Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (TESL) Pendidikan Rendah

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Bahasa Melayu Komunikatif I (Communicative Malay Language I) WAJ3115 2(2+0) 30 jam Bahasa Melayu Tiada Satu/Dua 1. Menghuraikan fungsi bahasa Melayu dalam konteks negara Malaysia. 2. Menghuraikan konsep budi bahasa dan kesantunan dalam masyarakat Melayu dan Malaysia. 3. Mengaplikasikan sistem sapaan bahasa Melayu dalam komunikasi. 4. Mengaplikasikan unsur gaya bahasa dalam komunikasi bahasa Melayu. 5. Membandingbezakan laras bahasa Melayu. 6. Menjelaskan wacana yang utuh dalam penulisan bahasa Melayu serta menganalisis dan membetulkan kesilapan bahasa Melayu dalam penulisan.

Sinopsis

Kursus ini menghuraikan peranan bahasa Melayu, konsep budi bahasa dalam masyarakat Melayu dan Malaysia, kesantunan berbahasa, kata sapaan, gaya bahasa, laras bahasa dan wacana serta menganalisis kesilapan tatabahasa bahasa Melayu dalam konteks. This course focuses on the role of Malay language, concept of courtesy in the Malay society, addressing people and protocol, language styles, language register, discourse and the Malay language grammer.

Tajuk 1

Kandungan Fungsi Bahasa Melayu Bahasa Kebangsaan Bahasa Rasmi Bahasa Perpaduan Bahasa Pengantar Bahasa Ilmu Bahasa Perdagangan

Jam 2

Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu dan Malaysia Takrif Budi Takrif Bahasa Takrif Budi Bahasa Ciri-ciri Budi Bahasa

Kesantunan Bahasa Melayu 3 Konsep Kesantunan Kesantunan Verbal Kesantunan Bukan Verbal (bahasa tubuh)

Sistem Sapaan : Kata Panggilan dalam Keluarga Kata Panggilan dalam Masyarakat

Protokol: Panggilan Hormat dalam Majlis Rasmi

Tajuk 5 Gaya Bahasa Diksi Metafora Simile Hiperbola

Kandungan

Jam

Personafikasi Imejan Paradoks Simbol Ambiguiti Konotatif Denotatif Bahasa sindiran dan kiasan Peribahasa

Laras Bahasa Konsep, Kepelbagaian dan Perbezaan Laras Bahasa Agama Sains (perubatan, angkasa lepas,farmasi dan lain-lain) Matematik Teknologi (pertanian, kejuruteraan, masakan dan lain-lain) Kreatif Media/Multimedia Undang-undang Ekonomi Sukan Politik 3 4

Tajuk Sejarah Geografi

Kandungan

Jam

Seni (muzik, tarian,kraf tangan dan lainlain)

Wacana Konsep Ciri wacana Jenis wacana Penanda wacana Keutuhan wacana

8 Tatabahasa Bahasa Melayu Analisis Kesilapan Tatabahasa Sebutan Ejaan dan tanda baca 4

Analisis Kesilapan Tatabahasa Morfologi dan Sintaksis Semantik

JUMLAH Penilaian Kerja Kursus Ujian Akhir Kursus 60% 40%

30

Rujukan Asas

Asmah Haji Omar.(2000). Wacana, Perbincangan, Perbahasan dan Perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdull Sukor Shaari, Nuraini Yusoff, Mohd Isha Awang. (2003). Bahasa Melayu Komunikasi. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors 4

Tajuk Sdn. Bhd.

Kandungan

Jam

Nik Safiah Karim et.al. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Tambahan

Ab. Rahman Ab. Rashid, Yap Kim Fatt. (1997). Bahasa Melayu Komunikasi 1. Kuala Lumpur: Longman. Abdullah Hassan. (1987). Isu-isu Perancangan Bahasa: Pengintelektualan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Sariyan. (2007). Santun Berbahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Awang Sariyan. (2004). Tuntunan Bahasa: Asas Pegangan Pelajar. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1984). Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Henry Guntur Tarigan. (1995). Pengajaran Wacana. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Noriati A.Rashid. (2005). Kesantunan Orang Melayu dalam Majlis Pertunangan. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.