MORFOLOGI

. (morfologi). Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun.PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi).

pari. lur. pitik. (sampun dipun rimbag). mlebu. Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli. rekasa. Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan. dawa. Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda.gong. bom. kalih wanda. ----.sor. ingkang dereng rinaketan imbuhan. Tembung Wod = akar kata ----. Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. . sup saged ateges : cendhek.WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar). utawi tigang wanda. kata). Wanda (suku kata). kulina.

tar. kuma-. Ater-ater wau kapi. pa anuswara-. . pa-. pi-.pake-. ka-.kake. di-. lan kapi-.sa. AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan.pi.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung. atera. anuswara.di.kumapra-. tar-.Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane. ater-ater anuswara : a-. sa-.pripra. pri-.

tinulis inSeselan er. erelkelepyar .lan -el.puminter umkuminter Seselan -in.--------. Seselan -um.gerandhul.SESELAN   Seselan.--------.

gebugane ake (-aken) tulisake.tindake.tambani a ----.PANAMBANG Panambang.tangia e (-ipun) -. serataken (- .kandhanana ane --------.kancingan na ------.cacingen an -------.     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----.lungguhna ana ----. tindakipun (en ------.

keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.-an -----pradesan -----pradesan .IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .en --.kabledhosan ke .an -.

-ana (Anuswara.diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana . A.lan (Anuswara .an/-ake/sinambungake.sacilike . in.mbalanga (anuswaraA.(b) Imbuhan bebarengan renggang.-ake ------. ditangisana (-um-) a --------.-ana) mbundhelana (AnuswaraA.ginambaran.-ana ---------.-ake) mbalamgake (AnuswaraA.-e sa--------------.-lan -------.-a) -----..sumingkira umsa.-e (Anuswara.-e) mlakune (Anuswaradi.-a ----------.didhudhaha didi.diwelingi didi.dijotosana didi.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A.-a (anuswara.-ake (Anuswara.

-----. Dwipurwa. -----.bebungah Dwilingga.dhadha menthok Camboran Tugel.takon-takon takon Dwiwasana.lunglit . -----.TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep. ----.cekikik Tembung Camboran. -----. Camboran Wutuh.

Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi). Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). cilaka. Tembung Katrangan (adverbia). kriya tanggap/kata kerja pasif. mulya. . Tembung Kriya (kata kerja/verba). Tembung kahanan (saged owah) mlarat. kriya tanduk/kata kerja aktif. Tembung Sifat (adjektiva). (adverbia). AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula). Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia). sugih.JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina). Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful