MORFOLOGI

Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun.PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi). . (morfologi).

WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar). kulina. pitik. pari. Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli. Wanda (suku kata). Tembung Wod = akar kata ----. ----. kata). mlebu. Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan. dawa. sup saged ateges : cendhek.gong. (sampun dipun rimbag). bom. Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda. kalih wanda. rekasa. ingkang dereng rinaketan imbuhan. Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. . lur.sor. utawi tigang wanda.

pripra. sa-. ater-ater anuswara : a-. lan kapi-.pi.sa. AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan. anuswara. di-. pri-.Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane. atera. Ater-ater wau kapi. tar-.di. pi-. . kuma-.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung.kake. ka-.pake-.tar.kumapra-. pa-. pa anuswara-.

erelkelepyar .--------.tinulis inSeselan er.lan -el.SESELAN   Seselan.gerandhul. Seselan -um.--------.puminter umkuminter Seselan -in.

     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----. tindakipun (en ------.kancingan na ------. serataken (- .tangia e (-ipun) -.tambani a ----.PANAMBANG Panambang.gebugane ake (-aken) tulisake.kandhanana ane --------.lungguhna ana ----.cacingen an -------.tindake.

keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.en --.an -.-an -----pradesan -----pradesan .kabledhosan ke .IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .

A.diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana .-e (Anuswara. ditangisana (-um-) a --------.an/-ake/sinambungake.-ake) mbalamgake (AnuswaraA.sumingkira umsa.-ana ---------.-ake ------. in.ginambaran.didhudhaha didi..mbalanga (anuswaraA.diwelingi didi.-ana) mbundhelana (AnuswaraA.-ana (Anuswara.-lan -------.(b) Imbuhan bebarengan renggang.-a) -----.-a ----------.-e sa--------------.-ake (Anuswara.sacilike .-e) mlakune (Anuswaradi.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A.dijotosana didi.lan (Anuswara .-a (anuswara.

lunglit . -----. -----. ----.bebungah Dwilingga. -----. -----.cekikik Tembung Camboran.dhadha menthok Camboran Tugel.TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep. Dwipurwa.takon-takon takon Dwiwasana. Camboran Wutuh.

Tembung Sifat (adjektiva). Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi). AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula). mulya. Tembung Katrangan (adverbia). Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi). Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia). sugih. kriya tanggap/kata kerja pasif. kriya tanduk/kata kerja aktif. Tembung Kriya (kata kerja/verba).JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina). Tembung kahanan (saged owah) mlarat. cilaka. (adverbia). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful