MORFOLOGI

PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi). Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun. . (morfologi).

utawi tigang wanda. lur. Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli. kata). ----. rekasa.sor. Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. dawa. . kalih wanda. sup saged ateges : cendhek. Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan.WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar). mlebu. pari. Wanda (suku kata). ingkang dereng rinaketan imbuhan. (sampun dipun rimbag). pitik. bom. Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda.gong. kulina. Tembung Wod = akar kata ----.

pi-.pripra.pi.kake. pa anuswara-. pri-. atera. AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan.Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane. ater-ater anuswara : a-. . lan kapi-.pake-. Ater-ater wau kapi.kumapra-.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung. pa-. kuma-.tar.di. ka-.sa. di-. anuswara. sa-. tar-.

lan -el. erelkelepyar .gerandhul.SESELAN   Seselan.--------.puminter umkuminter Seselan -in.--------. Seselan -um.tinulis inSeselan er.

tindakipun (en ------.PANAMBANG Panambang. serataken (- .lungguhna ana ----.     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----.kandhanana ane --------.kancingan na ------.cacingen an -------.tindake.tambani a ----.gebugane ake (-aken) tulisake.tangia e (-ipun) -.

en --.-an -----pradesan -----pradesan .kabledhosan ke .IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.an -.

ditangisana (-um-) a --------.sacilike .diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana .-e sa--------------.-lan -------.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A. A.didhudhaha didi..diwelingi didi.-ana (Anuswara.lan (Anuswara .sumingkira umsa.-a ----------.(b) Imbuhan bebarengan renggang.-e (Anuswara.-ake (Anuswara.-ake ------.-a (anuswara.-ana ---------.-e) mlakune (Anuswaradi.mbalanga (anuswaraA.an/-ake/sinambungake. in.dijotosana didi.ginambaran.-ake) mbalamgake (AnuswaraA.-ana) mbundhelana (AnuswaraA.-a) -----.

 Camboran Wutuh.lunglit .dhadha menthok Camboran Tugel. -----. -----. ----.takon-takon takon Dwiwasana.bebungah Dwilingga. -----. -----.cekikik Tembung Camboran.TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep. Dwipurwa.

Tembung Kriya (kata kerja/verba). Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). Tembung kahanan (saged owah) mlarat. cilaka. Tembung Sifat (adjektiva). kriya tanduk/kata kerja aktif. . (adverbia).JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina). Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia). AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula). Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi). Tembung Katrangan (adverbia). sugih. kriya tanggap/kata kerja pasif. mulya. Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful