihan, selain daripada berkenaan syer mengundi yang disertakan dengan syer mengundi
mengundi syarikat itu yang pada tarikh tawaran yang telah diambil oleh seorang pemeroleh
dibuat sudah dipegang oleh pengambil itu atau sebelum pemeroleh itu menghantar dokumen
berhak dijalankan oleh pengambil itu. Kawalan, tawaran kepada pemegang syer penerima tawaran.

205
Sekyen 10 Kod pula, memperuntukkan bahawa bulan Disember 1998. Pada masa kini Bursa telah
seseorang yang berhasrat untuk menjual syer mengalami jumlah dagangan yang sederhana
mengundinya kepada seseorang pemeroleh tidak sebanyak 1,600 kontrak purata sehari sehingga
boleh meletakkan jawatan sebagai pengarah atau Julai 2000.
menyebabkan seorang pengarah yang lazimnya
bertindak mengikut perintah atau arahannya Di dalam negeri, KLOFFE telah mengembangkan
meletakkan jawatan daripada lembaga pengarah usahanya dalam bidang edukasi dan pasaran bagi
syarikat penerima tawaran sehingga tarikh tutup Bursa serta produk-produknya kepada masyarakat
pertama tawaran pengambilalihan itu atau tarikh umum. Di antara langkah-langkah yang telah
tawaran pengambilalihan itu menjadi atau diambil termasuklah mengadakan simposium
diisytiharkan tanpa syarat terhadap penerimaan, pendidikan dan persembahan serta mengambil
mengikut mana yang terkemudian. bahagian di dalam pameran derivatif di dalam
negeri dan juga pada peringkat antarabangsa.
Seterusnya, untuk meningkatkan kesedaran orang
XI. BURSA OPSYEN DAN KEWANGAN ramai terhadap KLOFFE, kita telah mengadakan
HADAPAN KUALA LUMPUR BHD. komentari pasaran harian di televisyen dan radio
(KLOFFE) serta menerbitkan artikel berbentuk edukasi
didalam majalah-majalah dan suratkhabar
Bursa Opsyen dan Niaga Hadapan Kewangan berbentuk perniagaan.
Kuala Lumpur (KLOFFE), bursa derivatif kewangan
yang pertama di Malaysia telah di lancarkan pada Pada peringkat antarabangsa, KLOFFE telah
15 Disember 1995. KLOFFE telah ditubuhkan untuk dianugerahkan sebagai Derivatives Exchange of
memenuhi permintaan yang tinggi daripada The Year 1996 oleh majalah Equity World terbitan
pelabur-pelabur dengan menawarkan pengurusan United Kingdom sebagai menghargai kemajuan
risiko dan potfolio yang tidak terdapat sebelum KLOFFE meskipun menghadapi rintangan pada
ini kepada pelabur-pelabur serta pengurus potfolio, tahun pertama operasinya. KLOFFE juga
domestik dan antarabangsa. merupakan ahli International Options Market
Association (IOMA), dan juga International Finance
Pada waktu penubuhan KLOFFE adalah anak and Commodities Institute (IFCI), ini melambangkan
syarikat 100% KLOFFE Capital. Pemegang saham satu pertanda yang KLOFFE mempunyai komitmen
KLOFFE Capital terdiri daripada Renong Bhd, untuk menjadi sebahagian dari industri derivatif
HLG Capital Bhd, News Straits Times Press (M) antarabangsa. Pada Disember 1996, KLOFFE telah
Bhd dan Rashid Hussain Bhd. Walau menjadi penandatangan kepada perjanjian
bagaimanapun pada bulan Januari 1999, ‘Windsor Agreement’. Dengan menandatangani
‘Perjanjian Jual - Beli’ (Sales and Purchase perjanjian ini, KLOFFE kini boleh memohon untuk
Agreement) telah ditandatangani oleh Bursa Saham menjadi salah satu Bursa Hadapan yang diiktiraf
Kuala Lumpur (BSKL) dan pemegang saham (Recognised Futures Exchange) selaras dengan
KLOFFE Capital bagi pembelian KLOFFE Capital peraturan bursa hadapan luar negeri. KLOFFE
oleh BSKL dengan harga RM27 juta. Ini secara juga telah menerima kelulusan untuk menawarkan
langsung meletakkan BSKL sebagai pemegang produknya untuk diniagakan di Australia dan
saham 100% KLOFFE Capital dan seterusnya Taiwan dan kini berada di dalam proses
pemegang saham terunggul. mengasaskan hubungan di negara-negara tersebut.

Pada tahun pertama urusniaga KLOFFE bermula


agak sederhana dengan purata dagangan harian Struktur Pasaran dan Rangkakerja Kawalan
sebanyak 500 kontrak. Walaubagaimanapun,
pertumbuhan ini telah meningkat dengan jumlah Kementerian Kewangan adalah bertanggungjawab
harian purata dari 107 kontrak pada bulan Januari di bawah Akta Industri Niaga Hadapan 1993 (FIA)
1996 kepada 4.646 kontrak pada bulan Ogos 1998. untuk mengawal perniagaan opsyen dan hadapan
Ini merupakan peningkatan jumlah dagangan dan telah memberikan kuasa kepada Suruhanjaya
sebanyak 4000%. Pengenalan sekatan modal pada Sekuriti (SC) untuk mengawal perkara-perkara
bulan September 1998 mengakibatkan yang berkaitan dengan industri derivatif. Kedua-
kemerosotan di dalam pertumbuhan dengan jumlah dua badan pengawal selia ini adalah
purata harian menurun kepada 1,255 kontrak di bertanggungjawab untuk membuat peraturan bagi

206
operasi Bursa. Suruhanjaya Sekuriti ditubuhkan dan integriti pasaran. Disamping itu,
di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 dengan jawatankuasa ini mempunyai kuasa
matlamat utama untuk membuat peraturan dan menyeluruh bagi penyiasatan dan
pengawasan industri sekuriti dan hadapan. Di pengadilan.
bawah peruntukan FIA, Suruhanjaya Sekuriti juga
adalah badan yang bertanggunjawab didalam (iv) Jawatankuasa Pembangunan Produk
memberikan kelulusan kepada semua kontrak yang
diniagakan dan dalam pemberian lesen kepada Jawatankuasa ini mengendalikan
peserta dalam pasaran seperti: pengenalan kontrak derivatif yang baru.
Jawatankuasa ini juga melihat kepada
(i) Broker Hadapan dan wakil-wakilnya; perlaksanaan produk hadapan dan opsyen
(ii) Penasihat Urusniaga Hadapan dan wakil- untuk memenuhi kehendak kumpulan
wakilnya; dan pengguna yang berbeza.

(iii) Pengurus Dana Hadapan dan wakil-


wakilnya.
Rumah Penjelasan

Rumah Penjelasan yang akan menyelesaikan


Bursa kontrak-kontrak yang diniagakan di KLOFFE, ialah
Malaysian Derivatives Clearing House (MDCH)
Di samping peraturan yang diperuntukan di yang diurus secara bebas dari bursa itu. Fungsi
bawah FIA, Bursa juga organisasi yang mengawasi
utama sesebuah rumah penjelasan ialah
amalan urusniaga melalui pengawalselianya
menyediakan kestabilan kewangan dengan
sendiri. Di bawah Peraturan Perniagaan KLOFFE
menjamin prestasi kesemua kontrak yang
(KLOFFE’s Business Rules), terdapat empat
jawatankuasa yang telah ditubuhkan untuk diniagakan. Amat penting, ia bertindak sebagai
mengendalikan perkara-perkara yang berkaitan pihak berlawanan bagi kesemua kontrak yang
dengan keahlian, tingkah laku perniagaan ahli, diniagakan dengan mengambil tanggungjawab
pelancaran produk-produk dan tabung fideliti untuk sebagai pembeli (penjual) kepada penjual (pembeli)
memastikan peraturan di pasaran hadapan. asal kontrak.

(i) Jawatankuasa Keahlian MDCH kini adalah rumah penjelasan bagi dua
bursa derivatif, iaitu KLOFFE dan juga untuk Bursa
Jawatankuasa ini menimbangkan Komoditi dan Kewangan Malaysia (COMMEX).
permohonan keahlian, membuat kajian
samada kelas keahlian baru diperlukan
dan akan mempertimbangkan isu-isu yang
berkaitan dengan keahlian. Pentas Dagangan Elektronik

(ii) Jawatankuasa Tabung Kesetiaan Sistem Dagangan berasas skrin yang digunakan
oleh KLOFFE dikenali sebagai KLOFFE Automated
Jawatankuasa ini mentadbirkan Tabung Trading System (KATS). KATS adalah berasaskan
Kesetiaan bagi pihak KLOFFE. Tabung sistem yang digunakan oleh Bursa Eurex (dimiliki
ini diadakan untuk membayar ganti rugi bersama oleh Bursa Deutshe AG dan Bursa Swiss).
kepada orang yang telah mengalami Sistem ini telah direkabentuk untuk:
kerugian disebabkan oleh penyalahgunaan
dan penggelapan wang oleh broker (i) Perlaksanaan dan padanan pesanan;
hadapan. Setiap Ahli Dagangan adalah
dimestikan membayar deposit pendahuluan (ii) “trade posting” kepada sistem Rumah
sebanyak RM30,000 ke dalam tabung ini Penjelasan; dan
dan kemudiannya RM10,000 untuk 5 tahun
yang akan datang. (iii) Penyebaran harga terkini (“realtime”).

(iii) Jawatankuasa Perilaku Perniagaan Salah satu dari fungsi KATS ialah untuk
menyelenggarakan pembahagian akaun-akaun
Jawatankuasa ini mengendalikan segala klien individu. Sistem yang canggih dalam
hal yang berkenaan dengan kelakuan ahli merekodkan butir-butir dagangan ini, membolehkan

207
Bursa, MDCH dan Ahli Dagangan mengawasi dan mempunyai laluan kepada kemudahan
menaksir risiko pada peringkat klien individu pada penjelasan. Ahli Dagangan juga dikenali
setiap masa. Ini membolehkan semua parti sebagai Broker Hadapan dan mestilah
menguruskan risiko secara efektif pada semua berlesen di bawah FIA. Orang yang
peringkat terutamanya pada keadaan pasaran yang berurusniaga secara terus dengan
mudah-ubah (Volatile). pelanggan disyarikat broker hadapan
dikenali sebagai wakil broker hadapan.
Sebelum Mei 1999, KLOFFE telah menyediakan Pada 31 Julai 2000 terdapat sebanyak
fungsi penjelasan front end , manakala MDCH 25 Ahli Dagangan KLOFFE yang
melaksanakan fungsi penjelasan back-end bagi berlesen.
produk yang diniagakan di KLOFFE.
Walaubagaimanapun, satu persetujuan telah (b) Ahli Lokal
dicapai pada peringkat industri , dimana MDCH
akan menyediakan fungsi penjelasan front dan Keahlian lokal hanya terbuka kepada
back-end untuk pruduk-produk KLOFFE serta individu-individu yang ingin berurusniaga
COMMEX. Seterusnya, pada 10 Mei 1999, bagi pihak diri mereka sendiri. Mereka
penyelsaian derivatif industri baru (new derivaties tidak boleh berurusniaga bagi pihak
industry) yang juga mengemukan pematuhan tahun pelanggan. Ahli lokal hanya boleh
2000 telah dilancarkan dengan jayanya. menggunakan kemudahan urusniaga
KLOFFE dengan tujuan untuk berurusniaga
bagi pihak mereka sendiri dan perlu
membuat penyelasaian urusniaganya
Keahlian KLOFFE melalui ahli MDCH. Setakat 31 Julai 2000
terdapat seramai 58 Ahli Lokal yang
Keahlian KLOFFE terbahagi kepada dua berurusniaga di KLOFFE.
kategori:
Ahli Lokal tidak perlu dilesenkan dibawah
(a) Ahli Dagangan
FIA kerana mereka tidak dianggap sebagai
Ahli Dagangan adalah syarikat yang orang perantaraan di dalam industri ini.
telah ditubuhkan khususnya untuk Sebaliknya, mereka dikehendaki menjalani
mengendalikan perniagaan hadapan. proses pendaftaran dengan Bursa
Mereka juga dikenali sebagai Broker dan pemeriksaan oleh Suruhanjaya
Hadapan dan mesti dilesenkan sebagai Sekuriti.
Broker Hadapan di bawah Akta
Perindustrian Niaga Hadapan 1993. Ahli
Dagangan ialah syarikat-syarikat yang
ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 Produk KLOFFE
dengan nilai modal minimum saham
diterbitkan dan dibayar sepenuhnya KLOFFE hanya mempunyai satu produk yang
(minimum paid-up capital) sebanyak RM5 didagangkan iaitu Kontrak Niaga Hadapan Indeks
juta. Keahlian membolehkan syarikat itu Komposit BSKL. Walau bagaimanapun, KLOFFE
berurusniaga kontrak opsyen dan hadapan merancang untuk melancarkan kontrak opsyen
sebagai proprietari atau bagi pihak orang berdasarkan Indeks BSKL pada akhir tahun ini.
lain. Keahlian Dagangan adalah secara (di mana meletakkan kedudukan KLOFFE sebagai
langgangan saham keutamaan “A” bernilai Bursa yang pertama yang menawarkan kontrak
RM1.00 yang disertakan bersama hak opsyen di Malaysia). Bursa ini juga merancang
dan tanggungjawab seorang ahli untuk memperkenalkan kontrak opsyen saham
dagangan. individu, di mana ia dapat memberi peluang
pelabur untuk melindung nilai potfolio mereka
Ahli Dagangan mempunyai laluan penuh dengan instrumen ekuiti derivatif yang meluas.
dan langsung kepada kemudahan Bagi penyelidikan produk derivatif yang baru,
urusniaga KLOFFE. Mereka juga boleh KLOFFE sedang meneliti kemungkinan
memilih untuk menjadi ahli penjelasan memperkenalkan indeks derivatif berasakan
MDCH dan dengan berbuat demikian akan Islam di masa hadapan.

208
XII. BURSA KOMODITI DAN Ahli Perbadanan Bursa (Broker/Bukan Broker)
KEWANGAN MALAYSIA (COMMEX dikategorikan sebagai Ahli Am, Ahli Komoditi dan
MALAYSIA) Ahli Kewangan. Manakala Ahli Bursa pula terdiri
daripada individu atau penyewa Individu,
Bursa Komoditi Dan Kewangan Malaysia Pemegang Permit Niaga Individu dan Ahli
(COMMEX) ialah sebuah organisasi yand dimiliki Perbadanan Bersekutu.
oleh ahli-ahli telah ditubuhkan pada 14 Julai 1980
dan telah dikenali dengan nama Bursa Komoditi Ahli Broker COMMEX Malaysia merupakan ahli
Kuala Lumpur (KLCE). Pada tahun 1992 sebuah perbadanan yang dilesenkan oleh Suruhanjaya
anak syarikat iaitu Bursa Kewangan Malaysia Sekuriti di bawah peruntukan Akta Perindustrian
(MME) yang dimiliki sepenuhnya oleh BKKL telah Niaga Hadapan 1993. Mengikut Akta tersebut,
ditubuhkan bertujuan menawarkan dagangan di seseorang pengarah atau pekerja sesuatu
dalam pasaran hadapan kewangan. Pada 7 perbadanan hendaklah disifatkan ditauliahkan
Disember 1998 operasi MME telah digabungkan kepada perbadanan itu jika ia, atas sifatnya sebagai
dengan operasi COMMEX. COMMEX Malaysia pengarah atau pekerja sedemikian, diberikuasa
beroperasi di bawah kuasa dan pengawasan sewajarnya oleh perbadanan itu mesti dilesen
Suruhajaya Sekuriti dan ditadbir di bawah Akta oleh Suruhanjaya Sekuriti sebagai wakil Broker
Perindustrian Niaga Hadapan 1993 dan dengan Niaga Hadapan.
demikian menawarkan kepada pelabur-pelabur
keselamatan berdagang di Bursa yang teratur
dengan prosedur-prosedur yang bertaraf Kerusi Keahlian
antarbangsa.
Kerusi Keahlian COMMEX Malaysia terbahagi
COMMEX Malaysia menyediakan dan mengatur kepada tiga kategori iaitu Kerusi Keahlian Komoditi,
kemudahan-kemudahan dan tempat untuk Kerusi Keahlian Kewangan dan Kerusi Keahlian
berdagang kontrak-kontrak komoditi dan kewangan Individu. Hak untuk berdagang Ahli Bursa adalah
bersesuaian dengan peraturan-peraturan terlekap bersama Kerusi Keahlian (minima 1 kerusi)
perniagaan Bursa. Semua kontrak pasaran samada ianya dimiliki sepenuhnya atau disewa
hadapan yang dilaksanakan di bursa ini adalah oleh Ahli dari Ahli yang lain. Ahli perbadanan
dijamin oleh Pusat Penjelasan. pula perlu memiliki sekurang-kurangnya dua Kerusi
Keahlian sebelum diberikan hak untuk berdagang.

Pengurusan COMMEX Malaysia Kerusi Keahlian boleh dibeli terus dari Bursa
atau dari Ahli yang ingin menjualnya di pasaran
Kuasa-kuasa pengurusan Bursa ini telah diberikan terbuka tertaluk kepada kelulusan dan Peraturan
kepada Lembaga Pengurusan Bursa seperti yang Peniagaan Bursa.
termaktub di bawah Seksyen 5 Akta Perindustrian
Niaga Harapan 1993 yang terdiri daripada mereka
yang berikut: Perlindungan Pasaran
(i) Pengerusi Eksekutif dan dua orang
pengarah yang dilantik oleh Menteri COMMEX Malaysia mempunyai beberapa kawalan
Kewangan; dan perlindungan pasaran bertaraf tinggi bagi
melindungi ketulusan pasaran seperti berikut:
(ii) Enam orang pengarah yang dilantik oleh
ahli-ahli. (i) Pusat Penjelasan

Untuk memastikan sistem pasaran


Keahlian mempunyai kedudukan kewangan yang
sihat, COMMEX dengan kerjasama pusat
Stuktur keahlian COMMEX Malaysia terbahagi penjelasannya iaitu Malaysian Derivatives
kepada dua pasaran hadapan iaitu komoditi dan Clearing House (MDCH) telah melaksana-
kewangan. Ahli-ahli COMMEX Malaysia terbahagi kan suatu sistem perlindungan kewangan
kepada dua kumpulan iaitu Ahli Perbadanan Bursa dan operasi bertaraf antarabangsa. Sistem
dan Ahli Bursa. ini direkacipta untuk memberi tahap

209
perlindungan yang tinggi kepada pasaran Paraturan-peraturan Perniagaan
dengan keupayaan mengesan amalan- Bursa serta peruntukan-peruntukan
amalan yang tidak sihat yang dilakukan undang di bawah Akta Perindustrian
oleh ahli-ahlinya pada peringkat yang lebih Niaga Hadapan 1993.
awal. Tujuan utama sistem ini ialah untuk
melindungi pasaran daripada mengalami Di dalam melaksanakan tugas ini,
kegagalan akibat daripada masalah APP menjalankan pemeriksaan audit
kewangan yang mungkin dihadapi oleh tahunan dan audit khas ke atas ahli-
ahli-ahlinya. ahli COMMEX dan juga membuat
penilaian ke atas keberkesanan
Semua kontrak yang dilaksanakan oleh rekod, sistem dan kawalan dalaman
Bursa ini adalah pada peringkat awal
mereka.
dijamin oleh ahli-ahli Pusat Penjelasan
dan ianya akan dijamin oleh Pusat
(b) Pengawasan Kewangan
Penjelasan setelah kontrak itu dipadankan
dan diterima untuk penjelasan. Semua APP juga bertanggungjawab
peserta dagangan mesti menjelaskan mengesan kegagalan ahli-ahlinya
kontrak mereka melalui ahli Pusat memenuhi keperluan kewangan
Penjelasan. Ini adalah untuk mempastikan minima yang telah ditetapkan oleh
kontrak yang mereka niagakan disokong
Bursa. Untuk tujuan itu APP
oleh pihak kewangan yang kukuh.
membuat penilaian yang kerap ke
atas kedudukan kewangan ahli-
Setelah sesuatu kontrak itu didaftarkan,
MDCH akan menggantikan tempat ahlinya dan juga ke atas dana klien
sipembeli dan sipenjual dan akan yang diasingkan. Paras amaran awal
mempertanggungjawabkan setiap ahlinya terhadap kedudukan kewangan ahli
ke atas semua kontrak yang didaftarkan juga telah dibentuk bagi
oleh mereka. mereka. Secara ringkas memudahkan bahagian ini
MDCH hanya mengiktiraf ahlinya yang mengenalpastikan ahli-ahli yang
mendaftar dan menjamin sesuatu kontrak perlu diawasi secara intensif.
itu bagi segala pembayaran ke atas kontrak
tersebut. (c) Pengawasan Pasaran

(ii) Bahagian Audit, Pematuhan Dan Bahagian ini juga bertanggungjawab


Pengawasan (APP) mengesan keadaan-keadaan yang
mungkin boleh menggugat
Bahagian APP adalah bertanggungjawab kesempurnaan dan kelancaran
sepenuhnya menjaga dan mempastikan perjalanan dagangan di pasaran
ketulusan pasaran hadapan COMMEX COMMEX dan mengelakkannya
Malaysia. Bahagian ini dengan bantuan daripada tergendala. APP membuat
kakitangannya yang berdedikasi dan cekap pengawasan harian terhadap harga-
menjalankan berbagai tugas mengawasi harga yang didagangkan di pasaran
pasaran dan juga aktiviti dagangan dil antai hadapan, harga-harga fizikal
niaga setiap masa. Bahagian ini juga komoditi di pasaran tunai dan juga
menjalankan audit ke atas operasi
harga-harga fizikal komoditi gantian
perniagaan ahli-ahlinya dengan berkunjung
bagi kontrak hadapan dan juga
ke pejabat masing-masing.
meneliti kedudukan terbuka milik
Tugas utama Bahagian APP boleh peserta-peserta pasaran.
dibahagikan kepada beberapa bahagian
seperti berikut: (d) Pengawasan Lantai
Mengesan amalan-amalan per-
(a) Audit Dan Pematuhan
dagangan yang bertentangan
APP bertanggungjawab mengesan dengan Peraturan-peraturan Per-
segala salahlaku dan pelanggaran niagaan atau Prosedur-prosedur
oleh ahli-ahli Bursa terhadap Lantai adalah juga menjadi

210
sebahagian daripada tanggung- sebarang perselisihan diantara klien
jawab APP. Tugas ini termasuk dan ahli broker dapat diselesaikan.
mempastikan semua pedagang- Rangkakerja untuk menguat-
pedagang lantai memelihara taraf kuasakan Peraturan-peraturan telah
profesionalisme yang tinggi setiap diasaskan dengan kukuh dan teruji
masa, menjalankan audit ke atas di mana Jawatankuasa Pematuhan
ahli-ahli yang melanggar keperluan mempunyai kuasa-kuasa terhad
peraturan Lantai, menyiasat seperti mengenakan denda ke atas
aduan-aduan dari ahli-ahli MDCH ahli-ahli yang melakukan kesalahan-
dan dari sumber-sumber lain dan kesalahan kecil dan juga
menjalankan audit khas apabila mengarahkan ahli-ahli Broker yang
diminta oleh Jawatankuasa gagal memenuhi keperluan
Pematuhan. kewangan minima supaya hanya
melaksanakan dagangan untuk
Satu sistem penyeliaan melalui tujuan pembubaran kontrak. Semua
telivisyen tertutup (CCTV) telah kesalahan-kesalahan yang dianggap
dipasang untuk membantu di dalam serius yang dikesan oleh APP akan
tugas penyeliaan dagangan lantai. dirujuk kepada Jawatankuasa
Sistem ini dilengkapi dengan kamera Perilaku Perniagaan untuk didengar
dan mikrofon yang dipasang di dan tindakan disiplin.
tempat yang strategik di dalam
dewan perniagaan juga peti
televisyen, alat perakam video dan iii. Pendaftaran Broker-Broker
alat peninjau yang mampu meninjau
suasana lantai dagangan secara Ahli Bursa yang mengendalikan akaun
lebih dekat yang dipasang di bilik klien-kiien pasaran hadapan mestilah
pengawasan. berdaftar sebagai Broker Pasaran Hadapan
dengan Suruhanjaya Sekuriti seperti yang
Selain daripada mengesan salahlaku diperuntukkan dibawah Akta Perindustrian
dan pelanggaran terhadap keperluan Niaga Hadapan 1993. Suruhanjaya Sekuriti
peraturan dan undang-undang oleh merupakan sebuah agensi kawalselia
ahli-ahlinya, APP juga mengambil negara bebas yang bertanggungjawab
langkah proaktif bagi membantu ahli mengawal dan menyelia dagangan
mematuhi peraturan yang dikenakan hadapan komoditi dan kewangan di
melalui perbincangan, kerjasama Malaysia.
dan nasihat. Ahli-ahli amat
digalakkan berbincang dan Broker pasaran hadapan hendaklah
mendapatkan pandangan APP mempastikan semua kakitangan yang
terutamanya tentang isu-isu mengurus klien-kiien mereka telah
berkanun. APP juga memberi didaftarkan sebagai wakil Broker dan
amaran awal kepada ahli-ahli yang didaftarkan dengan Suruhanjaya
berkemungkinan melanggar Sekuriti.
Peraturan Perniagaan. Disamping
itu APP juga sentiasa mengambil
inisiatif mengesyorkan kepada pihak iv. Kedudukan Kena Lapor Dan Had
Pengurusan supaya Peraturan- Kedudukan Spekulatif
peraturan Perniagaan tertentu yang
sedia ada dipinda bagi menuju ke Ahli-ahli dikehendaki melaporkan kepada
arah sebuah pasaran yang efisien. Bursa apabila akaun miliknya atau mana-
mana akaun milik kliennya mempunyai
Selain daripada perkara-perkara kedudukan yang bersamaan atau melebihi
yang telah disebutkan, APP juga daripada paras kena lapor yang telah
bertindak sebagai Sekretariat ditetapkan untuk tiap-tiap kontrak oleh
Jawatakuasa Perselisihan di mana Bursa.

211
Kedudukan kena lapor kontrak hadapan Produk COMMEX Malaysia
Minyak Sawit Mentah telah ditetapkan ada
paras 100 atau lebih kontrak terbuka Bursa Komoditi dan Kewangan Malaysia
samada belian atau jualan di dalam mana- (COMMEX) adalah merupakan bursa pasaran
mana bulan penyerahan. Untuk kontrak hadapan pelbagai produk yang pertama di Malaysia
3-bulan KLIBOR pula kedudukan terbuka yang buat masa ini menawarkan dua kontrak
sebanyak 100 kontrak atau lebih di dalam hadapan iaitu kontrak hadapan minyak sawit
mana-mana satu (1) bulan penyerahan mentah (MSM) dan kontrak hadapan 3-bulan
yang dimiliki atau di bawah kawalan KLIBOR (KB).
seseorang ahli atau klien, sendirian atau
berhubungan dengan orang lain atau Kontrak MSM telah dilancarkan pada tahun 1980
dengan sesebuah syarikat pada penutup bagi memenuhi keperluan pengurusan risiko
sesi dagangan sebelah petang hari terhadap harga untuk industri minyak dan lelemak.
perniagaan adalah dikira sebagai Pasaran ini telah mencapai tahap yang
kedudukan kena lapor. membanggakan di dalam beberapa tahun
kebelakangan ini di mana harga yang diniagakan
Had kedudukan spekulatif juga telah di lantai dagangan telah diiktiraf dan digunakan
ditetapkan untuk semua kontrak yang sebagai ukuran untuk menentukan harga minyak
didagangkan. Untuk kontrak Minyak Sawit sawit dan harga produk-produk yang terbit darinya
Mentah hadnya telah ditetapkan pada kadar di seluruh dunia.
500 kontrak belian bersih atau jualan bersih
di dalam satu-satu bulan penyerahan atau Kontrak KB pula telah diiancarkan pada tahun
di dalam semua bulan penyerahan yang 1996 bagi memenuhi keperluan melindung nilai
digabungkan. Had kontrak 3 bulan KLIBOR dan dagangan institusi-institusi kewangan dan
pula telah ditetapkan pada kadar 2000 syarikat-syarikat besar yang mempunyai aset
berteraskan Ringgit. Pengguna utama kontrak ini
kontrak bersih daripada jumlah kedudukan
adalah bank-bank perdagangan, syarikat-syarikat
terbuka kasar kontrak belian atau jualan
besar dan lain-lain pengguna yang terdedah kepada
bagi semua bulan penyerahan.
risiko pergerakan kadar faedah.
Pengecualian dari ikatan had kedudukan
ini boleh diberikan oleh Bursa kepada
dagangan lindung nilai sebenar. Had-had
ini dikuatkuasakan dengan tegas untuk
XIII. PERATURAN MENGENAI PER-
mencegah dari berlakunya manipulasi ke
atas harga pasaran atau pasaran dikawal
OLEHAN ASET, PERCANTUMAN
oleh satu pihak demi menjaga ketulusan DAN PENGAMBILALIHAN
Bursa.
Garis Panduan Jawatankuasa Pelaburan Asing
(FIC) 1974 telah dirangka bertujuan menyediakan
peraturan-peraturan mengenai perolehan aset atau
iv. Pengasingan Dana Kilen sebarang kepentingan, percantuman dan
pengambilalihan syarikat dan perniagaan di
Ahli-ahli dimestikan membuka satu akaun Malaysia oleh kepentingan Malaysia dan asing.
yang berasingan untuk keseluruhan klien- Garis Panduan ini boleh dianggap sebagai satu
klien mereka. Dana klien tidak boleh cara untuk menyusun semula corak, hak milik
dikeluarkan dari akaun ini melainkan bagi dan kawalan sektor korporat selaras dengan Dasar
tujuan deposit dan margin, amaun kena Ekonomi Baru (DEB) 1970-90. Melalui Garis
bayar kepada ahli dan amaun dikeluarkan Panduan ini, Kerajaan cuba mengurangkan
atas arahan klien. Ahli-ahli juga dilarang keadaan yang tidak seimbang di dalam
menggunakan dana kepunyaan seseorang pembahagian kekayaan korporat dan
klien untuk menampung bayaran margin menggalakkan bentuk pelaburan swasta yang boleh
atau menampung bayaran dagangan atau memberi sumbangan kepada pembangunan negara
kedudukan terbuka ahli atau klien-kiien selaras dengan matlamat DEB. Memandangkan
yang lain. bahawa usaha-usaha penyusunan semula

212
pemilikan ekuiti dalam sektor korporat akan terus jawab untuk membuktikan yang cadangan
dilaksanakan di bawah Dasar Pembangunan perolehan aset atau sebarang kepentingan,
Nasional bagi tempoh selepas tahun 1990, Garis percantuman atau pengambilalihan
Panduan FIC 1974 akan terus digunakan bagi syarikat-syarikat dan perniagaan-
mengawal selia perolehan aset atau sebarang perniagaan tidak bertentangan dengan
kepentingan, percantuman dan pengambilalihan DEB.
syarikat-syarikat dan perniagaan bagi mencapai
matlamat penyusunan semula tersebut. Garis panduan di atas akan dikenakan seperti
berikut:
(a) sebarang cadangan oleh kepentingan asing
Syarat-syarat dan Peraturan-peraturan
bagi memperolehi sebarang aset tetap yang
mengenai Perolehan, Percantuman dan
besar (substantial fixed assets) di Malaysia;
Pengambilalihan
(b) sebarang cadangan bagi memperolehi aset
Garis panduan mengenai perolehan aset, atau sebarang kepentingan, percantuman
percantuman dan pengambilalihan oleh dan pengambilalihan syarikat-syarikat dan
kepentingan Malaysia dan kepentingan asing perniagaan-perniagaan di Malaysia melalui
adalah berasaskan kepada peraturan berikut: apa cara sekalipun yang boleh
menyebabkan pemilikan dan pengawalan
(a) Dari segi corak hak milik yang ada
berpindah kepada kepentingan-
sekarang, perolehan aset atau sebarang
kepentingan asing;
kepentingan, percantuman atau
pengambilalihan yang dicadangkan (c) sebarang cadangan untuk memperolehi
mestilah menghasilkan penyertaan warga kuasa mengundi sebanyak 15% atau lebih
negara Malaysia yang seimbang dalam oleh sesuatu kepentingan atau kumpulan
pemilikan dan pengawalan sama ada bersekutu asing atau oleh kepentingan-
secara langsung atau tidak. kepentingan asing yang memiliki sejumlah
30% atau lebih kuasa mengundi daripada
(b) Perolehan aset atau sebarang kepentingan,
sesebuah syarikat atau perniagaan di
percantuman atau pengambilalihan
Malaysia;
hendaklah menghasilkan secara langsung
atau tidak langsung faedah ekonomi yang (d) kawalan syarikat-syarikat di Malaysia
berkaitan dengan perkara-perkara seperti melalui sebarang jenis perjanjian usaha
sejauh mana penyertaan warga negara sama, perjanjian pengurusan, perjanjian
Malaysia terutama sekali penyertaan bantuan teknik atau perjanjian lain;
Bumiputera, pemilikan dan pengurusan,
pengagihan pendapatan, pertumbuhan (e) sebarang percantuman atau
ekonomi, guna tenaga, eksport, mutu, pengambilalihan mana-mana syarikat atau
pelbagaian barang-barang keluaran dan perniagaan di Malaysia sama ada oleh
perkhidmatan, pelbagaian ekonomi, kepentingan Malaysia atau kepentingan
pemprosesan dan peningkatan mutu asing; dan
bahan-bahan mentah tempatan, latihan, (f) sebarang cadangan lain terhadap
kecekapan serta penyelidikan dan perolehan aset atau kepentingan bernilai
pembangunan. lebih daripada RM5 juta sama ada oleh
(c) Perolehan aset atau sebarang kepentingan, kepentingan Malaysia atau kepentingan
percantuman atau pengambilalihan asing.
syarikat-syarikat dan perniagaan-
perniagaan yang dicadangkan hendaklah Walau bagaimanapun, garis panduan di atas tidak
tidak merugikan dari segi dasar-dasar akan dikenakan kepada projek-projek tertentu yang
negara dalam perkara-perkara seperti telah diluluskan oleh Kerajaan yang meliputi
pertahanan, perlindungan alam sekitar dan perkara-perkara berikut:
pembangunan serantau. (a) perolehan-perolehan oleh Kementerian-
(d) Mereka yang ingin membuat permintaan Kementerian dan Jabatan-Jabatan
yang berkenaan hendaklah bertanggung- Kerajaan;

213
(b) perolehan-perolehan oleh Menteri (g) Ketua Pengarah Unit Penyelarasan
Kewangan Diperbadankan, Menteri Besar Pelaksanaan;
Diperbadankan dan Setiausaha Kerajaan
Negeri Diperbadankan; dan (h) Ketua Setiausaha Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal
(c) projek-projek penswastaan yang diluluskan Pengguna;
oleh Kerajaan Pusat atau Kerajaan Negeri.
(i) Ketua Setiausaha Kementerian
Pembangunan Usahawan; dan
Jawatankuasa Pelaburan Asing
(j) Pendaftar Syarikat.
Bagi tujuan melaksanakan garis panduan ini FIC
Maklumat lanjut mengenai garis panduan FIC dan
telah ditubuhkan yang bertanggung jawab ke atas
cara-cara untuk mengemukakan cadangan-
perkara-perkara utama mengenai pelaburan asing.
Tugas-tugas FIC ialah: cadangan kepada FIC boleh didapati daripada:

(a) menggubal dasar pelaburan asing dalam Setiausaha


semua sektor ekonomi untuk memastikan Jawatankuasa Pelaburan Asing
pencapaian matlamat DEB; Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
(b) mengawasi perkembangan dan membantu
Blok B5 & B6 Komplek JPM
menyelesaikan masalah-masalah
62502 PUTRAJAYA.
mengenai pelaburan swasta asing dan
mencadangkan dasar-dasar pelaburan
yang sesuai;
(c) mengawasi dan menasihati Kementerian- XIV. DASAR KAWALAN PERTUKARAN ASING
Kementerian dan agensi-agensi Kerajaan
yang berkenaan mengenai semua perkara Dengan pengembalian kestabilan di pasaran
yang berkaitan dengan pelaburan asing; kewangan, langkah-langkah kawalan pertukaran
asing terpilih Malaysia yang diperkenalkan sejak
(d) menyelaras dan membuat peraturan ke
1 September 1998 telah dilonggarkan secara
atas perolehan aset atau sebarang
kepentingan, percantuman dan beransur-ansur untuk meningkatkan keberkesanan
pengambilalihan syarikat-syarikat dan dan kecekapan pelaksanaannya. Dengan tamatnya
perniagaan-perniagaan di Malaysia; dan peraturan yang mengkehendaki bukan pemastautin
memegang modal pokok pelaburan portfolio
(e) mengawasi, membantu dan menilai bentuk mereka di Malaysia selama 12 bulan pada
liputan serta gerak laku pelaburan asing 1 September 1999, modal pokok bukan
di dalam negara dan menyimpan maklumat pemastautin dibenar dihantar pulang pada
yang menyeluruh mengenai pelaburan sebarang masa tanpa dikenakan levi. Pada masa
asing. kini, levi setara 10% dikenakan ke atas keuntungan
pelaburan portfolio dan hanya pada masa
Ahli-ahli FIC adalah terdiri daripada: keuntungan dihantar pulang. Pindaan-pindaan yang
(a) Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi telah diperkenalkan pada 1999/2000 adalah seperti
(sebagai Pengerusi); berikut:

(b) Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan; (a) 21 September 1999


(c) Gabenor Bank Negara Malaysia; Menyeragamkan Levi Setara 10%
(d) Ketua Setiausaha Kementerian Levi atas keuntungan yang dihantar pulang
Perdagangan Antarabangsa dan Industri; dari Akaun Luaran Khas telah diseratakan
(e) Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti; kepada 10%. Levi setara ini menggantikan
sistem levi berperingkat yang mengenakan
(f) Pengerusi Lembaga Kemajuan levi 10% dan 30% ke atas keuntungan
Perindustrian Malaysia; yang diperkenalkan pada 15 Februari 1999.

214
(b) 27 Julai 2000 kontrak jualan, di mana ianya tidak
boleh melebihi enam bulan dari tarikh
Langkah-langkah Pengisytiharan eksport.
Pengembara pemastautin dan bukan
pemastautin tidak lagi perlu Perolehan eksport mestilah diterima
mengisytiharkan amaun nilai mata wang dalam mata wang asing dan mesti dijual
yang dibawa dalam Borang Pengisytiharan untuk ringgit atau disimpan dalam akaun
Pengembara (TDF) sekiranya mereka mata wang asing yang dibenarkan dengan
membawa mata wang dan/atau cek bank-bank perdagangan dalam negera,
kembara dalam had yang dibenarkan. sehingga had agregat semalaman di
Untuk bukan pemastautin, pengisytiharan antara AS$1 juta dan AS$10 juta.
kini adalah termasuk dalam Kad
Pendaratan yang dikeluarkan oleh Jabatan (c) Import dan Eksport Mata Wang oleh
lmigresen. Pengembara
Semua pengembara dikehendaki
Dasar kawalan pertukaran asing di membuat pengisytiharan dengan mengisi
Malaysia dilaksanakan secara seragam borang TDF di pintu masuk lmigresen
dalam urus niaga dengan ke semua negara semasa berlepas dari atau tiba di Malaysia
kecuali Israel dan Republik Persekutuan sekiranya amaun mata wang termasuk
Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) di cek kembara yang dibawa melebihi had
mana sekatan tertentu dikenakan. Secara yang dibenarkan. Pemastautin dan bukan
amnya, dasar kawalan pertukaran asing pemastautin adalah dibenarkan
adalah bertujuan untuk mengawasi membawa masuk ke dalam Malaysia
pembayaran dan penerimaan dana serta sebarang amaun mata wang asing,
menggalakkan penggunaan sumber termasuk cek kembara.
kewangan negara bagi tujuan-tujuan yang
produktif di Malaysia. Bagi tujuan Pengembara tidak lagi perlu mengisi
pemantauan dan pengumpulan perangkaan borang TDF dalam keadaan berikut:
imbangan pembayaran, pemastautin
dikehendaki mengisi borang perangkaan, (i) Pengembara pemastautin dan
Borang P atau Borang R, masing-masing bukan pemastautin yang membawa
untuk setiap pembayaran atau penerimaan ringgit tidak melebihi RM1,000.
yang melebihi RM10,000 kepada atau
daripada bukan pemastautin. (ii) Pengembara pemastautin yang
membawa keluar mata wang asing
Peraturan-peraturan kawalan pertukaran asing termasuk cek kembara tidak
yang utama adalah seperti di bawah:- melebihi jumlah bersamaan
RM10,000.
(i) Transaksi Akaun Semasa (iii) Pengembara bukan pemastautin
(a) Pembayaran untuk Import Barangan yang membawa masuk ke Malaysia
dan Perkhldmatan mata wang asing yang tidak
melebihi jumlah bersamaan
Tiada sebarang sekatan atas AS$2,500.
pembayaran, apa jua jumiahnya, kepada
bukan pemastautin untuk mengimport
barangan dan perkhidmatan. Walau Bagaimanapun, kebenaran secara bertulis terlebih
bagaimanapun, pembayaran tersebut dahulu diperlukan daripada Pengawal Pertukaran
mestilah dibuat dalam mata wang asing. Wang Asing sekiranya amaun melebihi had yang
dibenarkan. Bagi pengembara bukan pemastautin,
(b) Perolehan Eksport mereka hanya perlu memperolehi kebenaran
sekiranya amaun yang dibawa keluar melebihi
Semua perolehan eksport mesti dibawa jumlah yang dibawa masuk, jika jumlah yang
balik ke Malaysia mengikut jadual dibawa keluar melebihi jumlah bersamaan
pembayaran seperti yang tercatat dalam AS$2,500.

215
(ii) Transaksi Akaun Modal (d) Kemudahan Kredit kepada Bukan
Pemastautin
(a) Pelaburan Langsung Asing
Kemudahan Kredit dalam Mata Wang
Pelabur-pelabur langsung asing, yang Asing
memegang sekurang-kurang 10%
daripada saham undi atau hak undi Bank-bank perdagangan adalah bebas
sebuah syarikat, adalah bebas untuk untuk memberi kemudahan kredit dalam
menghantar pulang pelaburan mereka, mata wang asing kepada bukan
termasuk modal, keuntungan, dividen dan pemastautin bagi tujuan selain daripada
pembiayaan membeli atau membangun
faedah, tanpa dikenakan sebarang levi.
harta tanah di Malaysia.
(b) Pelaburan Luar Negeri oleh Kemudahan Kredit dalam Ringgit
Pemastautin
Bank-bank perdagangan adalah
Pemastautin adalah dikehendaki dibenarkan untuk memberi kemudahan
mendapatkan kebenaran terlebih dahulu pembiayaan “intra-day” dalam ringgit
daripada Pengawal bagi menghantar sehingga jumlah agregat RM200 juta dan
wang yang melebihi RM10,000 untuk had semalaman sehingga jumlah agregat
tujuan pelaburan di luar negara. RM5 juta kepada syarikat broker saham
bukan pemastautin, tertakluk kepada
(c) Kemudahan Kredit daripada Bukan beberapa syarat.
Pemastautin
lnstitusi perbankan dan pemastautin
Kemudahan Kredit dalam Mata Wang bukan bank yang lain adalah dibenarkan
Asing untuk memberi kemudahan kredit dalam
ringgit kepada bukan pemastautin bagi
Pemastautin adalah dibenarkan membiayai sehingga 60% daripada harga
memperolehi kemudahan kredit dalam belian atau kos membina harta kediaman
mata wang asing sehingga jumlah agregat di Malaysia untuk kegunaan sendiri.
bersamaan RM5 juta daripada bank Bukan pemastautin mestilah memegang
perdagangan, bank saudagar dan bukan permit kerja Malaysia di mana tempoh
pemastautin. Jumlah pinjaman yang matang adalah sekurang-kurangnya
melebihi had tersebut perlu mendapat setahun daripada tarikh pemohonan
kebenaran terlebih dahulu daripada pinjaman.
Pengawal. Apabila jumlah agregat
melebihi bersamaan RM1 million, Di samping itu, institusi perbankan adalah
pemastautin mesti memberi maklumat dibenarkan untuk memberi kemudahan
mengenai kemudahan kredit yang kredit dalam ringgit sehingga jumlah
agregat RM200,000 kepada seseorang
diperolehinya kepada Pengawal.
bukan pemastautin bagi sebarang tujuan
selain daripada untuk pembiayaan
Tiada sekatan untuk pembayaran balik
membeli atau membangun harta tanah
kemudahan kredit yang diperolehi di Malaysia. Kebenaran terlebih dahulu
daripada bukan pemastautin asalkan daripada Pengawal adalah perlu bagi
kemudahan kredit tersebut diperolehi pemberian kemudahan kredit yang
selaras dengan peraturan kawalan melebihi had yang dibenarkan. Syarikat-
pertukaran asing yang berkaitan. syarikat broker saham pemastautin adalah
dibenarkan memberi kemudahan
Kemudahan Kredit dalam Ringgit pembiayaan margin kepada pelanggan-
pelanggan bukan pemastautin untuk
Pemastautin tidak dibenarkan membeli saham-saham yang disenaraikan
memperolehi kemudahan kredit dalam di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL),
ringgit daripada bukan pemastautin tanpa dengan syarat mereka mematuhi
mendapat kebenaran terlebih dahulu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
daripada Pengawal. BSKL.

216
(e) Swap/Kontrak Tukaran Hadapan dalam agregat had RM10 juta bagi setiap kumpulan
Ringgit syarikat dan sebarang amaun kemudahan
kredit perdagangan berjangka pendek yang
Peniaga mata wang asing yang tidak melebihi 12 bulan kepada syarikat yang
dibenarkan boleh mengikat urus niaga
dikuasai oleh Bukan Pemastautin (NRCC)
swap mata wang jangka pendek dengan
yang beroperasi di Malaysia. NRCC perlu
syarikat broker saham bukan pemastautin
mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada
serta mengikat kontrak tukaran hadapan
Pengawal bagi mendapatkan pinjaman
langsung untuk jualan ringgit dengan
bukan pemastautin bagi pembiayaan tempatan yang jumiah agregatnya melebihi
pembelian saham BSKL. Kebenaran RM10 juta dan perlu mematuhi nisbah 3:1
adalah tertakluk kepada syarat kontrak di antara pinjaman dalam negeri dan dana
tersebut mesti berdasarkan komitmen modal yang mereka layak.
yang sah untuk membeli saham dan
bukan berdasarkan pembelian jangkaan. Daripada jumlah kemudahan kredit yang diberi
Tempoh kontrak yang dibenarkan adalah kepada NRCC oleh institusi bank pemastautin
sehingga lima hari perniagaan tanpa di Malaysia, institusi perbankan yang dikuasai
pilihan untuk memanjangkan jangka masa oleh bukan pemastautin hanya boleh memberi
kontrak. kemudahan kredit sehingga maksimum 40%,
dengan bakinya perlu diperolehi daripada
(f) Pelaburan Portfolio institusi perbankan yang dikuasai
pemastautin.
Pelabur-pelabur portfolio bukan
pemastautin adalah bebas untuk Kebenaran juga diberi kepada NRCC oleh
membawa masuk dan keluar dana Pengawal Kawalan Pertukaran Asing seperti
mereka dari Malaysia. Peraturan yang
yang dinyatakan dalam Garis Panduan
menghendaki bukan pemastautin
Kawalan Pertukaran Asing Sekuriti Hutang
memegang modal pokok pelaburan
Swasta untuk memperolehi kredit tempatan
portfolio di Malaysia untuk tempoh selama
melalui terbitan Sekuriti Hutang Swasta tanpa
12 bulan tidak lagi berkuatkuasa. Pada
masa kini, modal pokok dan keuntungan mengira amaun. Bagaimanapun, NRCC
dalam Akaun Luaran yang dihantar pulang tersebut perlu mematuhi peraturan 60:40 dan
adalah tidak dikenakan levi. Modal pokok nisbah 3:1. NRCC adalah diberi pengecualian
dalam Akaun Luaran Khas yang dihantar daripada peraturan 60:40 sekiranya Sekuriti
pulang juga tidak dikenakan levi. Hutang Swasta tersebut adalah diterbit melalui
Bagaimanapun, keuntungan dalam Akaun sistem tender kompetitif. Penerimaan
Luaran Khas yang dihantar pulang daripada Sekuriti Hutang Swasta tersebut
dikenakan pembayaran levi setara 10%. mestilah disalurkan atau digunakan untuk
Pada 21 September 1999, dana untuk tujuan produktif.
dilabur ke dalam sekuriti ringgit mesti
disalurkan melalui Akaun Luaran Khas.
(iv) Akaun Mata Wang Asing Pemastautin
Di samping itu, levi tidak akan dikenakan
terhadap penghantaran pulang perolehan Pengeksport pemastautin adalah dibenarkan
daripada urusniaga di Bursa Dagangan membuka akaun mata wang asing bagi
Sekuriti dan Sebutharga Automasi menyimpan perolehan eksport dalam mata
Malaysia (MESDAQ) dan daripada jualan wang asing di antara AS$1 juta dan AS$10
pelaburan dalam harta tanah (sama ada juta, bergantung kepada jumlah penerimaan
modal pokok atau keuntungan). perolehan eksport mereka:

Jumlah Had Jumlah Penerimaan


(iii) Kemudahan Kredit dalam Ringgit kepada Semalaman Perolehan
Syarikat yang dikuasai oleh Bukan Export Bulanan
Pemastautin
AS$10 juta Melebihi RM20 juta
Pemastautin adalah dibenar memberi AS$ 5 juta Melebihi RM10 juta,
kemudahan kredit dalam ringgit sehingga sehingga RM20 juta

217
Jumlah Had Jumlah Penerimaan iaitu akaun ringgit yang dibuka berkuatkuasa
Semalaman Perolehan pada/selepas 15 Februari 1999) bagi bukan
Export Bulanan pemastautin.

AS$ 3 juta Di antara RM 5 juta dan Penggunaan dana dalam akaun ringgit adalah
RM 10 juta dihadkan hanya untuk tujuan berikut:
AS$ 1 juta Kurang daripada RM5
(i) Membeli harta dalam ringgit/disimpan
juta
sebagai deposit;
Syarikat pemastautin yang mempunyai (ii) Bayaran untuk perbelanjaan
kemudahan kredit tempatan dibenarkan untuk pentadbiran dan berkanun di Malaysia;
membuka akaun mata wang asing, bagi
menyimpan penerimaan mata wang asing, (iii) Bayaran untuk pembelian barang-
selain daripada perolehan eksport sehingga barang dan perkhidmatan yang
had agregat semalaman AS$0.5 juta dengan digunakan di Malaysia;
bank-bank perdagangan di Malaysia, dan
AS$0.5 juta dengan bank-bank luar pesisir (iv) Pemberian pinjaman dan pendahuluan
di Labuan. kepada pekerja di Malaysia, mengikut
terma-terma dan syarat-syarat
Syarikat pemastautin yang tidak mempunyai perkhidmatan; dan
kemudahan kredit tempatan dibenarkan untuk (v) Bayaran untuk jaminan bukan
membuka akaun mata wang asing dengan kewangan, iaitu bayaran di bawah
bank-bank perdagangan di Malaysia dan jaminan bertimbal daripada institusi
dengan cawangan bank-bank perdagangan kewangan bukan pemastautin kepada
yang dikuasai pemastatautin bagi menyimpan institusi kewangan pemastautin di
penerimaan dalam mata wang asing selain Malaysia dan bayaran oleh Bank Luar
daripada perolehan eksport, tanpa sebarang Pesisir Beriesen.
had semalaman dikenakan oleh Bank Negara
Malaysia. Sumber dana bagi akaun ringgit tersebut
hendaklah dari sumber-sumber berikut:
Pemastautin individu juga dibenarkan
membuka akaun mata wang asing semata- (i) Penjualan instrumen ringgit, sekuriti
mata bagi tujuan kemudahan pelajaran dan atau aset lain di Malaysia;
pekerjaan di luar negeri. Jumlah agregat had
semalaman adalah AS$100,000 dengan bank- (ii) Gaji, upah, sewa, komisen, faedah,
bank perdagangan di Malaysia, AS$100,000 untung atau dividen; dan
dengan bank-bank luar pesisir di Labuan
(iii) Penjualan mata wang asing.
dan AS$50,000 dengan bank-bank luar negeri.
Sejak 21 September 1999, pelaburan semula
(v) Akaun Mata Wang Asing Bukan dana untuk sekuriti ringgit mesti dibuat melalui
Pemastautin
Akaun Luaran Khas.
Bank-bank perdagangan dan bank-bank
saudagar dibenarkan dengan bebas untuk Sebarang pemindahan dana di antara akaun-
membuka akaun mata wang asing untuk akaun ringgit bagi pemegangpemegang akaun
bukan pemastautin. Tiada sekatan dikenakan yang berbeza dan kegunaan dana selain
ke atas kemasukan dan pengeluaran dana daripada untuk tujuan yang dibenarkan perlu
melalui akaun mata wang asing bukan mendapat kebenaran Pengawal tedebih
pemastautin. dahulu.

(vi) Akaun Luaran Bukan Pemastautin Tiada sekatan dikenakan ke atas operasi
akaun ringgit bukan pemastautin yang bekerja
Institusi perbankan adalah bebas untuk di Malaysia, bukan pemastautin yang belajar
membuka akaun dalam ringgit, yang dikenali di Malaysia, bank pusat, kedutaan, konsulat,
sebagai Akaun Luaran (Akaun Luaran Khas suruhanjaya tinggi, supranasional atau

218
organisasi-organisasi antarabangsa yang (b) Syarikat Koridor Raya Multimedia
diakui oleh Kerajaan Malaysia.
Syarikat yang beroperasi di Koridor Raya
(vii) Akaun Luaran Terpilih Multimedia (MSC) dan diperbadankan
sebagai entiti sah secara berasingan
Bank-bank perdagangan dibenarkan untuk adalah dikecualikan daripada peraturan
membuka akaun ringgit yang dikenali sebagai kawalan pertukaran asing apabila mereka
Akaun Luaran Terpilih (DEA) bagi bukan diberikan taraf MSC oleh Perbadanan
pemastautin semata-mata bertujuan untuk Pembangunan Multimedia (MDC).
memudahkan urusniaga di Bursa Komoditi
Pengecualian ini adalah hanya untuk
dan Kewangan Malaysia (COMMEX) dan
transaksi yang dilakukan bagi urusan
Bursa Opsyen dan Kewangan Hadapan Kuala
syarikat MSC itu sendiri. Bagaimanapun,
Lumpur (KLOFFE). Dana yang disimpan
kebenaran terlebih dahulu perlu diperolehi
dalam DEA tidak dikenakan levi semasa
penghantaran pulang. sebelum syarikat ini berurusan dengan
negara Isreal, Serbia dan Montenegro.
(viii) Taraf Istimewa Yang Diberikan kepada Disamping itu, syarikat MSC juga
Syarikat-Syarikat Terpilih dikehendaki mengemukakan borang/
laporan/penyata statistik untuk tujuan
(a) Entiti-entiti luar pesisir di Pusat pemantauan.
Kewangan Antarabangsa Luar Pesisir
Labuan (c) Ibu Pejabat Operasi yang diluluskan
Entiti-entiti yang ditubuhkan di Pusat Ibu Pejabat Operasi yang diluluskan
Kewangan Antarabangsa Luar Pesisir (OHQ) adalah dibenarkan membuka
Labuan (Labuan IOFC) adalah
akaun mata wang asing dengan bank-
diisytiharkan sebagai bukan pemastautin
bank perdagangan di Malaysia bagi
selepas mereka diperbadankan atau
menyimpan perolehan eksport sehingga
didaftarkan di bawah Akta Syarikat Luar
Pesisir 1990 dan/atau Akta Bank Luar jumlah agregat had semalaman AS$10
Pesisir 1990 atau Akta Insurans Luar juta, tanpa mengambil kira jumlah
Pasisir 1990 mengikut keperluan, bagi perolehan eksport mereka.
tujuan kawalan pertukaran wang. Entiti-
entiti luar pesisir di Labuan IOFC OHQ adalah juga dibenarkan membuka
dibenarkan dengan bebas untuk berurus akaun mata wang asing dengan bank-
niaga dalam mata wang asing dengan bank perdagangan di Malaysia, bank-
bukan pemastautin. bank luar pesisir di Labuan atau bank-
bank luar negeri untuk tujuan menyimpan
Bank-bank Luar Pesisir Berlesen di penerimaan dalam mata wang asing,
Labuan adalah dibenarkan menerima selain daripada perolehan eksport, tanpa
pembayaran dalam ringgit daripada sebarang sekatan ke atas had
pemastautin hasil dari yuran, komisen, semalaman.
faedah daripada deposit atau dividen.
OHQ dibenarkan memperolehi sebarang
Entiti-entiti Insurans Luar Pesisir di jumlah kemudahan kredit dalam mata
Labuan adalah juga dibenarkan
wang asing daripada bank-bank
mengguna akaun ringgit mereka untuk
perdagangan dan bank-bank saudagar
menerima premium insurans dan hasil
di Malaysia, dan daripada mana-mana
dari perniagaan insurans dan penginsuran
semula pernigaan insuran tempatan. bukan pemastautin untuk kegunaan
sendiri. Kemudahan kredit ini boleh diberi
Semua entiti luar pesisir bebas untuk pinjam kepada syarikat yang berkaitan
menyelenggara akaun ringgit dengan dengan mereka di luar negeri atau
bank-bank di Malaysia bagi memudahkan dilaburkan ke luar negeri sekiranya jumlah
pembayaran perbelanjaan pentadbiran agregat kemudahan kredit tempatan OHQ
dan berkanun di Malaysia. dalam ringgit tidak melebihi RM 10 juta.

219
(d) Pusat-Pusat Perolehan Antarabangsa kredit bagi melepaskan cukai. Pemberian kredit
yang diluluskan bagi melepaskan cukai adalah satu kredit yang
diberi jika tiada cukai atau kadar cukai yang lebih
Pusat-pusat Perolehan Antarabangsa
rendah dibayar di negara tuan rumah. Dalam kes
yang diluluskan (IPC) adalah dibenarkan
pembayaran dividen oleh syarikat-syarikat yang
menyimpan sebarang jumlah perolehan
dikecualikan daripada cukai di bawah Akta
eksport dalam akaun mata wang asing
Penggalakan Pelaburan 1986, penerima adalah
yang diselenggara dengan bank-bank
juga dikecualikan dari cukai pendapatan Malaysia
perdagangan dalam negeri. Bagi aktiviti-
ke atas dividen tersebut. Jika penerima dikenakan
aktiviti IPC yang telah diluluskan juga
juga cukai di negara pemastautin mereka ke atas
adalah dibenarkan mengikat kontrak
tukaran hadapan dengan bank-bank dividen itu, maka negara pemastautin itu akan
perdagangan dalam negeri untuk tujuan memberi kredit seolah-olah cukai Malaysia telah
menghindarkan risiko pertukaran asing dibayar.
berdasarkan jumlah perdagangannya.
Di bawah kebanyakan perjanjian ini, faedah ke
atas pinjaman-pinjaman dan royalti di bidang
industri atau teknikal yang diperolehi dari Malaysia
XV. PERJANJIAN MENGELAKKAN CUKAI DUA oleh penduduk negara-negara lain yang mengikat
KALI perjanjian dengan Malaysia adalah dikecualikan
daripada cukai di Malaysia. Walau bagaimanapun,
Perjanjian mengelakkan cukai dua kali adalah terdapat peruntukan bagi pemberian kredit oleh
bertujuan untuk mengelakkan berlakunya cukai negara pemastautin untuk cukai yang dilepaskan
dua kali ke atas pendapatan antarabangsa seperti oleh Malaysia berhubung dengan pendapatan
keuntungan perniagaan, dividen, faedah dan royalti seumpama itu.
yang diperolehi di sesebuah negara dan dikirimkan
ke negara lain. Dengan itu, ia menghapuskan Sehingga sekarang sebanyak 52 buah negara
“halangan cukai” ke atas perdagangan dan telahpun menandatangani perjanjian mengelakkan
pelaburan antarabangsa. Perjanjian ini juga cukai dua kali dengan Malaysia iaitu:
memperuntukkan pertukaran maklumat mengenai
pendapatan yang berkaitan dan hanya berguna
Negara Tarikh Perjanjian
untuk mencegah pengelakan cukai pendapatan. Ditandatangani

Di bawah perjanjian mengelakkan cukai dua 1. Singapura 26.12.1968


kali, keuntungan perniagaan adalah dikenakan 6.7.1973
(Perjanjian
cukai di negara di mana perusahaan itu Tambahan)
ditempatkan. Jika perusahaan itu dijalankan melalui
organisasi perniagaan tetap yang terletak di satu 2. Jepun 30.1.1970
lagi negara yang menandatangani perjanjian 3. Sweden 21.11.1970
tersebut, maka cukai adalah dikenakan di negara
yang satu lagi itu. Jumlahnya bergantung kepada 4. Denmark 4.12.1970
banyaknya keuntungan yang diperolehi oleh atau 5. Norway 23.12.1970
yang dibahagikan kepada organisasi perniagaan
tetap dalam negara di mana ianya terletak. 6. Sri Lanka 16.9.1972

7. United Kingdom 30.3.1973


Dalam kebanyakan perjanjian mengelakkan
8. Belgium 24.10.1973
cukai dua kali, keuntungan daripada pengangkutan
laut dan udara yang dikendalikan dalam lalu lintas 9. Switzerland 30.12.1974
antarabangsa adalah dikenakan cukai di negara
10. Perancis 24.4.1975
di mana pengurusan dan pengawalan syarikat itu 31.1.1975
dijalankan. (Protokol)

11. New Zealand 19.3.1976


Dalam kebanyakan perjanjian mengelakkan
14.7.1994
cukai dua kali yang ditandatangani oleh Malaysia, (Protokol
negara pemastautin bersetuju dengan pemberian Kedua)

220
Negara Tarikh Perjanjian Negara Tarikh Perjanjian
Ditandatangani Ditandatangani

12. Kanada 16.10.1976 40. Jordan 1.10.1994

13. India 25.10.1976 41. Mongolia 27.7.1995

14. Republik Persekutuan 42. Vietnam 7.9.1995


Jerman* 8.4.1977
43. Malta 3.10.1995
15. Poland 27.3.1978
44. Emiriyah Arab Bersatu 28.11.1995
16. Australia 20.8.1980
45. Republik Fiji 19.12.1995
17. Thailand 29.3.1982
46. Republik Czech 8.3.1996
18. Republik Korea 20.4.1982 47. Kuwait 6.4.1997

19. Filipina 27.4.1982 48. Republik Arab Mesir 14.4.1997

20. Pakistan 29.5.1982 49. Sri Lanka 16.9.1997

21. Romania 26.11.1982 50. Republik Argentina 3.10.1997

22. Bangladesh 19.4.1983 51. Myanmar 9.3.1998

23. Itali 28.1.1984 52. Namibia 28.7.1998

24. Finland 28.3.1984

25. Republik Rakyat China 23.11.1985

26. Rusia 31.7.1987


XVI. PERJANJIAN JAMINAN PELABURAN
(Bekas Kesatuan Republik
Sosialis Soviet) Perjanjian Jaminan Pelaburan (IGA) adalah
bertujuan melindungi kepentingan pelabur-pelabur
27. Belanda 7.3.1988 daripada risiko bukan perdagangan seperti
pengambilan milik dan pemiliknegaraan dan bagi
28. Amerika Syarikat 18.4.1989 membenarkan pengiriman dan pemindahan modal.
(Perjanjian Terhad) Bagi negara yang sedang membangun seperti
Malaysia adalah diharapkan IGA akan membantu
29. Hungary 24.5.1989
mempercepatkan kegiatan perindustrian dengan
30. Austria 20.9.1989
menggalakkan kemasukan modal asing. Pada
umumnya IGA yang menghalang tindakan yang
31. Indonesia 12.9.1991 sewenang-wenangnya oleh negara penerima, akan
menambahkan keyakinan pelabur-pelabur asing.
32. Mauritius 23.8.1992

33. Republik Islam Iran 10.11.1992 Liputan


34. Papua New Guinea 20.5.1993 IGA biasanya meliputi perkara-perkara berikut:
35. Arab Saudi 18.7.1993 (a) Suatu jaminan bahawa tidak berlakunya
pengambilan milik atau pemilik negaraan
36. Sudan 7.10.1993
kecuali bagi maksud yang sah atau untuk
37. Republik Albania 24.1.1994
tujuan awam dan di bawah proses undang-
undang dan dengan bayaran pampasan
38. Zimbabwe 28.4.1994 yang segera dan mencukupi.

39. Turki 27.9.1994 (b) Suatu kebenaran bagi mengirim atau


memindahkan keuntungan atau modal di
atas pelaburan dalam mana-mana mata
* Negara Jerman sejak 3 Oktober 1990 wang yang boleh digunakan dengan mudah.

221
Penerima Faedah ditubuhkan di bawah kaedah-kaedah
Timbangtara Suruhanjaya Bangsa-bangsa
Di bawah kebanyakan IGA, penerima-penerima Bersatu mengenai Undang-undang
faedah adalah: Perdagangan Antarabangsa (UNCITRAL).
(a) Rakyat atau warga negara mengikut undang-
undang setiap negara yang mengikat Status Perjanjian Jaminan Pelaburan
perjanjian; dan

(b) Syarikat-syarikat yang ditubuhkan di mana- Malaysia telah menandatangani IGA dengan
mana negara yang mengikat perjanjian di negara-negara berikut:
mana sebahagian besarnya dipunyai oleh,
Negara Tarikh Perjanjian
dan pengurusan serta pengawalannya ditandatangani
terletak di tangan rakyat setiap negara yang
mengikat perjanjian itu. 1. Amerika Syarikat 21.4.1959
(dipinda pada
24.6.1965)
Timbang Tara 2. Republik Persekutuan 22.12.1960
Jerman* (dipinda pada
Di bawah IGA, dua bentuk pertikaian mungkin 5.11.1965)
wujud. Pertama, pertikaian mengenai tafsiran atau
pemakaian perjanjian itu sendiri dan kedua, 3. Belanda 15.6.1971
pertikaian berhubung dengan pelaburan di negara- 4. Kanada 1.10.1971
negara yang mengikat perjanjian:
5. Perancis 24.4.1975
(a) Dalam kebanyakan IGA yang telah
ditandatangani oleh Malaysia, adalah 6. Switzerland 1.3.1978
diperuntukkan bahawa pertikaian mengenai
tafsiran atau pemakaian perjanjian itu 7. Sweden 3.3.1979
hendaklah diselesaikan secara perundingan 8. Belgo-Luxembourg 22.11.1979
melalui saluran diplomatik. Ini adalah
bertujuan untuk mencapai satu penyelesaian 9. United Kingdom 21.5.1981
secara baik. Sekiranya pertikaian itu gagal
diselesaikan dengan cara sedemikian, maka 10. Sri Lanka 16.4.1982
ia akan dikemukakan kepada satu lembaga 11. Romania 26.11.1982
timbang tara atau lembaga pengadilan untuk (dipinda pada
penyelesaian. Sekiranya langkah-langkah 25.6.96)
di atas gagal menyelesaikan pertikaian, ia
akan dirujukkan kepada Mahkamah 12. Norway 6.11.1984
Pengadilan Antarabangsa. 13. Austria 12.4.1985
(b) Pertikaian berhubung dengan pelaburan di 14. Finland 15.4.1985
antara rakyat atau syarikat (pelabur) dengan
negara penerima hendaklah terlebih dahulu 15. Pertubuhan
diselesaikan dengan menggunakan Persidangan Islam (OIC) 30.9.1987
kemudahan pentadbiran dan pengadilan
16. Kuwait 21.11.1987
tempatan. Sekiranya cara di atas gagal,
maka perkara ini hendaklah dikemukakan 17. Pertubuhan Negara-negara
untuk penyelesaian atau timbang tara Asia Tenggara (ASEAN) 15.12.1987
kepada Pusat Penyelesaian Pertikaian
Pelaburan Antarabangsa (ICSID) yang 18. Itali 4.1.1988
ditubuhkan di bawah naungan Bank 19. Republik Korea 11.4.1988
Antarabangsa bagi Pemulihan dan
Pembangunan (IBRD) atau Tribunal
Timbang Tara Adhoc Antarabangsa yang * Negara Jerman sejak 3 Oktober 1990

222
Negara Tarikh Perjanjian Negara Tarikh Perjanjian
ditandatangani ditandatangani
20. Republik Rakyat China 21.11.1988 45. Republik India 3.8.1995

21. Emiriyah Arab Bersatu 11.10.1991 46. Republik Uruguay 9.8.1995

22. Denmark 6.1.1992 47. Republik Peru 13.10.1995

23. Republik Sosialis Vietnam 21.1.1992 48. Republik Kazakhstan 27.5.1996

24. Papua New Guinea 27.10.1992 49. Republik Malawi 5.9.1996

25. Republik Chile 11.11.1992


50. Republik Czech 9.9.1996
26. Republik Demokratik
51. Republik Guinea 7.11.1996
Rakyat Lao 8.12.1992
52. Republik Ghana 11.11.1996
27. Taiwan 18.2.1993

28. Republik Hungary 19.2.1993 53. Republik Arab Mesir 14.4.1997

29. Republik Poland 21.4.1993 54. Republik Botswana 31.7.1997

30. Republik Indonesia 22.1.1994 55. Republik Cuba 26.9.1997

31. Republik Albania 24.1.1994 56. Republik Uzbekistan 6.10.1997

32. Republik Zimbabwe 28.4.1994 57. Macedonia 11.11.1997

33. Turkmenistan 30.5.1994 58. Republik Demokratik 4.2.1997


Rakyat Korea
34. Republik Namibia 12.8.1994
59. Republik Yemen 11.2.1998
35. Kerajaan Cambodia 17.8.1994
60. Republik Turki 25.2.1998
36. Republik Argentina 6.9.1994
61. Republik Lebanon 26.2.1998
37. Jordan 2.10.1994
62. Burkina Faso 23.4.1998
38. Republik Bangladesh 12.10.1994
63. Republik Sudan 14.5.1998
39. Republik Croatia 16.12.1994
64. Republik Dijibouti 3.8.1998
40. Bosnia Herzegovena 16.12.1994

41. Sepanyol 4.4.1995 65. Repablik Ethiopia 22.10.1998

42. Pakistan 7.7.1995 66. Senegal 11.2.1999

43. Republik Kyrgyz 20.7.1995 67. Negara Bahrain 15.6.1999

44. Mongolia 27.7.1995 68. Algeria 27.01.2000

223