MORFOLOGI

PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi). . (morfologi). Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun.

Wanda (suku kata). Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda. ingkang dereng rinaketan imbuhan.sor. rekasa. lur. Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. utawi tigang wanda. (sampun dipun rimbag). Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli. bom. kalih wanda. kata). Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan. pitik. . Tembung Wod = akar kata ----. kulina. dawa. ----. mlebu.gong. sup saged ateges : cendhek.WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar). pari.

AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan. lan kapi-. pri-. ater-ater anuswara : a-. di-. sa-. . pa anuswara-.Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane. Ater-ater wau kapi.tar. atera. kuma-.pi.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung. tar-. pa-.kumapra-. anuswara. ka-.sa.di. pi-.kake.pripra.pake-.

lan -el.--------. erelkelepyar . Seselan -um.SESELAN   Seselan.puminter umkuminter Seselan -in.tinulis inSeselan er.--------.gerandhul.

cacingen an -------.tangia e (-ipun) -.tindake.PANAMBANG Panambang.kandhanana ane --------. serataken (- .lungguhna ana ----.gebugane ake (-aken) tulisake.     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----.tambani a ----. tindakipun (en ------.kancingan na ------.

en --.-an -----pradesan -----pradesan .an -.kabledhosan ke .IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.

.(b) Imbuhan bebarengan renggang. ditangisana (-um-) a --------.-ana) mbundhelana (AnuswaraA.dijotosana didi. A.-ana ---------.didhudhaha didi.-a ----------.-e sa--------------.-lan -------.-e) mlakune (Anuswaradi.ginambaran.sumingkira umsa.mbalanga (anuswaraA.-ana (Anuswara.sacilike .an/-ake/sinambungake.-ake (Anuswara.-ake ------.-a) -----.diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana .-e (Anuswara.-a (anuswara. in.lan (Anuswara .-ake) mbalamgake (AnuswaraA.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A.diwelingi didi.

bebungah Dwilingga. Dwipurwa. -----. -----.TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep.takon-takon takon Dwiwasana.lunglit .dhadha menthok Camboran Tugel.cekikik Tembung Camboran. Camboran Wutuh. ----. -----. -----.

Tembung Katrangan (adverbia). . Tembung kahanan (saged owah) mlarat. Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). kriya tanggap/kata kerja pasif. cilaka. Tembung Kriya (kata kerja/verba). Tembung Sifat (adjektiva). mulya. AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula). kriya tanduk/kata kerja aktif. (adverbia).JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina). Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia). Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi). sugih. Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi).