P. 1
WIDYATEMBUNG

WIDYATEMBUNG

|Views: 227|Likes:
Dipublikasikan oleh Lantika Arinamurti Rivayanti

More info:

Published by: Lantika Arinamurti Rivayanti on Aug 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

MORFOLOGI

PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi). Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun. . (morfologi).

bom. ----. ingkang dereng rinaketan imbuhan. lur. rekasa. (sampun dipun rimbag). mlebu. utawi tigang wanda. kulina. sup saged ateges : cendhek. Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda.gong. . Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. kata). Tembung Wod = akar kata ----. Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan. kalih wanda. dawa. Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli.WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar).sor. pitik. Wanda (suku kata). pari.

ater-ater anuswara : a-.Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane.pripra. atera.tar. pa-.di.pi. kuma-.kake.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung. AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan. di-. Ater-ater wau kapi. lan kapi-. anuswara. sa-.kumapra-.sa. ka-.pake-. pri-. pa anuswara-. pi-. . tar-.

tinulis inSeselan er.lan -el.puminter umkuminter Seselan -in. Seselan -um. erelkelepyar .SESELAN   Seselan.--------.--------.gerandhul.

tindakipun (en ------. serataken (- .tambani a ----.cacingen an -------.kancingan na ------.lungguhna ana ----.     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----.tindake.kandhanana ane --------.gebugane ake (-aken) tulisake.tangia e (-ipun) -.PANAMBANG Panambang.

keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.en --.kabledhosan ke .IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .-an -----pradesan -----pradesan .an -.

-a) -----. A.lan (Anuswara .an/-ake/sinambungake.-ana) mbundhelana (AnuswaraA.mbalanga (anuswaraA.dijotosana didi.didhudhaha didi.-ake ------.diwelingi didi.-a ----------.-e (Anuswara.-ake) mbalamgake (AnuswaraA.sumingkira umsa..-ake (Anuswara.-e) mlakune (Anuswaradi.-e sa--------------. ditangisana (-um-) a --------.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A. in.sacilike .-ana (Anuswara.-a (anuswara.(b) Imbuhan bebarengan renggang.ginambaran.-lan -------.-ana ---------.diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana .

-----.takon-takon takon Dwiwasana. -----. ----. Dwipurwa.bebungah Dwilingga.lunglit .TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep. -----. Camboran Wutuh.dhadha menthok Camboran Tugel.cekikik Tembung Camboran. -----.

kriya tanggap/kata kerja pasif. AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula). Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia). (adverbia). Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). sugih. Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi). cilaka. . Tembung Katrangan (adverbia). Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi). Tembung kahanan (saged owah) mlarat. kriya tanduk/kata kerja aktif. Tembung Kriya (kata kerja/verba). Tembung Sifat (adjektiva).JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina). mulya.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->