Anda di halaman 1dari 2

DEPARTEMEN AGAMA

Alamat : Jati Wonokromo Pleret Bantul 55791 Fax (0274) 4399810 Phone 4399811

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI JEJERAN

SURAT EDARAN TIDAK MEROKOK


No :

Assalamualakum wr,Wb Terkait dengan peningkatan mutu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jejeran menuju sekolah sehat paripurna, maka kepada oarang tua wali yang anak-anaknya menerima bantuan siswa miskin, bersedia menyatakan tidak merokok.dan bila merokok di himbau untuk mengalokasikan dana merokoknya untuk peningkatan gizi putra putinya. Demikian surat edaran ini disampaikan agar mendapat perhatian dan tindakan yang semestinya. Wassalamualakum Wr,Wb.

Kepala madrasah

Drs.Abdul Haris Nufika,M.Pd. NIP.150277411

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEROKOK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat Nama Siswa Kelas : : : : Menyatakan bersedia menerima bantuan dan tidak merokok. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogayakarta,......... ............ .....

Mengetahui Kepala madarsah yang menyatakan,

Drs.Abdul Haris Nufika,M.Pd. NIP.150277411

Dalijo