LAMPIRAN L1

BK-4.9-BP-04-00-01

BORANG MAKLUMAT (TAMBAHAN)
1.
2.
3.
4.
5.

Nama :: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
No. Kad Pengenalan : (B) …………………………..……………. (L) ……………………………………Tarikh Lahir : …………………………….
Alamat Tempat Bertugas
: ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
No. Telefon : (P) ………………………………. (HP/R) ……………………………………………. No. Faks : …………………………………….
Tarikh melapor diri bertugas : (Isi yang mana berkenaan)
5.1 Guru Sandaran Terlatih (Belum lantik tetap)
5.2 Guru PPPBS/PPPLD Tetap (Sepenuh masa/PJJ)
a. Tarikh lapor diri di Kementerian Pelajaran
a.
Tarikh Lantikan Pertama : ……….…………………………………...
bagi calon Semenanjung yang ditempatkan
di Sabah dan Sarawak:
b.
Tarikh Pengesahan Perkhidmatan : ….………………………….….
……….…..………………………………………………….
c.
Jawatan/Gred (Sekarang) …….…………………….…………………
b. Tarikh Lapor diri di Sekolah
Pertama : …………………………….…………………….
d.
Tarikh Penempatan semula selepas tamat cuti belajar
……...…………………………………………………………………….
c. Nama dan Alamat Sekolah
Pertama : ……...………….……………………………….
e.
Bagi Calon lulusan luar negeri, tarikh lapor diri di Bahagian
………...….…………………………………………………
Biasiswa : …….…………….………………………………………….
………...….…………………………………………………
…….……….………………………………………………..
f.
Kursus Induksi/PAK* : Lulus penuh/lulus sebahagian/gagal/
belum menduduki*
d. Elaun diterima : RM ………….…….……………………..
g.
Tarikh Pergerakan gaji (TPG) : ….…………………………………….
h.

6.

Kelayakan Akademik
Ijazah/Diploma/*
Status Ijazah*
Sepenuh
PJJ
Masa

: Nama Institusi IPT
Nama Ijazah/Diploma*
Pengkhususan/Opsyen
Tarikh Lulus**
Nilai Taraf

: …...…..…………………………………………………………………………..
: ...…..……………………………………………………………………………..
Major ………………………………..Minor ….……………………………...
: ...…..……………………………………………………………………………..
: Am/Kepujian/Separa Professional/
Professional/Perakaunan* (Sila rujuk laman web JPA)

(Sila tandakan)

STPM/STP/HSC*

Gaji pokok semasa TPG terakhir : …………………………………..

No. Ruj. Surat JPA
: …………………………………………….. Tarikh : ……………….……..……
: Lulus Penuh/Lulus Sebahagian/Gagal*
Tahun** : ……………………………………..
(Lulus Penuh = P.Am Lulus+3E/2C/B+D/A+E/2E+2R atau 4E dalam 2 Sijil/3

7.

SPM/SPVM/
SPMV/MCE*

: Tahun Lulus**

Kepujian B. Melayu

: Nama Sijil : SPM/SPVM/SPMV/SAP/STPM/STP/HSC/Univ. (UM, UPM dan USM) Bahagian : ………
Tahun Lulus** : …………………………….. Ujian Lisan*
: Lulus/Gagal

Kelayakan Ikhtisas
Ijazah/Diploma/Sijil*
Status Ijazah*
Sepenuh
PJJ
Masa
(Sila tandakan)

8.

: ……………………………….. Bahagian : ….………………………………….

Nama Institusi
Nama Kelayakan Ikhtisas

: …………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Pengkhususan / Opsyen
Tarikh Lulus**

Maklumat
GSTPenempatan CMK
CAL
SAN

PJJ
SAR

CLJ
PPGB

Major ……………………….…...……Minor …..……...……………………..

: …………………………………………………………………………………..
Bekas Tentera/Polis
LL

(Sila tandakan)
No. Rujukan
: …………………………………………………….. Tarikh :
…………………………………….
Nota:
GST - Guru Sandaran Terlatih
CAL - Calon dari Agensi Lain yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Awam
CMK - Guru Tetap yang mengikuti Ijazah secara Cuti Belajar Separuh Gaji
SAN - Guru Sekolah Agama Negeri (Bawah Kerajaan Negeri)
PJJ - Guru Tetap Yang Mengikuti ijazah Secara Sambilan / Pengajian Jarak Jauh
SAR - Guru Sekolah Agama Rakyat
CLJ - Calon yang telah meletak jawatan dalam perkhidmatan Awam
PPGB-Program Pensiswazahan Guru Besar yang mengikuti Kursus Mod-Intensif
Bekas Tentera/Polis - Bekas tentera/polis yang tamat tempoh berkhidmat dan tidak menerima pencen
* Potong yang mana tidak berkenaan
** Seperti yang tercatat di sijil

SENARAI TUGAS
A. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
i)

Mata Pelajaran Yang Diajar (Senaraikan)

Tingkatan / Tahun

B. TUGAS-TUGAS DALAM KO-KURIKULUM SEKOLAH
ii)

JAWATAN YANG DIPEGANG

Pasukan Beruniform
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

iii) Sukan / Permainan
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

iv) Persatuan / Kelab
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

C. TUGAS-TUGAS LAIN
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Pengesahan Pengetua / Guru Besar

Tandatangan : ..............................................
Nama

: ..............................................

Jawatan

: ..............................................

Tarikh

: ..............................................