MORFOLOGI

(morfologi). .PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi). Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun.

(sampun dipun rimbag). pitik.WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar). pari. utawi tigang wanda. ingkang dereng rinaketan imbuhan.sor. kalih wanda. sup saged ateges : cendhek. Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan. ----. Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. rekasa. Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda.gong. Tembung Wod = akar kata ----. kulina. Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli. bom. kata). lur. . mlebu. Wanda (suku kata). dawa.

pri-.pripra.di. AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan.tar. tar-.kake.sa. ater-ater anuswara : a-.pake-. atera. anuswara. lan kapi-.Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane. pi-.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung. pa-. di-.kumapra-.pi. . kuma-. Ater-ater wau kapi. sa-. pa anuswara-. ka-.

erelkelepyar .lan -el.--------.SESELAN   Seselan.gerandhul.--------.tinulis inSeselan er. Seselan -um.puminter umkuminter Seselan -in.

gebugane ake (-aken) tulisake.kandhanana ane --------.     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----.PANAMBANG Panambang.tangia e (-ipun) -. tindakipun (en ------.lungguhna ana ----.tindake.kancingan na ------.cacingen an -------.tambani a ----. serataken (- .

an -.en --.kabledhosan ke .keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .-an -----pradesan -----pradesan .

an/-ake/sinambungake.-lan -------.-e sa--------------..-ake) mbalamgake (AnuswaraA.-a (anuswara.diwelingi didi.dijotosana didi. A.sumingkira umsa.-ana (Anuswara.ginambaran.-ana ---------.-ake (Anuswara. ditangisana (-um-) a --------. in.diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana .(b) Imbuhan bebarengan renggang.mbalanga (anuswaraA.-ana) mbundhelana (AnuswaraA.-ake ------.-a ----------.-a) -----.didhudhaha didi.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A.sacilike .-e) mlakune (Anuswaradi.lan (Anuswara .-e (Anuswara.

bebungah Dwilingga. -----. Dwipurwa.TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep. ----. Camboran Wutuh.cekikik Tembung Camboran.dhadha menthok Camboran Tugel. -----.takon-takon takon Dwiwasana. -----.lunglit . -----.

AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula).JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina). sugih. Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). (adverbia). cilaka. Tembung Kriya (kata kerja/verba). Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi). mulya. kriya tanggap/kata kerja pasif. Tembung kahanan (saged owah) mlarat. Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi). Tembung Katrangan (adverbia). kriya tanduk/kata kerja aktif. . Tembung Sifat (adjektiva). Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia).