MORFOLOGI

PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi). . (morfologi). Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun.

bom. . Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. kalih wanda. ----.WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar). (sampun dipun rimbag). Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda. mlebu. pari. lur.sor. ingkang dereng rinaketan imbuhan. sup saged ateges : cendhek. kata). pitik. Tembung Wod = akar kata ----. Wanda (suku kata). rekasa. utawi tigang wanda. dawa.gong. Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan. kulina. Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli.

pi. ka-.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung. di-. pi-.tar. AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan.sa. atera. tar-. sa-. Ater-ater wau kapi. lan kapi-. ater-ater anuswara : a-.Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane.kake. anuswara.pake-. pa anuswara-. . kuma-.di.kumapra-.pripra. pri-. pa-.

--------.SESELAN   Seselan. erelkelepyar .lan -el.gerandhul.tinulis inSeselan er. Seselan -um.puminter umkuminter Seselan -in.--------.

kandhanana ane --------. serataken (- .cacingen an -------.PANAMBANG Panambang. tindakipun (en ------.kancingan na ------.tindake.gebugane ake (-aken) tulisake.lungguhna ana ----.tangia e (-ipun) -.     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----.tambani a ----.

-an -----pradesan -----pradesan .kabledhosan ke .an -.IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.en --.

A.mbalanga (anuswaraA.-e sa--------------.dijotosana didi..-ana) mbundhelana (AnuswaraA.diwelingi didi.-ana (Anuswara. ditangisana (-um-) a --------.-e) mlakune (Anuswaradi.-ake ------.-lan -------.-ake (Anuswara.lan (Anuswara .sacilike .-a ----------.ginambaran.didhudhaha didi.-ana ---------.sumingkira umsa.-e (Anuswara.-ake) mbalamgake (AnuswaraA.-a (anuswara.-a) -----.diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana .(b) Imbuhan bebarengan renggang.an/-ake/sinambungake.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A. in.

takon-takon takon Dwiwasana.lunglit .bebungah Dwilingga. Camboran Wutuh.TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep.dhadha menthok Camboran Tugel. -----. Dwipurwa. ----. -----. -----. -----.cekikik Tembung Camboran.

sugih. Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia). cilaka. Tembung Kriya (kata kerja/verba). AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula). Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi). Tembung Katrangan (adverbia). mulya. kriya tanggap/kata kerja pasif. (adverbia). . kriya tanduk/kata kerja aktif. Tembung kahanan (saged owah) mlarat. Tembung Sifat (adjektiva). Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi).JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful