Click Here & Upgrade 

PDF  Complete 

Documents 
PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/2007 
PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA  Office of the Director­General of Education Malaysia  ARAS 8, BLOK E8  Level 8, Blok E8  KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E  Government Complex Parcel E  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN  Tel : 03­88846077  Federal Government Administrative Centre  Fax : 03­88894548 

Expanded Features  Unlimited Pages

62604 PUTRAJAYA 
Semua Pengarah Pelajaran Negeri  Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, 

Laman web:http://www.moe.gov.my 

KP(BS­DSR)8787/002/1JLD.2(19)  26 SEPTEMBER 2007 

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/2007:  PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MEMINJAM BUKU TEKS DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU  TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  Kerajaan  Malaysia  telah  bersetuju  melalui  Rang  Undang­Undang  Perbekalan  (2008)  yang  telah  dibentangkan  di  Dewan  Rakyat,  pada  7  September  2007,  supaya  Skim  Pinjaman  Buku  Teks  diperluaskan kepada semua murid warganegara Malaysia tanpa mengira pendapatan isi rumah dan  bilangan  anak  yang  layak  di  semua  sekolah  kerajaan,  sekolah  bantuan  kerajaan  dan  Sekolah  Menengah Agama Rakyat, berkuatkuasa mulai 1 Januari 2008.  2.  Sehubungan  dengan  ini, Surat  Pekeliling  Ikhtisas  Bil.  7/2005  bertarikh  30  November  2005 dengan ini dimansuhkan.  3.  Sila  maklumkan  kandungan  surat  pekeliling  ikhtisas  ini  kepada  pegawai  yang  bertanggungjawab  di  Jabatan  Pelajaran  Negeri,  Pejabat  Pelajaran  Daerah/Gabungan,  Pengetua  dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan. 

 Dato’ Noh bin Haji Omar  Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia  Y.  Y.  4.  5.B. Puan Komala Devi  Setiausaha Parlimen Kementerian Pelajaran Malaysia  Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia  Timbalan­Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran  Timbalan­Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran  Ketua­Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran  Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pelajaran  Penasihat Undang­Undang Kementerian Pelajaran  Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pelajaran  2.  Expanded Features  Unlimited Pages 3.B. B.  11.  10.  8.Click Here & Upgrade  PDF  Complete  Documents  sk. Dato’ Sri Hishammudin bin Tun Hussein  Menteri Pelajaran Malaysia  Y.  9.  .  7.      1. Dato Hon Choon Kim  Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia  Y.  6.B.