Anda di halaman 1dari 10

Dari sejarah pula perkembangan ilmu tajwid bermula sejak zaman rasulullah s.a.

w lagi, di mana
mengikut sejarah, Rasulullah menerima wahyu dari jibril sudahpun dengan bertajwid, cuma pada
masa itu tidak ditekankan hukumnya dengan terperinci dan dibukukan.
Orang yang mula-mula sekali membukukan ilmu ini ialah mam Al-'Azim Abu Abid Qasim bin Salam
pada kurun yang ke tiga hijrah. Manakala ada pendapat lain pula mengatakan orang yang mula-
mula membukukan ilmu ini ialah Hafs bin 'Umar al-Duri.
Di Malaysia, sejarah perkembangan ilmu tajwid adalah selari dengan sejarah perkembangan slam.
Mengikut pendapat ahli sejarah, slam mula bertapak di Malaysia pada abad ke 15 di mana Melaka
telah muncul sebagai pusat perdangangan yang penting di Asia Tenggara. Para pedagang termasuk
pedagang Arab telah datang ke Melaka untuk berdagang. Di samping berdagang, mereka juga cuba
menyebarkan Agama slam. Mengikut sejarah Melayu, Raja Melaka yang pertama iaitu
Parameswara telah diislamkan oleh Sheikh Abdul Aziz dari Mekah pada tahun 1414 yang
kemudiannya berkahwin dengan puteri slam dari Pasai. Melalui perkembangan slam inilah, para
mubaligh dari Tanah Arab telah mengajar al-Quran dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan
sunnah Nabi. Di dalam pengajaran al-Quran, ilmu tajwid diberi penekanan yang serius agar
pembacaan umat islam betul dan mengikut apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Usaha
mengajar al-Quran dijalankan melalui madrasah-madrasah, rumah-rumah individu (tok imam)
dijalankan oleh para mubaligh dari negeri arab. Mereka menjalankan pengajian al-Quran secara
bersemuka bertujuan orang yang diajar dapat membaca al-Quran dengan bertajwid. Dari sinilah
bermulanya perkembangan ilmu tajwid di Malaysia.
Pada peringkat awal ramai mubaligh asing terutama dari arab dan ndia datang ke Melaka untuk
menyebarkan dakwah islam. Setelah beberapa lama lahirlah pula para mubaligh yang terdiri dari
anak-anak tempatan Melaka. Mereka inilah yang meneruskan perjuangan menyebarkan islam dan
pembacaan al-Quran bertajwid kepada penduduk-penduduk tempatan dan negeri-negeri lain di
persekitaran. Konsep dakwah yang disarankan oleh islam turut mempengaruhi faktor penyebaran
slam (Al-Quran dan Syariat slam). Setiap individu islam bertanggungjawab menyampaikan ajaran
ini kepada orang lain, telah menyebarluaskan lagi islam di Malaysia.
Sejarah juga menyatakan bahawa slam sampai ke Kedah pada 291 H (903 M) dengan penemuan
batu nesan tertua di Tanjung nggeris. Di negeri Kelantan pula pada tahun 577H ( 1181 M) dengan
penemuan dinar emas di Kota Kubang Labu, Tumpat. Penemuan Batu Bersurat di Terengganu pada
702H (1302M) membuktikan bahawa negeri Terengganu juga menerima slam. ni kerana diyakini
oleh ahli sejarah slam bahawa perkembangan pengajian al-Quran dan tajwid juga bermula dari
tarikh dan tempat tersebut.

Mengikut sejarah perkembangan ilmu tajwid, penyusun ilmu tajwid yang pertama dalam bahasa
Melayu adalah seorang ulamak yang bernama Muhammad Salih bin bnu Mu'ti bin Syeikh
Muhammad Salih al- Kalantani. Asal usulnya tidak diketahui tetapi mengikut sejarah nama di akhir
adalah al-Kalantani, berkemungkinan beliau berasal dari kelantan.( nama ini terdapat dalam sebuah
buku karya beliau ). Berdasarkan kepada bukunya mengenai ilmu tajwid, yang bertajuk " Mir'atul
Quran fi Tashili Ma'rifati Ahkamit Tajwid lil Mulkil Wahhab dihasilkan pada tahun 1193H bersamaan
1779M adalah tarikh terawal mengenai ilmu itu yang ditulis dalam bahasa Melayu. Beliau juga telah
mengambil kitab tafsir Bahasa Melayu "Turjumanul Mustafid, Karya Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri
yang merupakan terjemahan dan tafsir al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu. Buku ilmu
tajwid karya bnu Syeikh Abdul Mu'ti ini telah disalin semula oleh Tuan Guru Haji Mahmud bin
Muhammad Yusuf Terengganu bermula pada tahun 1235H (1819) dan disiapkan pada tahun 1265H
bersamaan 1848M. (mengambil masa sekitar 42 tahun untuk menyiapkannya).Kandungan yang ditulis atau dibahaskan dalam penulisan ilmu tajwid di alam melayu adalah
merangkumi :
1. Makhraj huruf merupakan kompenan terpenting dalam pengajian Tajwid al-Quran. Makhraj huruf
dari segi bahasa bererti tempat keluar huruf iaitu daripada bahagian dalam mulut. Manakala makhraj
huruf pula merupakan kata jama' yang berasal daripada kata tunggal (mufrad) iaitu huruf.
Kesimpulannya makhraj huruf bererti tempat keluar huruf-huruf Hijaiyyah di dalam al-Quran (Saudi,
1990, ms:33). Sementara dari segi istilah ilmu tajwid pula makhraj huruf ialah tempat keluar sebutan
huruf-huruf Hijaiyyah di dalam al-Quran yang terbit daripada makhraj Muhaqqaq atau Muqaddar.
Manakala kalimah huruf pula ialah huruf-huruf Hijaiyyah yang bermula dari Alif hingga Ya' yang juga
dikenali sebagai huruf al-mabani, huruf al-'Arabiyyah dan huruf al-Mu'jam. Dalam makhraj huruf
terdapat 17 bahagian, perbahasan yang dikemukakan ialah bagaimana huruf-huruf keluar samada
dari rongga mulut (al-jauf 1 makhraj), kerongkong (al-Halq 3 makhraj), Lidah (al-Lisan 10
makhraj), dua bibir ( al-Shafatain (2 makhraj) dan dalam hidung (al-Khaisyum 1 makhraj).
Contohnya : Dari rongga mulut ( al-jauf) keluarnya huruf-huruf mad iaitu ? , ? ?
???( ????) , ???? ( ???) , ??? (????)
2. Sifat-sifat huruf Kalimah sifat-sifat huruf dalam bahasa arab ( ( ?????? sebenarnya kata jamak
dari kalimah mufrad iaitu ( ???? ). Menurut Kamus Dewan Helaian 1201, kalimah sifat boleh
ditakrifkan dalam tiga penakrifan berikut:
a. Keadaan sesuatu rupa atau benda yang dapat dilihat
b. Keadaan yang dimiliki oleh sesuatu benda, orang dan lain-lain lagi.
c. Pembawaan seseorang, perangai , tabiat dan watak.
Dari segi istilah ilmu tajwid pula sifat-sifat huruf ialah sesuatu ilmu pengetahuan yang membicarakan
tentang kaifiat atau kaedah menzahirkan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf Hijaiyyah. anya
terbahagi kepada dua iaitu sifat yang berlawanan dan sifat tunggal. Perkara yang dibahaskan dalam
sifat-sifat huruf ialah cara mengeluarkan nafas tanpa sekatan (???? ????? ketika menyebut huruf-
huruf yang memiliki sifat Hamas. Huruf-huruf tersebut ialah , ???????? ?????? ????? Begitulah
juga sebaliknya, menyekat atau menahan nafas daripada bebas keluar ketika menyebut huruf-huruf
yang memiliki sifat Jahar (Al- Mursafi, 1982, ms:75), terdapat 19 huruf jahar yang terhimpun dalam
kalimah berikut ?? ??? ?????? ??? ???? ????? ??? . Kedua-dua sifat ini adalah berlawanan iaitu
sifat hamas (keluar nafas dengan bebas) lawannya sifat Jahar (menahan nafas), Selain daripada itu
sifat berlawanan juga terapat juga sifat Syiddah dan Rakhawah, sifat sti'la' dan istinfal, sifat 'iba'
dan infitah, zlaq dan ismat .
Sifat tunggal pula mempunyai 7 sifat seperti sifat Safir, mutaharrik, sifat lin, sifat takrir, sifat tafasyi,
sifat isti'lah dan Qalaqalah. Sebagai contoh sifat tunggal ialah Qalaqalah yang mempunya lima huruf
iaitu ? ? ? ? ? dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu qalaqalah Kubra dan Sughra. anya
membicarakan bagaimana cara membaca kedua-dua qalaqalah tersebut.
Contohnya : Qalaqalah Kubra pada kalimah : ???? ???? ????? ??????dibaca dengan detakan yang
jelas pada kalimah ??? " begitulah sebaliknya pada kalimah yang mengandungi qalaqalah sughra,
contohnya pada ayat ,
Os9r& @ygsj /fySx. ' 9@=s? hendaklah di baca dengan detakan yang kecil
(hidup mati bunyinya)
3. Hukum-hukum bacaan seperti hukum nun sakinah dan tanwin, mim sakinah, mim dan nun
syaddah, hukum mutamasilain, hukum mutaqaribain, mutajanisain dan mutaba'idain, hukum lam
dan ra', hukum bacaan Mad dan Qasr, Waqaf dan 'ibtida', sti'azah dan basmallah dan lain-lain.
a. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin
Nun Sakinah dan tanwin dikenali juga dengan "Hukum Lima. Nun Sakinah ialah huruf nun yang
tidak berbaris atau nun mati ( ? ) . Nun sakinah tetap ada samada ketika waqaf ataupun mati.
Contohnya : ?? ????
(Nasr, 1349H, ms116), sementara tanwin pula ialah nun mati yang ditambah tetapi bukan atas
sebab-sebab tawkid. a hanya terdapat pada akhir tiap-tiap isim, contohnya : ???????? ???????? ,
Tanwin akan dihazafkan ketika waqaf, contohnya: ????? ????? ????? ????? ????? ???????
Dalam bab ini ianya membincangkan tentang bentuk dan pembahagian Nun Sakinah dan Tanwin, di
mana keduanya terbahagi kepada lima bahagian iaitu izhar halqi, ikhfa' hakiki, idgham maal
ghunnah, idgham bilaghunnah dan iqlab. anya juga membahaskan bagaimana cara membaca
hukum-hukum tersebut dengan betul.
Contohnya : hukum bacaan qlab iaitu apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu huruf ba (??\ ? ?
? ????? ? ), bentuknya seperti contoh di bawah
( ??? ?????? ) dan (?????? ??????? ) dan cara bacannya hendaklah dimasukkan huruf nun mati
atau tanwin ke dalam huruf ba' digantikan sebutannya kepada bunyi mim dan hendaklah dirapatkn
kedua-dua bibir semasa membacanya.
b. Mim Sakinah, Nun dan Mim Syaddah adalah kesinambungan daripada hukum-hukum nun
sakinah dan tanwin. Dalam perkara ini, perkara utama yang dibincangkan adalah mengenai bentuk,
pembahagian hukumnya dan bagaimana kaedah membacanya sama seperti hukum nun dan tanwin
di atas. Mim Sakinah dibahagikan kepada tiga iaitu dgham Mislain, khfa' Syafawi dan zhar
Syafawi.
Contoh : ikhfa' Syafawi apabila mim mati bertemu huruf ba' seperti ??? ?? ?????
dan ianya hendaklah dibaca di atas sifat antara izhar dan idgham disamping mengekalkan sifat
ghunnah pada huruf pertama. Ketika membacanya tidak boleh dirapatkan kedua-dua bibir
(direnggang sekadar boleh diselit sehelai kertas).
Begitu juga dengan hukum nun dan mim syaddah, wajib didengungkan apabila kalimahnya. Contoh
pada ayat :
!$R) s?oYsr& t?rOqs39$# OO `=tFs9 >tBqt] `t OSZ9$#
Kedua-dua ayat di atas wajib didengungkan bacaannya pada mim syaddah dan nun syaddah
dengan kadar 2 harakat.
c. Hukum-hukum Mutamasilain, Mutaqaribain, Mutajanisain dan Mutaba'idain. Tajuk di atas adalah
untuk menambahkan lagi konsep dan perbandingan antara keempat-empat hukum di atas dengan
makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. ni kerana makhraj dan sifat huruf menjadi pengukur utama
dalam menentukan hukum-hukum mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain dan mutaba'idain.
anya dapat membantu pembaca al-quran memahami lebih mendalam berkaitan dengan makhraj
huruf dan sifat huruf untuk tujuan pembacaan al-quran yang sempurna. Pengertian setiap idgham
adalah seperti di bawah :
a) dgham mutamasilain pertemuan huruf yang sama dari segi nama, makhraj dan sifat seperti
pertemuan huruf ? dalam contoh berikut:
#sC)ur N.r!%y` (#q9$s% $YtB#u s%ur (#q=yzS ?39$$/
ii) dgham Mutaqaribain pertemuan huruf yang hampir sama dari segi makhraj dan sifat atau
hampir sama dari segi makhraj tidak sifat dan sebaliknya
Mt/x. SqJrO !$yg1uqs/ pada ayat pertemuan antara huruf dan contohnya
iii) dgham Mutajanisain pertemuan huruf yang sama dari segi makhraj tetapi berlainan sifat.
Contohnya pertemuan huruf ? dengan ? di dalam kalimah
???? dan ????
iv) dgham Mutaba'idain pertemuan dua huruf yang kedua-duanya jauh dari segi makhraj dan beza
dari segi sifat. Contohnya kalimah ?????? dalam surah al-mukminun ayat 22.
$pkZn=tur 'n?tur 7=9$# tbq=yJtB
d. Hukum Lam dan Ra' anya membincangkan bertapa pentingnya huruf Lam dan ra' di dalam al-
quran berbanding huruf hijaiyyah yang lain. Huruf Lam dan ra' dilihat begitu istimewa kerana ia
melibatkan hukum-hukum idgham, izhar tarqiq dan tafkhim, sekaligus menjelaskan bahwa ianya
adalah lanjutan sebahagian daripada sifat-sifat 'Ardiyyah yang telah dibahaskan. Hukum Lam dan
Ra' dibahaskan dalam dua dimensi yang berasingan kerana kedua-duanya berlainan dari segi
makhraj dan kebanyakan sifat. Hukum Lam terbahagi kepada lima bahagian iaitu ??? ???? , ???
????? , ??? ????? , ??? ????? , ??? ??????? Al-Mursafiyy, 1982,ms 201). Contohnya surah al-
syura ayat 23 :
y3 @% Hw /3=tr& mn=t #?_r& zw) noSuqyJ9$# ' 4'n1?)9$# 3 `tBur
$Zt)t] ZpuZym S"R ms9 $pkZ $Zm 4
sementara hukum Ra' dibahaskan dari segi bacaan Tarqiq ( ????? ) dan Tafkhim ( ????? .(
e. Hukum-hukum Bacaan Mad dan Qasr Mad dari sudut bahasa bererti bertambah, dan dari segi
istilah tajwid pula memanjangkan suara ketika menyebut huruf-huruf Mad dan Lin atau salah satu
huruf lin (Al- Mursafiyy, 1982, ms:268). Sementara Qasr pula dari segi bahasa ialah menahan atau
menyekat, dari segi istilah pula ialah menetapkan kadar panjang huruf mad dan lin tanpa sebarang
tambahan bagi kedua-duanya. Bahagian ini membicarakan tentang panjang dan pendeknya sesuatu
bacaan ayat-ayat al-quran. Mad terbahagi kepada dua bahagian yang utama iaitu Mad Asli ( Tabiee)
dan Mad Far'i pula terbahagi kepada 13 bahagian iaitu Mad Arid Lil sukun, Mad jais munfasil, mad
wajib muttasil, mad iwad, mad badal, mad tamkin, mad faraq, mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim
harfi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi mukhaffaf , mad silah towilah dan
Qasirah. anya membahaskan bentuk-bentuk mad tersebut, cara membacanya serta qadar panjang
bacaannya. ni dapat dilihat beberapa contoh-contoh ayat di bawah:
i) Mad wajib muttasil pada kalimah ?????? dibaca dengan kadar lima harakat.
ii) Mad Jaiz Munfasil pada kalimah ???~ ??????????? boleh dibaca dengan kadar 2/4/5 harakat.
f. Wakaf dan ibtida'- Wakaf ialah menghentikan bacaan dengan memutuskan suara di hujung
perkataan tertentu seketika serta melepaskan nafas dengan niat untuk menyambung semula
bacaan selepasnya. Waqaf ini pula terbahagi kepada 4 iaitu waqaf Tam, waqaf Hasan, waqaf Kafi
dan Waqaf Qabih. Perkara yang dibincangkan adalah bentuk waqaf , cara berhenti dan bagaimana
pula menyambung bacaan. Contohnya :
y7s9'r& 4'n?t "Wd `iB Ngn/' ( y7s9'r&ur Nd scqs=J9$#
Berhenti di atas kalimah scqs=J9$# adalah waqaf Tam kerana ia adalah
penamat cerita orang-orang mukmin. Kemudian bermula dengan cerita orang-orang kafir yang
bermula dengan perkataan ( ( ????? Oleh itu tidak terdapat pertalian di antara ayat 5 dan 6. nilah
yang dinamakan waqaf Tam.
Dari segi menyambung semula bacaan ( ibtida') samada bermula pada perkataan ( kalimah) yang
diberhentikan ke atasnya atau selepasnya terpulanglah kepada kesesuaian makna kerana tidak ada
kaedah yang tetap kecuali berhenti pada hujung ayat atau kalimah yang ada tanda-tanda wakaf
seperti ?, ??? , ? , ?? dan lain-lain. a harus memulakan dengan kalimah selepas tempat berhenti (
waqaf). Kedua-dua ini sangat penting dalam menyempurnakan bacaan al-Qur'an. ni kerana ramai
di kalangan pembaca al-Quran tidak mengetahu bahasa Arab.

MeIIIuLkun pudu Iujung numunvu LerLuIIs uI-KuIunLunI, muku kemungkInun bnu SveIkI AbduI
Mu`LI berusuI durI KeIunLun.

Numun demIkIun, dengun Iunvu sebuuI nuskIuI suIInun beIIuu suIuju beIum cukup kuuL unLuk
dIjudIkun bukLI buIuwu uIumu LersebuL berusuI durI KeIunLun. u musII perIu dIsokong dengun
nuskIuI-nuskIuI IuIn.

MengenuI numunvu jugu LIduk cukup jeIus. ApukuI 'bnu` ILu numunvu vung sebenur uLuu udukuI
pernvuLuun buIuwu dIu uduIuI 'unuk` (LerjemuIun durI 'bnu`) kepudu SveIkI AbduI Mu`LI. Semuu
suIInun kurvunvu menggunukun numu bnu SveIkI AbduI Mu`LI bnu SveIkI MuIummud SuIII.

Berdusurkun LuIun vung LerdupuL pudu kurvunvu mengenuI IImu LujwId IuILu LuIun 11HJ1;;M
uduIuI LurIkI LeruwuI mengenuI IImu ILu vung dILuIIs duIum buIusu MeIuvu.

Imu LujwId vung dIkurung uLuu dIsusun oIeI uIumu-uIumu MeIuvu vung IuIn juuI keLIngguIun
berbundIng uIumu InI. Kurvu beIIuu vung LeruwuI LersebuL IuILu MIr`uLuI Qurun vung pernuI dIsuIIn
oIeI Tuun Guru HujI MuImud bIn MuIummud YusuI Rumun -Terenggunu vung pernuI dIbIcurukun
sebeIum InI.

PendIdIkun

ApubIIu memperIuLIkun kemuncuIun kILub MIr'uLuI Qurun LuIun 11HJ1;;M IusII kurungun
uIumu vung dIbIcurukun InI, muku dupuL dIpusLIkun buIuwu beIIuu uduIuI sezumun dengun beberupu
uIumu. AnLurunvu SveIkI Abdus Sumud uI-uIImbunI vung menveIesuIkun kurvunvu HIduvuLus
SuIIkIn LuIun 11zHJ1;;8M, SveIkI MuIummud Arsvud bIn AbduIIuI uI-BunjurI vung
menveIesuIkun kurvu ugLIuLuI 'AjIun LuIun 11zHJ1;;8M jugu.

SeIuIn ILu jugu sezumun dengun SveIkI Duud bIn AbduIIuI uI-uLunI vung menveIesuIkun SvurI
HIkum (buIusu Arub) LuIun 11HJ1;;M. OIeI ILu, jIku bnu SveIkI AbduI Mu`LI bIn MuIummud
SuIII beIujur duIum LuIun-LuIun vung sumu dengun keLIgu-LIgu uIumu vung berusuI durI LunuI
JuwIJdunIu MeIuvu ILu, muku muduI unLuk dIkenuIpusLI dengun sIupu beIIuu beIujur.

Numun LIduk LerdupuL suLu mukIumuL duIum kurvunvu dengun sIupu beIIuu beIujur. DuIum sejuruI
perkembungun sIum dI AsIu Tengguru, sunguL muduI kILu menenLukun uIumu-uIumu vung pukur
duIum beberupu IImu seperLI LusuuI, usuIuddIn, LuIsIr, IIkuI, IudIs dun IuIn-IuIn. Numun beIum
dILemuI mukIumuL sIupukuI uIumu MeIuvu pudu perIngkuL uwuI vung pukur duIum IImu LujwId.

bnu SveIkI AbduI Mu`LI bIn SveIkI MuIummud SuIII IunvuIuI menvebuL pudu mukudImuI
kurvunvu .dun durIpudu LujwId vung LeIuI dIjuwIkun oIeI seguIu guru-guru kILu sekuIIun. DurI
perkuLuun beIIuu vung sIngkuL LersebuL dupuL dIbuuL duu kesImpuIun.

KesImpuIun perLumu, sebeIum kurvu beIIuu LeIuI udu kILub LujwId vung dIjuwIkun uLuu vung
dILerjemuI ke buIusu MeIuvu. Yung keduu, kILub-kILub LujwId duIum buIusu MeIuvu ILu dIusuIukun
oIeI guru-guru kepudu bnu SveIkI AbduI Mu`LI sendIrI.

Numun umuL dIkesuII kerunu beIIuu LIduk menvenuruIkun numu-numu kILub duIum buIusu MeIuvu
LersebuL dun menvebuL numu guru-gurunvu ILu.

DuLu kurvu

Tujuk Iengkup kurvu beIIuu IuIuI MIr`uLuI Qurun II TusIIII Mu`rIIuLI AIkumIL TujwId III MuIkII
WuIIub. MunuskrIp kILub InI sunguL bunvuk dILemuI. Beberupu buuI dIsImpun dI MuzIum sIum
PusuL sIum KuuIu umpur dun jugu dI PusuL MunuskrIp MeIuvu PerpusLukuun Neguru MuIuvsIu.

DuIum koIeksI perIbudI penuIIs LerdupuL beberupu buuI, LeLupI duLu vung dImuuLkun duIum rencunu
InI dIumbII durIpudu kurvu beIIuu vung LeIuI dIsuIIn oIeI Tuun Guru HujI MuImud bIn MuIummud
YusuI Terenggunu.

MenuruL keLerungun uIumu vung berusuI durI Kemumun, Terengunu ILu uduIuI beIIuu menvuIIn
durIpudu nuskIuI vung usuI dun dIseIesuIkun pudu LuIun 1z6=HJ18q8M.

WuIuupun juruk wukLu keLIku MIr`uLuI Qurun vung dILuIIs LuIun 11HJ1;;M ILu uguk juuI dengun
suIInun HujI MuImud Terenggunu vung seIesuI LuIun 1z6=HJ18q8M (kIru-kIru ;z LuIun) numun
musII udu kemungkInun keduu-duu uIumu InI sempuL berjumpu.

nI kerunu sewukLu dI MekuI, HujI MuImud Terenggunu sempuL beIujur dengun SveIkI Duud bIn
AbduIIuI uI-uLunI, sedungkun bnu SveIkI AbduI Mu`LI uduIuI IIdup sezumun dengun SveIkI Duud
uI-uLunI.

TumbuIun puIu, HujI MuImud Terenggunu memuIukun ukLIvILI penvuIInun LuIun 1z=HJ181M,
IuILu juruk wukLu sekILur qz LuIun sesuduI kILub MIr`uLuI Qurun.

DuIum kurvunvu, SesuduI BusmuIuI, HumduIuI dun SuIuwuL, bnu SveIkI AbduI Mu`LI menuIIs,
Adupun kemudIun durIpudu ILu, muku LuLkuIu IIjruLun NubI s.u.w 11, buIuwusunvu LeIuI memInLu
puduku, seorung suIubuLku vung besur, pudu mengIImpunkun suuLu kILub pudu menvuLukun IImu
LujwId, menLerjemuIkun durIpudu buIusu Arub kepudu buIusu JuwI..

SeLeIuI menvebuL numunvu dun juduI kILub duIum buIusu Arub, muku beIIuu menvebuL LerjemuIun
juduInvu duIum BuIusu MeIuvu IuILu 'cermIn` bugI seguIu mereku ILu vung mInuL membucu uI-Qurun
pudu memuduIkun mengenuI seguIu Iukum uL-LujwId.

UnLuk memenuII svuruL IImIuI bugI sesuuLu kurvu, beIIuu jugu menvebuL kILub-kILub rujukun vung
menuruL IsLIIuI beIIuu 'seguIu poIon kILub InI` IuILu:

TuIIuLuL TuIIbIn II TujwId KILubI RubbII 'AIumIn, kurvu SveIkI Munsur Ibnu su Ibnu 'AzI uI-AnsurI
uI-Mu`Ir.

AIwusuI MuIuIIumuI II SvurIII MuquddImuI II 'ImIL TujwId kurvu SvuIkIuI sIum.

DuquIquI Mu`ukkuI kurvu SvuIkIuI sIum jugu.

KunzuI Mu`unI mIn SvurII HIrzII Mu`unI.

HusnuI QurI.

MusuIuLuI MuIIddIn.

SIIuL-sIIuL Luwuduk bnu SveIkI AbduI Mu`LI vung mencorukkun beIIuu sebuguI seorung uIumu LusuuI
jugu jeIus durI kuIImuL beIIuu, HuI suuduruku! ApubIIu kuu IIIuL bersuIuIun suuLu musuIuI durIpudu
seguIu musuIuInvu dengun duIII dun IudIs, uLuu suIuI umbIIunnvu durIpudu seguIu poIon kILub kILub
InI, muku perbuIkI kIrunvu oIeImu dengun IburuL vung suIII..

SesuduI mukudImuI serLu menvebuL kILub-kILub rujukun, bnu SveIkI AbduI Mu`LI menjeIuskun
Iukum mempeIujurI IImu LujwId, kuLunvu, .menunLuL IImu LujwId ILu Iurdu uIn uLus LIup-LIup sIum
IukI-IukI dun perempuun durIpudu dIberuL sekuIIun ILu..

Beberupu IudIs NubI s.u.w. dun pendupuL puru uIumu vung bersungkuL-puuL dengun membucu uI-
Qurun dIkemukukun puIu sebuguI mukudImuI bugI bub vung dInumukun sLI`uzuI, IuILu bub vung
menvuLukun membucu A`uzubIIIuI.

bnu SveIkI AbduI Mu`LI bIn MuIummud SuIII memuIukun buIusun bub InI dengun menuIIs,
BuIuwusunvu mengucup A`uzubIIIuI ILu sunuL duIuIu durIpudu membucu uI-Qurun. Dun wujIb
mengucup A`uzubIIIuI.

Muku sunuL mengucup A`uzu bIIIuI ILu dengun burung vung permuIuun membucu uI-Qurun upubIIu
udu IudIr orung vung mendengur. Muku udupun burung sIupu membucu pudu LempuL vung sunvI uLuu
dI duIum sembuIvung, muku dIperIuIunkun LerIebII uuIu durIpudu dInvurIngkun. Dun sumu udu pudu
uwuI kemudIun puIu dengun bub BusmuIuI, dImuIuI dengun kuLu beIIuu, .buIuwu Iukum BusmuIuI,
LIudu dupuL LIudu durIpudunvu pudu permuIuun LIup-LIup suruI bugI resumnvu pudu MusuIII uI-
ULsmunI, seperLI vung demIkIun ILu, burung vung IuIn durIpudu suruI BuruuI (suruI TuubuL) kerunu
buIuwusunvu mereku ILu LIudu meresumkun mereku ILu dengun BusmuIuI pudu uwuI suruI.

Susunun MIr`uLuI Qurun kurvu beIIuu vung LersebuL sebeIum memusukI Iukum-Iukum LujwId vung
bIusu dIbIcurukun duIum kILub-kILub IuIn, LerIebII duIu meIeLukkun bub um TukrII sebuguI bub vung
keLIgu sesuduI duu bub vung LersebuL sebeIumnvu.

MengenuI bub InI dImuIuInvu dengun, .bermuIu um TukrII ILu dIbuIugI seguIu IuruI IIjuIvuI ,
erLInvu IuruI IIjuIvuI ILu uduIuI z8 IuruI. DIbungsukun uLusnvu duu buIusu. SuuLu buIugIun um
TukrII SvumsIuI, dun keduu um TukrII QumurIuI.

MuIuI bub vung keempuL buruIuI beIIuu membIcurukun perkuru-perkuru vung pokok duIum IImu
LujwId IuILu bub Pudu MenvuLukun Nun Yung MuLI dun TunwIn.

Pudu bub InI membIcurukun IusuI-IusuI dun beIIuu muIu membundIngkun wujuI-wujuI bucuun Imum-
Imum qIruuL vung LerkenuI seumpumu SveIkI HuIus, SveIkI QuIun, SveIkI NuII`, SveIkI Abu Umur,
SveIkI bnu KuLsIr, SveIkI bnu 'AmIr, SveIkI KIsu-, SveIkI 'AsIm dun rumuI IugI.

DuIum buIugIun InI jugu LerdupuL rujukun beIIuu IuILu kILub LuIsIr buIusu MeIuvu TurjumunuI
MusLuIId kurvu SveIkI Abdur RuuI bIn AII uI-unsurI. u uduIuI LerjemuIun dun LuIsIr uI-Qurun vung
perLumu duIum buIusu MeIuvu.

Pendek kuLu MIr`uLuI Qurun kurvu beIIuu uduIuI kILub LujwId vung menvenLuI seIuruI uspek
perbIcuruun LujwId vung Iurdu uIn. BuIkun jugu menvenLuI IebII durIpudu ILu IuILu kepudu perIngkuL
Iurdu kIIuvuI.

SebuguI penuLup kILub LersebuL, LeIuI dInvuLukun oIeI penvusunnvu IuILu, ueduI pudu menvuLukun
IudIs, duLung pudu menvuLukun IudIIuL uI-Qurun serLu dengun membuIkI bucu. uILu umuL bunvuk..
Beberupu peLIkun IudIs mengenuInvu dInvuLukun oIeI pengurung kILub LersebuL, vung dI unLurunvu
uduIuI seperLI berIkuL:

Subdu NubI s.u.w, Burung sIupu mengujI uI-Qurun, muku dIbuIkI bucuunnvu dengun dIu nescuvu
uduIuI bugInvu LIup-LIup suLu IuruI, zo kebujIkun. Dun burung sIupu LIudu membuIk durIpudunvu
sesuuLu, nescuvu uduIuI bugInvu dengun LIup-LIup suLu IuruI 1o kebujIkun.

Dun seLenguI durIpudunvu cerILu durIpudu bnu Mus`ud, subdu NubI s.u.w, Burung sIupu mengujI uI-
Qurun, muku dIIuIuIkun ukun dIu, dun dIbucunvu Iu dengun LIudu menIIIk suruL dun dIIuIuIkunnvu
vung IuIuInvu dun dIIurumkunnvu vung Iurumnvu, nescuvu dImusukun-Nvu Iu ke duIum svurgu. Dun
dILerImu svuIuuLnvu 1o orung durIpudu IsI rumuInvu vung LeIuI puLuL ukun mereku ILu neruku.

HudIs, Burung sIupu mengujI uI-Qurun dI duIum musIuI, nescuvu dIsuruLkun oIeI AIIuI bugInvu
z,ooo kebujIkun. Dun burung sIupu mengujI Qur'un pudu vung IuIn, pudu musIuI muku dIsuruLkun
oIeI AIIuI bugInvu 1,ooo kebujIkun.

HudIs, AIII uI-Qurun ILu uIIIIIuI dun LerLenLuIuI. Burung sIupu memuIIukun ukun dIu, mereku ILu
dImuIIukun ukun dIu oIeI AIIuI. Dun burung sIupu mengIInukun dIu, mereku ILu dIIInukun oIeI AIIuI
s.w.L.

DemIkIunIuI conLoI beberupu IudIs vung LermukLub duIum kILub MIr`uLuI Qurun kurvu bnu SveIkI
AbduI Mu`LI vung dIbIcurukun InI. HudIs LersebuL beIIuu LuIIs Iengkup dengun IuIuz Arubnvu,
kesemuunvu meIebIII o IudIs dun Iunvu dInvuLukun beberupu conLoI suIuju, LIduk dInvuLukun
kesemuunvu.

MengenuI keLurununnvu, penuIIs beIum menemuI duLu vung Iengkup unLuk dIbIcurukun, muku
sumpuI dI sInI suIuju dupuL penuIIs bIcurukun mengenuI uIumu InI.

KILub IImu LujwId vung IuIn
TuIIuLuI MurId kurvu MuIummud SuId bnu Husun, dIseIesuIkun LuIun 1z66HJ18qM,

RIsuIuI TujwId kurvu AmInuddIn bIn NuruddIn bIn HuseIn, dIseIesuIkun LuIun 1z86HJ186M,

AI-MuwuIIbuI MukkIvuI kurvu SveIkI AbduI QudIr bIn Abdur RuImun uI-uLunI dIseIesuIkun
LuIun 1z6HJ18;M,

SIrujuI QurI kurvu SveIkI MuIummud SuIII bIn ZuInuI AbIdIn uI-uLunI dIseIesuIkun LuIun
1o8HJ181M,

TuIIuLuI kIwun kurvu SveIkI smuII bIn AbduI MuLuIIb uI-AsvI, dIseIesuIkun LuIun 111HJ18M.

Imu TujwId duIum buIusu MeIuvu IuIuI MuurIduz Zumuun kurvu SveIkI AbduIIuI bIn QusIm us-
SunqurI (Senggoru) dIseIesuIkun LuIun 11=HJ188M.