Anda di halaman 1dari 7

DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA ULANGAN UMUM SEMESTER GENAP SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN TAHUN

DIKLAT 2010/2011 2010/2011 SMK MAARIF NU 1 CILONGOK LEMBAR SOAL Pragram Diklat Program Keahlian Tingkat 1. : Aqidah Akhlaq : AK /AP /MM : II (dua) Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Juni 2011 Alokasi Waktu : 90 menit Waktu : 07.30 09.00

PETUNJUK A. Tulis nama pada kolom lembar jawaban yang telah disediakan B. Periksa dan bacalah setiap soal dengan seksama sebelum menjawab C. Soal nomor 1 sampai dengan 40, berilah tanda (x) pada huruf A, B, C, D atau E sebagai jawaban yang paling benar. D. Soal nomor 41 sampai dengan 45 jawablah dengan singkat dan benar.

SOAL 1. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menggambarkan kejadian hari kiamat adalah surat a. Al-lahab b. Al-Kautsar c. Al-Zalzalah d. At-Takatsur e. Al-Alaq 1. Rukun iman yang ke lima dari enam rukun iman adalah : a. Iman kepada kitab Allah b. Iman kepada Malaikat c. Iman kepada hari akhir d. Iman kepada qadha qodar e. Iman kepada Rosul 1. Kedatangan malaikat Izroil kepada seorang hamba, merupakan kejadian a. Kiamat kubro b. Kiamat sughro c. Kiamat kabir d. Kiamat soghir e. Bencana alam 1. Yaumul Baats adalah hari dimana manusia. a. Dibangkitkan dari kematian b. Menerima balasan amalnya c. ditimbang amalnya d. dihitung amalnya e. dicabut nyawanya 1. Hancurnya seluruh alam semesta ini disebut kiamat. a. kubro b. akbar c. shoghir d. kabir e. sughro

1. seorang mukmin percaya akan adanya hari kiamat berdasarkan keterangan dan penjelasan samiyyat, yaitu penjelasan yang bersumber dari. a. Ulama b. ijtihad c. Hadits d. Al-Quran dan Sunnah e. Penelitian para ahli 1. Berikut ini yang tidak termasuk tanda-tanda kiamat adalah. a. Kemaksiatan merajalela b. Banyak terjadi bencana alam c. semakin sedikitnya ulama sholih d. matahari terbenam di arah barat e. pemimpin tidak lagi bersikap adil 1. Yang bukan termasuk hikmah beriman pada hari akhir yaitu. a. Bersikap optimis b. Hati hati dalam berbuat c. harapannya lebih luas d. lebih bertanggung jawab e. hidupnya tidak merasa tenang 1. Alam penantian dari kiamat kecil ke kiamat besar disebut. a. Mizan b. Barzah c. Mahsyar d. Mizan e. Arofah 1. Padang mahsyar merupakan suatu tempat yang disiapkan allah sebagai tempat. a. Melaksanakan ibadah haji b. Penantian dari kiamat kecil hingga kiamat besar c. Untuk berdakwah bagi para Rosul d. Pembalasan amal manusia ketika hidup e. Berkumpulnya seluruh manusia setelah kiamat 1. Hari akhir disebut juga hari kiamat, karena. a. Seluruh alam akan hancur b. Tidak ada lagi siang atau malam c. Manusia akan merasa ketakutan d. Merupakan akhir dari kehidupan dunia e. Seluruh manusia akan dibangkitkan kembali 1. 79-78: ] . ... ]lanjutan dari ayat tersebut adalah a. b. c. d. e. 1. Kehidupan akhirat dimulai dengan adanya. a. Shirat b. Baats c. Jaza d. Mizan e. Hisab 1. Perhitungan amal seluruh manusia ketika hidup di dunia disebut.... a. hisab b. baats

c. Arofah d. mizan e. Barzah 1. Yang akan menjalani baats di alam kubur adalah. a. ruhnya saja b. fisiknya saja c. jasadnya saja d. jasad dan ruhnya e. pikiran dan jasadnya 1. Dalam Q.S Al-Insyiqaq : 10 11 disebutkan bahwa orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang maka dia akan berteriak. a. Celakalah aku b. Beruntunglah aku c. Mudahkanlah aku d. Tolonglah aku e. Ampunilah aku 1. Yaumul mizan adalah peristiwa dimana manusia akan. a. dibalas amalnya b. dihidupkan kembali c. dihitung amalnya d. ditimbang amalnya e. ditanya malaikat Munkar Nakir 1. Proses yang akan dijalani setelah proses hisab adalah. a. jaza b. shirat c. Mizan d. baats e. mahsyar 1. Yang pertama kali akan melewati shirath adalah. a. ulama b. para Nabi c. nabi ulul Azmi d. para malaikat e. nabi Muhammad saw 1. Orang-orang yang tidak beriman (kafir) tidak akan menghadapi proses mizan, dikarenakan . a. Banyak dosanya b. kebaikannya tidak berbobot c. tidak pernah berbuat baik d. kebaikannya sedikit e. ibadahnya kurang 1.

1. .

artinya .... a. jalan yang baik b. jalan yang salah c. jalan yang dituju d. jalan yang berbelok e. jalan yang lurus 1. Berikut ini yang tidak termasuk kihmah yang dapat diperoleh dengan iman kepada hari akhir adalah

) ....) a. b. c. d. e.

a. tidak beruntung di dunia dan akhirat b. perbuatannya lebih bertanggungjawab c. perbuatannya senantiasa tertuju pada kebaikan d. bersikap optimis dalam menjalani kehidupan e. menjauhi hal hal yang tidak baik meskipun menguntungkan 1. Orang yang beriman diibaratkan seperti menanam padi, yang pasti diikuti tumbuhnya rumput, yang diumpamakan dengan menanam padi adalah. a. kerugian b. keuntungan c. pengorbanan d. tujuan akhirat e. kenikmatan dunia 1. Yang tidak termasuk ciri akhlak Islamiyah adalah. a. Sebagai norma yang mantap b. Sebagai kebajikan yamg mutlak c. Kebaikan yang bersifat menyeluruh d. Merupakan kebajikan yang khusus e. Merupakan norma yang bersifat tetap 1. Salah satu ciri akhlak Islamiyah adalah bersifat menyeluruh yang berarti. a. memberatkan b. mudah dilaksanakan c. tidak dibatasi waktu dan tempat d. mengandung kesulitan e. dibatasi waktu dan tempat 1. Menjamin kebaikan untuk perorangan dan masyarakat merupakan ciri akhlak Islamiyah yang berupa. a. norma yang mantap b. kebaikan universal c. kebaikan mutlak d. pengawasan menyeluruh e. kewajiban yang dipenuhi 1. Berikut ini yang tidak termasuk akhlakul karimah adalah. a. zuhud b. Namimah c. Syajaah d. qonaah e. istiqomah 1. Akhlak tercela disebut juga akhlak .... a. karimah b. madzmumah c. muamalah d. mahmudah e. munakahat 1. Seseorang yang qonaah tidak mudah terpengaruh orang lain, hal ini merupakan wujud dari fungsi qonaah yaitu.... a. motivator b. stabilisator c. konduktor d. dinamisator e. fasilitator 1. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa memberi lebih baik daripada menerima,dalam menyampaikan hal ini nabi menggunakan ungkapan . a. Lempar batu sembunyi tangan b. Tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri c. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah d. Menjual lebih baik daripada membeli

e. Mendahulukan lebih baik daripada mengakhirkan 1. Berikut ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam sifat qonaah, kecuali. a. Tawakkal kepada Allah swt b. Rela menerima apa adanya c. Bersabar atas ketentuan Allah d. Tidak berusaha mencari keduniaan e. Selalu berdoa disertai dengan ikhtiar 1. Menghindari dan menjauhi keduniaan karena lebih cinta kehidupan akhirat disebut. a. istiqomah b. Tawakal c. qonaah d. ikhtiar e. Zuhud 1. Para sahabat Nabi saw yang menjalani kehidupan zuhud biasa dinamakan. a. Tabiin b. Syuhada c. Kholifah d. Alim/Ulama e. Sufi/Ahli suffah 1. 59: ] ]yang termasuk ke dalam pengertian ulil amri adalah... a. Ulama b. Sahabat c. Tabiin d. Pemerintah e. waliyyullah 1. Yang tidak termasuk hikmah memiliki sifat zuhud adalah. a. melatih hidup sederhana b. mengendalikan hawa nafsu c. memprioritaskan duniawi d. tidak tergiur kenikmatan dunia e. meningkatkan keimanan 1. Orang yang suka ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudanya yang sudah mati.Hal ini disebutkan dalam sebuah ayat yaitu. a. Q.S. Al-Hujuraat : 12 b. Q.S. Al-Hujuraat : 13 c. Q.S. Al-Baqarah : 12 d. Q.S. Al-Zalzalah : 3 e. Q.S. An Nisa : 21

1. Tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan (lain dimulut lain dihati) adalah cirri orang. a. musyrik b. munafik c. muklis d. mukallaf e. muallaf 1. Berikut ini yang tidak termasuk akibat dari sikap ghibah dan namimah adalah. a. timbulnya kebencian b. menumbuhkan simpati c. terjadinya perpecahan d. putusnya tali silaturahmi e. perkataannya tidak dipercaya 1. Menyembunyikan kekafiran dalam hati dan menampakkan keimanan dengan lisan adalah pengertian menurut syariat dari sifat .

a. b. c. d. e.

Munafik Namimah Ghibah Qonaah Zuhud

SOAL ESSEY 1. 2. 3. 4. 5. Jelaskan tujuan dasar dari sifat zuhud ! Bagaimanakah cara untuk menumbuhkan sifat qonaah? Jelaskan pengertian dari ghibah, gosip, fitnah dan namimah ! Sebutkan 4 dampak negatif / bahaya dari perkataan kotor ! Tulislah kembali dan berilah harokat serta terjemahkan ke dalam bahasa indonesia hadits berikut ini!

] : ]

KUNCI JAWABAN AQIDAH AKHLAQ (II AK/AP) A. PILIHAN GANDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. C B E B D D A A C E 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. B C D E A D E C C C 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. E B A A E B C D B D 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 40. A B D B C E E B A B

ESSEY 41. Unsur Qonaah Menerima dengan rela apa adanya Memohon pada Alloh disertai ikhtiar Menerima ketentuan Alloh dengan sabar bertawakal tidak tergiur tipu daya dunia 42. Fungsi stabilisator : menjadikan orang senantiasa lapang dada, tentram, merasa cukup dan tidak serakah Fungsi Dinamisator : mendorong seseorang untuk meraih kemajuan hidup berdasarkan kemampuan diri dan bergantung pada karunia Alloh. 43. Tujuan zuhud : meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah pada Alloh swt.. 44. Tingkatan zuhud I. menghindari dunia meskipun hatinya masih merasa tertarik II. meninggalkan dunia karena memandang hina kepada orang yang rakus dunia. III meninggalkan dunia karena menilai bahwa kenikmatan dunia tidak ada artinya dibandingkan kenikmatan akhirat. 45. -kerugian bagi dirinya : adanya konflik pada dirinya sendiri, setelah diliputi tidak tentram, hatinya sakit. -Kerugian bagi masyarakat : membuat kerusakan dibumi. Guru Bidang studi

keraguan, jiwa

()