SPP.

30/22/4(10)

KERAJAAN

MALAYSIA

PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN

BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEMAKLUMAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SURUHANJAYA MENGENAI URUSAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN PELAJARAN TUJUAN

1.

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan-keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Suruhanjaya) mengenai urusan pengambilan dan pelantikan dalam Perkhidmatan Pelajaran.

LAT AR BELAKANG

2.

Suruhanjaya dalam beberapa siri mesyuarat telah bersetuju memutuskan beberapa keputusan seperti berikut: (a) penggunaan tarikh kelulusan Senat Universiti dalam penetapan tarikh lantikan tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41; (b) penetapan tarikh lantikan tetap bagi pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib; (c) penetapan tarikh lantikan tetap bagi pegawai yang lewat mengembalikan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT); (d) pelantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi secara

Suruhanjaya menetapkan tarikh lantikan tetap PPPS Gred DG41 adalah pada satu hari bulan dalam bulan berikutan dari tarikh yang tercatat pada ljazah/Oiploma Pendidikan atau tarikh lapor diri. PENGGUNAAN TARIKH KELULUSAN SENAT UNIVERSITI DALAM PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP PPPS GRED DG41 (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 13 APRIL 2009) 3. dan prosedur pelantikan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang menolak temu duga atau tawaran pelantikan ke jawatan PPPS Gred OG41.1 Suruhanjaya mulai Mei tahun 2009 telah menetapkan tarikh lantikan tetap terhadap pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib seperti berikut: JENIS HUKUMAN Amaran Oenda Lucut Hak Emolumen l=_urun Pangkat TARIKH LANTIKAN TETAP Oua betas bulan selepas dan tarikh Tatatertib Lembaga menjatuhkan hukuman.1 Sehingga 31 Disember 2008.2 Berkuat kuasa 1 Januari 2009. PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP BAGI PEGAWAI YANG DIKENAKAN HUKUMAN TATATERTIB (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 25 MEl 2009) 4. mengikut tarikh yang mana terkemudian. penetapan tarikh lantikan adalah pada satu hari bulan dalam bulan berikutan dari tarikh keputusan rasmi Senat Universiti atau tarikh lapor diri. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN SURUHANJAYA 3. Suruhanjaya memutuskan calon yang lulus pengajian di universiti mulai tahun 2009 dan memohon untuk lantikan PPPS Gred OG41. 3. Mesir yang tidak dapat mengemukakan ijazah asal semasa menghadiri temu duga.(e) sementara bagi calon lulusan Universiti AI-Azhar. mengikut tarikh yang mana terkem ud ian. 2 . 4.

yang mana terkemudian. (b) jika penjelasan yang diberikan tidak diterima oleh Suruhanjaya. PENETAPAN TARIKH LANTIKAN TETAP BAGI PEGAWAI YANG LEWAT MENGEMBALIKAN PAKEJ SETUJU TERIMA TAWARAN (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 31 MEl 2010) 5.r---------------~ menjatuhkan Turun Gaji 4. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 3 .1 Suruhanjaya telah memutuskan pegawai yang lewat mengembalikan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh yang ditetapkan dikehendaki memberikan penjelasan secara bertulis melalui Ketua Jabatan kepada Suruhanjaya.2 Suruhanjaya akan menimbang penjelasan yang dikemukakan oleh pegawai dan membuat keputusan seperti berikut: (a) jika penjelasan yang diberikan diterima. 4. Ketua Jabatan diminta melaporkan sebarang keputusan hukuman tatatertib pegawai yang terlibat kepada Suruhanjaya.3 Keputusan ini turut terpakai ke atas pegawai yang memohon ke jawatan PPPS Gred DG41 atau PPPLD Gred DGA29 yang telah dikenakan tindakan tatatertib oleh Lembaga Tatatertib atau Jawatankuasa Tatatertib Guru Sandaran Terlatih. Suruhanjaya akan mengesahkan pelantikan pegawai mengikut tarikh yang dikuatkuasakan. Bagi melaksanakan keputusan ini. pegawai akan dikenakan penalti dari segi tarikh lantikan iaitu dilewatkan tarikh lantikan selama tiga bulan dari tarikh yang sepatutnya dikuatkuasakan.2 Tangguh Pergerakan Gaji Sekurang-kurangnya dua belas bulan dari tarikh Lembaga Tatatertib hukuman atau pada tarikh bebas daripada hukuman. 5.

Institut Terjemahan Negara Malaysia. SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PELANTIKAN PENDIDIKAN SISWAZAH DAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI SECARA SEMENTARA BAGI CALON LULUSAN UNIVERSITI AL-AZHAR. Calon yang gagal mengemukakan ijazah asal dalam tempoh yang ditetapkan. transkrip asal.4 7.6. calon akan dilantik tetap mengikut tarikh yang dipersetujui oleh Suruhanjaya. Sekiranya calon mengemukakan ijazah asal dan dikemukakan kepada Suruhanjaya dalam tempoh tersebut. Mesir yang belum memperolehi ijazah asal untuk ditemu duga tertakluk kepada dokumen-dokumen berikut: (i) (ii) (iii) ijazah sementara asal. PROSEDUR PELANTIKAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA YANG MENOLAK TEMU DUGA ATAU TAWARAN PELANTIKAN TETAP KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41 (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 19 APRIL 2011) 4 . perkhidmatannya sebagai PPPS dan PPPT secara sementara tidak akan disambung. 6. 6. Jabatan-Jabatan Agama Negeri dan Mahkamah-Mahkamah Syariah.3 Calon yang berjaya temu duga akan dilantik sebagai PPPS dan PPPT secara sementara selama dua tahun. MESIR YANG TIDAK DAPAT MENGEMUKAKAN IJAZAH ASAL SEMASA MENGHADIRI TEMU DUGA (MESYUARAT SURUHANJAYA PADA 17 FEBRUARI 2011) 6.2 6.1 Suruhanjaya bersetuju memberikan kelonggaran kepada calon lulusan Universiti Al-Azhar. dan terjemahan ijazah sementara asal dan terjemahan transkrip asal dari institusi yang dibenarkan seperti Pejabat Kedutaan Malaysia di Mesir.

. lTarikh lantikan: (i) Dilewatkan tiga bulan dari tarikh permohonan semula bagi PPPLD yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa. dan (ii) Dilewatkan sekurang-kurangnya ~iga bulan dari tarikh sepatutnya dilantik bagi PPPLD yang lmelanjutkan pengajian secara __. dan ii) Dilewatkan sekurang-kurangn a Pertu ditemu duga Perlu ditemu duga TINDAKAN f--:-.. Temu duga: semula..rOgram Pengajian Jarak Jauh..".. Permohonan: Dibatalkan permohonan dan perlu ~emohon semula selepas selesal urusan kenaikan pangkaUanjakan gaji atas gred asal....... Permohonan: Dibatalkan permohonan dan perfu ~emohon sem~la selepas s~lesal u.="'=~~:-- KATEGORI2 Calon hadir tetapi menolak untuk ditemu duga kerana menunggu tawaran kenaikan pangkaUanjakan gaji atas gred asal.k aii1 enai an pang a anja an 9 J atas gred asal.7..-..I.1 PPPLD yang menolak temu duga atau tawaran pelantikan tetap sebagai PPPS Gred DG41 kerana menunggu tawaran kenaikan pang kat atau anjakan gaji akan diuruskan seperti berikut: KATEGORI KATEGORI1 Calon tidak hadir temu duga kerana menunggu tawaran kenaik kU ... Temu duga: semula. Tarikh lantikan: (i) Dilewatkan tiga bulan dari tarikh permohonan semula bagi PPPLD [yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa...:usan kenaikan pangkaUanJakan gaJ' atas gred asal.IP.. 5 .

..=-:O."...1 Pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh menetapkan keputusan-keputusan tersebut. KATEGORI3 Calon menolak tawaran IPermohonan: Perlu memohon pelantikan PPPS Gred DG41 semula selepas selesai urusan kerana menerima kenaikan kenaikan pangkatlanjakan gaji atas pangkatlanjakan gaji atas ~red asat.:ro. Suruhanjaya "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah.._. dan (ii) Dilewatkan sekuranq-kuranqnya ~iga bulan dan tarikh sepatutnya dilantik bagi PPPLD yang rnelanjutkan pengajian secara jProgram Pengajian Jarak Jauh.. gred asal dengan tarikh kuat kuasa terkemudlan dari tarikh Temu duga: Tidak perlu ditemu lantikan PPPS Gred DG41 duga semula. saha Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Tarikh . Tarikh lantikan: I(i) Dilewatkan tiga bulan dari tarikh memohon semula bagi PPPLD yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa...~--------lL:. TARIKH KUAT KUASA 8.... Julai 2011 6 ..IP......._----.:.9)gramPengajian Jarak Jauh. 8..Itiga bulan dari tarikh sepatutnya Idilantik bagi PPPLD yang melanjutkan pengajian secara ....

Senarai Edaran: Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah Politeknik Semua Pengarah Kolej Komuniti Salinan Kepada: Ketua Pengarah Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Awam Malaysia 7 .