Anda di halaman 1dari 23

Perdagangan Tingkatan 1 Bab 4: Pengeluaran

SVian

4.1 Pengertian Pengeluaran


Pengeluaran adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Pengeluar barang: individu yang terlibat dalam proses pengeluaran barang. Pengeluar perkhidmatan: individu yang memberi perkhidmatan sama ada menggunakan kebolehan atau kemahiran yang dimiliki.
SVian

Contoh

Pengeluar barang

Petani Pekilang Pekebun

Pengeluar perkhidmat an

Guru Penyanyi Doktor

SVian

4 . 2 Faktor Pengeluaran

SVian

Pengusaha Bertanggungjawab mengumpulkan semua faktor pengeluaran yang diperlukan dalam proses pengeluaran Menanggung risiko Menguruskan perusahaan Menyelaras dan mengorganisasikan faktorfaktor pengeluaran Memperoleh keuntungan Tanah Terdapat bahan mentah dan sumber alam Ganjaran: sewa Ganjaran

SVian

Modal Wang tunai, kelengkapan, atau perkakas yang diperlukan dalam proses pengeluaran Membeli bahan mentah, membina kilang, membayar kos pengeluaran, membayar gaji pekerja, dan memudahkan sesuatu proses pengeluaran Faedah: pulangan yang diberikan kepada Faedah modal yang dilaburkan

SVian

Pekerja Menyumbang dari segi fizikal ataupun mental dalam proses pengeluaran Menggunakan kekuatan tenaga, pengetahuan, dan kemahiran i. pekerja mahir ii. pekerja separuh mahir iii. pekerja tidak mahir Ganjaran: upah Ganjaran

SVian

Faktor Pengeluaran Ganjaran Pengusaha Modal Tanah Pekerja Untung Faedah Sewa Upah
SVian

Kepentingan faktor pengeluaran

Modal: bina kilang, beli bahan mentah, bayar gaji pekerja dan kos pengeluaran lain Tanah: tapak untuk membina kilang, bangunan, rumah dan infrastruktur Pekerja: mengeluarkan bahan mentah dan memprosesnya di kilang serta mengendalikan mesin Pengusaha: menggabungkan faktorfaktor pengeluaran lain dalam proses pengeluaran SVian

4 . 3 Bidang Pengeluaran

SVian

Ekstraktif Aktiviti mengeluarkan bahan mentah daripada sumber alam

Pe rta n i n a Pe m b a l ka n a

Pe n te rn a ka n Pe rl m b o n g a n o

a a Pe m b u ru a n h a i a n ri n a n l u t d a l m w Pe ka

SVian

Pembuatan atau Perkilangan Aktiviti memproses bahan mentah menjadi barang separuh siap atau barang siap.

S o s ci i ki p , b i t, co kl t & ro t l , ca sku a M a ka n a n

Pa u n a a u u B a ra n g Pe n g g ka i n ( b a j , se l a r, to p i & ka su t

B a ra n g i d u strisi e n , b a h a n ki i & j n te r n Pa i , m p m a e
SVian

Pembinaan Aktiviti yang menggunakan barang separuh siap atau barang siap yang dibina, dipasang atau dicantum agar menjadi barang yang lengkap.

n M e m a sa n g ke n d e ra aM e m b i a b a n g u n a n n n a M e m b u a t ka p a l M e m b i a j m b a ta n M e m b i a j l n ra ya n aa
SVian

Perkhidmatan Aktiviti memberikan khidmat kepada pelanggan untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Berdasarkan pengetahuan, kebolehan, kepakaran, latihan dan modal.

S e ca ra l n g su n g a Aw am Pe rd a g a n g a n

Tu ka n g g u n ti g ra m b u t n G u ru A g e n sip e rb a n ka n
SVian

4.4 Kaitan Pengeluaran dengan Pemintaan


Pengeluaran Meningkat Turun Meningkat Turun Permintaan Turun Naik Sama Sama Harga Turun Naik Turun Naik

SVian

Faktor mempengaruhi permintaan

SVian

4.5 Proses Pengeluaran


Pro se s p e n g e l a ra n u m e n u ka rka n b a h a n m e n ta h m e n j d i a b a ra n g se p a ru h si p a a ta u b a ra n g si p . a B a h a n m e n ta h . Pro d u k ya n g d i a si ka n . h l
SVian

Tra n sfo rm a si

I put n O u tp u t

Pengkhususan Melakukan sesuatu kerja yang tertentu sahaja.

SVian

SVian

Sesakan Gangguan yang boleh melambatkan proses pengeluaran.

K e ro sa ka n m e si n

CO N T OH

K e ku ra n g a n b a h a n m e n ta h

O p e ra to r p e n g e l a ra n d i m p a ke m a l n g a n u ti a

SVian

4.6 Pengiraan Kos

SVian

Pengekosan Pengiraan kos dalam menghasilkan keluaran. K o s b a h a n m e n ta h o s o ve rh e d K Kos upah

p e ke d a k l n g su n g ( se w a , b i i , b i l ktri & b i l a a n tirj . a la r le e k lte e h a hia n m be n ta h ya n g dag u n a ka n .a , h a ri b u l n a ta u ku ra e rd a sa rka n jim b e ke rj , a b d ki

SVian

kos pengeluaran dengan kuantiti yang dihasilkan Kos pengeluaran seunit

Mark - up Peratus keuntungan yang dikehendaki oleh peniaga Jumlah pesaing Kualiti barang

aktor mempengaruhi harga jualan

Kuasa beli pelanggan


SVian