Anda di halaman 1dari 22

1. Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. 1.1 Membaca Q.S.

Al-Baqarah; 30, AlMukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl : 78 1.2 Menyebutkan arti Q.S. Al-Baqarah; 30, AlMukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl : 78. 1.3 Menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah;30, AlMukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An Nahl : 78.

Dan ketika berfirman

Tuhanmu

Kepada para Malaikat

Sesungguhnya Aku hendak menciptakan Di bumi

Seorang khalifah

Mereka berkata

Apakah Engkau (Allah) hendak menciptakan Orang yang berbuat kerusakan

Dan menumpahkan darah

Dan kami bertasbih

Memuji-Mu

Menyucikan-Mu

Sesungguhnya Aku lebih mengetahui Apa yang tidak kamu ketahui

Kalimat

Hukum Mad tabii Mad wajib muttasil

Cara Membaca

Ket

Panjang 2 harakat Qof bertemu alif Panjang 5-6 harakat Alif bertemu hamzah dalam satu kalimat

Ikhfa

Dibaca samar

Dommatain bertemu fa

Mad jaiz munfasil

Panjang 2-4-5 harakat

Waw terdapat alif dalam satu kalimat bertemu hamzah dalam kalimat lain Huruf jim sukun

Qolqolah sughro Mad tabii Idgham bighunnah

Dibaca memantul seadanya

Panjang 2 harakat Fa bertemu ya Dibaca mendengung Nun mati bertemu ya

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan sesungguhnya

Kami telah menciptakan

manusia

Dari saripati

Dari tanah

Kami menjadikannya

Kami bungkus

Air mani

Daging Dalam tempat Kami menjadikannya

Yang kokoh

Maha suci Allah Pencipta yang paling baik

Sesuatu yang melekat Segumpal daging

Tulang belulang

Kalimat

Hukum Alif lam qomariyah Ikhfa

Cara Membaca

Ket

Dibaca samar

Nun sukun bertemu sin

Idgham bighunnah

Ra dilebur ke dalam mim (dengung)

Kasrotain bertemu mim

izhar

Dibaca jelas

Fathatain bertemu hamzah

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Dan tidaklah aku ciptakan

Jin

manusia

kecuali Agar mereka beribadah kepada-Ku

Dia memberi kamu

Mengeluarkan kamu

Pendengaran

Dari perut

Penglihatan

Ibumu

Hati

Tidak mengetahui Sesuatu pun

bersyukur

Supaya kamu

78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.