Anda di halaman 1dari 6

Cacar a|r

uarl Wlklpedla bahasa lndonesla enslklopedla bebas


Cacar a|r aLau vorice//o slmplex adalah suaLu penvaklL menular vana dlsebabkan oleh lnfeksl vlrus varlcellazosLer
envaklL lnl dlsebarkan secara aeroaen

Masa |nkubas|
WakLu Lerekspos sampal kena penvaklL dalam Lempo 2 sampal 3 pekan hal lnl blsa dlLandal denaan badan vana Lerasa
panas
Ge[a|a
ada permulaannva penderlLa akan merasa sedlklL demam pllek cepaL merasa lelah lesu dan lemah Ce[alaae[ala lnl
khas unLuk lnfeksl vlrus ada kasus vana leblh beraL blsa dldapaLkan nverl sendl saklL kepala dan puslna 8eberapa harl
kemudlan Llmbullah kemerahan pada kullL vana berukuran kecll vana perLama kall dlLemukan dl seklLar dada dan peruL
aLau punaauna lalu dllkuLl Llmbul dl anaaoLa aerak dan wa[ah
kemerahan pada kullL lnl lalu berubah men[adl lenLlna berlsl calran denaan dlndlna Llpls 8uam kullL lnl munakln Lerasa
aaak nverl aLau aaLal sehlnaaa dapaL Leraaruk Lak senaa[a !lka lenLlna lnl dlblarkan maka akan seaera menaerlna
membenLuk keropena (krusLa) vana nanLlnva akan Lerlepas dan menlnaaalkan bercak dl kullL vana leblh aelap
(hlperplamenLasl) 8ercak lnl lamakelamaan akan pudar sehlnaaa beberapa wakLu kemudlan Lldak akan menlnaaalkan
bekas laal
Laln halnva [lka lenLlna cacar alr LersebuL dlpecahkan krusLa akan seaera LerbenLuk leblh dalam sehlnaaa akan
menaerlna leblh lama kondlsl lnl memudahkan lnfeksl bakLerl Ler[adl pada bekas luka aarukan Ladl seLelah menaerlna
bekas cacar alr Ladl akan menahllanakan bekas vana dalam 1erleblh laal [lka penderlLa adalah dewasa aLau dewasa
muda bekas cacar alr akan leblh sullL menahllana
Waktu karant|na yang d|sarankan
Selama 3 harl seLelah ruam mulal muncul dan sampal semua lepuh Lelah berkeropena Selama masa karanLlna
sebalknva penderlLa LeLap mandl seperLl blasa karena kuman vana berada pada kullL akan dapaL menalnfeksl kullL vana
sedana Lerkena cacar alr unLuk menahlndarl Llmbulnva bekas luka vana sullL hllana sebalknva menahlndarl pecahnva
lenLlna cacar alr keLlka menaerlnakan Lubuh sesudah mandl sebalknva Lldak menaaosoknva denaan handuk Lerlalu
keras unLuk menahlndarl aaLal sebalknva dlberlkan bedak Lalk vana menaanduna menLhol sehlnaaa menauranal
aesekan vana Ler[adl pada kullL sehlnaaa kullL Lldak banvak LerlrlLasl unLuk vana memlllkl kullL senslLlf dapaL [uaa
menaaunakan bedak Lalk salvcll vana Lldak menaanduna menLol asLlkan anda [uaa selalu menaonsumsl makanan
beralzl unLuk mempercepaL proses penvembuhan penvaklL lLu sendlrl konsumsl buah buahan vana menaanduna
vlLamln C seperLl [ambu bl[l dan LomaL merah vana dapaL dlbuaL [ulce
encegahan
lmunlsasl Lersedla baal anakanak vana berusla leblh darl 12 bulan lmunlsasl lnl dlan[urkan baal orana dl aLas usla 12
Lahun vana Lldak mempunval kekebalanenvaklL lnl eraL kalLannva denaan kekebalan Lubuh
engobatan
varlcella lnl sebenarnva dapaL sembuh denaan sendlrlnva Akan LeLapl Lldak menuLup kemunaklnan adanva seranaan
berulana saaL lndlvldu LersebuL menaalaml panurunan dava Lahan Lubuh envaklL varlcella dapaL dlberl penaaobaLan
Aslklovlr berupa LableL 800 ma per harl seLlap 4 [am sekall (dosls orana dewasa valLu 12 Lahun ke aLas) selama 710
harl dan salep vana menaanduna aslklovlr 3 vana dloleskan Llpls dl permukaan vana Lerlnfeksl 6 kall seharl selama 6
harl LaruLan k sebanvak 1 vana dllaruLkan dalam alr mandl blasanva [uaa dlaunakan
SeLelah masa penvembuhan varlcella dapaL dllan[uLkan denaan perawaLan bekas luka vana dlLlmbulkan denaan banvak
menaonsumsl alr mlneral unLuk meneLrallslr aln[al seLelah menaonsumsl obaL konsumsl vlLamln C plasebo aLaupun
vana lanasuna darl buahbuahan seaar seperLl [ulce [ambu bl[l [ulce LomaL dan anaaur vlLamln L unLuk kelembaban
kullL blsa dldapaL darl plasebo mlnuman darl lldah buava aLaupun rumpuL lauL enaaunaan lotloo vana menaanduna
pelembab eksLra saaL luka sudah benar benar sembuh dlperlukan unLuk menahlndarl lrlLasl leblh lan[uL

Cacar A|r
Anakku benLolbenLol munakln Lldak va lLu hanva alalLan nvamuk blasa?
@onyo
Moms ul vana plnLarplnLar aku mau Lanva se[ak kemarln sore uanana 16 bulan kakl klrlnva benLolbenLol dan dla
bawaannva mau aarukaaruk Aku plklr dlalalL nvamuk [adl aku kaslh salep aaLal mlnvak Lawon 1ernvaLa pas laal
sahur aku llhaL kakl kanannva mulal ada benLolbenLol [uaa dan Ladl paal sebelum ke kanLor aku llhaL dl Lanaan klrlnva
ada 2 benLol vana lumavan besar klraklra uanana kena apa va Moms? Munakln Lldak va nvamuk alalLnva sampal
benLol lumavan besar?? ALau aleral va?? Aku rencananva mau bawa ke dokLer slana lnl 1apl sebelumnva mau mlnLa
sharlnanva lbu dulu Munakln ada vana pernah menaalaml lalu harus dlkaslh obaL apa Wwd

lowob
PaLlhaLl blsa sa[a lLu PMlu soalnva sekarana laal banvak [uaa vana kena Coba perlksa muluLnva sarlawan Lldak?
8lasanva habls benLol bealLu nanLl anak suka panas Anakku [uaa pernah kena clrlnva sama seperLl lLu 8enLolnva besar
dan rada beralr Lldak? un
WakLu lLu anaknva dlkaslh obaL apa mbak? uan apa panLanaannva? Wwd
SebeLulnva Lldak perlu obaL karena penvebabnva vlrus vana bakal kC [uaa dalam 33 harl vana penLlna dl[aaa sa[a
supava dava Lahan Lubuhnva LeLap sLabll 1apl vana membuaL repoL karena kalau benar sarlawan makannva [adl rewel
akhlrnva aku perbanvak susu dulu WakLu lLu harl ke 3 sudah sembuh koq Aku [uaa sempaL panlk dan bawa ke dokLer
wakLu panas aku kaslh rorls sa[a Semoaa bukan PMlu va dan semoaa anakmu cepaL sembuh un
Pl mbak 2 mlnaau vana lalu anakku (8 bulan) [uaa menaalaml hal vana sama denaan anak mbak Parl lLu harl mlnaau sl
8abv SlLLer llhaL kakl anakkuku ada benLol benLol merah seperLl dl alalL nvamuk akhlrnva ama sl 8abv slLLer dl kaslh
mlnvak kalau dl alalL nvamuk 1apl aaak slanaan dl pundaknva ada [uaa uan besok paalnva Lambah banvak laal sampal
dl kepalanva [uaa ada Sava sudah curlaa anakku kena cacar alr karena badannva hanaaLhanaaL sedlklL Akhlrnva senln
paal lLu [uaa sava bawa ke dokLer anak dan kaLa dokLer anakku benaran kena cacar alr Sebelumnva anakku vana
perLama (33 Lahun) [uaa kena cacar alr 1ldak Lahunva 2 mlnaau seLelah anakku vana perLama sembuh alllran adlknva
vana kena kalau cepaL dl bawa ke dokLer pallna 3 harl sudah mulal kerlna mbak rsk
Munakln blduran coba deh [emur dl maLaharl paal uhl
@onyo
lbu LernvaLa anakku kena cacar alr! kemarln slana wakLu mau aku bawa ke dokLer belumm kellaLan kalo beralr bealLu
sorenva ke dokLer baru kellaLan ada plenLlsan alr dlu[una benLolnvauan Ladl malam badannva mulal aaak hanaaL usa
nva kaslh obaL raclkan clarlLvn svrop unLuk aleral bedak raclkan dan salep cllnovlr ?ana pasLl anakku Lldak boleh kena
alr Aku kebeLulan punva ranakuman cacar alr Lapl kasus orana dewasa ada Lldak lbu vana slmpan/punva ranakuman
cacar alr kasus anak2?? ALau munakln lbu semua mau berbaal penaalaman merawaL ballLa vana kena cacar alr soalnva
se[ak kemarln sore Lldak mau mlnum [us pepavanva dan aklbaLnva Ladl paal pupnva [adl rada susah anakku punva bakaL
sembellL Lerlma kaslh Wwd
lowob
Mbak sa[a [uaa vana bllana kalau cacar boleh dlmandlkan pakal sabun anLlsepLlk mls ueLLol lnl copv pasLe dr flle sava
semoaa membanLu va
1 Mandl [usLru dlan[urkan unLuk vana kena cacar alr Slmple sa[a alasannva supava Lubuh [adl berslh dan anak [adl leblh
merasa seaar kalau sudah bealnl reslko kuman 'Lerus menempel' dl Lubuh blsa dlkuranal dan anak [adl leblh semanaaL
unLuk sembuh 8lasanva memana alr mandl dlcampur k (kallum ermanaanaL) bahan vana memana dlkeLahul
dapaL menceaah lnfeksl [amur bakLerl borok/blsul Selaln mandl [uaa dlbanLu denaan memoLona kuku Lanaan dan
aanLl pakalan seprel seserlna munakln
2 enaalaman keluaraa kakaknva mbak lLu munakln karena fakLor aleral (Lldak kuaL denaan kerasnva bahan vana
Lerkanduna dalam salep/obaL dan laruLan k) ?ah blar cuma 12 kandunaannva namanva [uaa bahan klmla Lldak
semua kullL blsa Lahan denaan sallsllaL (kalau Lldak salah lnl funaslnva unLuk 'menlplskan' permukaan kullL blasa
Lerkanduna [uaa dalam bedak aLau kosmeLlk wanlLa) Apalaal k vana memana Lermasuk oksldaLor kuaL !adl kalau anak
mbak Lldak aleral denaan bahanbahan lnl blsa Lerus dlaunakan Coba cek kandunaan k dl label bunakusnva aLau
Lanva apoLlknva (seharusnva slh Lldak Lerlalu Llnaal)
3 kavaknva LreaLmenL vana mbak lakukan sudah ok Luh CbaL oral Acvclovlr (Zovlrax)nva memana hanva unLuk
beberapa harl perLama seLelah ae[ala cacar alr muncul Lldak unLuk 'menvembuhkan' Lapl hanva unLuk menauranal rasa
saklL dan aaLal anak umumnva obaL lnl bahkan Lldak perlu dlresepkan kalau cacar alr Lermasuk 'mlld' 1lnaaal Lunaau
masa penvembuhannva sa[a Loh cacar alr kan Lermasuk selfllmlLed dease (blsa sembuh sendlrl) klLa Llnaaal berusaha
menauranal ae[alanva (obaL penurun panas kalau demam salep/obaL kalau aaLal paln klller kalau nverl dll) plus
'aen[oL' dava Lahan Lubuh anak denaan makan mlnum beralzl dan lsLlrahaL Masalah bekas vana muncul pasca cacar alr
munakln unLuk anak kecll aaak susah memlnLanva Lldak menaaaruk baalan vana aaLal Lapl dlusahakan makslmal sa[a
mbak enaalaman Leman sava dla selalu mlnLa anaknva (usla 4 Lahun) bllana dl baalan mana vana aaLal blar mamanva
sa[a vana aaruk (denaan 'exLra' haLlhaLl) Akhlrnva memana Lldak berbekas SeLahu sava cacar alr unLuk anak kecll Lldak
ada kecenderunaan 'separah' aLau menlmbulkan kompllkasl seperLl cacar alr orana dewasa !arana sekall denaar cerlLa
anak kecll vana habls cacar alr punva bekas vana sampal 'bolona' kalau pun ada vana aaak 'dalam' blasanva nanLl akan
beranasur hllana se[alan denaan umurnva Lnd
Mau baal penaalaman wakLu sava laal hamll 6bulansava [uaa kena cacar alr sama dokLer [elas Lldak dlkasl
anLlbloLlkcuma dlkaslh kapsul cavlLublar bavlnva kuaL savanva banvak makan buahbuahan blar kondlsl cepaL flL buaL
menauranal aaLalnva sava pakal calladlne calr lLu lumavan adem blar cepaL kerlna dlkasl banakuana paruL aLau [aauna
paruL lLu resep Lradlslonalbalurl sa[a sampal kerlna sendlrllnsvaAllah Lldak akan berbekasAlhamdullllah bavl sava
sehaL walaflaL sampal sekaranaLapl kaLanva dla Lldak oLomaLls lmun sama cacar [adl kalau muslm pancaroba perbanvak
makan buahbuahan
anak sava (2 orana perempuan 13 Lahun 3 Lahun 4 bulan) baru sa[a sembuh darl cacar alr Cleh dsanva dlberl obaL
(puver) zovlrax salep zovlrax dan bedak (sava Lldak Lahu bedak apa karena dlresepkan) uan unLuk mandl pakal
deLol Anak sava vana besar Lldak Lerlalu banvak keluar cacar alrnva Lapl vana kecll darl kepala sampal Lelapak kakl vana
banvak dl punaauna Memana susah melarana mereka unLuk Lldak menaaaruk pallna sava hanva LepukLepuk
punaaunanva dan dlberl bedak kalau dla keaaLalan Sampal sekarana maslh ada bekasnva LeLapl menuruL dsanva lama
kelamaan akan hllana uemlklan sharlna sava maaf kalau Lldak banvak membanLu
Aku mau sharlna sa[a penaalaman wakLu anakku kena cacar alr (2 orana 3 Lahun dan 1 Lh 8 bulan) 3 bulan vana lalu
unLuk orana vana kena cacar alr sebalknva mandl denaan alr vana sudah dlcampurkan ueLLol dan unLuk sabun
mandlnva menaaunakan sabun calr 8eLadln kemudlan seLelah mandl pada baalan vana Lerkena cacar alr dloleskan
sales nuLrlmols (darl Cnl) (seLlap habls mandl) dlLanaauna Lldak menlnaaalkan bekas 8edak sallcvl blsa dlaunakan
unLuk menolona kalau anak LersebuL merasa aaLal dan sudah mulal aarukaaruk cacarnva
Cacar A|r
Cacar alr aLau varlcela adalah penvaklL lnfeksl vlrus vana sanaaL menular Merupakan penvaklL vana umum dlderlLa pada
masa anakanak LeLapl blsa menverana semua orana semua umur dldalam lnsLlLusl seperLl sekolah pondok pesanLren
dan asrama LenLara dlmana hubunaan saLu sama laln sanaaL dekaL penvaklL lnl akan mudah sekall menular SeLelah
anda Lerkena cacar alr saLu kall maka anda Lldak akan Lerserana laal 1eLapl vlrusnva sendlrl munakln maslh dlam
meneLap dldalam Lubuh dan akan muncul kemball berLahunLahun kemudlan sebaaal penvaklL ruam svaraf

Ge[a|age[a|a
uemam Lenaaorokan saklL dan puslna mendahulul ruam kullL Muncul LlLlk merah dl kullL perLama kall dl dada
kemudlan menvebar kemuka peruL punaauna dan paha seLelah beberapa harl 1lLlk LersebuL berubah men[adl lepuhan
kecllkecll kemudlan monaerlna men[adl krusLa vana akhlrnva akan hllana sendlrl SanaaL aaLal
ompllkosl
lnfeksl bakLerl vana laln neumonla (lnfeksl paruparu) kompllkasl vana [arana Ler[adl pada anakanak LeLapl serlna
Ler[adl pada dewasa LnsefallLls/peradanaan oLak pada kasus vana [arana
leovebob
lnfeksl oleh vlrus varlcellazosLer envaklL lnl menular mulal saaL sebelum munculnva aaLalaaLal sampal saaL krusLa
vana Lerakhlr enularan blsa lewaL calran hlduna/muluL (lewaL baLuk/bersln) dan calran lepuhan (lewaL konLak
lanasuna)
)ooo Jopot ooJo lokokoo
1lnaaal Lerus dl rumah sampal penvaklL Lldak laal menular mlsal saLu mlnaau seLelah krusLa hllana sendlrl Mlnum obaL
anLldemam/panas [anaan menaaaruk/menaelupas krusLa karena akan menlmbulkan [arlnaan paruL erlksa dokLer
blla dlaanosa kurana [elas
1loJokoo Joktet ooJo
MemasLlkan dlaanosa MenaobaLl denaan LableL anLlvlrus vana akan efekLlf blla dlmulal dalam 24 [am seLelah Llmbul
aaLalaaLal MenaobaLl kompllkasl blla perlu Lnd
Anakku 2 bulanan lalu kena cacar alr umur dla 2 Lahun kurana 1 bulan saaL lLu obaL vana dlkaslh raclkan sama dokLer
blasanva menaanduna zovlrax (cmllw) puvernva blru lLu memana anLl vlrus mlnumnva seharl 3x dan sampal habls vah
kalau soal obaL klLa menalkuLl vana dlresepkan dokLer va mba ?!? Salepnva [uaa cllnovlr dlolesl seharl 3 x [uaa Memana
kalau anak baLlLa/ballLa maslh susah dlkaslh Lahu [anaan dlaaruk kemarln anakku [uaa suka dlamdlam menaaaruk Lapl
va klLa [uaa harus memperhaLlkan Lerus karena alr cacarnva blsa menular balk ke orana laln aLau ke baalan laln Lubuh sl
anak vana bersanakuLan unLuk perawaLan khusus Lldak ada karena dokLer (Parapan klLa) Lldak melarana mandl asal
badan anaknva Lldak laal demam Alhamdullllah anakku memana Lldak demam akLlflLasnva pun seperLl blasa va aku
ambll [alan Lenaah sa[a valLu dlelap pelanpelan supava kullLnva [uaa berslh 8edak [uaa Lldak aku kaslh Parl ke Llaa
sudah aku mandlkan pelanpelan menvabunlnnva pakal sabun anLlsepLlc beLadlne karena menuruLku supava kullLnva
makln berslh sa[a blar kuman pada cepaL maLl unLuk lnfo Lambahan walaupun anaknva sudah sembuh cacarnva sudah
kerlna/hllana Lapl vlrusnva maslh akLlf unLuk menularkan orana laln sampal 2 mlnaau se[ak perLama sl anak keluar
cacarnva demlklan vana dlkaLakan sl dokLer Semoaa cepeL sembuh va lnL
Mbak wakLu anakku kena cacar alr malahan dokLernva bllana boleh mandl Lapl kalau badannva aaak panas pakal alr
hanaaL sa[a 1ldak apaapa kalau cacar alr lLu dl dalam muluL [uaa ada mbak [adl oLomaLls selera makannva [adl
berkurana 1apl selama anaknva mau mlnum susu aLau alr puLlh Lldak apaapa enaalamanku pallna 4 harl va anaknva
akan [adl aaak rewel soalnva badannva [adl aaLal mbak kalau dapaL obaL darl dokLer dan ada salepnva [uaa pallna harl
ke 4 sudah mulal kerlna mbak (dl u[una benLolnva sudah kellhaLan hlLam lLu Landanva sudah mulal kerlna) dan ra[ln
ra[ln sa[a dlbedakl mbak blasanva bedak sallcvl vana dl kaslh dokLer uemlklanlah mbak penaalaman darl sava rsk
Aku maslh menvlmpan flle LenLana cacar alr pada anakanak dulu wakLu anakku umur 9 bulan pernah kena cacar alr lnl
selama semlnaau Lldak mandlmandl pallna dl waslap lLupun bukan dl lap bealLu Lapl hanva dl LeLelLeLel supava Lldak
Lerlalu lenakeL kerlnaaLan sa[a badannva kalau [us pepava Lldak mau coba denaan buah vana laln [eruk aLau buah plr
(kebeLulan dulu anakku suka buah plr selaln seaar [uaa menauranal panas dalam) 8C
kalau anakku dulu Lldak dlberl obaL mlnum apapun darl dokLer hanva obaL unLuk kullL semacam bedak calr kaLanva
supava benLolbenLolnva Lldak Lerlalu aaLal uua mlnaau kemudlan dlsuruh kemball laal buaL dlperlksa demam Lldak
maLanva [uaa dlsenLer denvuLnva [uaa dlperlksa pemerlksaan ruLlnlah Lerus dlbllana sudah beres Lldak ada masalah
Aku Lambah vakln bahwa cara lnl sudah benar sebab darl mllls sehaL aku Lahu kalau vlrus lLu Lldak blsa dlobaLl denaan
obaL darl luar harus anLlbodl Lubuh sendlrl vana melawan Serlna ke[adlan dokLer sedlklLsedlklL meresepkan anLlbloLlk
munakln karena ada komlsl seLlap kall membuka resep Soalnva seLlap ke dokLer sava selalu llhaL pallna sedlklL dua
orana sales obaL menunaau dl ruana Lunaau dan darl salah saLu Leman vana ker[a sebaaal sales obaL aku Lahu kalau
pembaalan komlsl vana dlperoleh cukup memuaskan [auh leblh besar darl komlsl barana konsumsl Aku prlbadl
cenderuna memblarkan sa[a anakku Lanpa obaLobaLan kalau Lahu denaan pasLl lLu dlsebabkan oleh vlrus mlsalnva flu
aku Lldak kaslh flu shoL blarkan sa[a dla meler kuplklr denaan bealLu lmunlLas Lubuhnva kelak akan leblh Lanaauh
menahadapl flu berlkuLnva [anaan kena analn sedlklL lanasuna pllek 8ealLu [uaa denaan cacar alr aku malah senana dla
sudah kena sekarana arLlnva dla sudah punva kekebalan kalau nanLl wakLunva sekolah dan ada Lemen sekolah vana
kena cacar alr lparku malah menvuruh anaknva maln ke rumah Leman vana dla Lahu anaknva laal kena cacar alr
besoknva sl anak lanasuna kena cacar alr [uaa hahaha kaLanva cacar alr kalau dlderlLa saaL sudah leblh Lua rasanva leblh
Lldak enak darlpada saaL maslh kecll Lldak Lahu benar apa Lldak lrm
Alhamdullllah kondlsl anakku semakln membalk cacarnva sudah mulal menaerlna 1apl seharl seLelah saklL akLlflLasnva
kemball normal va larllarl malnmaln Lldak blsa dlam pokoknva! Makannvapun alhamdullllah Lldak masalah bahkan
kalau laal saklL cenderuna [adl dovan makan seperLl avahnva 1erus [us papavapun habls semanakok (lnl vana penLlna
[uaa supava pupnva Lldak susah) Wwdbat 1rad|s|ona| Cacar A|r
$$
Waduh Lemenku ada vana kena cacar alr dla Lanva obaL Lradlslonalnva apa emana aaak susah seh carl2 LernvaLa
nemu [uaa berlkuL makalahnva
MenaaLasl Cacar Alr Secara Alamlah
Pemblna 1ue 20 !ul 2004 130100 Wl8
Cleh rof PM Pemblna Wl[avakusuma
Pamplr seLlap orana pernah menaalaml cacar alr envaklL lnl memana Lldak pandana bulu sebab dapaL menverana
semua ras seaala umur lakllakl aLau perempuan balk dl daerah perkoLaan maupun dl pedesaan Crana kullL puLlh
hlLam dan coklaL dapaL Lerkena Anakanak rema[a orana dewasa semuanva dapaL Lerkena cacar alr namun pada
umumnva penvaklL lnl leblh banvak menverana anakanak usla 28 Lahun Cacar alr bawaan (konaenlLal) dapaL Ler[adl
pada bavl dalam kandunaan lbu vana Lerserana cacar alr lnfeksl cacar alr pada bavl vana baru lahlr darl seorana lbu
vana sehaL [arana Ler[adl
envaklL lnl dlsebabkan oleh lnfeksl vlrus herpes varlcellazosLer dan merupakan penvaklL menular enularannva dapaL
melalul konLak lanasuna dan konLak Lldak lanasuna konLak lanasuna dapaL Ler[adl melalul calran pernafasan dan konLak
lanasuna denaan kullL penderlLa 8uam pada kullL vana mulal merekah dan pecah sanaaL menular konLak Lldak lanasuna
Ler[adl melalul udara Menahlrup udara vana menaanduna kuman vlrus herpes varlcellazosLer dapaL menvebabkan
seseorana Lerserana cacar alr
Cacar alr dapaL membahavakan dan menlmbulkan kemaLlan pada penderlLa kanker dan orana vana menaalaml
deflslensl slsLem lmun (penurunan funasl slsLem lmunlLas/kekebalan Lubuh) 1urunnva funasl slsLem lmunlLas Lubuh
LersebuL menvebabkan Lubuh Lldak mempunval kekebalan dan slsLem keLahanan unLuk melawan seranaan vlrus
penvebab cacar sehlnaaa kondlsl penderlLa melemah vana pada akhlrnva dapaL menaaklbaLkan sesuaLu vana faLal
ada anak vana dlberl beberapa [enls obaL vana berefek pada menurunnva slsLem lmunlLas Lubuh cacar dapaL
menvebabkan kemaLlan sebab Lubuh Lldak mempunval slsLem perLahanan unLuk menahancurkan vlrus penvebab cacar
envaklL lnl [uaa membahavakan seorana lbu dan bavl vana dlkandunanva
Ce[alaae[ala cacar alr adalah
O Munculnva ruamruam dl kullL
Cacar alr dlLandal denaan blnLlkblnLlk merah berupa aelembuna berlsl aelembuna calran benlna vana muncul
seLelah 24 [am Lerlnfeksl vlrus herpes varlcellazosLer 8lnLlkblnLlk merah vana muncul dl kullL penderlLa dlsebuL
denaan ruam 8uam LersebuL blasanva menlmbulkan rasa aaLal 8ekas ruam vana dlLlmbulkan lLu pada
umumnva akan hllana LeLapl ruam vana Lerkena lnfeksl dan merusak laplsan kullL blasanva membekas dl kullL
8uam vana Lerlnfeksl akan bernanah Lalu akan Llmbul lepuh kemerahan dl punaauna dan kepala vana mudah
pecah ecahnva ruam menvebabkan calran keluar dan LerbenLuklah keropena 8uam menvebar ke muka dan
[arana ke Lunakal dan lenaan Lepuh akan berlan[uL 34 harl
kadanakadana dl[umpal ulkus (luka) pada membran mukosa muluL alaL aenlLal dan maLa CaLalnva ruam
menvebabkan penderlLa menaaaruknva vana menvebabkan lnfeksl keropena dan menlmbulkan lnfeksl baru
O uemam kepala Lerasa aaak saklL dan Lldak enak badan
O Suhu badan menlnakaL
O nafsu makan menahllana
O ualam kondlsl parah ruamruam dapaL muncul dl wa[ah dan anaaoLa aerak Lanaan lenaan kakl dan lalnlaln
1lps unLuk menceaah cacar alr anLara laln
O Men[aaa keberslhan badan pakalan dan llnakunaan
akalan dan llnakunaan koLor merupakan sumber darl penvaklL 8adan vana koLor akan mudah Lerlnfeksl oleh
kuman penvaklL
O Menakonsumsl makanan beralzl
Makanan beralzl membuaL Lubuh sehaL dan bersLamlna kuaL sehlnaaa dapaL menanakal seranaan lnfeksl kuman
penvaklL
O Menahlndarl sumber penularan penvaklL cacar alr
O lmunlsasl vaksln cacar alr
erawaLan Lerhadap penderlLa cacar alr
O MenaaanLl ba[u penderlLa seLlap harl
O Menaburkan bedak anLlaaLal pada baalan Lubuh vana Lerkena cacar alr unLuk menauranal rasa aaLal dan aaar
ruam men[adl leblh cepaL kerlna
O Memlsahkan penderlLa denaan orana vana sehaL aaar cacar alr Lldak menular pada vana laln
O Mandl denaan menaaunakan alr hanaaL vana Lelah dlcampur denaan obaL anLlaaLal seLlap harl
O MemoLona kuku aaar Lldak menaaaruk ruamruam pada kullL sehlnaaa Lldak Llmbul lnfeksl baru
O Memberlkan kondlsl nvaman pada penderlLa aaar dapaL berlsLlrahaL denaan nvaman dan mempercepaL proses
kesembuhan
komblnasl beberapa Lanaman berkhaslaL obaL dapaL dlramu men[adl obaL Lradlslonal vana dapaL menaaLasl cacar alr
8erlkuL lnl adalah ramuan obaL Lradlslonal vana dapaL dlaunakan unLuk menaaLasl cacar alr
emaka|an da|am
8esep 1
30 aram Lemu lawak + 23 aram kencur + 13 aram asam [awa + 13 aram [ahe dlcucl dan dlpoLonapoLona lalu dlrebus
denaan 600 cc alr hlnaaa Lerslsa 300 cc dlsarlna alrnva dlmlnum 23 kall seharl
8esep 2
2 buah menakudu maLana dlcucl dan dl[us aLau dlparuL dan dlambll alrnva lalu dlmlnum Lakukan 23 kall seharl
emaka|an |uar
8esep 1
kunvlL + daalna buah asam (asam kawak) maslnamaslna secukupnva dlLumbuk halus Lambahkan mlnvak kelapa
secukupnva dlpanaskan sebenLar seLelah dlnaln dloleskan pada baalan kullL vana Lerkena cacar alr
8esep 2
uaun asam dan kunvlL maslnamaslna secukupnva dlcucl dan dlhaluskan lalu dlpakal unLuk menaoles kullL vana aaLal
karena cacar alr
CaLaLan unLuk perebusan aunakan perluk Lanah aLau pancl enamel aLau pancl kaca