LAMPIRAN A

JADUAL KETIGA
(Subperaturan 7(1))
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH, PENYIMPANAN
DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID
BELAJAR DI SEKOLAH) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH
OLEH MURID WARGANEGARA
Pengarah Pendidikan Negeri
U.P Pegawai Pelajaran Daerah :
Nama dan alamat sekolah

PEJABAT PELAJARAN BANGSAR / PUDU

: .SMK YAACOB LATIFF, JALAN PEEL ,55100 KUALA LUMPUR

BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1.

Nama murid : .............................................................................................................................

2.

Jantina : ........................................................................

3.

Tarikh lahir : .............................. No. Kad Pengenalan/surat beranak:......................................

4.

Bangsa : .........................................................

5.

Tarikh Pendaftaran (sekolah sekarang) : ...................................................................................

6.

Nama biasiswa : ................................................. Jumlah biasiswa : ......................... setahun

7.

Tahun terakhir/tingkatan tertinggi : ............................................................................................

8.

Jika sekolah menengah aliran (nyatakan) : ...............................................................................

9.

*Kelulusan

UPSR : ...........................................................................................................
PMR

: ...........................................................................................................

SPM

: ...........................................................................................................

*Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan.
10.

Nama ibu/bapa/penjaga :
.....................................................................................................................................................

11.

Alamat ibu/bapa/penjaga:
.....................................................................................................................................................

12.

Alamat surat menyurat (jika lain dari no.11) :
.....................................................................................................................................................

................................... 15................. (Tandatangan Guru Besar atau Pengetua) Untuk Kegunaan Jabatan Pendidikan Negeri ............................................................... mulai dari tarikh yang dipohon.......................................... ............ jika ibu bapa bercerai/berpisah..... 16........................... 4................................................................................................................................................................. Sebab-sebab pertukaran : ............................................................... .......................................... NOTA: 1............................. 5................. (Tandatangan Pengarah Pendidikan Negeri) ...................................................... Ulasan Guru Besar atau Pengetua : .13................................... atau Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952................ 3...................... 1 salinan dihantar kepada Pegawai Pelajaran Daerah yang berkenaan...................................................... Perintah mahkamah tentang hak jagaan....................................... *diluluskan/ tidak diluluskan untuk penerimaan masuk sekolah ... 2................................................................................................................................ ...................... 14...................... Tarikh Sila sertakan dokumen yang berkut dengan borang ini: i) ii) iii) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa........................ 1 salinan dihantar kepada Pengarah Pelajaran.... *Potong jika tidak berkenaan............................... Cop Rasmi .................................... 2 salinan dihantar terus kepada Pengarah Pelajaran yang menerima.................. ............................................................... Cop Rasmi Tarikh: ... 1 salinan kepada ibu bapa/penjaga....................................... 1 salinan untuk fail sekolah.................. Tarikh pertukaran yang dikehendaki : ................ Pilihan kedua : ............................ Sekolah baru yang dipilih : Pilihan pertama : ........

LAMPIRAN A NMN/PM/USR/2005 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful