Anda di halaman 1dari 11

wzn,

Fiz
1."

ano
dan

f52
r.

tt
i-

F.r
I
I

g*hr
-_-

[.
Fmnrksl

'i=-es@ &1,,

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

frarkahl

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


ADDITIONAL MATHEMATICS
Kertas 2 Nov./Dis.

2OO7

3472t2

^1 Jam zT

Dua jam tiga puluh

minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

I.

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman sebelah.
ta

i
I L

I
I

I
I

l
t

[]LIT
r
I

2007 Hals Cipta Kerajaan Malaysia

ll,ihat halaman sebelahl SULIT

t
i.

STJLIT

3412t2

Section'A Bahagian A
[40 marks]
[40 markah]

Answer all questions.


Jawab semua soa.lan.

Solve the following simultaneous equations:


Selesaikan persamaan
se

rentak berikut:

2x-y-3=0,

Z*-tOx+y+9=0
15

mnrksl

15 markah|

Solution by scale drawing

will not be accepted.

Penyelesaian secare lukisan berskala tidak diterima.

In Diagram 1, the straight Iine AB has an equation y + 2x * 8 = 0.' AB intersects the x-axis at point A and intersects the y-axis at point B. Dalam Rajah l, garis lurus AB mempunyai persamaan y + 2x + 8 = 0. AB m:enyilang paksi-x di titik A dan menyilang paksi-y di titik B.

y+2-r+8=0
hand in
kcpada Dirigram I
Rajah
1

Point P lies on AB such lhat'AP : PB = 1 '. 3. Titik P terletak pada AB dengan keadaan AP : PB =
Find Cari

3.

(a) the coordinates of


koordinat P.

P.

[3 marksl
13

markahl

(b) the equation of the straight line that passes through P and is perpendicular to AB.l3 marksl
persamaan garis lurus yang melalui P dan berserenjang dengan AB.

[3 mqrkah]

@ 2A07

Hak Cipta Kemjaan Malaysia

'69

ftr-ihat halaman'sebelahl

SULIT

SULIT

3n2t2
the graph of y

#r

3 (a) Sketch

Lakar graf bagi y

13 cos Zxl for .0 kos 2xl untuk O < r 13

{ x s 2n.
<
2n.

14 marksf
14

markahl

(b) Hence, using the same axes, sketch a suitable straight line to find the number of solutions to the equation 2 -l3cos 2xl = lL for 0 < x 4 2n.

'2n

State the number of solutions. bilanganpenyelesaianbagi persamaan2Nyatakan bilangan penyelesaian itu.

13

marksl

Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari

l:

t<os

2*l

*untuk0

<x<

2n.
13

markahl

A curve with gradient function Z* - 4has x'


Suatu lengkung dengan fungsi kecerunan 2x

a turning point at (ft, 8).

*"*nunlai

titik pusingan di (k, 8).

(a) Find the value of


Cari nilai
k.

k.

f3 marksl
[3 markah]

(b) Determine whether the turning point is a maximum or a minimum point.


Tentukan sama a.da titik pusingan ini adnlah titik maksimum atau titik minimum.

f2 marks)
[2 markahl

(c) Find the equation of

the curve.

f3 marksl
13

Cari persamaan lengkung itu.

markahl

Table
Jadual

I
I

shows the cumulative frequency distribution for the scores of 32 students in a competition. menunjukkan taburan kekerapan longgokan bagi skor 32 orang muid dalam suatu pertandingan.

Score
Skor

<10
4

<20
10

<30
20

<40
28

<50
32

Number of students
Bilangan murid

Table I
Jadual
1

(a) Based on Table l, copy and complete Table 2. Berdasarkan Jqdual l, salin dan lengkapkan Jadual 2.
Score
Skor

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

Number of students
Bilangan rnurid
Table 2
Jadual 2

ll
(b) Without drawing an ogive, find the interquartile range of the distribution.
Tanpa melukis ogif, cari julat antara kuartil bagi taburan itu.

ll

markl

markahl

15

marksl

15 markahT

@ 2407

Hak Cipta Kemjaan Malaysia

7A

SULIT

@zt

sul,rr
6 Diagram
2 shows the side elevation of part of stairs built of cement blocks.
Rajah 2 menunjukkan pandangan sisi sebahagian tangga yang dibina daripada blok-blok simen.

347212

Jtt.Diagram 2
Rajah 2

The thickness of each block is 15 cm. The length of the first block is 985 cm. The length of each subsequent block is 30 cm less than the preceding block as shown in Diagram 2. Tebal setiap blok itu ialah 15 cm. Panjang blok yang pertama ialah 985 crr' Panjang setiap blok yang berturutan yang berikutnya ialah
30 cm kurang daripada blok yang sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada Rajah
2.

(a) If the height of the stairs to be built is 3 m, calculate


Jika tinggi tangga yang hendak dibina itu ialah 3 m, hitung

(i) (ii)

the length of the topmost block.


panjang blok yang paling atas.

the total length of the blocks.


.iumlah paniang blok-blok

itu.

5 marksl
markahl

15

(b) Calculate the maximum height of the stairs.


Hitung tinggi maksimum tangga itu.

13 marks) [3 markah]

@ 2007

Hak Cipta Kemjaan Malaysia

7t

ll,ihat halaman sebelahl

SULIT

SULIT
Section B Bahagian B
140 marksl
140 markahl

347212

Answer four questions from this section.


Jawab empat soalan daripada bahagian ini.

Use graph paper to answer this question.


Gunakan kertas graf untuk meniawab soalan ini.

Table 3 shows the values of two variables,

x and y are related by the equation

r and y, obtained from an experiment. The variables ! = 2lcr2 + L*' where p and k are constants'
X

Jadual 3 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah, x dan y, yang diperoleh daripada satu !-x, dengan keadaan p dan eksperimen. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan ! = 2kf +

k7

k adalah pemalar.

2
8

-)

4 20
Table 3
Jadual
3

6 36.6

t3.2

27.5

45.5

(a) Plot I against x, using a scale of 2 cmto x"

1 unit on both axes.

Hence, draw the line of best fit. plot melawan x, dengan menggunakan skala 2 cm kepada

[4 marksl

unit pada kedua-dua paksi.


14

Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.

markahl

(b) Use your graph in 7(a) to find the value of


Gunakan graf anda di 7(a) untuk mencari nilai

(i) (ii)

p.
k.

(iii) ywhenx=1.2.
yaPabilax=1.2.
[6 marks) [6 markahT

@ 2007

Hak Cipta Kerajaan MalaYsia

72

SULIT

$ULIT

347212

8 Diagram

3rshows triangle AOB'.The point P lies on OA and the point Q lies on A8. The straight line BP intersects the straight line OQ at the point S. Rajah 3 meni'unjukkan segi:tiga AOB. Titik P terletak pada OA dan titik Q terletak pada AB. Garis lurus BP bbrsilang dengan' garis lurus OQ di titik S'

Diagram 3
Rajah
3

It is given that Diberi bahawa


OA : OP = 4 : l, AB : AQ = 2 :

!,d

8X,

OB =6y

(a) Express in terms of { and/or y:


ungkapkan dalam sebutan

danlatau y:

(i)

BP

(it

---) oQ
t3 marksf f3 markahl

----) -+ --+ ---) (b) Using OS = hOQ and BS = kBP, where h ud k are constants, find the valuE of h and of k.
15

marksl

Dengan menggunakan OS = hOQ dan BS

kBP, dengan keadaan h dan k adalah pemalar, cari


15

nilai h dan nilai


marksf

k.

markahl

(c) Given that


Diberi

lgl=

2 units,

lll=:

units and ZAOB= 90o,


SO".

fi"dld l.

12 marksT
12

lXl = Z unit,lyl = 3 unit dan IAOB =

,oriliBl.

markahl

@ 2007

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

73

fl,ihat halaman sebelahl SI]LIT

SUTIT

3472t2

Diagram 4 shows a circle, centre O and radius 10 cm inscribed in a sector APB of a circle, centre P. The straight lines, AP and BP, are tangents to the circle at point Q and point R respectively. Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 10 cm terterap dalam sektor APB bagi sebuah bulatan berpusat P. Garis lurus AP dan garis lurus BP adnlah tangen kepada bulatan masing-masing di titik Q dan titik R.

\o-*"'-----_

Diagram 4

niiay

il

[Use/Gunafi=3.142]
Calculate
Hitung

(a) the length, in cm, of the

arc AB.

15

marksl

panjang, dalam cm, lengkok AB.

[5 markah]

(b) the area, in cm2, of the shaded region.


.luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

t5 marksl
15

markahl

10 Diagram 5'shows part of the curve = k(x 1)3, where ft is a constant. Rajah 5 menunjukkan sebahagian daripada lengkung y = k(x l)3, dengan keadaan k ialah pemalar.

Diagram 5
Rajah 5

@ 2007

Hak Cipta Kemjaan Malaysia

.74

SULIT

3472t2
i!e, centre lectively. pbor APB

SUI,IT
The curve intersects the straight line x = 3 at point A. At point A,
dx dY Lengkung itu bersilang dengan garis lurus x = 3 di titik A. Di titik A, =cd dx

3472t2

L=2q.

ip bulatan

(a) Find the value of


Cari nilai
k.

ft.

13 marksl
13

markahl

(b) Hence, calculate


Seterusnya, hitung

(i) (ii)

the area of the shaded region P.


luas rantau berlorek P.

the volume generated, in terms of 7t, when the region R which is bounded by the curve, the.r-axis and the y-axis, is revolved through 360' about the x-axis. isi padu yang dijanakan, dalam sebutan n, apabila rantau R yang dibatasi oleh lengkung itu, paksi-x dan paksi-y, dikisarkan melalui 360" pada paksi-x. 17 marks)

U rnarkahl
I

I
h
t-'

11

(a)

l
F

that 2 out of 5 students have handphones. that school are chosen at random, calculate the probability that Dalam satu tinjauan yang dijtilankan ke atas murid.murid di sebuah sekolah, didnpati 2 daripada 5 orang murid memiliki telefon bimbit. Jika 8 orang murid daripada sekolah itu dipilih secara rawak,

In a survey carried out in a school, it is found

If 8 students from

: 7

hitung kebarangkalian bahawa

$ marks) markah) I fi marksl


lmarkahl
I

(i) (ii)

exactly 2 students have handphones.


tepat 2 orang murid memiliki telefon bimbit.

more than 2 students have handphones.


lebih daripada 2 orang murid memiliki telefon bimbit.
15

marksl

t5 markahl

laor.
I

I
I
r

(b) A group of workers are given medical check up. The blood pressure of a worker has a normal distribution with a mean of 130 mmHg and a standard deviation of 16 mmHg. Blood pressure that is more than 150 mmHg is classified as 'high blood pressure'.
Satu pemeriksaan kesihatan dijalankan ke atas sekumpulan pekerja. Tekanan darah seorang pekerja adalah mengikut taburan normal dengan min 130 mmHg dan sisihan piawai 16 mmHg. Tekanan darah yang melebihi 150 mmHg diklasifikasikan sebagai 'tekanan darah tinggi'.

t
I

(i)

A worker is chosen at random from the group. Find the probability that the worker has a blood pressure between 114 mmHg
150 mmHg.
Seorang pekerja dipilih secara rawak daripada kumpulan tersebut.

and

Cari kebarangkalian bahawa pekerja itu mempunyai tekanan darah antara


150 mmHg.

Il4 mmHg dan

(ii)

It is found that

132 workers have 'high blood pressure'.

Find the total number of workers in the group.


Didapati bahawa 132 orang pekerja mempunyai 'tekanan darah tinggi'. cari jumlah pekerja dalam kumpulan itu.
15 marksf
15

markahl

ULIT

@ 2007

Hak Cipta Kemjaan Malaysia

75

ll,ihat halaman sebelahl

SULIT

SULIT
Section C Bahagian C
[20 marks)
120 markahl

3472t2

Answer two questions from this section.


Jawab dua soalan daripada bahagian ini.
12

Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Halajunya, diberi oleh v = t2 - 6r + 8, dengan keadaan t ialah masa, dalam saat, selepas melalui O.

A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O, Its velocityr, is given by u = P - 0t + 8, where r is the time, in seconds, after passing through O.
.

vms"
I

vms

"

[Assume motion to the right is positive.l lAnggapkan gerakan ke arih kanai sebargai posirif.) Find
Cari

(a) the initial velocity, in m


halaju awal, dalam m s
1.

s-1.

markl

markahl

(b) the minimum velocity, in m s-1.


halaju minimum, dalam m s-t.

[3 marksl
[3 markah]

(c) the range of values of r during which the particle moves to the left.
julat nilai t ketika zarah bergerak ke arah kiri.

f2 marksl
12

markahl

(d) the total distance, in m, travelled by the particle in the first 4

seconds.

jumlah jarak, dalam m, yang dilalui oleh zarah dalam 4 saat peitama.

14

marksl
14

[4 markah]

1.3 Table

4 shows the prices and the price indices of five components, P,'Q, R, S and Z, used to produce a kind of toy. Diagram 6 shows a pie chart which represents the relative quantities of the components used. Jadual 4 menunjukkan harga dan indeks harga bagi lima komponen, P, Q, R, S dan T, yang digunakan
untuk menghasilkan suatu jenis alat mainan. Rajah 6 menunjukkan carta pai yang mewakili kuantiti relatif bagi penggunaan komponen-komponen itu.

Component
Komponen

Price (RM) in the year Harga (RMl pada tahun


2004 2006
1.50

Price iridex in the year 2fi)6 based on the year 2004 Indeks harga pada tshun 2OO6 berasaskan tahun 20$4

1.20

t25

O R

x
4.00 3.00 2.00

2.20 6.00 2.70 2.80


Table 4
Jadual 4

ll0
150

s
T

v
140

@ 2007

Hak Cipta Kemjaan.Malaysia

76

SULTT

,y7212
t"!
F

SULI?'

3472/2

f. E'
!

i
i

r
F

-l tvms'.

vms"
I

Diagram 6
Rajah 6

(a) Fincl thc value of .r ancl of r'.


Cari nilai x dan nilai
,-.

[3 rrarftsl
13

markahl

(b) Calculate the composite index for the production cost of tlre toys in the year 2006 based on

markl

markahl

I;J"{t"'::: 2004.

subahan bagi kos penghasitan atat mctinan itu pada tahun 2oo6 berasaykafT:f:}n
I

3 markahl

marksl
mnrkahl

(c) Thepriceof eachcomponentincreasesby20Vo fromthe year2006totheyear2008. Given the production cost of one toy in the year 2004 is RM55. Calculate
corresponding cost in the year 2008.
14

the

marksl
markahl

marksl

marksl
I

Harga setiap komponen meningkat 2O7o dari tahun2OO6 ke tahun2AOS. Diberi kos penghasilan satu alat mainan itu pada tahun 2004 ialah RM55. Hitung kosnya yang sepadan pada tahun2008. 14 markahl

14 Use graph paper to answer this question.


Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

used to
used.

A factory produces two components, P qnd Q.In a particular day, the factory produced x pieces of component P and y pieces of component Q. The profit from the sales of a piece of component P is RM15 and a piece of component Q is RM12.
Sebuah kilang menghasilkan dua komponen, P dan Q. Pada satu hari tertentu, kilang itu menghasilkan x keping komponen P dnn y keping komponen Q. Keuntungan daripada penjualan sekeping komponen P ialahRMl5 dan sekeping komponen Q ialah RMl2.

The production of the components per day is based on the following constraints:
Penghasilan komponen-komponen itu dalam sehari adalah berdasarkan kekangan berikut:

, I : II : m:

The total number of components produced is at most 500.


Jumlah komponen yang dihasilkan adalah selebih-lebihnya
5OO.

The number of component P produced is not more than three tir,nes the number of
component Q.
Bilangan komponen P yang dihasilkan tidak melebihi tiga kali bilangan komponen
Q.

The minimum total profit for both components is RM4 200. Jumlah keuntungan minimum bagi kedua-dua komponen adalah RM4 200.
than

(a) Write three inequalities, other


Tulis tiga ketaksamaan, selain x

x > 0 and y
dan y

0, which satisfy all the above constraints.

>

>

[3 marks]
O,

yang memenuhi semua kekangan di atas.

[3 markah]
@ 2047

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

77

ll,ihat halaman sebelahl SULIT

SULIT
(b) Using

3472t2

a scale of 2 cm to 50 components on both axes, construct and shade the region R which satisfies all of the above constraints. 13 marlcsl Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5O komponen pada kedua-dua paksi, bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas.

[3 markah]

(c) Use your graph in 14(b) to find


Gunakan graf anda di 14(b) untuk mencari

(i) (ii)

component component P produced on a particular day is 100.


bilangan minimum komponen Q tertentu adalah 100.

the minimum number

of

pieces

of

Q if the number of

pieces of

jika bilangan

komponen P yang dihasilkan pada satu hari

the maximum total profit per day. jumlah keuntungan maksimum dalam sehari.
14
14

st
marksl

AN

markahl

KEil

15 Diagram 7 shows quadrilateral ABCD.


Rajah 7 menunjukkan sisi empat ABCD.

Irl0Y

2y

t_T

2-X 3.S

4.(
C
Diagram 7
Rajah 7

6cm

5.(

s (a) Calculate

Hitung

(i)

the length, in cm, of AC.


panjang; dalam
cnl,,

(ii)

bagi AC.

LACB. [4 marlcs)
[4 markahl

(b) Point A'lies on AC such that A'B = AB. Titik A' terletak di atas AC dengan keadaan A'B = AB. Sketch LA'BC.

(i)

I^akar A,A'BC.

(ii)

Calculate the area, in cm2, of A,A'BC. Hitung luas, dalam cmz, bagi LA'BC. '

[6 marks] [6 markah]

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT
@ 2007

Hak.Cipta Kerajaan Malaysia

78

SULIT

@m

Anda mungkin juga menyukai