Anda di halaman 1dari 25

PENYATA KEWANGAN Penyatan kewangan (atau laporan kewangan) ialah rekod formal kegiatankegiatan kewangan sesebuah perniagaan, orang

perseorangan, atau entiti-entiti yang lain. Penyata ini Memberikan maklumat kewangan yang penting kepada pihak pengurusan untuk melakukan perancangan dan membuat keputusan. Penyata kewangan memberikan pandangan keseluruhan keadaan kewangan jangka pendek serta jangka panjang bagi sesuatu perniagaan atau orang perseorangan. Maklumat daripada penyata kewangan diperlukan oleh : 1. Kreditor (Institusi kewangan) 2. Kerajaan (menentukan cukai perniagaan dan perancangan pembangunan ekonomi) 3. Pemegang Saham (saham keutamaan dan saham biasa) 4. Pihak Pengurusan (organisasi) Semua maklumat kewangan perusahaan perniagaan yang disampaikan dengan cara berstruktur dan dalam bentuk yang mudah difahami dikenali sebagai penyata kewangan. Terdapat empat penyata kewangan yang asas: Kunci Kira-Kira Penyata Pendapatan Penyata Aliran Tunai Penyata Ekuiti Pemilik

 Kunci Kira-Kira Dikenali juga sebagai Lembaran Imbangan. Kunci kira-kira memberi gambaran ringkas tentang kedudukan kewangan sesebuah firma. Data yang ditunjukkan merupakan ringkasan harta yang dimiliki dan hutang yang ditanggung oleh organisasi. Perkara asas dalam kunci kira-kira ialah aset, liabiliti dan ekuiti

pemilik. Ia menyenarai semua milik syarikat, obligasi dan pelaburan pemilik. Ia disediakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Komponen Kunci Kira-Kira  Aset (apa yang dimiliki oleh syarikat : Aset Semasa Aset Tetap Lain-Lain Aset

 Liabiliti (apa yang dihutang oleh syarikat) : Liabiliti Semasa Liabiliti Jangka Panjang

 Ekuiti Pemilik / Dana Pemegang Saham (nilai syarikat kepada pemiliknya) : Saham Perolehan Tertahan

 Penyata Pendapatan Penyata yang menunjukkan hasil operasi firma (jumlah perolehan / keuntungan dari operasi firma dan perbelanjaan yang dilibatkan) bagi satu tempoh tertentu. Penyata Pendapatan menunjukkan kecekapan seseorang pengurus

menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Item dalam penyata pendapatan bergantung kepada jenis perniagaan sama ada menjual barang niaga, perkhidmatan atau perkilangan. Penyata pendapatan bagi perniagaan yang menjual barang niaga mengandungi komponen kos barang dijual (KBDJ)

 Penyata Aliran Tunai Merupakan satu penyata tentang aliran sumber dan penggunaan tunai yang menunjukkan perubahan kedudukan tunai bagi suatu tempoh perakaunan. Membantu pihak pengurusan membuat perancangan ke atas aktiviti harian, pelaburan jangka panjang dan mencari peluang perniagaan. Juga digunakan oleh pihak luar untuk mengukur keupayaan firma menyelesaikan hutang dan membayar faedah. Aliran tunai boleh dibahagikan kepada 3 aktiviti kewangan : o Operasi o Aktiviti Pelaburan o Aktiviti Pembiayaan membayar dividen,

 Penyata Ekuiti Pemilik Merupakan baki setelah aset ditolak dengan liabiliti. Ia menunjukkan tuntutan pemilik terhadap aset yang ada.Ekuiti pemilik syarikat terdiri daripada : o Modal Berbayar o Premium Saham o Pendapatan Tertahan o Rizab

PENGENALAN ANALISIS PENYATA KEWANGAN Dalam bidang kewangan, analisis nisbah adalah suatu teknik yang boleh digunakan oleh penganalisis kewangan atau sesiapa sahaja bagi mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan. Sebagai contoh, nisbah semasa syarikat membolehkan penganalisis menentukan sama ada sesebuah syarikat itu berupaya membayar obligasi jangka pendeknya apabila ia matang. Terdapat banyak lagi nisbah-nisbah kewangan lain seperti nisbah semasa di atas yang membolehkan kita mengukur pencapaian satu-satu syarikat, namun ia boleh member makna sekiranya aktiviti perbandingan dapat dijalankan ke atas nisbah-nisbah ini. Antara teknik perbandingan yang boleh dilakukan adalah analisis arah aliran dan analisis keratin rentas.

Analisis Arah Aliran Dalam analisis arah aliran, penganalisis boleh membuat perbandingan nisbah daripada suatu jangka waktu dengan nisbah daripada suatu jangka waktu yang lain. Sebagai contoh, seseorang penganalisis itu boleh membuat perbandingan dengan mengambil nisbah semasa sesebuah syarikat bagi tahun 2010 dan dibandingkan dengan nisbah semasa syarikat bagi tahun 2009. Dengan membuat perbandingan ini, penganalisis akan dapat menilai sama ada terdapat perubahan keupayaan syarikat ini ketika membayar obligasijangka pendek antara tahun 2009 dan 2010. Perbandingan ini boleh juga dipanjangkan jangka waktunya lebih dari 2 tahun. Dengan membuat perbandingan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang, ia membolehkan penganalisis melihat hala tuju pencapaian syarikat bagi suatu jangka masa yang lebih lama.

Analisis Keratan Rentas dan Industri Bagi teknik ini, penganalisis membandingkan nisbah-nisbah syarikat dengan syarikat lain daripada industri yang sama. Sebagai contoh, nisbah semasa sesebuah syarikat yang beroperasi dalam industri makanan dibandingkan dengan nisbah semasa syarikat yang juga beroperasi dalam industri makanan. Selain daripada itu, teknik analisis keratan rentas juga membolehkan penganalisis membuat perbandingan di antara nisbah syarikat dan nisbah industri. Nisbah industri ditentukan dengan mengambil purata nisbah kesemua syarikat yang beroperasi dalam sesebuah industri.

JENIS-JENIS NISBAH KEWANGAN Nisbah Kecairan (Mudah Tunai) Menilai kemampuan firma membayar liability jangka pendek dengan aset mudah tunai. Ia membolehkan penganalisis mengukur keupayaan satusatu syarikat membayar liability semasa apabila ia matang. Nisbah-nisbah kecairan yang biasa digunakan ialah nisbah semasa dan nisbah cepat. Daripada segi prinsip, syarikat yang mempunyai nisbah lebih daripada 1.00 disifatkan sebagai berkemampuan memenuhi tanggungan atau liability semasanya.  Nisbah Semasa y Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek. y Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa. y Semakin tinggi nisbah semasa, semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek.

Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1.

Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya.

Nisbah Semasa =

Aset Semasa Liabiliti Semasa

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa = 816762 340416 = 2.40 kali

Berdasarkan kepada pengiraan di atas didapati bahawa syarikat tersebut mempunyai aset semasa 2.40 kali ganda daripada libiliti semasa. Ini bermakna syarikat menyediakan RM 2.40 aset semasa bagi tujuan pembayaran semula. Baki bagi pembayaran semula adalah RM 1.40 apabila RM 1 liabiliti semasa dituntut.

 Nisbah Cepat y Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa. y Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item; bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap, dan pembelian secara kredit. Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai. y Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik.

Nisbah Cepat =

Aset Semasa - Inventori Liabiliti Semasa

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Cepat = Aset Semasa Inventori Liabiliti Semasa = (816762 583908) = 0.68 kali 340416

Bedasarkan kepada pengiraan diatas didapati nisbah cair kurang daripada 1 yang membawa maksud jumlah asset yang boleh ditunaikan adalah kurang daripada liability semasa. Syarikat mempunyai baki RM 0.68 bagi setiap RM 1 lbiliti yang dituntut. Nisbah ini adalah berada pada tahap kecairan yang kurang baik.

Nisbah Pengurusan Aset (Aktiviti) Boleh digunakan bagi mengukur keberkesanan dan kecekapan syarikat dalam mengurus aset syarikat. Secara amnya, pengurusan yang berkesan dan cekap menjamin pengeluaran atau keuntungan syarikat yang setimpal dengan jumlah aset yang dimiliki. Nisbah-nisbah utama dalam kumpulan nisbah pengurusan aset ialah: y y y y Pusing ganti aset tetap Pusing ganti jumlah aset Pusing ganti inventori Tempoh pungutan purata

 Pusing Ganti Aset Tetap Nisbah ini membolehkan kita mengukur kecekapan sesebuah syarikat menggunakan aset-aset tetap dalam menghasilkan jualan.

Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap =

Jualan Aset Tetap

Contoh: Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap = Jualan Bersih = 270900 = 7.51 kali Jumlah Aset Tetap 360510

Pengiraan diatas menunjukkan syarikat ini mempunyai pusingan ganti asset tetap sebanyak 7.51 kali yang memberi maksud setiap RM 1 aset tetap memberi sebanyak RM 7.51 jualan dapat dijanakan.

 Pusing Ganti Jumlah Aset Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan. Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Bersih Jualan Aset

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Bersih Jualan Aset = 2709000 1182000 = 2.29 kali

Berdasarkan kepada pengiraan di atas menunjukkan syarikat ini memperolehi jualan sebanyak 2.84 kali lebih besar daripada asetnya. Setiap RM 1 yang dilaburkan dalam asetnya menghasilkan RM 2.84

 Pusing Ganti Inventori Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan. Lebih tinggi, lebih baik, kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan.

Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual @ Jualan Inventori

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual @ Jualan Inventori = 1625400 583908 = 2.78 kali

Berdasarkan kepada pengiraan diatas, syarikat tersebut mempunyai nisbah pusing ganti inventori yang tinggi. Nisbah yang tinggi disebabkan penjualan produk syarikat yang laris atau syarikat tidak menyimpan banyak inventori yang daripada segi menyimpan. Kadar ganti stok dalam tahun berkenaan ialah 2.78 kali. Dengan kata lain, stok dipegang selama 2.78 hari sebelum dijual.

 Tempoh Kutipan Purata Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan. Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima. Kebiasaannya nisbah tempoh kutipan purata yang rendah

dianggap baik kerana ini menunjukkan syarikat berjaya mengutip semula akaunakaun belum terima dalam jangka masa yang pendek.

Tempoh Kutipan Purata = Akaun Belum Terima Purata Jualan Sehari Contoh: Rujuk Lampiran 1 Tempoh Kutipan Purata = Akaun Belum Terima = Purata Jualan Sehari 111108 7421.918 = 14.97 hari

Berdasarkan kepada pengiraan di atas, syarikat tersebut mngambil masa selama 14.97 hari bagi memungut akaun-akaun belum terima. Syarikat ini perlu menjelaskan liability syarikat dari semasa ke semasa secara tunai.

Nisbah Leveraj Memberi gambaran keupayaan sesebuah syarikat dalam memenuhi obligasinya kepada mereka yang member pinjaman. Selain itu, nisbah ini juga mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan modal pinjaman syarikat. Ia wujud apabila sesebuah syarikat menggunakan hutang atau pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Tetapi, semakin banyak hutang, semakin tinggi risiko syarikat tidak dapat menjelaskan faedah pinjaman terutamanya sewaktu kegawatan ekonomi.

 Nisbah Hutang Nisbah ini mengukur sejauh mana aset firma dibiayai melalui hutang. Komponen hutang terdiri daripada segala liabiliti semasa dan hutang jangka panjang. Nisbah ini juga dikenali sebagai hutang kepada jumlah asset yang memberitahu berapa peratus modal hutang yang digunakan bagi membiayai jumlah aset syarikat. Jumlah aset merangkumi jumlah asset semasa dan jumlah aset tetap. Secara praktikalnya, semakin tinggi peratus modal hutang, maka semakin besar syarikat dibebani oleh belanja kewangan. Dengan kata lain, lebih rendah nisbah ini, lebih baik kepada pemiutang syarikat kerana mereka akan menerima lebih perlindungan jika berlakunya pelaburan syarikat.

Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset = 612276 1182000 = 51.80%

Berdasarkan pengiraan di atas didapati bhawa nisbah syarikat tersebut adalah 51.80 % Setiap RM1 aset yang diberi oleh syarikat, ia masih berhutang sebanyak 51.80 sen.

 Nisbah Hutang / Ekuiti Nisbah ini membolehkan penganalisis mengukur nisbah pembiayaan yang dating daripada hutang dan ekuiti. Nisbah yang rendah menjamin lebih perlindungan kepada pemiutang. Nisbah ini juga menjelaskan menjelaskan kedudukan modal hutang dan ekuiti. Kebiasaannya, nisbah yang melebihi 1.00 dianggap berisiko tinggi kepada pelabur kerana syarikat berhutang terlalu besar. Nisbah yang rendah menunjukkan pelaburan yang besar kepada pemilik syarikat. Nisbah Hutang / Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Hutang / Ekuiti = Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti = 612276 569714 = 1.07

Berdasarkan kepada pengiraan di atas didapati modal hutang syarikat tersebut adalah 1.07 kali lebih besar daripada ekuiti. Ini menunjukkan syarikat banyak berhutang jika dibandingkan dengan modal yang disalurkan olehpara pemegang saham.

Nisbah Keberuntungan Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan. Terdapat tiga jenis nisbah keberuntungan iaitu: y y y Nisbah margin untung bersih Nisbah pulangan atas aset Nisbah pulangan atas ekuiti

Secara ringkasnya, semakin tinggi pulangan yang diperoleh bererti semakin berupaya syarikat membuat keuntungan.  Nisbah Margin Untung Bersih Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap jualan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Nisbah ini mengukur keupayaan syarikat daripada segi mengurus dan mengawal perbelanjaan syarikat yang mempunyai kesan secara langsung ke atas keuntungan syarikat.

Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih = 116487 = 4.30% Jualan 2709000

Nisbah ini menunjukkan margin untung bersih daripada jualan selepas ditolak semua belanja-belanja yang terlibat adalah 4.30 peratus. Dengan perkataan lain, daripada setiap ringgit jualan, perniagaan memperoleh untung bersih sebanyak 4.30 sen

Secara ringkasnya terdapat beberapa factor yang menentukan kejatuhan dan kenaikan margin untung ini iaitu faktor: y y y Harga Kos Jualan

 Nisbah Pulangan atas Aset (ROA) Dikenali juga sebagai pulangan atas pelaburan. Ia mengukur kadar keuntungan daripada setiap wang yang dilaburkan ke atas aset. Selain itu menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. Semakin tinggi nisbah, semakin baik kerana menunjukkan keuntungan.

Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih = Jumlah Aset 116487 1182000 = 9.86%

Pengiraan tersebut menunjukkan kadar keuntungan yang diperolehi daripada penggunaan aset-aset perniagaan ialah 9.86%

 Nisbah Pulangan Ekuiti Nisbah ini membolehkan kita mengukur kecekapan syarikat ini menjana keuntungan pemegangsaham syarikat. Para pemegang saham syarikat ingin nisbah pulangan ekuiti yang tinggi kerana ini menunjukkan syarikat berjaya menjana keuntungan cukup supaya diagih-agihkan di antara mereka.

Antara komponen-komponen ekuiti syarikat termasuklah: y y y Keuntungan tertahan Saham keutamaan Saham biasa

Keuntungan tertahan dianggap ekuiti kerana ia adalah sebahagian daripada keuntungan syarikat yang tidak diagihkan balik kepada pemegang saham. Keuntungan ini ditahan oleh pihak pengurusan syarikat bagi tujuan pelaburan dan pengembangan syarikat.

Nisbah Pulangan Atas Ekuiti =

Pendapatan Bersih Jumlah Ekuiti

Contoh: Rujuk Lampiran 1 Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih = Jumlah Ekuiti 116487 569724 = 20.45%

Berdasarkan kepada pengiraan di atas menunjukkan nisbah yang diperolehi ialah 20.45 % iaitu bagi setiap ringgit yang dilaburkan menghasilkan pulangan sebanyak RM 20.45.

Analisis Du Pont Antara aspek-aspek yang member kesan ke atas nisbah pulangan ekuiti mengikut analisis Du Pont ialah: y Pengawalan perbelanjaan syarikat Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan mengawal perbelanjaan syarikat, nisbah margin untung bersih akan digunakan sebagai proksi.

Pengurusan aset-aset syarikat Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan asset bagi menjana jualan, nisbah pusing ganti jumlah asset akan digunakan sebagai proksi.

Pengurusan laveraj hutang syarikat Bagi mengukur keberkesanan pihak pengurusan menguruskan leveraj syarikat, nisbah pengganda ekuiti akan digunakan sebagai proksi.

Hubungan nisbah-nisbah ini dengan nisbah pulangan ekuiti boleh diringkaskan dengan persamaan berikut: y Nisbah pulangan ekuiti = nisbah margin untung bersih x nisbah pusing ganti jumlah asset x nisbah pengganda ekuiti

Nisbah Pulangan Ekuiti = Pendapatan Bersih x Jumlah Jualan x Jumlah Aset Jumlah Jualan Jumlah Aset Ekuiti

Ringkasan Catatan

PENGENALAN PENYATA KEWANGAN

juga penting untuk sesebuah syarikat membuat keputusan dalam perniagaannya.

Digunakan oleh: kerajaan(menentukan cukai) pemegang saham pihak pengurusan kreditor(institusi kewangan)

Terdiri daripada:

kunci kira-kira pendapatan penyata ekuiti pemilik penyata aliran tunai

KUNCI KIRA-KIRA

PENYATA PENDAPATAN

jumlah pembelanjaan operasi firma

Penyata pendapatan
Penyata Pendapatan menunjukkan kecekapan seseorang pengurus menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan

PENYATA ALIRAN TUNAI

Aliran tunaidaripada aktiviti pembiayaan

PENYATA ALIRAN TUNAI


Aliran tunaidaripada aktiviti operasi Aliran tunaidaripada aktiviti pelaburan

PENYATA EKUITI PEMILIK

PENYATA EKUITI PEMILIK


baki setelah aset ditolak dengan liabiliti

Menunjukkan tuntutan pemilik terhadap aset yang ada.

terdiri daripada :
Modal Berbayar Premium Saham Pendapatan Tertahan Rizab

JENIS-JENIS NISBAH KEWANGAN

Nisbah Semasa =

Aset Semasa Liabiliti Semasa

Nisbah Cepat

Nisbah Kecairan

Nisbah Semasa

Nisbah Cepat =

Aset Semasa - Inventori Liabiliti Semasa

Nisbah Pusing Ganti Aset Tetap =

Jualan Aset Tetap

Pusing Ganti Jumlah Aset =

Jualan Bersih Jualan Aset

Pusing Ganti Aset Tetap

Pusing Ganti Jumlah Aset

Nisbah Pengurusan Aset


Tempoh Pungutan Purata Pusing Ganti Inventori

Tempoh Kutipan Purata = Akaun Belum Terima Purata Jualan Sehari

Pusing Ganti Inventori = Kos Barang Dijual @ Jualan Inventori

Nisbah Hutang = Jumlah Hutang Jumlah Aset

Nisbah Hutang

Nisbah Leveraj

Nisbah Hutang/Ekuiti

Nisbah Hutang / Ekuiti =

Jumlah Liabiliti Jumlah Ekuiti

Nisbah Margin Untung Bersih = Pendapatan Bersih Jualan

Nisbah Margin Untung Bersih


Nisbah Keberuntungan

Nisbah Pulangan Aset

Nisbah Pulangan Atas Ekuiti

Nisbah Pulangan Aset = Pendapatan Bersih Jumlah Aset Nisbah Pulangan Atas Ekuiti = Pendapatan Bersih Jumlah Ekuiti