Anda di halaman 1dari 94

Seba hagia

n gurin

dam di

atas menu

njukk an

peri penti

ngnya watak

remaj a bagi

seseb uah

negar a.

remaj a

meru pakan

tulan g

belak ang

seseb uah

negar a

yang bakal

menja di

umaa k

pada masa

depan persi

s kata

melay u

pemu da

harap an

bangs a,

pemu di

tiang negar

a. Presi

den Parti

Indon esia

perna h

meng ataka

n baha

wa beri

kan saya

serat us

remaj a

nesca ya

akan meng

gonca ng

dunia .

Pada era

pasca merd

eka ini,

negar a kita

telah menc

apai tahap

berdi ri

sama tinggi

, duduk

sama renda

h denga

n negar

a mode

n yang

lain. Namu

n begit

u, remaj

a kini perlu

disem aikan

sema ngat

patri otism

e yang

mend alam

untuk meng

ekalk an

pemb angun

an negar

a. Janga

nlah dilupa

kan pesan

an ahli

filsuf Tao

yang meng

ataka n

baha wa

jika kita

ingin hidup

setah un,

tana mlah

gandu m,

jika kita

ingin hidup

sepul uh

tahun ,

tana mlah

pokok , jika

kita ingin

hidup selam

laman

ya, tana

mlah jiwa

remaj a