PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN BAYONGBONG

SDN SUKARAME VII
Alamat :Kp. SadangayahDesaSukarameKecamatanBayongbong-Garut

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUKARAME VII Nomor : 824.01-SD/VII/2007

Tentang : PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR DAN BIMBINGAN Tahun Pelajaran 2007-2008

Menimbang

:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar di SD NEGERI SUKARAME VII diadakan pembagian tugas guru 1.Undang-undang nomor 2 tahun 1989 2.PeraturanPemerintahNomor : 28 tahun 1990 3. KeputusanMenteriNegara PendayagunaanAparatur Negara nomor 84 tahun 1993. 4. SuratkeputusanBersamaMenteriPendidikandanKebudayaandanKepal aAdministrasiKepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 Nomor 25.

Mengingat

:

5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

No.025/O/1995.
Memperhatikan : Keputusan musyawarah dewan guru SD Negeri Sukarame VII Pada Tanggal 1 Juli 2007

MEMUTUSKAN Menetapkan : Pembagiantugas guru dalamkegiatan proses belajarmengajarAtauBimbinganpadatahunpelajaran20072008sepertipadaLampiran I. Masing-masing guru melaporkanpelaksanaantugasnyasecaratertulisdanberkalaKepadaKep alaSekolah Segalabiaya yang timbulakibatpelaksanaankeputusanini ,dibebankankepadaanggaran yang sesuai Apabilaterdapatkekeliruandalamkeputusanini, akandibetulkansebagaimanamestinya Keputusaniniberlakusejaktanggalditetapkan

PERTAMA

:

KETIGA

:

KEEMPAT KELIMA

: :

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Sukarame : 1Juli 2007

KEPALA SDN SUKARAME VII

Rohaeni, A.Ma.Pd NIP. 131409791 Tembusan :

7. bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan 2.Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bayongbong PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN BAYONGBONG SDN SUKARAME VII Alamat :Kp.Ma. bahwa untuk menJam Pelajaran in kelancaran proses belajar perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi guru.Pd NIP. 2. 5. : Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 Peraturan Mentrei Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2007 Peraturan Mentrei Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007 Peraturan Mentrei Pendidikan Nasional RI Nomor 39 tahun 2009 Mengingat Memperhatikan Keputusan musyawarah dewan guru SD Negeri Sukarame VII Pada Tanggal 10 Juli 2008 MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : Beban Kerja Guru pada Sekolah Dasar Negeri Sukarame VII tahun 20082009 Beban kerja guru tahun pelajaran 2008-2009 meliputi kewajiban tatap muka. 131409791 Tembusan : Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bayongbong . akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan Ditetapkan di Pada Tanggal : Sukarame : 1Juli 2008 KEPALA SDN SUKARAME VII Rohaeni. 6. 8. SadangayahDesaSukarameKecamatanBayongbong-Garut SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUKARAME VII Nomor : 824. : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. 3. 4. Provinsi Jawa Barat : Menimbang : 1.mengajar dan tugas tambahan lainnya Beban kerja guru tersebut tertuang dalam daftar terlampir Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini . A. UPTD Pendidikan Kecamatan Bayongbong.01-SD/VII/2008 Tentang : PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR DAN BIMBINGAN Tahun Pelajaran 2008-2009 Kepala Sekolah Dasar negeri Sukarame VII.

.

S.SD Gol/ Ruang IV a IV a IV a IV a IV a IV a IV a Jabatan Guru Guru Pembina Guru Pembina Guru Pembina Guru Pembina Guru Pembina Guru Pembina Guru Pembina Jenis Guru Guru Kelas/KS Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas/ Guru PAI Guru Penjas Guru Kelas Guru Mata Pelajaran Guru Kelas TugasMengajar Jumlah Kelas Jam II V III VI IV I-VI I I-VI II 6 Jam 32 Jam 32 Jam 32 Jam 32 Jam 12 Jam 26 Jam 28 Jam 12 Jam 28 Jam TugasBimbingan Jenis Pramuka Pramuka Pramuka Pramuka Pramuka Pramuka Pramuka Pramuka Pramuka Sasaran SiagaPutri Penggalang Putra Penggalang Putra SiagaPutri SiagaPutri Penggalang Putra SiagaPutri SiagaPutri SiagaPutri Ditetapkan di Pada Tanggal TugasKepanitiaan UJianSekola PMB h PenanggungJa wab Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota : Sukarame : 1Juli 2008 Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Ket 8 9 Irma Novianti. Ai Mulyawati.Ag 131237163 Cecep.SD 130833028 AsepKusnandar.Pd. S.Pd.Pd 131441408 Aniati Maryam.Ma. A. A. 131409791 .Pd.Pd 131409791 AgusRusnandarSukian.Ma. S. A.01-SD/VII/2008 TANGGAL : I Juli 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Nama Guru/NIP Rohaeni. S. S.Pd.Pd NIP. A. S.Ma.SD 131163289 CucuSyarifah.Pd KEPALA SDN SUKARAME VII Rohaeni.Ma.LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAREMA VII UPTD PENDIDIKAN DASAR KECAMATAN BAYONGBONG NOMOR : 824.Pd 130950805 Elis NeniRusliani.