Anda di halaman 1dari 114

BAB 1 PENGENALAN 1.

1 Analisa Masalah Sebagaimana yang diketahui, teknologi maklumat dan juga teknologi internet telah mempengaruhi kehidupan pada masa kini. Kewujudan teknologi sebegini telah banyak memberikan kemudahan di dalam kehidupan seharian. Boleh dikatakan kebanyakan prosedur manual yang digunakan selama ini telah ditukar kepada prosedur yang lebih automatik atau lebih bersistem dengan menggunakan teknologi maklumat yang terkini. Ini dapat membantu pengguna yang selama ini menggunakan prosedur manual dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti. Sistem atau prosedur manual yang ada pada masa sekarang memerlukan pengguna untuk hadir ke lokasi yang ditetapkan agar segala aliran prosedur manual ini dapat dilaksanakan. Oleh yang demikian, ini menyebabkan pengguna terpaksa meluangkan masa bagi memastikan prosedur manual ini dilaksanakan. Bagi mengatasi masalah ini, Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian dicadangkan untuk dibangunkan bagi membantu pengguna dalam membuat temujanji. Sistem ini bukanlah bertujuan untuk menggantikan prosedur manual sepenuhnya, tetapi merupakan satu alternatif bagi pengguna untuk melaksanakan temujanji antara pensyarah dan pelajar.

1.2

Pernyataan Masalah Sistem ini adalah berkaitan dengan pengurusan temujanji antara pelajar dan pensyarah, dimana ia merupakan suatu sistem tempahan temujanji batas talian yang juga merupakan sistem tempahan temujanji yang berasaskan web. Sistem ini banyak membantu pelajar dan pensyarah dalam: Membuat tempahan temujanji Menyemak temujanji yang telah ditempah. Mendapatkan rekod temujanji. Menguruskan temujanji dengan lebih bersistem.

Sistem ini dibangunkan secara atas talian (on-line), bagi memudahkan para pengguna untuk mendapatkan maklumat dengan cara yang lebih efisien dan cepat. Pengguna boleh membuat capaian dimana mana sahaja mereka berada. Walaupun telah terdapat sistem temujanji yang digunapakai oleh pelajar dan pensyarah OUM pada masa kini, ia merupakan satu sistem yang manual yang mana ia hanya dapat dilaksanakan di OUM sahaja. Ini menunjukkan bahawa perlunya satu tindakan yang perlu dilaksanakan bagi memperbaiki sistem yang sedia ada. Untuk memperbaiki sistem yang sedia ada ini, satu sistem yang berasaskan web iaitu Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian perlulah dibangunkan.

1.3

Objektif Projek Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian merupakan sistem yang berasaskan web yang berperanan untuk memberikan kemudahan dalam membuat temujanji antara pensyarah dan pelajar OUM. Objektif-objektif sistem penempahan temujanji secara atas talian ini ialah:

Memudahkan pelajar untuk membuat temujanji dan menyemak temujanji yang telah dilaksanakan. Ia akan bertindak sebagai panduan atau rujukan kepada pelajar sebelum pelajar membuat temujanji dengan pensyarah agar ia tidak bertindih dengan jadual pensyarah.

Memberikan

maklumat

yang

diperlukan

dalam

melaksanakan

tempahan temujanji. Membolehkan para pengguna dengan hanya melayari internet pada bila-bila masa, cepat, mudah dan efisien dalam membuat temujanji dan menyemak temujanji. Membantu pensyarah dalam menjadualkan aktiviti pensyarah agar temujanji yang pelajar tempah dapat dilaksanakan bagi membantu pelajar dalam meningkat prestasi akademik.

Menghasilkan kebolehgunaan

rekabentuk menarik,

yang

bertepatan pengguna

dengan dan

definisi

ramah

mempunyai

antaramuka grafik yang mudah digunakan.

Untuk memperbaiki sistem temujanji yang berbentuk manual agar:

Temujanji yang dilaksanakan dapat diuruskan dengan lebih baik. Penyediaan antaramuka pengguna yang mudah

difahami dan digunakan.

1.4

Skop Projek Projek Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian ini dibangunkan untuk memenuhi keperluan pengguna iaitu: Unuk digunakan oleh semua pelajar dan pensyarah OUM bagi melaksanakan proses temujanji. Bagi pelajar OUM: o o o o Menyemak tarikh dan masa pensyarah sebelum temujanji dibuat. Membuat tempahan temujanji Menyemak temujanji yang dibuat. Mendapatkan rekod temujanji yang telah dan sedang dibuat.

Bagi pensyarah OUM: o o o Mengemaskini jadual aktiviti pensyarah agar pelajar boleh mendapatkan maklumat terkini. Menyemak jadual temujanji yang telah dibuat oleh pelajar. Mengesahkan temujanji yang dibuat oleh pelajar agar pelajar dapat o o memastikan temujanji yang ditempah dapat dilaksanakan. Penyediaan laporan temujanji yang telah dibuat oleh pelajar. Menguruskan temujanji yang dibuat dengan lebih efesien dan efektif.

Sistem ini boleh dicapai oleh sesiapa sahaja yang mempunyai capaian ke internet berbanding dengan aplikasi stand alone yang terhad penggunaanya.

Sistem ini disediakan dalam versi Bahasa Melayu sahaja.

1.5

Kepentingan Projek Projek ini berkepentingan untuk dibangunkan bagi : Untuk menjadikan sistem ini sebagai satu sistem yang dapat mengaplikasikan teknologi maklumat dan teknologi internet yang sedang pesat pembangunan dan pelaksanaannya Untuk mewujudkan atau membangunkan membantu pengguna dalam membuat sistem temujanji yang dapat tempahan, semakan dan

pengurusan temujanji dan sekaligus menambah-baik sistem temujanji secara manual yang sedang digunapakai di OUM.

1.6

Jadual Pembangunan Projek Penjadualan pembangunan sistem ini amat penting bagi memastikan semua fasa pembangunan dilaksanakan dalam jangkamasa yang telah ditetapkan dan sistem dapat disiapkan mengikut skedul pembangunan sistem. Fasa-fasa yang terlibat ialah: Analisis keperluan Analisis sistem Rekabentuk sistem Pembangunan modul Pengujian integrasi Pengujian sistem Dokumentasi

Jadual 1.1 Jadual pembangunan sistem

Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian Bulan Bil 1 2 3 4 5 6 7 Fasa Analisis Keperluan Analisis Sistem Rekabentuk Sistem Pembanguna n Modul Pengujian Integrasi Pengujian Sistem Dokumentasi Ogos 2008 Sept 2008 Okt 2008 Nov 2008 Dis 2008 Jan 2009 Feb 2009 Mac 2009 April 2009 Mei 2009

1.7

Ringkasan Bab ini menerangkan konsep sistem yang akan dibangunkan dan bagaimana sistem ini berfungsi. Selain daripada itu, ia juga menerangkan secara kasar objektif dan skop yang hendak dicapai.. Sistem ini banyak memberi faedah kepada pakar manusia dan para pengguna . Selain itu, dengan wujudnya sistem ini ia mampu merealisasikan hasrat negara untuk mencapai taraf dan memenuhi tuntutan kemajuan teknologi ICT seperti mana negara-negara maju di dunia. Justeru itu, sistem yang akan dibangunkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak.

BAB 2 KAJIAN SUSASTERA 2.1 Pengenalan Kajian dan proses menganalisa perlu dirancang dengan teliti dan dilakukan dengan sempurna ini adalah untuk memastikan matlamat sistem dan objektifnya dapat dicapai. Kajian dan pengumpulan maklumat mengenai konsep, teknik, perisian, dan juga alatan yang sesuai telah dilakukan. Bahagian ini akan menerangkan semua sumber rujukan yang digunakan, samada dari buku, kertas kerja dan juga orang perseorangan. Setelah semua maklumat tersebut diperolehi, proses menganalisa pula akan dilakukan. Tinjauan literasi dimulakan dengan menyenaraikan semua sumber maklumat yang mempunyai kaitan dengan kajian yang sedang dijalankan . Sumber yang telah dikenalpasti ialah: Sistem yang telah dibangunkan Projek ilmiah pelajar terdahulu 2.2 Rujukan diperolehi melalui: Melayari Internet Melayari Internet juga merupakan kaedah yang efisyen untuk mendapatkan maklumat. Terdapat banyak maklumat laman web yang menyediakan perkhidmatan kamus elektronik atas talian(online), pengguna boleh menggunakannya pada bila-bila masa dan tempat. Namun begitu, agak sukar bagi penulis untuk mendapatkan sistem telah sedia ada untuk dijadikan rujukan. Bahan bertulis Selain daripada menggunakan kaedah elektronik, penulis juga berkesempatan mendapatkan maklumat dengan membaca buku-buku,

tesis, jurnal dan surat khabar. Semua bahan kajian dan bacaan ini boleh diperolehi daripada perpustakaan. Perjumpaan dengan penyelia Penulis juga telah berjumpa dengan penyelia iaitu Encik Rohaizak Omar dengan tujuan untuk mendapatkan tunjuk ajar dan juga nasihat.

2.3

Kajian sistem yang sediada

Satu sistem yang sediaada yang telah diperolehi untuk dijadikan rujukan dan kajian merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh Microsoft Sdn Bhd. Sistem ini merupakan gabungan beberapa sistem daripada Microsoft yang membantu pengguna dalam menguruskan kerja seharian. Namun begitu terdapat beberapa isu yang boleh diperbincangkan dalam penggunaan sistem daripada Microsoft ini. Antara isu-isu yang dimaksudkan ialah: 2.3.1 Kos Di dalam menggunakan sistem daripada Microsoft ini, kos yang terlibat adalah besar. Daripada pembelian pelayan(bilangan pelayan, kemampuan pelayan,dan spesifikasi pelayan), perisian dan perkhidmatan, kos yang terlibat adalah dalam jumlah yang besar. 2.3.2 Latihan Dalam memberikan latihan kepada pengguna dalam menggunakan sistem, bagi sistem daripada Microsoft banyak latihan yang perlu dihadiri. Ini kerana sistem yang diperolehi daripada Microsoft walaupun adalah lebih mesrapengguna, namun untuk menggunakan semua fungsi yang ada latihan daripada pihak Microsoft perlulah dihadiri. Dan ini sekaligus akan menambahkan kos dan masa dalam proses untuk mempelajari dalam menggunakan sistem daripada Microsoft ini. Dan ini memberikan kelebihan kepada Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian yang akan

dibangunkan kerana tidak memerlukan kos untuk latihan dan masa yang panjang. Ini kerana sistem yang akan dibangunkan ini akan tertumpu kepada satu sistem dan fungsi yang dibangunkan adalah jelas dan mudah untuk difahami. 2.4 Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian 2.4.1 Pengenalan Sistem secara umumnya dapat didefinasikan sebagai suatu aktiviti yang mana, ia memerlukan beberapa aliran kerja yang saling berkumpul, berhubung dan bersama-sama berkerjasama dalam mencapai sasaran atau objektif yang telah ditetapkan. Boleh dikatakan, kehidupan seharian kita memang telah berada di dalam sistem. Namun begitu, ia dapat dikategori dan dibezakan berdasarkan kepada sasaran atau objektif yang ingin dicapai. Sebagai contoh, semasa kita memandu, kita akan terlibat dengan sistem aliran trafik dan sistem pemanduan yang berhemah. Begitu juga dengan projek ini, bagi memenuhi aktiviti temujanji antara pelajar dan penasihat, maka satu sistem walaupun bukan lah berkaitan dengan teknologi telah dibangunkan dan digelar sebagai sistem temujanji antara pelajar dan pensyarah. Secara amnya, sistem ini telah berjalan sekian lama dan di amalkan dimana-mana universiti. Namun begitu, seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini maka Sistem Tempajan Temujanji ini dicadangkan. Sistem ini dapat dikategorikan sebagai satu sistem computer. Sistem computer dapat didefinasikan sebagai satu gabungan penggunaan perisian dan perkakasan computer yang memproses data secara bermakna. Perisian dan perkakasan perlu berkerjasama bagi memastikan sistem ini, dan ini sekaligus menunjukkan bahawa sistem yang akan dibangunkan ini dapat dikategorikan sebagai sistem komputer. Untuk sesebuah sistem komputer tersebut mempunyai kelebihan ialah: I. Mestilah mempunyai antaramuka yang mudah difahami oleh pengguna iaitu mengamalkan konsep mesra pengguna.

10

II. III. IV.

Aliran sistem yang mudah difahami dan jelas semasa sistem ini digunapakai oleh pengguna. Data yang dipersembahkan adalah data yang tepat semasa sistem digunapakai. Mempunyai input dan output yang jelas dan tidak mengelirukan pengguna.

2.4.2 Kelebihan Berbanding dengan sistem sedia-ada, terdapat banyak kelebihan yang akan diperolehi daripada sistem ini. Antaranya ialah; tidak melibatkan kos yang besar, malah pelayan yang digunakan tidak memerlukan pelayan yang mempunyai spesifikasi yang besar. jelas dan mudah untuk difahami dan dipelajari kerana ia merupakan satu sistem yang mengamalkan konsep mesra pengguna. pengguna boleh mencapai sistem ini dimana-mana yang penting pengguna mempunyai capaian internet.

2.5

Ringkasan

Secara amnya, bab ini akan menerangkan tentang kajian yang telah dibuat bagi membangunkan. Kajian ini sedikt sebanyak memberi gambaran awal bagi penyediaan dalam melaksanakan analisa masalah dan rekabentuk sistem. Ia juga turut membantu dan memudahkan penyediaan dokumentasi dan rujukan bagi memastikan sistem ini dapat memberikan kelebihan kepada pengguna.

11

BAB 3 METADOLOGI 3.1 Pengenalan Metodologi adalah merupakan satu keadah yang digunakan untuk menganalisa dan merekabentuk. Ia meliputi keseluruhan sistem, dimana terdapat berbagai-bagai langkah untuk membangunkan sistem dan ini akan menjadi garis panduan bagi kerja yang kita lakukan Berikut adalah beberapa kelebihan yang dapat dicapai jika pemilihan metodologi diikuti dengan baik:i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Memberikan satu piawaian untuk pembangun projek agar tidak perlu risau tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang telah dilakukan. Setiap satu fasa akan menghasilkan hasil yang maksimum dalam pembangunan setiap fasa. Penyemakan semula akan menjadi lebih mudah jika setiap prosedur diikuti dengan teliti. Peningkatan kualiti sistem yang dibangunkan dengan memberi panduan tertentu dalam setiap fasa. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengesahkan keperluan pengguna. Memberikan penilaian kualiti projek yang terbaik. Memberi kemudahan merancang dan mengawal projek dari peringkat permulaan sehingga tamat. Metodologi yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri berikut :i) ii) iii) iv) Senang digunakan dan difahami oleh penganalisa dan pengaturcara. Merangkumi semua fasa dalam pembangunan sistem. Berkaitan dengan aplikasi yang akan dibangunkan. Menyediakan dokumentasi yang berkualiti

12

3.2

Metadologi pembangunan

Metadologi projek yang akan digunakan bagi projek ini ialah Metodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem(SDLC).. Ia mempunyai 5 fasa, iaitu: a. Fasa Penyiasatan Awal, b. Fasa Analisis, c. Fasa Rekabentuk, d. Fasa Pembangunan dan Implementasi, e. Fasa Operasi dan Sokongan. Rajah 3.1: Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) di bawah menggambarkan kelima-lima fasa yang terlibat di dalam pembangunan sistem maklumat.

Penyelesaian yang mantap

1 Penyiasatan Awal
Masalah semasa yang perlu di selesaikan Penyelesaian baru kepada masalah

Masalah yang perlu diselasaikan

5 Sokongan dan Operasi

2 Analisa

Ralat implementasi diperbetulkan Penyelesaian di implementasi

Analisis masalah dan keperluan penyelesaian

4 Pembangunan dan Implementasi

Penyelesaian yang di terima

3 Rekabentuk

Rajah 3.1: Kitar Hayat Pembangunan Sistem

13

3.3

Justifikasi Pemilihan Metodologi Metodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) dipilih kerana : a) Pendekatan ini sesuai kerana terdiri daripada satu siri jujukan dan sistematik di mana aktiviti yang dilalukan di dalam setiap fasa sebelumnya tamat. b) c) Berupaya menghasilkan sistem yang berkualiti dalam jangka masa dan kos yang boleh ditentukan dan boleh dikawal. Penglibatan pengguna yang boleh memberi kesan yang baik kepada sistem yang akan di bangunkan.

3.3.1

Fasa Penyiasatan Awal Fasa ini merupakan fasa yang mengenalpasti skop, mengenalpasti sempadan masalah dan mengenalpasti strategi pembangunan sistem maklumat. Setelah kelulusan di perolehi, penetapan objektif, skop analisis maslah, pernyataan masalah serta kepentingan projek dilakukan. Proses mengenalpasti dan memahami kehendak sebenar Sistem yang akan dibangunkan perlu dilakukan supaya tidak lari dari objektif dan skop projek. Pengumpulan data-data yang berkaitan juga perlu dilakukan agar maklumat yang diperolehi dikumpul, dikaji dan diproses kerana hasilnya akan memberi kesan kepada keseluruhan sistem.

3.3.2

Fasa Analisis Keperluan Sistem Tujuan utama fasa ini adalah untuk memahami keperluan perniagaan dan membangunkan satumodel logikal bagi sistem yang akan dibangunkan. Antara langkah penting fasa ini adalah : a) membangunkan model keperluan untuk proses sistem ini yang mempunyai penjelasan dan huraian bagi setiap satu prosesnya.

14

b)

Membangunkan satu model logikal proses Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian yang merangkumi model data, proses dan objek di mana sistem yang akan dibangunkan mesti mempunyai model logikal yang menghuraikan proses sistem.

Seterusnya analisa ke atas teknologi, perisian dan perkakasan serta pangkalan data yang akan digunakan juga di ambil kira. 3.3.3 Fasa Reka Bentuk Sistem Rajah Aliran Data (DFD) akan digunakan di dalam merekabentuk yang mana ia akan memberi gambaran konsepsual bagi sistem ini. Rekabentuk kawalan dalaman ataupun luaran sistem akan di bina. Gambarajah konteks akan memberi gambaran secara menyeluruh tentang sistem ini. Perkara berikut akan dikenalpasti didalam fasa ini: output, input, antaramuka proses rekabentuk pangkalan data, rekabentuk antaramuka pengguna. 3.3.4 Fasa Pembangunan dan Implemantasi Sistem Fasa ini akan bermula seteleh rekabentuk sistem selesai dijalankan. Fasa ini melibatkan penghasilan sistem yang sebenar berdasarkan rekabentuk sistem yang telah dirancang. sistem ini. Setiap aturcara yang dikod akan diuji dan didokumentasikan. Pengujian perlu dilakukan supaya sistem yang dibangunkan tidak mengandungi ralat dan dapat berfungsi dengan lancar. Antara ujian yang di cadangkan adalah : a) Ujian unit, yang akan menguji setiap modul secara berasingan. Perisian Visual Studio 2005 dengan bahasa pengaturcaraan Visual Basic akan digunakan untuk pembangunan aturcara

15

b) c) d)

Ujian integrasi, setiap modul digabungkan dan diuji keberkesanannya secara serentak. Ujian sistem, diuji sebagai satu entiti. Ujian penerimaan pengguna, menguji samada sistem yang di bina ini memenuhi permintaan pengguna.

3.3.5

Fasa Sokongan dan Operasi Fasa ini adalah proses untuk penyelenggaraan dan pengubahsuaian merupakan proses yang dilaksanakan pada fasa ini. Fasa ini diperlukan bagi menyelesaikan masalah baru yang dikenalpasti oleh pengguna. Ia akan memaksimumkan pulangan dalam pelaburan. Sistem yang direkabentuk dengan baik da mencapai kehendak pengguna akan menjadikan sistem boleh dipercayai dan berkebolehan memuaskan hati pengguna.

3.4 Penggunaan Metadologi Dalam Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian Sebagaimana yang telah diterangkan didalam bab tiga ini, metadologi projek yang akan digunakan bagi projek ini ialah Metodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem(SDLC). Ia mempunyai 5 fasa, iaitu: a. Fasa Penyiasatan Awal, b. Fasa Analisis, c. Fasa Rekabentuk, d. Fasa Pembangunan dan Implementasi, e. Fasa Operasi dan Sokongan. Pada bahagian ini, ia akan menerangkan bagaimana metadologi ini akan digunapakai semasa projek ini dilaksanakan. Penerangan yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada 5 fasa yang wujud di dalam metodologi ini. 3.4.1 Fasa Penyiasatan Awal

16

Dalam fasa ini, kajian susastera atau literasi, pengumpulan data, rujukan sistem sediaada, telah dan akan dilaksanakan bagi memastikan sistem ini dapat dibangunkan sebagaimana yang telah dirancang. Setelah melaksakan penyiasatan awal dilaksanakan, maka dapatlah bab 1 dan bab 2 disediakan bagi kertas cadangan ini. Walaupun penyiasatan awal dilaksanakan dan laporan yang dibuat adalah pada bab 1 dan bab 2, masih akan wujud perubahan dari masa ke semasa terutama semasa sistem ini dibangunkan kelak. Namun begitu, perubahan yang akan berlaku tidaklah langsung mengalami perubahan yang besar sehingga menyebabkan pembangunan sistem terpaksa ditangguhkan.

3.4.2

Fasa Analisis Keperluan Sistem Bagi fasa ini, satu laporan telah dibangunkan iaitu di bab 4 iaitu Analisa Masalah dan Rekabentuk Sistem. Dalam fasa ini, beberapa keperluan sistem telah diberikan tumpuan iaitu: a. Rajah konteks
b.

Analisa rekabentuk sistem

c. Analisa rekabentuk pangkalan data d. Pernormalan Rajah konteks akan menumpukan bagaimana Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian menunjukkan sempadan dan skop bagi sistem ini. Analisa rebentuk sistem dan rekabentuk pangkalan data pula akan menunjukkan bagaimana antaramuka pengguna dan data-data yang akan disimpan dan digunapakai didalam sistem ini.

3.4.3

Fasa Reka Bentuk Sistem Rajah Aliran Data (DFD) akan digunakan di dalam merekabentuk yang mana ia akan memberi gambaran konsepsual bagi sistem ini. Satu laporan telah

17

disiapkan dan ia dinyatakan di bab 4 iaitu bab analisa masalah dan rekabentuk sistem. Di fasa ini, antaramuka pengguna yang akan dibangunkan akan dinyatakan bagi memberikan gambaran awal rupabentuk sistem ini kelak. 3.4.4 Fasa Pembangunan dan Implemantasi Sistem Bagi fasa ini, ia hanya akan dilaksanakan pada fasa 2 bagi projek ini. Sistem ini akan mula dibangunkan dalam fasa ini. Sistem akan dibangunkan berdasarkan kepada prototaip yang telah dicadangkan di dalam fasa satu ini. Boleh dikatakan, fasa ini merupakan fasa yang amat penting bagi merealisasikan apa yang telah dirancang berdasarkan kepada objektif dan skop projek. Dalam fasa ini, sistem ini akan dibangunkan dengan mendapatkan imej-imej yang berseseuaian untuk digunakan di dalam sistem. Selepas itu, sistem ini dibangunkan dengan membangunkan antaramuka log masuk dan pangkalan data yang akan digunakan pada antaramuka logmasuk. Kemudian barulah diikuti dengan antaramuka-antaramuka yang lain. Begitu juga dengan pangkalan data. Namun begitu, antaramuka dan pangkalan data yang dibangunkan berkemungkinan besar akan mengalami perubahan berbanding dengan apa yang telah di cadangkan. 3.4.5 Fasa Sokongan dan Operasi Setelah selesai fasa pembangungan dan implementasi sistem, barulah fasa ini dilaksanakan. Dengan lebih tepat lagi fasa ini akan dilaksanakan apabila sistem ini telah di tukarkan status daripada status pembangunan kepada status produksi. Status produksi merupakan status dimana pengguna telah boleh menggunakan sistem ini. Semasa pengguna menggunakan sistem ini, pengguna biasanya berupaya untuk melihat kepada kelemahan dan keperluan tambahan sistem ini. Pada fasa inilah, sistem akan akan dapat melaksanakan penambahbaikkan dan sekali gus membantu dalam memastikan sistem ini dapat memenuhi kehendak dan keperluan sebenar pengguna.

18

Untuk sistem ini, beberapa rakan-rakan yang lain akan diminta untuk menjadi pengguna dan sekali gus membantu mengenalpasti masalah dan penambahbaikan yang perlu diatasi dan dilaksanakan. Maka disini, fasa ini dapat dilaksanakan dalam memastikan metodologi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. 3.5 Ringkasan Bagi pembangunan sistem ini, adalah penting bagi melaksanakan pemilihan metodologi. Penjelasan ke atas proses metadologi yang dinyatakan amat penting dilaksanakan untuk mandapatkan justifikasi yang jelas dan betul. Tanpa metadologi pembangunan, proses pembangunan sistem dengan mudah akan terkeluar daripada fokus dan objektif sistem. Maka dengan itu, metadologi pembangunan merupakan perkara yang penting dalam memastikan kita sentiasa berada di landasan yang betul agar masa dan kos tidak terlibat dengan pembaziran.

19

BAB 4 ANALISA DAN REKABENTUK SISTEM 4.1 Pengenalan

Dalam membangunkan Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian, analisa akan memberi tumpuan dalam melaksanakan kajian awal atau lebih dikenali sebagai fasa penyiasatan awal. Bab ini juga akan memberikan tumpuan kepada analisa keperluan dan juga kepada perkakasan serta perisian yang akan digunakan semasa membangunkan sistem ini. Rekabentuk sistem merupakan fasa yang paling penting di dalam membangunkan sesebuah sistem kerana ia mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi keseluruhan prestasi sistem. Antara perkara yang diberikan tumpuan dalam rekabentuk sistem ini ialah analisa rekabentuk pangkalan data yang mana ia akan melibatkan proses pernormalan. Rekabentuk sistem ini juga akan memberikan tumpuan kepada aliran sistem dan antaramuka sistem yang akan dibangunkan. 4.2 Aktiviti Analisa Sistem

Aktivit yang terlibat didalam analisa sistem ialah fasa penyiasatan awal, fasa analisa keperluan yang terdiri daripada rajah konteks, rekabentuk sistem, rekabentuk pangkalan data, pernormalan dan akhir sekali ialah keperluan perkakasan dan perisian. Aktiviti-aktiviti ini adalah mengikut kepada metadologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem. 4.3 Fasa Penyiasatan Awal

20

Fasa ini merupakan fasa yang paling awal yang perlu dilaksanakan dalam membangunkan sesebuah sistem. Fasa ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat, mendalami maklumat yang telah diperolehi, mengenalpasti sistem sediaada yang telah dibangunkan sekaligus memahami masalah yang dihadapi. Fasa ini juga bertujuan untuk mengenalpasti keperluan-keperluan sistem baru yang akan dibangunkan untuk mengantikan atau menambahbaik sistem semasa, mengenalpasti objektif serta skop projek yang akan dibangunkan. Ia juga membantu dalam membuat perancangan awal serta jadual kerja(milestone) bagi jangkamasa yang diperlukan. Dalam fasa penyiasatan awal, beberapa teknik telah digunakan untuk mendapat serta mencari maklumat-maklumat yang diperlukan. Antara teknik-teknik yang telah digunakan adalah membuat kajian dokumentasi, temuramah, pemerhatian, penyelidikan melalui laman web dan sebagainya. Oleh yang demikian, fasa ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu dalam memastkan maklumat yang diperolehi adalah mencukupi dan membantu dalam membangunkan sistem. 4.4 Fasa Analisa Keperluan

Fasa analisa keperluan ini merupakan proses dimana segala maklumat yang diperolehi, masalah yang dikenalpasti diproses iaitu dianalisa dan dinilai. Fasa ini melaksanakan aktiviti seperti mengumpul dan menganalisa maklumat, menentukan pendekatan pembangunan sistem menentukan keperluan perkakasan serta perisian yang digunakan. Fasa ini telah menghasilkan keperluan-keperluan seperti berikut: 4.4.1 Rajah Konteks

Rajah konteks bagi Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian adalah seperti Rajah 4.1 menerangkan proses yang terlibat didalam melaksanakan temujanji oleh pelajar. Rajah ini menunjukkan sempadan dan skop sistem serta bagaimana sistem berinteraksi dengan persekitaran luar. Ia menerangkan bagaimana sistem berinteraksi dengan entiti luaran yang akan

21

memberi jawapan di dalam penyelesaian Pembangunan sistem. Keperluan sistem ini terbahagi kepada dua keperluan iaitu Keperluan Berfungsi yang mana ia merujuk kepada fungsi sistem yang digunakan oleh pengguna seperti memasukkan data, capaian data atau pertanyaan. Keperluan yang kedua pula ialah Keperluan Bukan Berfungsi yang mana ia merujuk kepada fungsi yang tiada kaitan denga kerja-kerja penggunaan dalam sistem seperti keselamatan sistem dan keupayaan sistem.

Pelajar

Pelajar boleh semak kelapangan masa pensyarah dalam membuat temujanji Pengesahan dan makluman temujanji

Buat tempahan temujanji

Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian Terima tempahan temujanji Maklum status tempahan temujanji

Pensyarah
Rajah 4.1: Rajah Konteks bagi Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian

4.4.2 Analisa Rekabentuk Sistem Sistem temujanji yang sedang digunapakai di Universiti Terbuka Makaysia adalah secara manual, dan ia bukanlah satu sistem yang rasmi yang digunakan. Ia merupakan satu proses yang diamalkan oleh pelajar berdasarkan kepada keperluan semasa dan berdasarkan kepada logic pada masa ini. Antara amalan yang digunakan oleh pelajar dalam membuat temujanji ialah dengan: Pelajar akan berjumpa dengan pesnyarah selepas kelas untuk membuat temujanji.

22

Pelajar akan menghantar nota kepada pensyarah dengan menyelitkan nota di bawah pintu sekiranya pensyarah tiada di dalam bilik. Antara masalah yang dihadapi daripada amalan ini ialah; Sukar untuk mendapatkan tarikh dan masa yang sesuai antara pelajar dan pensyarah dalam membuat temujanji. Nota yang diselitkan mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk hilang. Amalan yang digunakan ini merupakan satu amalan yang tidak teratur dan ini boleh menyebabkan proses temujanji ini akan menjadi lambat. 4.4.3 Analisa Rekabentuk Pangkalan Data Pangkalan data ialah himpunan data-data yang berkaitan yang mana ia akan dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna bagi memenuhi kehendak maklumat sesebuah organisasi. Rekabentuk yang akan dibangunkan adalah berdasarkan kepada analisa keperluan sistem. Rekabentuk ini bertujuan untuk mewakilkan data dan perhubungan antara data. Data yang dimasukan ke dalam sistem ini di simpan di dalam fail-fail yang berkaitan dengan pangkalan data. Rajah Hubungan Entiti adalah rajah yang melibatkan entiti, hubungan dan atribut. Ia merupakan model data konseptual paras tinggi yang digunakan untuk rekabentuk aplikasi pangkalan data. Rajah 4.2 akan menerangkan Rajah Hubungan Entiti Sistem. 4.4.4 Proses Penormalan penormalan merupakan data. satu proses yang terdapat ini adalah didalam untuk

membangunkan

pangkalan

Tujuan

proses

mengurangkan pertindihan atau data yang sama. Ia juga merupakan proses yang mana ia akan menghasilkan satu skema pangkalan data yang mempunyai anormali yang paling minima. Sekaligus membantu memastikan

23

data yang ada di dalam pangkalan data tidak berulang tanpa penggunaan yang sepatutnya. Rajah 4.2 akan mengambarkan mengenai hubungan entiti bagi sistem yang akan dibangunkan. Rajah 4.4 pula akan menunjukkan rajah proses penormalan yang akan terhasil daripada rajah 4.3.

Nama

No Tel

Email

No Tel

No Pelajar

Email Pelajar

Masa pelajar Tarikh Pelajar

AD A

Temujanji

Status

Masa Pensyara h Tarikh Pensyarah

No Kakitangan

Pensyarah

Jabatan

Nama

No Tel

Email

Fakulti

Rajah 4.2: Hubungan Entiti

24

T e m u ja n ji P e n sya r a h d a n P e la ja r N o kita n g a n _ka T a r ikh M a sa N o e la ja r _p S ta tu s

P e n sya r a h N o_ka kita n g a n N am a E m a il N o T el Ja b a ta n F a ku lti

P e la ja r N o e la ja r _p N am a E m a il N o T el Ja b a ta n F a ku lti

Rajah 4.3: Jadual Hubungan

25

Status Temujanji Kod _status Perihal _status

Temujanji Pensyarah dan Pelajar No_kakitangan Tarikh Masa No_pelajar Kod Status

Pensyarah No_kakitangan Nama Email No Tel Kod _jabatan Kod _fakulti

Pelajar No_pelajar Nama Email No Tel Kod _jabatan Kod _fakulti

Jabatan Kod _jabatan Perihal _jabatan

Fakulti Kod _fakulti Perihal _fakulti

Rajah 4.4: Proses Pernormalan

4.5

Perkakasan Dan Perisian


26

Spesifikasi keperluan perkakasan yang dinyatakan didalam kertas kerja ini merupakan spesifikasi yang minimum bagi penggunaan sistem ini. Spesifikasi keperluan perkakasan dan perisian untuk Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian adalah seperti berikut : 4.5.1 Spesifikasi Perkakasan i) ii) iii) iv) v) vi) vii) 4.5.2 Pemproses - Pentium 41.9 Ghz Ruang Ingatan - 256 MB untuk capaian internet Cakeran keras - 40 GB Monitor - SGVA Tetikus dan Papan Kekunci Kad Rangkaian - 10/100 Mbps Jenis Capaian - Internet

Spesifikasi Perisian i) ii) iii) iv) v) Sistem Operasi Windows XP ke atas Visual Studio 2005 dengan bahasa pengaturcaraan Visual Basic (Aplikasi .Net) Microsoft Access 2007 sebagai pangkalan data Microsoft Visio 2007 sebagai peralatan dalam membangun rajah struktur dan rajah carta alir Internet Information Server (IIS)

4.5.3

Justifikasi Pemilihan Perisian Pemilihan Visual Studio 2005 dengan bahasa pengaturcaraan Visual Basic (Aplikasi .Net) adalah kerana : a) b) c) d) Mudah mengekod aturcara Bahasa pengaturcaraan yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. Menyokong ciri-ciri paparan skrin, menu, penjanaan laporan dan antaramuka pengguna bergrafik. Merupakan teknologi yang sedang berkembang dengan pesatnya pada masa kini.

27

e)

Kecenderungan pengetahuan dan kebolehan peribadi yang dimiliki oleh seorang pengaturcara.

4.6

Fasa Rekabentuk Sistem.

Ia merupakan satu fasa yang penting dalam pembangunan sesebuah sistem kerana ia akan mempengaruhi keseluruhan sistem dan prestasi sistem. Fasa ini bertujuan untuk merekabentuk sistem berdasarkan kepada spesifikasi-spesifikasi yang telah diperolehi di dalam fasa analisa masalah. Segala keperluan sistem telah dianalisa dan segala bentuk pemodalan bagi data telah dilaksanakan. Bentuk pemodalan data yang dimaksudkan ialah: Rajah Konteks Sistem Carta Alir Data (Data flow Diagram) Rekabentuk Pangkalan Data 4.7 Rekabentuk Modul Sistem

Dalam rekabentuk modul sistem ini terdapat empat modul utama. Bagi merekabentuk sistem ini, carta alir telah dibina bagi memudahkan lagi proses merekabentuk sistem yang akan dibangunkan berdasarkan kepada empat modul ini. Empat modul utama ini adalah berdasarkan kepada pengguna dan proses yang akan dilaksanakan bagi sistem ini. Empat modul yang dimaksudkan adalah berdasarkan kepada: Pelaksanaan tempahan temujanji oleh pelajar Maklumbalas tempahan temujanji oleh pensyarah
Semakan temujanji untuk menghantar peringatan oleh sistem.

Pentadbir Dilampirkan ialah rajah 4.5 iaitu carta alir (context diagram) bagi keseluruhan

28

Sistem

Penempahan

Temujanji

Secara

Atas

Talian.

Aliran Sistem

Kumpulan Pengguna Yang Terlibat

Mula

Laksanakan Tempahan Temujanji

Pelajar

Maklumbalas Temujanji

Pensyarah

Semakan Temujanji Untuk Hantar Peringatan

Sistem/ Server

Tamat

Rajah 4.5:Carta Alir Bagi Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian.

29

4.7.1

Modul Pelaksanaan Tempahan Temujanji Di dalam modul ini, pengguna yang terlibat ialah pelajar. Modul ini akan membolehkan pelajar untuk membuat semakan ke atas masa yang bersesuaian bagi melaksanakan tempahan temujanji. Pelajar akan dibenarkan untuk memilih nama pensyarah dan tarikh yang difikirkan sesuai untuk membuat semakan terlebih dahulu. Senarai nama pensyarah yang dipaparkan adalah pensyarah yang sama fakulti dan jabatan bagi pelajar tersebut. Selepas membuat semakan barulah pelajar tersebut membuat tempahan temujanji. Selepas membuat tempahan, satu emel akan dihantar secara automatic kepada pensyarah yang telah dipilih bagi memaklumkan bahawa ada tempahan temujanji yang telah dilaksanakan. Dan ini telah membantu pelajar dalam memaklumkan kepada pensyarah mengenai temujanji yang akan dilaksanakan. Rajah 4.6 akan memberikan gambaran dalam bentuk carta alir bagi modul ini.

30

Laksanakan Tempahan Temujanji

Mula

Katanama dan katalaluan

Semak Pengguna?

Tidak Berdaftar

Daftar Pengguna (Pelajar)

Berdaftar

Semakan Ke Atas Masa Pensyarah

Tidak Sesuai

Pilih masa

Sesuai

Pilih masa dan buat temujanji

Hantar emel ke pensyarah

Tamat

Rajah 4.6: Laksanakan Tempahan Temujanji

31

4.7.2

Modul Maklumbalas Tempahan Temujanji Modul ini akan dilaksanakan oleh pensyarah. Sebaik sahaja pelajar membuat tempahan temujanji, secara automatiknya pensyarah akan menerima emel mengenai tempahan yang telah dibuat. Pensyarah akan menerima emel tersbut, dan apabila membuka Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian ini, pensyarah akan dapat melihat semua tempahan temujanji yang telah dilaksanakan oleh pelajar. Pensyarah boleh melihat tempahan temujanji berdasarkan kepada status semasa. Status semasa yang dimaksudkan ialah samada tempahan temujanji tersebut telah disahkan, dibatalkan, ditunda atau telah dilaksanakan. Selepas melihat kepada tempahan temujanji yang baru dibuat, pensyarah akan mengesahkan atau membatalkan tempahan temujanji yang telah dibuat. Sebaik sahaja pensyarah mengesahkan atau membatalkan tempahan temujanji, satu emel akan dihantar kepada pelajar mengenai status tempahan temujanji yang telah dilaksanakan. Emel ini merupakan satu bentuk perhubungan secara terus kepada pelajar mengenai status tempahan temujanji. Sekiranya temujanji perlu ditunda, pelajar akan dimaklumkan melalui emel. Rajah 4.7 menunjukkan gambaran bagi modul ini dalam bentu carta alir.

32

Maklumbalas Temujanji

Mula

Terima emel dari pelajar

Katanama dan katalaluan

Semak Pengguna ?

Tidak Berdaftar

Daftar Pengguna (Pensyarah )

Berdaftar Semakan tempahan temujanji dari pelajar

Pilihan masa

Tidak Sesuai

Sesuai Tempahan Temujanji disahkan Tempahan Temujanji disahkan

Hantar emel ke pelajar

Tamat

Rajah 4.7: Maklumbalas Temujanji

33

4.7.3

Modul Semakan Temujanji Untuk Menghantar Peringatan Modul ini akan dilaksanakan oleh pentadbir atau lebih tepat lagi akan dilaksanakan secara berjadual oleh pelayan secara automatic. Modul ini akan dilaksanakan pada setiap malam bagi melaksanakan semakan keatas tempahan temujanji yang telah disahkan. Modul ini akan menyemak tempoh tarikh semasa dengan tarikh tempahan temujanji yang akan dilaksanakan. Sekiranya tarikh semasa dan tarikh tempahan temujanji ada berbaki 1 hari, maka satu peringatan akan dihantar kepada pelajar dan pensyarah mengenai temujanji melalui emel. Ini sekaligus, akan memudahkan pelajar dan pensyarah untuk mendapatkan maklumat tempahan temujanji yang telah disahkan, sekaligus mengurangkan temujanji yang dibuat untuk dimungkiri. Rajah 4.8 memberikan gambaran secara carta alir mengenai modul ini.

34

Semakan Temujanji Untuk Hantar Peringatan

Mula

Sistem jana semakan temujanji

Semakan bilangan hari dari tarikh semasa

Tidak

Tempoh =1hari

Ya Hantar emel ke pelajar dan pensyarah tentang temujanji

Tamat

Rajah 4.8: Semakan Temujanji Untuk Hantar Peringatan

4.7.4

Modul Pentadbir Modul ini lebih tertumpu kepada pendaftaran pengguna bagi Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian. Ini membantu pentadbir untuk menyelenggara pengguna sistem ini.

35

4.8 4.8.1

Rekabentuk Antaramuka Pengguna. Pengenalan Rekabentuk antaramuka pengguna yang dibangunkan di dalam kertas cadangan ini adalah merupakan cadangan peringkat awal. Antaramuka ini akan mengalami perubahan yang bersesuaian berdasarkan kepada keperluan semasa, semasa sistem ini sedang dibangunkan. Antaramuka pengguna ini memberikan gambaran awal tentang sistem yang akan dibangunkan pada Projek 2 nanti.

4.8.2

Modul Pelaksanaan Tempahan Temujanji Pada masa ini terdapat tiga antaramuka yang akan dibangun bagi modul ini. Tiga antaramuka yang dimaksudkan ialah: Rajah 4.9 iaitu antaramuka bagi pelajar untuk membuat tempahan temujanji.

36

Rajah 4.9: Antaramuka pengguna tempahan temujanji Rajah 4.10 pula ialah antaramuka bagi pelajar untuk membuat semakan ke atas tempahan temujanji yang telah dilaksanakan.

37

Rajah 4.10: Antaramuka pengguna Semakan Temujanji Rajah 4.11 pula ialah antaramuka bagi pelajar untuk membatalkan termujanji yang telah dibuat.

38

Rajah 4.11: Antaramuka pengguna Pembatalan Temujanji

4.8.3

Modul Maklumbalas Tempahan Temujanji Pada masa ini terdapat tiga antaramuka yang akan dibangun bagi modul ini. Tiga antaramuka yang dimaksudkan ialah: Rajah 4.12 iaitu antaramuka bagi pensyarah untuk membuat semakan temujanji.

39

Rajah 4.12: Antaramuka pengguna Semakan Temujanji Rajah 4.13 iaitu antaramuka bagi pensyarah untuk menjana laporan temujanji mengikut pelajar.

40

Rajah 4.13: Antaramuka pengguna Laporan Temujanji

4.9 Bagi

Ringkasan pembangunan sistem ini, adalah penting bagi melaksanakan proses

mengenalpasti masalah dan pemilihan penyelesaian masalah, merekabentuk pangkalan data, merekabentuk antaramuka pengguna, serta pemilihan perkakasan dan perisian. Penjelasan ke atas proses yang dilaksanakan, pemilihan perkakasan serta perisian yang dinyatakan amat penting dilaksanakan untuk mandapatkan justifikasi yang jelas dan betul. Cadangan penyelesaian masalah turut diterangkan sebagai garis panduan supaya perancangan pembangunan sistem dapat berjalan lancar. Cadangan antaramuka pengguna turut membantu dalam memberi panduan dan gambaran awal dalam membangunkan sistem ini.

41

BAB 5 IMPLEMENTASI SISTEM 5.1 Fasa Pembangunan Sistem

Fasa ini melibatkan proses pengkodan aturacara berdasarkan kepada rekabentuk sistem yang telah lengkap dan terperinci. Antara aktiviti yang terlibat ialah: i. ii. iii. iv. v. vi. Menterjemahkan pengaturcaraan. Mengkompilkan modul-modul program agar bebas ralat. Membuat semakan ke atas modul-modul yang telah dibangunkan. Merekabentuk pelan pengujian sistem. Menyediakan data-data untuk tujuan pengujian. Pengujian ke atas keseluruhan sistem rekabentuk atau spesifikasi kepada bahasa

Antaramuka yang dibangunkan untuk sistem sebenar adalah berbeza dengan antaramuka yang dinyatakan di bab 4: Analisa dan Rekabentuk Sistem. Ini berlaku disebabkan oleh: i. ii. iii. Pilihan penggunaan rekabentuk yang lebih mudah digunakan oleh pengguna sistem. Memudahkan arahan kod aturcara untuk berinteraksi dengan antaramuka sistem. Mengikut proses aliran sistem dan memudahkan pengguna untuk menggunakan sistem. 5.2 Bahasa Pengaturcaraan dan Kod-Kod Aturcara

Bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk membangunkan projek ini adalah Visual Studio 2005 dengan bahasa pengaturcaraan Visual Basic. Rujuk Lampiran 1 untuk melihat arahan kod-kod aturcara yang telah ditulis untuk melaksanakan arahanarahan untuk modul-modul yang telah dibangunkan.

42

Secara umumnya, terdapat dua bahagian yang akan dibangunkan iaitu :


i.

antaramuka sistem yang mana kod aturcara yang wujud adalah menyerupai kod HTML, dan ia juga turut mengandungi arahan kod aturcara dan bahagian kedua merupakan arahan kod-kod aturcara untuk melaksanakan arahan-arahan modul dan ia dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan Visual Basic.

ii.

Antaramuka sistem yang dibangunkan telah dibahagikan mengikut kumpulan pengguna. Kumpulan pengguna terdiri daripada pelajar, pensyarah dan pentadbir sistem dan umum.. Berikut merupakan antaramuka sistem yang telah dibangunkan: 5.2.1 Antaramuka sistem bagi pelajar

43

Antaramuka 5.2.1.1: Log masuk utama Antaramuka log masuk utama sistem merupakan antaramuka utama sistem.

44

Antaramuka 5.2.1.2: Antaramuka utama pelajar Antaramuka utama pelajar ini akan memaparkan maklumat peribadi pelajar seperti emel, nombor telefon dan juga jabatan serta fakulti.

45

Antaramuka 5.2.1.3: Antaramuka tempahan temujanji Antaramuka tempahan temujanji ini merupakan antaramuka dimana pelajar akan membuat tempahan temujanji. Pelajar boleh menyemak jadual pensyarah dengan memilih tarikh dan membuat semakan melalui tarikh. Pelajar boleh membuat pilihan masa berdasarkan jadual semakan tarikh pensyarah.

46

Antaramuka 5.2.1.4: Antaramuka emel tempahan temujanji Antaramuka emel tempahan temujanji ini merupakan proses di mana satu emel akan dihantar kepada pensyarah untuk makluman mengenai tempahan temujanji yang telah dibuat. Antaramuka ini tidak akan diperolehi kerana ia merupakan satu proses automatik dimana ia akan dilaksanakan oleh sistem.

47

Antaramuka 5.2.1.5: Antaramuka semakan tempahan temujanji Antaramuka semakan tempahan temujanji merupakan antaramuka yang

membolehkan pelajar untuk membuat semakan terhadap temujanji yang telah ditempah.Semakan boleh dibuat samaada melalui tarikh,status temujanji dan juga pilihan pensyarah. Antaramuka ini juga membolehkan pelajar untuk menukar temujanji selepas pensyarah membatal atau menunda temujanji(antaramuka 5.2.1.5.ii: Antaramuka tukar temujanji). Sila rujuk antaramuka 5.2.1.5.i: Antaramuka semakan tempahan temujanji bagi tukar temujanji.

48

Antaramuka 5.2.1.5.i: Antaramuka semakan tempahan temujanji bagi tukar temujanji.

Antaramuka 5.2.1.5.ii: Antaramuka tukar temujanji

49

Antaramuka 5.2.1.6: Antaramuka batal temujanji Antaramuka batal temjanji ini memberi kemudahan kepada pelajar untuk membatal tempahan temujanji yang pernah dibuat oleh pelajar.

50

Antaramuka 5.2.1.7: Antaramuka kemaskini katalaluan Antaramuka ini membolehkan pelajar untuk menukar katalaluan semasa ke katalaluan yang baru.

51

5.2.2 Antaramuka sistem bagi pensyarah

Antaramuka 5.2.2.1: Log masuk utama Antaramuka log masuk utama sistem merupakan antaramuka utama sistem.

52

Antaramuka 5.2.2.2: Antaramuka utama pensyarah Antaramuka utama pensyarah ini akan memaparkan tempahan temujanji oleh pelajar yang berstatus tempahan temujanji yang memerlukan pengesahan daripada pensyarah. Daripada antaramuka ini, pensyarah boleh terus membuat pengesahan tempahan temujanji samada untuk mengesahkan tempahan atau menunda atau membatalkan tempahan yang telah dibuat.

53

Antaramuka 5.2.2.3: Antaramuka emel pengesahan temujanji. Selepas pensyarah menekan ikon sah di antaramuka 5.2.2.2, satu emel seperti diantaramuka 5.2.2.3 akan dijana untuk memaklumkan kepada pelajar mengenai tempahan temujanji yang telah disahkan.

54

Antaramuka 5.2.2.4: Antaramuka kemaskini tempahan temujanji. Antaramuka 5.2.2.4 ini akan dipaparkan selepas pensyarah menekan ikon tukar/batal di antaramuka 5.2.2.2. Pensyarah perlu membuat pilihan status di bahagian pengesahan temujanji samada untuk pilih tukar tarikh dan masa atau batal temujanji. Pensyarah boleh mencadangkan tarikh dan masa baru serta masukkan komen atau terus membatalkan tempahan temujanji.

55

Antaramuka 5.2.2.5: Antaramuka emel tukar status temujanji. Satu emel akan dijana secara automatik seperti antaramuka 5.2.25 apabila butang kemas diantaramuka 5.2.2.4 ditekan. Emel ini akan memaklumkan mengenai status tempahan temujanji samada telah ditunda atau dibatalkan.

56

Antaramuka 5.2.2.6: Antaramuka utama semakan tempahan temujanji Antaramuka 5.2.2.6 merupakan antaramuka utama bagi pensyarah dalam membuat semakan tempahan temujanji. Semakan boleh dibuat samada melalui tarikh atau memasukkan nombor pelajar. Apabila ikon di bahagian sah ditekan, proses di antaramuka 5.2.2.3 akan dijana, dan apabila ikon di bahagian tukar/batal pula ditekan, proses di antaramuka 5.2.2.4 akan dijana. Di antaramuka 5.2.2.6 ini juga membolehkan pensyarah untuk melihat temujanji berdasarkan tempahan yang telah disahkan(antaramuka 5.2.2.6.i).

57

Antaramuka 5.2.2.6.i: Antaramuka semakan tempahan tempahan temujanji melalui tempahan telah sah.

58

Antaramuka 5.2.2.7: Antaramuka kemaskini katalaluan Antaramuka ini membolehkan pensyarah untuk menukar katalaluan semasa ke katalaluan yang baru.

59

5.2.3 Antaramuka sistem bagi pentadbir sistem

Antaramuka 5.2.3.1: Log masuk utama Antaramuka log masuk utama sistem merupakan antaramuka utama sistem.

60

Antaramuka 5.2.3.2: Antaramuka utama pensyarah Antaramuka utama pentadbir sisitem ini akan memaparkan maklumat peribadi pentadbir sistem seperti emel, nombor telefon dan juga jabatan serta fakulti.

61

Antaramuka 5.2.3.3: Antaramuka pendaftaran pengguna Antaramuka ini merupakan antaramuka untuk mendaftarkan pengguna sistem samada mendaftarkan pelajar atau pensyarah. Namun begitu, proses ini sepatutnya dilaksanakan semasa pelajar atau pensyarah mendaftar untuk kali pertama sebagai warga OUM.

62

Antaramuka 5.2.3.4: Antaramuka kemaskini katalaluan Antaramuka ini membolehkan pentadbir sistem untuk menukar katalaluan semasa ke katalaluan yang baru.

63

Antaramuka 5.2.3.5: Antaramuka untuk menjana laporan Antaramuka ini bertujuan untuk memaparkan menu laporan yang hanya dapat dicapai oleh pentadbir sistem. Sila rujuk bab 5.4 untuk melihat perincian kepada fungsi dan antaramuka laporan ini.

64

5.2.4 Antaramuka sistem yang pengguna umum. Antaramuka pengguna umum yang dimaksudkan didalam sistem ini ialah apabila pengguna lupa katalaluan semasa. Tanpa perlu untuk log masuk, pengguna perlu menekan butang lupa katalaluan seperti di antaramuka 5.2.4.1 untuk mendapatkan katalaluan yang baru.

Antaramuka 5.2.4.1: Antaramuka log masuk Untuk melihat perincian proses lupa katalaluan, sila rujuk bab 7 di bahagian 7.3.4. 5.3 Pangkalan Data

Microsoft Office Access 2007 telah dipilih sebagai pangkalan data bagi Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian. Sebanyak 14 jadual telah dibangunkan di dalam pangkalan data ini. Sila rujuk lampiran 3 untuk melihat pangkalan data yang telah dibangunkan.
65

5.4

Laporan Yang Dijana Oleh Sistem

Dalam membangunkan sistem ini, fungsi jana laporan telah dibangunkan. Laporan yang dibangunkan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu: i. ii. iii. Senarai nama pelajar atau pensyarah mengikut fakulti dan jabatan Jumlah bilangan temujanji yang telah dibuat oleh pelajar Jumlah bilangan temujanji keseluruhan mengikut bulan, tahun atau bulan dan tahun. Contoh laporan yang dijana boleh dirujuk di Lampiran 4. 5.5 Penggunaan Emel

Penggunaan emel turut dibangunkan sebagai salah satu fungsi di dalam sistem ini. Emel berfungsi sebagai satu proses kepada pelajar, dan pensyarah dalam memaklumkan status terkini tempahan temujanji yang dibuat oleh pelajar. Fungsi emel yang digunakan ialah: i. ii. iii. Sebagai makluman kepada pensyarah bahawa ada tempahan temujanji yang telah dibuat oleh pelajar dan memerlukan pengesahan daripada pensyarah Sebagai makluman kepada pelajar mengenai tempahan temujanji samada telah disahkan atau ditangguhkan atau dibatalkan oleh pensyarah Emel juga turut digunakan sebagai pemakluman kepada pengguna sistem mengenai permohonan semula katalaluan yang telah dilupai oleh pengguna sistem.

BAB 6

66

PENGUJIAN SISTEM 6.1 Proses Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan satu proses yang amat penting dalm membangunkan sesebuah sistem. Apabila pengujian sistem gagal dilaksanakan, maka dapat disimpulkan secara umum bahawa sistem tersebut akan gagal. Proses pengujian ini akan dilaksanakan sepanjang proses pembangunan iaitu proses implementasi sistem yang mana ia melibatkan proses membangunkan arahan kod aturcara. Proses pengujian perlu dilaksanakan berperingkat-peringkat yang mana ia akan dilaksanakan sebaik sahaja kod arahan aturcara yang pertama selesai dibangunkan. Proses pengujian ini akan berlangsung sehingga sistem siap dibangunkan sepenuhnya tanpa sebarang ralat. Seandainya, pengujian hanya dibuat setelah keseluruhan sistem siap, maka ia akan menyukarkan proses untuk mengenalpasti punca ralat dan juga turut menyukarkan proses membaiki ralat yang berlaku. Pengujian sistem ini merangkumi beberapa peringkat, iaitu: i. ii. iii. iv. Ujian unit Ujian intergrasi Ujian sistem Ujian penerimaan pengguna.

Bagi Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian ini telah melalui semua peringkat pengujian iaitu daripada ujian unit sehinggalah ujian penerimaan pengguna. Pengujian ini bermula sebaik sahaja modul pertama siap dibangunkan. Setelah melalui semua peringkat pengujian, didapati bahawa sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan mengikuti spesifikasi dan keperluan yang telah dirancang dan ditentukan. Jadual 6.1 merupakan ringkasan pengujian sistem yang telah dilaksanakan. Bil 1 Tarikh Pengujian Status Selesai Catatan

23/06/2009 Log Masuk

67

2 3 4 5

30/06/2009 Tempahan temujanji oleh pensyarah 04/08/2009 Semakan temujanji oleh pensyarah 04/08/2009 Penjanaan emel 05/08/2009 Penjanaan emel

Selesai Selesai Masalah Memerlukan STMP server Selesai Menggunakan SMTP server sementara

10/08/2009 Pengesahan status tempahan temujanji oleh pensyarah 15/09/2009 Penjanaan laporan oleh pensyarah 20/09/2009 Pengujian Keseluruhan sistem 01/10/2009 Jana semula katalaluan

Selesai

7 8 9 10

Selesai Selesai Selesai

01/10/2009 Pendaftaran semula Selesai temujanji oleh pensyarah dengan tarikh dan masa baru Jadual 6.1: Jadual Pengujian Yang Dilaksanakan

BAB 7

68

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 7.1 Kesimpulan

Sistem Penempahan Temujanji Secara Atas Talian ini dibangunkan adalah bertujuan untuk membantu warga Universiti Terbuka Malaysia terutama pelajar dan pensyarah untuk membuat temujanji dalam meningkatkan prestasi pelajar. Sistem ini seterusnya memberi kemudahan kepada pelajar dan pensyarah untuk menguruskan segala temujanji sama ada untuk tujuan rasmi atau tidak. Penggunaan kod pengenalan dan katalaluan yang digunapakai didalam sistem ini sekaligus memberikan kawalan keselamatan ke atas capaian dan data yang wujud didalam sistem ini. Katalaluan yang digunakan boleh ditukar dari masa ke masa sama ada oleh pelajar atau pensyarah itu sendiri atau melalui pentadbir sistem. Pemilihan metodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem di dalam metodologi pembangunan sistem kerana terdapat 5 fasa pembangunan yang lebih menyeluruh iaitu Fasa Penyiasatan Awal, Fasa Analisa Keperluan, Fasa Rekabentuk Sistem, Fasa Pembangunan Sistem dan Fasa Pelaksanaan Sistem. Rajah konteks yang digunakan bertujuan untuk menunjukkan proses utama dalam sistem capaian maklumat dan perjalanan aliran data masuk dan keluar secara keseluruhan. Rajah Aliran Data pula menggambarkan semua entity yang terlibat dalam setiap modul mengikut paras setiap proses yang berlaku. Antaramuka yang dibangunkan menggunakan perisian Visual Studio 2005 adalah lebih mudah digunakan. Ini kerana Visual Studio mengamalkan konsep mesra pengguna yang mana ia lebih kepada konsep rekabentuk. Konsep rekabentuk disini membawa maksud semua tools yang digunakan untuk merekabentuk antaramuka telah disediakan dan pembangun hanya perlu drag and drop sahaja. Ini sekaligus memberi kemudahan kepada pembangun baru untuk belajar dengan lebih cepat. Diharapkan sistem ini dapat digunapakai kerana ia banyak membantu pelajar dan pensyarah dalam membuat temujanji. Sistem ini juga turut menggunakan teknologi

69

emel yang mana emel akan dijana secara automatik. Setiap tempahan temujanji, perubahan status temujanji akan disertakan dengan emel. Ini sekaligus membantu pelajar atau pensyarah untuk mendapatkan makluman terkini mengenai temujanji tanpa merujuk sepenuhnya kepada sistem ini. 7.2 Cadangan

Dalam membangunkan sesebuah sistem, segala perancangan akan dibuat dan setiap rancangan pembangunan akan diteliti sepenuhnya. Namun begitu, tetap akan wujud kelemahan dan ia perlu diperbaiki dari masa ke semasa. Fungsi-fungsi yang baru juga boleh dilakukan bergantung kepada keperluan semasa. Pengubahsuaian ini sekali gus akan meningkatkan keupayaan sistem dan sekali gus menaik-taraf sistem ini dan ia akan membantu pelajar dan pensyarah dalam melaksanakan temujanji. Ciri-ciri keselamatan yang wujud pada masa kini merupakan cirri-ciri keselamatan yang terkini namun begitu cirri-ciri ini perlu dipertingkatkan berdasarkan kepada perubahan teknologi yang akan berlaku. Ini kerana faktor keselamatan akan sentiasa berubah-ubah mengikut perubahan teknologi. Bagi meningkatkan prestasi dan fungsi sistem ini, pengguna perlu digalakkan untuk menggunakan sistem ini supaya lebih banyak maklumbalas dapat diperolehi. Maklum balas ini akan membantu pembangun atau pentadbir sistem untuk meningkatkan prestasi dan fungsi sistem ini.

7.3

Pengubahsuai Sistem Selepas Persembahan Terakhir

Selepas mengadakan persembahan terakhir kepada penyelia/penilai projek. Terdapat beberapa pengubahsuaian yang perlu dilaksanakan kepada sistem. Semua pengubahsuaian tersebut dapat dilaksanakan dalam tempoh yang dikehendaki. Pengubahsuaian yang perlu dilaksanakan ialah: i. ii. Tukar istilah kod pengenalan kepada kad pengenalan di antaramuka log masuk. Pendaftaran semula tarikh dan masa tempahan temujanji. Dalam proses pengesahan(pembatalan/tukar tarkh dan tukar masa) tempahan temujanji oleh

70

pensyarah, pensyarah mempunyai kebolehan untuk mendaftarkan tarikh dan masa baru bagi tempahan temujanji yang perlu ditempah semua(tukar tarikh dan tukar masa). iii. Komen yang didaftarkan oleh pensyarah semasa mengesahkan temujanji bagi status tukar tarikh dan tukar masa atau pembatalan perlu dimasukkan ke dalam emel. iv. v. Jana semula katalaluan pengguna apabila pengguna lupa katalaluan yang digunakan. Apabila pensyarah logmasuk ke dalam sistem, pensyarah terus memperolehi antaramuka yang mengandungi semakan temujanji dan bukannya maklumat peribadi. 7.3.1 Pertukaran istilah kod pengenalan

Antaramuka 7.3.1 merupakan antaramuka log masuk selepas istilah kod pengenalan di tukar kepada kad pengenalan. Disamping itu juga, satu butang bagi jana semula katalaluan diletakkan untuk menjalankan proses jana semula katalaluan bagi pengguna yang telah lupa katalaluan mereka.

71

Antaramuka 7.3.1: Antaramuka Log Masuk 7.3.2 Pendaftaran semula tarikh dan masa tempahan

Proses ini hanya dilaksanakan oleh pensyarah apabila tempahan temujanji yang dibuat oleh pelajar ditunda ke tarikh dan masa yang lain. Sebelum ini, apabila tempahan temujanji perlu ditunda, pelajar perlu menempah semula temujanji. Dengan adanya fungsi baru ini, pelajar tidak perlu menempah semula tetapi hanya perlu mengikut tarikh dan masa baru yang didaftarkan oleh pensyarah. Antaramua 7.3.2 menunjukkan perubahan yang telah dibuat pada antaramuka kemaskini tempahan temujanji. Selain itu juga, selepas pensyarah selesai memilih masa yang bersesuai, satu komen yang tetap turut dijana dan pensyarah sendiri boleh menambah komen lain pada antaramuka tersebut.

72

Antaramuka 7.3.2: Kemaskini Tempahan Temujanji 7.3.3 Memasukkan komen tempahan temujanji ke dalam emel

Dalam membuat pengesahan temujanji bagi status pembatalan atau penukaran tarikh dan masa, satu emel akan dihantar kepada pelajar. Namun begitu, emel tersebut hanya menyatakan status semasa tempahan temujanji dan tiada sebarang komen disertakan ke dalam emel tersebut apabila tempahan temujanji itu dibatalkan atau ditunda. Dan ini menyebabkan pelajar perlu membuka sistem untuk melihat komen tersebut. Namun begitu, masalah ini telah diatasi dan komen yang didaftarkan oleh pensyarah akan dinyatakan di dalam emel.

73

Antaramuka 7.3.3 menunjukkan emel yang dihantar bersama dengan komen yang didaftarkan oleh pensyarah.

Antaramuka 7.3.3: Antaramuka Emel Tukar Status Temujanji

74

7.3.4

Penjanaan Semula Katalaluan Pengguna

Dalam membangunkan sesebuah sistem yang mempunyai proses log masuk, sering berlaku pengguna lupa katalaluan yang digunakan didalam sistem. Oleh yang demikian, sistem ini turut menyediakan proses menjana semula katalaluan pengguna. Satu proses jana semula katalaluan pengguna telah dibangunkan dimana, pengguna akan mendapat satu emel yang mengandungi katalaluan yang baru. Untuk menjana katalaluan ini, satu formula telah dibangunkan. formula yang dimaksudkan ialah mengambil nombor yang digunakan sebagai kad pengenalan untuk masuk ke dalam sistem dan dicampurkan dengan tarikh semasa. Ini akan menghasilkan satu katalaluan yang baru. Formula tersebut ialah: Katalaluan baru=Kad pengenalan pengguna + tarikh semasa. Contoh pengiraan ialah, ambil tarikh permohonan semula katalaluan ialah pada 1hb Oktober 2009: Katalaluan baru = 800518105372 + 01102009 = 800519207381 Sila rujuk Lampiran 2 untuk melihat kod aturcara bagi menjana semula katalaluan pengguna. Antaramuka 7.3.1 diatasmenunjukkan dari mana proses ini akan dimulakan iaitu antaramuka log masuk. Antaramuka 7.3.4.i pula merupakan antaramuka dimana pengguna akan memasukkan nombor kad pengenalan untuk dihantar kepada sistem bagi mendapatkan katalaluan baru. Sebelum memohon katalaluan baru, pengguna perlu menyemak semula nombor kad pengenalan samada wujud atau tidak didalam sistem. Selepas menyemak nombor kad pengenalan, barulah butang mohon katalaluan baru dipaparkan dan barulah pengguna boleh memohon semula katalaluan. Antaramuka 7.3.4.ii pula merupakan antaramuka emel yang mengandungi katalaluan yang baru yang akan dihantar kepada pengguna.

75

Antaramuka 7.3.4.i: Antaramuka Lupa Katalaluan

76

Antaramuka 7.3.4.ii: Antaramuka Emel Lupa Katalaluan

7.3.5 Antaramuka Utama Pensyarah Sebelum ini, sebaik sahaja pensyarah memasuki sistem, pensyarah akan dipaparkan dengan maklumat peribai pensyarah tersebut. Namun begitu, sebaiknya pensyarah terus dipaparkan dengan semakan temujanji dimana ia akan memaparkan tempahan temujanji yang memerlukan pengesahan oleh pensyarah. Antaramuka 7.3.5 memaparkan tempahan temujanji yang perlu disahkan oleh pensyarah.

77

Antaramuka 7.3.5: Antaramuka pengesahan temujanji

78

Lampiran 1: Contoh kod aturcara yang dibangunkan Kod pengaturcaraan html bagi proses log masuk. <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian OUM</title> <style type="text/css"> .style2 { width: 300px; height: 19px; text-align: center; font-family: Verdana; font-size: small; } #txt_knama { width: 100px; } .style3 { height: 51px; } .style4 { text-align: left; } </style> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 800px"> <tr> <td colspan="4" style="height: 19px"> <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl="~/sumber/imej/headerjpg.jpg" /></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 19px">

79

</td> </tr> <tr> <td colspan="4" valign="top" class="style3"> <table border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tr> <td align="center" style="color: red; text-align: left" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%"> <tr> <td style="height: 173px; text-align: center;"> <table border="0" cellpadding="0" style="width: 300px"> <tr> <td class="style2" colspan="2"> <strong style="color: #000000">Sila Log Masuk</strong></td> </tr> <tr> <td class="style4" style="width: 150px"> <strong><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt"> <span style="color: black; text-align: left;">Kad Pengenalan :</span></span></span></strong></td> <td class="style4" style="width: 150px"> <input id="txt_knama" runat="server" maxlength="12" onchange="javascript:this.value=this.value.toUp perCase();" size="12" type="text" /> </td> </tr> <tr> <td style="width: 150px"> </td> <td style="width: 150px"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="style4" style="width: 150px"> <strong><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana; color: #000000;"> Katalaluan : </span></strong> </td> <td style="width: 150px; text-align: justify;"> <input id="txt_klalu" runat="server" maxlength="12" onchange="javascript:this.value=this.value.toUp perCase();"

80

style="width: 100px; text-align: left;" type="password" /></td> </tr> <tr> <td style="width: 150px; height: 25px"> </td> <td style="width: 150px; height: 25px; text-align: justify;"> <input id="btn_logmasuk" runat="server" class="BUTTON" type="submit" value="Log Masuk" /></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="1" style="width: 150px; color: red"> </td> <td align="center" colspan="1" style="width: 150px; color: red"> </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2" style="color: red"> <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server">Lupa KataLaluan</asp:LinkButton> </td> </tr> </table> <table style="width: 100%"> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 20px"> <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="~/sumber/imej/footer2.jpg" /></td> </tr> </table> </div> </form> </body> </html>

81

Kod aturcara visual basic bagi log masuk.


Imports System.Web.Security Imports System Imports System.Data Imports System.Configuration Imports System.Data.Odbc Imports System.Char Imports System.Convert Imports System.Web.UI.Page Partial Class _Default Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Page.Request.QueryString.Count <> 0 Then If Page.Request.QueryString.Item("ralat") = 1 Then ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(String), "msgbox", "<script type='text/javascript'>alert('[Login Fail] Error:#Login - Username and Password is not valid or recognise. Please try again.');</script>") End If End If txt_knama.Focus() End Sub Protected Sub btn_logmasuk_ServerClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_logmasuk.ServerClick If SahPengguna(txt_knama.Value, txt_klalu.Value) Then Dim fatTicket As FormsAuthenticationTicket Dim sCookie As String Dim hcCookie As HttpCookie fatTicket = New FormsAuthenticationTicket(1, txt_knama.Value, DateTime.Now(), DateTime.Now.AddMinutes(30), True, "") sCookie = FormsAuthentication.Encrypt(fatTicket) hcCookie = New HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName(), sCookie) hcCookie.Expires = fatTicket.Expiration hcCookie.Path = FormsAuthentication.FormsCookiePath() Response.Cookies.Add(hcCookie) Dim sRedirect As String sRedirect = Request("ReturnURL") If sRedirect <> "" Then Response.Redirect(sRedirect, True) Else Response.Redirect("utama/laman.aspx", True) End If

82

'ubah dari Response.Redirect("Default.aspx?ralat=1", True) ke seperti d bwh utk 'skwapm 'Response.Redirect("Default.aspx?ralat=1", True) End If End Sub Private Function SahPengguna(ByVal sKnama As String, ByVal sKlalu As String) As Boolean Dim sKlaludb As String = Nothing Dim sNama As String = Nothing Dim sLvl As String = Nothing Dim sNoic As String = Nothing sKnama = Trim(sKnama) sKnama = SahKnama(sKnama) If (sKnama = "") Then Return False End If sKlalu = Trim(sKlalu) sKlalu = SahKlalu(sKlalu) If (sKlalu = "") Then Return False End If 'Try Dim sSamb As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("con_sttsat").ConnectionString Dim odbcSamb As New OdbcConnection(sSamb) Dim sQuery As String = "SELECT pengenalan.katalaluan FROM pengenalan WHERE pengenalan.ic_no = '" + sKnama + "' AND pengenalan.katalaluan Is Not Null" Dim odbcArah As New OdbcCommand(sQuery, odbcSamb) odbcSamb.Open() sKlaludb = odbcArah.ExecuteScalar() odbcSamb.Close() 'Catch ex As Exception ' System.Diagnostics.Trace.WriteLine("[Log Masuk] Ralat " & ex.Message) 'End Try If (sKlaludb Is Nothing) Then Return False End If

Else

83

If (String.Compare(sKlaludb, sKlalu, False) = 0) Then 'Try Dim sSamb2 As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("con_sttsat").ConnectionString Dim odbcSamb2 As New OdbcConnection(sSamb2) Dim sQuery2 As String = "SELECT pengguna_sis.ic_no,pengguna_sis.kod_pengenalan, pengguna_sis.kod_level FROM pengguna_sis WHERE (((pengguna_sis.ic_no)='" + sKnama + "'))" Dim odbcArah2 As New OdbcCommand(sQuery2, odbcSamb2) odbcSamb2.Open() Dim drRekod2 As OdbcDataReader = odbcArah2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) drRekod2.Read() sNoic = drRekod2.GetString(0) sNama = drRekod2.GetString(1) sLvl = drRekod2.GetString(2) drRekod2.Close() odbcSamb2.Close() 'Catch ex As Exception ' System.Diagnostics.Trace.WriteLine("[Log Masuk] Ralat " & ex.Message) 'End Try If (sNama Is Nothing Or sLvl Is Nothing) Then Return False Else Session("sIc") = sNoic Session("sId") = sKnama Session("sNama") = Trim(sNama) Session("sLevel") = sLvl Session("sTkhinfo") = JanaTarikh(0) Session("sTkhsms") = JanaTarikh(1) Session("sThnsms") = JanaTarikh(2) ' 0 = tarikh dalam format penuh utk display pada laman

utama

'Session("sTkhsms") = JanaTarikh(1) ' 1 = tarikh dalam format mm/dd/yyyy ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(String), "msgbox", "<script type='text/javascript'>alert('OK 4.');</script>") RekodLogmasuk(sKnama, Trim(sNama)) 'Response.Write("data: " + sKnama + " - " + sNama + " -" + sKlaludb + " - " + sKlalu) Return True End If Return True Else 'RekodLognull(sKnama, sKlalu) Return False End If

84

End Function Private Function SahKnama(ByVal sKnama As String) As String If ((sKnama Is Nothing)) Then System.Diagnostics.Trace.WriteLine("[Log Masuk] Pengesahan Input Kata Nama Gagal.") sKnama = "" Return sKnama End If If ((sKnama.Length = 1) Or (sKnama.Length > 15)) Then System.Diagnostics.Trace.WriteLine("[Log Masuk] Pengesahan Input Kata Nama Gagal.") sKnama = "" Return sKnama End If sKnama = sKnama.ToUpper() Return sKnama End Function Private Function SahKlalu(ByVal sKlalu As String) As String If (sKlalu Is Nothing) Then System.Diagnostics.Trace.WriteLine("[Log Masuk] Pengesahan Input Kata Laluan Gagal.") sKlalu = "" Return sKlalu End If If ((sKlalu.Length = 0) Or (sKlalu.Length > 25)) Then System.Diagnostics.Trace.WriteLine("[Log Masuk] Pengesahan Input Kata Laluan Gagal.") sKlalu = "" Return sKlalu End If Return sKlalu End Function Private Function RekodLogmasuk(ByVal sKnama As String, ByVal sNama As String) As String 'betulkan balik coding 'Try Dim sSamb As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("con_sttsat").ConnectionString Dim odbcSamb As New OdbcConnection(sSamb) Dim sQuery As String = Nothing

85

sQuery = "INSERT INTO log_capaian (tkh_masa, kod_pengenalan, pelayar_web, alamat_ip ) VALUES ( Now(), '" + sKnama + "', '" + Request.UserAgent() + "', '" + Request.UserHostAddress() + "');" 'sQuery = "UPDATE pentadbir_log_capaian SET pentadbir_log_capaian.tkh_masa = Now(), pentadbir_log_capaian.kod_pengenalan = " + sKnama + ", pentadbir_log_capaian.pelayar_web = '" + Request.UserAgent() + "', pentadbir_log_capaian.alamat_ip = " & Request.UserHostAddress() & "" Dim odbcArah As New OdbcCommand(sQuery, odbcSamb) odbcSamb.Open() odbcArah.ExecuteNonQuery() odbcSamb.Close() 'Catch ex As Exception ' System.Diagnostics.Trace.WriteLine("[Rekod Log Masuk] Ralat " & ex.Message) 'End Try Return True End Function Private Function JanaTarikh(ByVal iFormat As Integer) As String Dim Dim Dim Dim dtTkhsms As Date sTkhsms As String sHari As String sBln As String

sTkhsms = Nothing dtTkhsms = System.DateTime.Now() If (iFormat = 0) Then Select Case (dtTkhsms.DayOfWeek) Case 0 sHari = "Ahad" Case 1 sHari = "Isnin" Case 2 sHari = "Selasa" Case 3 sHari = "Rabu" Case 4 sHari = "Khamis" Case 5 sHari = "Jumaat" Case 6 sHari = "Sabtu" Case Else sHari = "" End Select

86

Select Case (dtTkhsms.Month) Case 1 sBln = "Jan" Case 2 sBln = "Feb" Case 3 sBln = "Mac" Case 4 sBln = "Apr" Case 5 sBln = "Mei" Case 6 sBln = "Jun" Case 7 sBln = "Jul" Case 8 sBln = "Ogos" Case 9 sBln = "Sep" Case 10 sBln = "Okt" Case 11 sBln = "Nov" Case 12 sBln = "Dis" Case Else sBln = "" End Select sTkhsms = sHari + ", " + dtTkhsms.Day.ToString + " " + sBln + " " + dtTkhsms.Year.ToString ElseIf (iFormat = 1) Then sTkhsms = dtTkhsms.ToString("dd/MM/yyyy") ElseIf (iFormat = 2) Then sTkhsms = dtTkhsms.ToString("yyyy") End If Return sTkhsms End Function Protected Sub LinkButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles LinkButton1.Click Response.Redirect("~/utama/lupakatalaluan.aspx") End Sub End Class

87

Lampiran 2: Kod Aturcara Jana Semula Katalaluan Kod pengaturcaraan html bagi proses jana semula katalaluan.
<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/sumber/masterpage/MasterPagesta2.master" AutoEventWireup="false" CodeFile="emaillupakatalaluan.aspx.vb" Inherits="email_sendemail" title="Emel Tempahan Temujanji" %> <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 800px" class=body> <tr> <td style="width: 181px"> <span style="font-size: 8pt"></span> </td> <td style="width: 556px"> </td> </tr> <tr style="font-size: 12pt"> <td style="height: 20px; text-align: center;" colspan="2"> <span style="font-family: Verdana"><span style="color: #00cccc"> <strong class="tajuk">Emel Tempahan Temujanji</strong></span></span></td> </tr> <tr> <td style="width: 181px; height: 10px"> </td> <td style="width: 556px; height: 10px"> </td> </tr> <tr> <td class="ARAHAN" style="width: 181px; height: 10px"> </td> <td class="ARAHAN" style="width: 556px; height: 10px; text-align: left;"> </td> </tr> <tr > <td class="LAMAN" style="width: 181px"> <span style="font-family: Verdana">To:</span></td> <td class="LAMAN" style="width: 556px"> <asp:TextBox ID="txtkpd" runat="server" Width="192px"></asp:TextBox> </td> </tr> <tr style="font-family: Verdana"> <td class="LAMAN" style="height: 28px; width: 181px;"> From:</td> <td class="LAMAN" style="height: 28px"> <asp:TextBox ID="txtdrpd" runat="server" Width="192px"></asp:TextBox></td> </tr>

88

<tr style="font-family: Verdana"> <td class="LAMAN" style="width: 181px"> Subject:</td> <td class="LAMAN"> <asp:TextBox ID="txtper" runat="server" FontBold="True" ReadOnly="True" Width="464px"></asp:TextBox></td> </tr> <tr style="font-family: Verdana"> <td class="LAMAN" style="height: 131px; text-align: left;" colspan="2"> <asp:TextBox ID="txtisi" runat="server" Height="216px" TextMode="MultiLine" Width="576px" ReadOnly="True"></asp:TextBox> <br /> </td> </tr> <tr style="font-family: Verdana"> <td class="LAMAN" colspan="2" style="text-align: center; height: 28px;"> <asp:Button ID="btnhtr" runat="server" Text="Send" Font-Bold="True" Width="100px" /></td> </tr> <tr style="font-family: Verdana"> <td class="LAMAN" style="width: 181px" > </td> <td class="LAMAN" > </td> </tr> </table> </asp:Content>

Kod aturcara visual basic bagi jana semula katalaluan.


Imports Imports Imports Imports System System.Data System.Data.Odbc System.Data.Odbc.OdbcCommand

Partial Class email_sendemail Inherits System.Web.UI.Page Dim sTkh, sMasa As String Dim sNama, sTitle, sFrom, sRecepient, sBcc, sCc, sSubject, sBody As String Dim sPelajar, sPensyarah, sPentabir As String Dim dMasaemail, dStartdate As DateTime Dim nokadpengenalan As String Dim sKodlevel As String Dim passwordbaru As String Protected Sub Page_Init(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Init nokadpengenalan = Session("nokodpengenalanlupa")

89

dMasaemail = DateTime.Now Dim sConn As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("con_sttsat").ConnectionString Dim odbcConn As New OdbcConnection(sConn) Dim odbcSamb As New OdbcConnection(sConn) Dim sQuery As String = Nothing Dim myUpdateQuery1 As String = Nothing '----------------------------------------------'buka table pengguna_sis utk dptkan kod level Dim sQuery3 As String = "SELECT kod_pengenalan, kod_level FROM pengguna_sis WHERE (kod_pengenalan = '" + Session("nokodpengenalanlupa") + "')" Dim odbcselect3 As New OdbcCommand(sQuery3, odbcConn) odbcConn.Open() Dim odbcread3 As OdbcDataReader = odbcselect3.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) odbcread3.Read() If odbcread3.HasRows.Equals(False) Then sKodlevel = " " Else sKodlevel = odbcread3.GetValue(1) End If odbcread3.Close() odbcConn.Close() If sKodlevel = 2 Then 'buka table pensyarah utk dptkan email Dim sQuery1 As String = "SELECT nopensyarah, nama, emel FROM infopensyarah WHERE (nopensyarah = '" + Session("nokodpengenalanlupa") + "')" Dim odbcselect1 As New OdbcCommand(sQuery1, odbcConn) odbcConn.Open() Dim odbcread1 As OdbcDataReader = odbcselect1.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) odbcread1.Read() If odbcread1.HasRows.Equals(False) Then sRecepient = " " Else sRecepient = odbcread1.GetValue(2) sNama = odbcread1.GetValue(1) End If txtkpd.Text = sRecepient odbcread1.Close() odbcConn.Close() ElseIf sKodlevel = 1 Then 'buka table pelajar utk dptkan email Dim sQuery2 As String = "SELECT nopelajar, nama, emel FROM infopelajar WHERE (nopelajar = '" + Session("nokodpengenalanlupa") + "')" Dim odbcselect As New OdbcCommand(sQuery2, odbcConn)

90

odbcConn.Open() Dim odbcread As OdbcDataReader = odbcselect.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) odbcread.Read() If odbcread.HasRows.Equals(False) Then sRecepient = " " Else sRecepient = odbcread.GetValue(2) sNama = odbcread.GetValue(1) End If txtkpd.Text = sRecepient odbcread.Close() odbcConn.Close() ElseIf sKodlevel = 3 Then 'buka table pentadbir utk dptkan email Dim sQuery4 As String = "SELECT nopentadbir, nama, emel FROM infopentadbir WHERE (nopentadbir = '" + Session("nokodpengenalanlupa") + "')" Dim odbcselect4 As New OdbcCommand(sQuery4, odbcConn) odbcConn.Open() Dim odbcread4 As OdbcDataReader = odbcselect4.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) odbcread4.Read() If odbcread4.HasRows.Equals(False) Then sRecepient = " " Else sRecepient = odbcread4.GetValue(2) sNama = odbcread4.GetValue(1) End If txtkpd.Text = sRecepient odbcread4.Close() odbcConn.Close() End If txtdrpd.Text = "sttsatadmin@oum.my" '-------------------------------------------------'------------------------------------------------'***---jana katalaluan sementara dan update ke dalam pangkalan data---*** Dim datatarikh As String = dMasaemail.ToString.Substring(0, 2) + dMasaemail.ToString.Substring(3, 2) + dMasaemail.ToString.Substring(6, 4) passwordbaru = Convert.ToInt64(nokadpengenalan) + Convert.ToInt64(datatarikh) Dim myUpdateQuery2 As String = Nothing

91

myUpdateQuery2 = "UPDATE pengenalan SET katalaluan = '" + passwordbaru + "' WHERE (kod_pengenalan = '" + Session("nokodpengenalanlupa") + "')" Dim myConnupdate2 As New OdbcConnection(sConn) Dim myOdbcupdate2 As New OdbcCommand(myUpdateQuery2, myConnupdate2) myOdbcupdate2.Connection.Open() myOdbcupdate2.ExecuteNonQuery() myOdbcupdate2.Connection.Close() '-------------------------------------------------

sBcc = "" 'sCc = "" txtper.Text = "Katalaluan Sementara" txtisi.Text = "Permohonan Semula Katalaluan Sementara " & vbCrLf & "" _ & "" & vbCrLf & "" _ & "Kepada: " + sNama + "" & vbCrLf & "" _ & "Berikut merupakan katalaluan sementara anda:" & vbCrLf & "" _ & " Katalaluan Sementara : " + passwordbaru + "" & vbCrLf & "" _ & "Sila tukar katalaluan sementara anda setelah anda berjaya log masuk." & vbCrLf & "" _ & "Terima Kasih." & vbCrLf & "" _ & "" & vbCrLf & "" _ & "" & vbCrLf & "" _ & "Daripada" & vbCrLf & "" _ & "Pentadbir Sistem" & vbCrLf & "" _ & "Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian" & vbCrLf & "" _ & "" + dMasaemail + "" & vbCrLf & "" _ & "" & vbCrLf & "" 'btnhtr_Click(sender, e) End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If txtdrpd.Text = " " Then ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(String), "msgbox", "<script type='text/javascript'>alert('Please update your emaid address. For the mean time, please insert your email address.');</script>") End If If txtkpd.Text = " " Then ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(String), "msgbox", "<script type='text/javascript'>alert('Please update your emaid address. For the mean time, please insert your email address.');</script>")

92

End If End Sub Protected Sub btnhtr_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnhtr.Click sBcc = "" 'sCc = "" sSubject = txtper.Text sBody = txtisi.Text 'MailHelper.SendMailMessage(txtdrpd.Text, txtkpd.Text, sBcc, sCc, sSubject, sBody) 'ClientScript.RegisterStartupScript(GetType(String), " ", "<script type='text/javascript'>window.close();</script>") Response.Redirect("../Default.aspx") End Sub End Class

93

Lampiran 3: Pangkalan Data Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian Secara umumnya, pangkalan data bagi sistem ini dibangunkan menggunakan Microsoft Access. Berikut merupakan antaramuka bagi pangkalan data yang dibangunkan dan penerangan ringkas bagi setiap jadual yang dibangunkan.

Antaramuka Utama Pangkalan Data Sistem Antaramuka utama pangkalan data sistem menunjukkan semua jadual yang dibangunkan untuk sistem ini. Terdapat 14 jadual yang dibangunkan dalam memastikan Sistem Tempahan Temujanji Secara Atas Talian dapat digunakan.

94

Antaramuka jadual temujanji Jadual temujanji ini menyimpan semua tempahan temujanji yang dibuat. Jadual ini merupakan jadual utama yang dibangun. Setiap tempahan temujanji yang dibuat akan disimpan didalam jadual ini. Status temujanji juga turut disimpan didalam jadual ini.

95

Antaramuka jadul komentemujanji Jadual temujanji ini menyimpan semua komen-komen yang didaftarkan oleh pensyarah. Ia akan merujuk jadual temujanji untuk mendapatkan id temujanji.

96

Antaramuka jadual status temujanji Jadual status temujanji ini akan menyimpan kod temujanji dan perihal temujanji, Kod status temujanji yang disimpan didalam jadual temujanji akan merujuk ke jadual status temujanji ini untuk memaparkan perihal status temujanji.

97

Antaramuka jadual maklumat pelajar Jadual maklumat pelajar ini akan meyimpan semua maklumat pelajar yang didaftarkan. Penggunaan emel didalam sistem akan merujuk kepada jadual ini.

98

Antaramuka jadual maklumat pensyarah Jadual maklumat pensyarah ini akan meyimpan semua maklumat pensyarah yang didaftarkan. Penggunaan emel didalam sistem akan merujuk kepada jadual ini.

99

Antaramuka jadual maklumat pentadbir sistem Jadual maklumat pentadbir sistem ini akan meyimpan semua maklumat pentadbir sistem yang didaftarkan. Penggunaan emel didalam sistem akan merujuk kepada jadual ini.

100

Antaramuka jadual kod fakulti Jadual kod fakulti ini menyimpan kod dan nama fakulti. Kod fakulti yang wujud didalam jadual kod jabatan akan merujuk kepada jadual ini.

101

Antaramuka jadual kod jabatan Jadual kod jabatan ini menyimpan kod fakulti yang akan merujuk jadual fakulti untuk mendapatkan nama fakulti. Kod jabatan yang wujud di jadual maklumat pelajar dan maklumat pensyarah akan merujuk ke jadual kod jabatan ini untuk mendapatkan nama fakulti.

102

Antaramuka jadual pengenalan Jadual pengenalan ini merupakan jadual yang menyimpan katalaluan pengguna.

103

Antaramuka jadual pengguna sistem Jadual pengguna sistem ini akan menyimpan tahap pengguna sama ada pelajar, pensyarah atau pentadbir sistem. Kod tahap (kod_level) akan merujuk kepada jadual level untuk mendapatkan perihalan kod tahap.

104

Antaramuka kod tahap Jadual ini menyimpan kod tahap(kod_level) dan perihal tahap. Kod 1 untuk pelajar, 2 untuk pensyarah dan 3 untuk pentadbir. Kod ini digunakan dalam menentukan capaian menu ke dalam sistem. Ini kerana setiap tahap pengguna mempuyai menu yang berbeza-beza.

105

Antaramuka jadual log capaian Jadual log capaian ini menyimpan maklumat mengenai pengguna yang menggunakan sistem ini. Setiap kali pengguna berjaya log masuk ke dalam sistem, maka satu log akan disimpan didalam jadual log capaian. Ini bertujuan untuk merekodkan penggunaan sistem.

106

Antaramuka jadual masa Jadual masa ini menyimpan format masa yang digunakan didalam sistem. Ia menyimpan masa yang dibenarkan untuk membuat tempahan temujanji.

107

Antaramuka jadual bulan Jadual bulan ini menyimpan perihal nama bulan. Ini bertujuan untuk membantu menjana laporan tempahan temujanji mengikut bulan/tahun.

108

Lampiran 4: Laporan Yang Dijana Di Dalam Sistem

Antaramuka Laporan Senarai Nama Pelajar

109

Antaramuka Laporan Senarai Nama Pensyarah

110

Antaramuka Laporan Bilangan Temujanji Mengikut Pelajar

111

Antaramuka Laporan Temujanji Mengikut Tahun

112

Antaramuka Laporan Temujanji Mengikut Bulan

113

Antaramuka Laporan Mengikut Tahun dan Bulan

114