SPP.

30/22/4(10)

KERAJAAN

MALAYSIA

PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEMAKLUMAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SURUHANJAYA MENGENAI URUSAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN PELAJARAN TUJUAN

1.

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan-keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Suruhanjaya) mengenai urusan pengambilan dan pelantikan dalam Perkhidmatan Pelajaran.

LAT AR BELAKANG

2.

Suruhanjaya dalam beberapa siri mesyuarat telah bersetuju memutuskan beberapa keputusan seperti berikut: (a) penggunaan tarikh kelulusan Senat Universiti dalam penetapan tarikh lantikan tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41; (b) penetapan tarikh lantikan tetap bagi pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib; (c) penetapan tarikh lantikan tetap bagi pegawai yang lewat mengembalikan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT); (d) pelantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi secara

PENGGUNAAN TARIKH KELULUSAN SENAT UNIVERSITI DALAM PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP PPPS GRED DG41 (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 13 APRIL 2009) 3. mengikut tarikh yang mana terkem ud ian. Suruhanjaya menetapkan tarikh lantikan tetap PPPS Gred DG41 adalah pada satu hari bulan dalam bulan berikutan dari tarikh yang tercatat pada ljazah/Oiploma Pendidikan atau tarikh lapor diri.1 Sehingga 31 Disember 2008. 4. Mesir yang tidak dapat mengemukakan ijazah asal semasa menghadiri temu duga. 3. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SURUHANJAYA 3.1 Suruhanjaya mulai Mei tahun 2009 telah menetapkan tarikh lantikan tetap terhadap pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib seperti berikut: JENIS HUKUMAN Amaran Oenda Lucut Hak Emolumen l=_urun Pangkat TARIKH LANTIKAN TETAP Oua betas bulan selepas dan tarikh Tatatertib Lembaga menjatuhkan hukuman. PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP BAGI PEGAWAI YANG DIKENAKAN HUKUMAN TATATERTIB (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 25 MEl 2009) 4. penetapan tarikh lantikan adalah pada satu hari bulan dalam bulan berikutan dari tarikh keputusan rasmi Senat Universiti atau tarikh lapor diri. 2 .2 Berkuat kuasa 1 Januari 2009.(e) sementara bagi calon lulusan Universiti AI-Azhar. Suruhanjaya memutuskan calon yang lulus pengajian di universiti mulai tahun 2009 dan memohon untuk lantikan PPPS Gred OG41. mengikut tarikh yang mana terkemudian. dan prosedur pelantikan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang menolak temu duga atau tawaran pelantikan ke jawatan PPPS Gred OG41.

Suruhanjaya akan mengesahkan pelantikan pegawai mengikut tarikh yang dikuatkuasakan.2 Tangguh Pergerakan Gaji Sekurang-kurangnya dua belas bulan dari tarikh Lembaga Tatatertib hukuman atau pada tarikh bebas daripada hukuman.2 Suruhanjaya akan menimbang penjelasan yang dikemukakan oleh pegawai dan membuat keputusan seperti berikut: (a) jika penjelasan yang diberikan diterima.r---------------~ menjatuhkan Turun Gaji 4. 3 . Ketua Jabatan diminta melaporkan sebarang keputusan hukuman tatatertib pegawai yang terlibat kepada Suruhanjaya. Bagi melaksanakan keputusan ini. 5. (b) jika penjelasan yang diberikan tidak diterima oleh Suruhanjaya.1 Suruhanjaya telah memutuskan pegawai yang lewat mengembalikan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh yang ditetapkan dikehendaki memberikan penjelasan secara bertulis melalui Ketua Jabatan kepada Suruhanjaya. 5. 4. PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP BAGI PEGAWAI YANG LEWAT MENGEMBALIKAN PAKEJ SETUJU TERIMA TAWARAN (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 31 MEl 2010) 5.3 Keputusan ini turut terpakai ke atas pegawai yang memohon ke jawatan PPPS Gred DG41 atau PPPLD Gred DGA29 yang telah dikenakan tindakan tatatertib oleh Lembaga Tatatertib atau Jawatankuasa Tatatertib Guru Sandaran Terlatih. yang mana terkemudian. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). pegawai akan dikenakan penalti dari segi tarikh lantikan iaitu dilewatkan tarikh lantikan selama tiga bulan dari tarikh yang sepatutnya dikuatkuasakan.

6. dan terjemahan ijazah sementara asal dan terjemahan transkrip asal dari institusi yang dibenarkan seperti Pejabat Kedutaan Malaysia di Mesir.2 6.1 Suruhanjaya bersetuju memberikan kelonggaran kepada calon lulusan Universiti Al-Azhar. SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PELANTIKAN PENDIDIKAN SISWAZAH DAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SECARA SEMENTARA BAGI CALON LULUSAN UNIVERSITI AL-AZHAR. Calon yang gagal mengemukakan ijazah asal dalam tempoh yang ditetapkan. MESIR YANG TIDAK DAPAT MENGEMUKAKAN IJAZAH ASAL SEMASA MENGHADIRI TEMU DUGA (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 17 FEBRUARI 2011) 6.6. Mesir yang belum memperolehi ijazah asal untuk ditemu duga tertakluk kepada dokumen-dokumen berikut: (i) (ii) (iii) ijazah sementara asal. PROSEDUR PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA YANG MENOLAK TEMU DUGA ATAU TAWARAN PELANTIKAN TETAP KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41 (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 19 APRIL 2011) 4 . perkhidmatannya sebagai PPPS dan PPPT secara sementara tidak akan disambung. Sekiranya calon mengemukakan ijazah asal dan dikemukakan kepada Suruhanjaya dalam tempoh tersebut. calon akan dilantik tetap mengikut tarikh yang dipersetujui oleh Suruhanjaya.3 Calon yang berjaya temu duga akan dilantik sebagai PPPS dan PPPT secara sementara selama dua tahun. Jabatan-Jabatan Agama Negeri dan Mahkamah-Mahkamah Syariah. transkrip asal. 6.4 7. Institut Terjemahan Negara Malaysia.

... lTarikh lantikan: (i) Dilewatkan tiga bulan dari tarikh permohonan semula bagi PPPLD yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa..-... Temu duga: semula....". Permohonan: Dibatalkan permohonan dan perfu ~emohon sem~la selepas s~lesal u..IP.. 5 . Permohonan: Dibatalkan permohonan dan perlu ~emohon semula selepas selesal urusan kenaikan pangkaUanjakan gaji atas gred asal.:usan kenaikan pangkaUanJakan gaJ' atas gred asal.I. dan ii) Dilewatkan sekurang-kurangn a Pertu ditemu duga Perlu ditemu duga TINDAKAN f--:-.7.k aii1 enai an pang a anja an 9 J atas gred asal....="'=~~:-- KATEGORI2 Calon hadir tetapi menolak untuk ditemu duga kerana menunggu tawaran kenaikan pangkaUanjakan gaji atas gred asal..1 PPPLD yang menolak temu duga atau tawaran pelantikan tetap sebagai PPPS Gred DG41 kerana menunggu tawaran kenaikan pang kat atau anjakan gaji akan diuruskan seperti berikut: KATEGORI KATEGORI1 Calon tidak hadir temu duga kerana menunggu tawaran kenaik kU ... dan (ii) Dilewatkan sekurang-kurangnya ~iga bulan dari tarikh sepatutnya dilantik bagi PPPLD yang lmelanjutkan pengajian secara __. Tarikh lantikan: (i) Dilewatkan tiga bulan dari tarikh permohonan semula bagi PPPLD [yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa.rOgram Pengajian Jarak Jauh.. Temu duga: semula.

. Suruhanjaya "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah.IP.:ro.. dan (ii) Dilewatkan sekuranq-kuranqnya ~iga bulan dan tarikh sepatutnya dilantik bagi PPPLD yang rnelanjutkan pengajian secara jProgram Pengajian Jarak Jauh. gred asal dengan tarikh kuat kuasa terkemudlan dari tarikh Temu duga: Tidak perlu ditemu lantikan PPPS Gred DG41 duga semula.. Julai 2011 6 ..9)gramPengajian Jarak Jauh..._. KATEGORI3 Calon menolak tawaran IPermohonan: Perlu memohon pelantikan PPPS Gred DG41 semula selepas selesai urusan kerana menerima kenaikan kenaikan pangkatlanjakan gaji atas pangkatlanjakan gaji atas ~red asat..1 Pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh menetapkan keputusan-keputusan tersebut.. Tarikh lantikan: I(i) Dilewatkan tiga bulan dari tarikh memohon semula bagi PPPLD yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa..=-:O......:.....".Itiga bulan dari tarikh sepatutnya Idilantik bagi PPPLD yang melanjutkan pengajian secara ._----... TARIKH KUAT KUASA 8. saha Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Tarikh . 8.~--------lL:...

Senarai Edaran: Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah Politeknik Semua Pengarah Kolej Komuniti Salinan Kepada: Ketua Pengarah Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Awam Malaysia 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful