Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN AKADEMIK SEMESTERJULAI 2011/20t2

BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

PENGAJIAN LUAR KAMPUS PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE) T]NIVERSITI UTARA MALAYSIA

Tempat Kursus Kod Kursus Jam Kredit

Kampus UUM Pengantar Pengurusan BPMN 1013


3

B P MN I

I 3 P enganlar P en gurus an

SINOPSIS KURSUS Kursus ini adalah ditawarkan khusus untuk pelajax Pengajian Luar Kampus sebagai kursus teras program BBA. Kursus ini menjelaskan aspek tugas dan peranan yang dimainkan oleh pihak pengurusan meliputi aspek perancangan, pengorgan isasian, kepimpinan dan pengawalan. Disamping itu pelajar turut didedabkaa kepada teknikteknik pengurusan yang cekap dan berkesan. Selain daripada itu, kursus ini turut membincangkan kebaikan serta keburukan yang ditimbulkan oleh tugas dan peranan pengurusan masa kini dan masa hadapan dalam mencapai kesejahteraan organisasi khasnya dan masyankal amnya.

OBJEKTIF KURSUS
1.0

OBJEKTIF
Pada akhir kursus ini, pelajar diharap dapat
1

.1 1.2

1.3
2.0

memahami konsep, fungsi dan kemahiran asas dalam pengurusan. memperolehi kefahaman berhubung pengurusan organisasi, pengurusan manusia, sumber fizikal dan persekitaran. mempertingkatkan pengetahuan tentang amalan pengurusan rnasa kini.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat
2.1.

mendefi nisikan fungsi pengurusan.

2.2

z-)
1A
2.5

2.6

membincangkan sumbangan fungsi pengurusan kepada prestasi organisasi. mengenal pasti setiap fungsi pengunrsan. menjelaskan kepentingan setiap fungsi pengurusan bagi organisasi. menghuraikan kaitan antara pengurusan dan pengurusan strategik sesebuah organisasi untuk mengekalkan persaingan kompetitif dalam pasaran global. membincangkan kesan perubahan dan perkembangan isu semasa dan perundangan terhadap pengurusan di organisasi.

PENGENDALIAN KURSUS
Pengendalian kursus adalah secara pembelajaran kendiri. Selain syarahan, pelajar akan dibekalkan dengan modul khusus sebagai rujukan utama yang lengkap dengan soalan latihan dan penilaian kendiri sebagai iambahan kepada nota. Dalam memperolehi satu situasi pemahaman yang mendalam, pihak universiti menasihatkan pelajar agar turut merujuk kepada bahan rujukan lain. Selain itu, pelajar juga digalakkan agar membuat nota ringkas bagi setiap pelajaran di samping menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun lepas terutamanya yang berbentuk esei permasalahan. Inisiatif ini akan membantu pelajar dalam memahami dengan lebih terperinci

BPMN|0l

3 Pengantar Pengurusan

sesuatu pelajaran

di

mengaplikasikan prinsip-prinsip pengurusan yang dipelajari dalam kes yang berkaitan.

samping membantu meningkatkan kemahiran pelajar dalam

samping itu, empat sesi perlemuan antara pelajar dengan tenaga pengajar telah ditetapkan. Menerusi pertemuan ini, penumpuan akan lebih diberikan kepada sisi fobin"angu1 dan soal jawab. Sehubungan itu, sebelum hadir ke setiap sesi pe4'umpaan pelajar digarakk*-rupoyu ,

Di

i) ii) iii)

Membaca topik yang telah ditetapkan untuk setiap sesi pertemuan; Membuat rujukan tambahan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan pembelajaran yang boleh diperbincangkan di dalam kelas; Memberi ke{'asama yang sepenuhnya dalam sesi perbincangan yang dikendalikan.

Jadual sesi pertemuan adalah seperti lampiran. Namun begitu, pihak universiti berhak untuk melakukaa sebarang pindaan sekiranya perlu. sehubungan itu, pelajar dinasihatr agar mempunyai hubungan secara berterusan dengan pihak universiti terutamanya UPLK-UUM serta penyelia pusat dalam mendapatkan maklumat terkini.

PENILAIAN KURSUS
Tugasan, peperiksaan pertengahan semester dan peperiksaan akhir merupakan penilaian utama pemarkahan. Butiran lanjut ketiga-tiga komponen ini akan diterangkan dalam bahagian seterusnya. Pengagihan markah adalah seperti berikut:

Tugasan

Kumpulan

15%

Tugasan Individu Peperiksaan I Peperiksaan akhir

10% 25% s0% l00o/o

JUMLAII

TUGASAN
Dua tugasan sahaja diberikan kepada pelajar iaitu tugasan individu dan berkumpulan. Tugasan tersebut mewakili 35Yo daipada jumlah markah keseluruhan. penepatan tarikh akhir penghantaran tugasan adalah penting di mana semua pelajar diwajibkan menghantar sendiri tugasan kepada pensyarah pada :

i. ii.

Tugasan Individu pada pERTEMUAN KEDUA. Tugasan Kumpufan pad.a pERTEMUAN I(ETIGA,

PeTiNgatan

KELEWATAN PENYERAHAN TUGASAN AKAN MENYEBABKAN POTONGAN MARKAH TUGASAN.

BPMN I

01

3 Pengantar Pengurus an

PEPERIKSAAN PERTENGAIIAN SEMESTER


Peperiksaan I akan diadakan pada pertemuan ketiga yang membawa 25yo daipada mmkah keseluruhan. Masa menjawab yang diberikan ialah | % jam, Bentuk serta format ioalan adalah seperti mana yarg diguna pakai untuk pelajar sepenuh masa iaitu soalan objektif sebanyak 50 soalan. Skop soalan akan merangkumi pelajaran I sehingga pelajaran g.

PEPERIKSAAN AKIIIR SEIIIESTER


Peperiksaan akhir akan diadakan pada pertemuan kelima. Pelajar akan dimaklumkan kemudian berkenaan dengan tarikh, masa dan tempat peperiksaan. Masa menjawab yang diperuntukkan

adalah 2 % jam, 60 soalan objektif dan 4 soalan struktur. pitihan bagi soalan struktur adalah dari Pelajaran I hingga Pelajaran 17 dengan tumpuan kepada fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. pelajar dikehendaki menjawab kesemua soalan yang dikemukakan. Skop soalan adalah menyeluruh akan merangkumi Pelajaran I sehingga Pelajaran 17. sekiranya ada sebarang perubahan dalam bentuk struktur soalan peperiksaan akhir, para pelajar akan dimaklumakan. RUJUKANUTAMA

Modul BPMN 1013, PENGANTAR PENGURUSAN. Unir pengajian Luar


Universiti Utara Malavsia: Sintok.

kampus,

RUJUKAN TAMBAIIAN

. o

Ab. Wahab Mat...[et al.]. (2007). Pengurusan, Mc Graw Hill, (Malaysia) Daftr R L., (2010). New Era of Management, (9th ed), South-Western, Cengage Learning. Schermerhorn, J.R, (2010). Introduction to Management, (l0th ed.) John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Robbins, S.P, DeCenzo D.A, & Coulter, M. (2011) Fundamentals of Management, ( 7th ed), Pearson Education, Inc. Wifliams, C.R., (2009). Principles of management (5th ed.). South-Western-Cengage Learning, Jones, G. R., & George, J. M. (2009). Contemporary management (6th ed.) Boston:

Irwin-McGraw Hill.

Bateman, T.S, & Snell, S.A. (2009). Management: Leading Competitive World, (8th ed), McGraw HiIl. Dan lain-lain buku pengurusan yang bersesuaian,

&

Collaborating in the

BPMN 1 0 I 3 Pengantar pengurusan

PENSYARAH
Pensyarah

SHAHROLAMAN BIN AHMAD KOLEJPERNIAGAAN

8:00 am - 4.30 pm Hari Bekelia

shabrol@uum.edu.my

PANDUAN BELAJAR
Pelajar boleh menggunakan objektif pembelajaran pada awal setiap pelajaran sebagai panduan untuk mengikuti kandungan perbincangan sesuatu peiajaran. objektif ini juga boleh dijadikan " sebagai kayr pengukur terhadap talap pemahamai pelajar di i"ruuJ--p"ru;**. Khususnya, pelajar harus bertanya tepaoa airi ,"ndi., .u-u ada"kh# mengetahui dan sudah -"-uhTi.r:tjup_objektif yang tertulis- sekirany a perajar mendapati kurang faham atau gagal me1c,+ai objektif-objektif tersebut,.maka, pelajar perru membaca."-utu p"iuiur- tersebut dan tand*.an para ataupun ayat yang tidak diiahami.' Serain pensyarah, pelajar juga digarakkan untuk berbincang dengaa rakan-rakan sekursus untuk mendapatk- p"-urru-uo t.u , oi samping berkongsi pendapat

l-g

Pelajar juga disarankan untuk berusaha menjawab setiap Soalan Daram Teks (sDT) dan Soalan Penilaian Kendiri (spK) yang disediakan daiam modur.'Adarah penting untuk pelajar menjawab soalan-soalan tersebut SEBF,LUM membaca jawapannya di belakang ."irup p"ti.;uiJn ini adalah kerana dengan berbuat demikianl boieh mengetahui dengan rebih pasti mengenai tahap nelajar kefahaman dan pengetahuanny.a jerhadap sesuatu peLlaran. Khususnya, sekiranya jawaparurya adalah sama (dari segi fakta) dengaa jawapan yani tersedia, maka beliau dikatakan terah melahaml sesuatu pelajaran., Jika sebaliknya, maka'pelajar harus mengurang u*u p"rujur* tersebut sehingga menguasai dengan sepenuhnya. Justeru itu anda rr"-"--r;--v"[ *"-#urur a-, untuk memudahkan anda mengingatinya nota ringkas seharusnya dibuat terlebih dahulu.

kepada buku-buku teks tambahan yang telah dinyatakan dan juga mana-mana artikel dalam jumar undang-'ndang yang berkaitan. Tugasan yalc. halya merujuk kepada modur sahaja tidak akan mindapat "tlf,r?u.u., yurg cemerlang. lni adalah kerana trrgasan bukan sahaja boleh membantu memudahkan p.oses pembelajaran dan persediaan untuk menghadapi pep"riksaa.r, tetapi juga akan menyumbangkan kepada gred akhir pelajar untuk kursus ini.

Di. samping itu tugasar yang diberikan harus mendapat perhatian yang serius dari perajar. Pelajar harus mempunyai iltizam untuk menghasilkan ice4a tugasan yang baik dan berkuariti. oleh yang s_edemikian tugasan yang dibuat he;dakrah meru3uk

A]<hir kata, pelajar adalah diingatkan bahawa persediaan awal sebelum menghadiri pe4'umpaan/kuliah dan komitmen pelajar terhadap kursus ini arnat penting. HurSra O"ngan persediaan
akan dapat dikecapi pelajar.

awal dan komitmen yang tinggi daripaia perajar sahaja

tJprtr."l, yuog'.".".r*g

"Selamat Belajar dan Selamat Maiu Java"

BPMN10|3 Pengantar

Pengurusan

JADUAL SNSI PERTEMUAI\, PEPERIKSAA-I{ PERTENGAHAN SEMESTER DAN PEPERIKSAAI{ AKHIR


Tarikh/Tempat
Pertemuan
Pertemuan

Modul

Tempoh
4

UUM

Penerangan kursus

jam

Pelaiaran 1-5 Pelajaran 6-10


4

UUM

Pertemuan 2 Penyerahan Tugasan

jam

UUM

Pertemuan 3 Penyerahan Tugasan

o PEPERIKSAANI(1 -8) o Pelaiaran 11-13

Jam

jam

UUM
Pertemuan 4

Pelajaran 14-17

jam

o Ulangkaii
UUM
(Akan ditentukan)
Pertemuan 5

PEPERIKSAAN AKHIR SEMUABAB

jam

PANDUAN DAI{ ARAHAN PENYEDIAAN TUGASAN BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUS${

1) Anda akan diberikan DUA

tugasan iaitu tugasan individu dan tugasan kumpulan. Anda dikehendaki menghasilkan tugasan-tugasan tersebut dengan format yang diterangkan di bawah. Tugasan anda hendaklah bertaip menggunakan ukuran 44. Tugasan anda perlu jelas dan mudah dibaca oleh penilai. Tugasan hendaklah bertaip dengan langkau 2 baris (double spacing), font 12 dan huruf Times New Roman.

2)
3)

4)

Tugasan individu mesti disera}kan kepada pensyarah pada Pertemuan kumpulan mesti diserahkan kepada pensyarah pada Pertemuan III

II & tugasan

BPMN|013 Pengantar Pe gurusan

TUGASAN KUMPULAN BPMN 1013 PENGANTAR PENGURUSAN

TUGASAI\ KUMPULAI{ (20%). JUMLAII AHLI PASUKAN


Kaedah

5-

orang SAHAJA

Kumpulan anda perlu memilih salah satu dari tajuktajuk yang ada didalam modui pengantar pengumsan dari Pelajaran 5 hingga Pelajaran 17. Kumpulan anda perlu menyediakan slide power point dan membentangkan fakta-fakta penting dalam tajuk tersebut kepada kelas berdasarkan modul dan buku-buku pengurusan terkini. Kumpulan anda juga perlu menyediakan laporan bertulis mengenai fakta-fakta penting dalam tajuk-tajuk tersebut yang diambil daripada bukubuku pengurusan yang terkini seperti yang dinyatakan di dalam senarai bahan-bahan rujukan.

Bilangan muka surat dan format. Bahagian isi laporan mestilah lebih dari lima mukasurat; sekiranya perlu penerangan yang lebih maka muka surat boleh ditambah. Laporan hendaklah dibuat sebanyak 5 - 10 mukasurat dengan setiap nama ahli ditaip pada 'header".
Laporan anda mesti mengandungi bahagian-bahagian ini:

1.

Muka Hadapan. Tajuk Pelajaran, nama ahli-ahli pasukan, tarikh dan nama kursus dan
nama pensyarah.

2. 3.

Isi/kandunean Ruiukan

Gunakan "double-spacing" darr margin satu inci sekeliling dengan saiz fon 12.
Gunakan 'headings dan subheadings ' bagi setiap bahagian atau paragraf utama dalam laporan. Ini adalah teknik kepada pengorganisasian laporan yang baik dan menjadikan mudah kepada pembaca untuk mengenalpasti dan merujuk kepada bahagian-bahagian tertentu. Buat semakan kandungan dan ej aan.

TUGASAN INDTVTDU (10%)

FORMAT ULASAN JURNAI


Setiap pelajar akan menyediakan ringkasan artikel secara bertaip sebanyak 4-5 muka sural berkaitan fungsi atau aktiviti pengurusan (perancangan atau pengorganisasian atau kepimprnan atau kawalan) atau yang berkaitan isu-isu dalam modul Pengantar Pengurusan (contoh seperti kepelbagaian, etika, tanggungiawab sosial, komunikasi dll.). Artikel yang bersesuaian boleh didapati dari jumal berkaiatan pengurusan yang bersesuaian yang muka suratnya hendaklah lebih dari 3 muka surat. Jurnal ini hendaklah jumal berbahasa Inggeris seperti contoh berikut:

B P MN 1 0 t 3 P engantar P engutus an

Contoh jurnal: Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly' Ilarvard Business Review, Malaysian Management Review, Acaderny of Management Journal, Journal of Management Studies, Advanced Management Journal, Journal of Applied Psychology,Journal of Management, Management Review dan lain-lain jurnal'
JTJRNAL HENDAKLAH BERKAITAN DENGAN PENGURUS$I SAIIAJA. u( !t:t';: ;tr''r'r f lrlti ''it'\rt(t\ FORMAT ULASAN JURNAUARTIKEL Eg!4g!4_: Maklumat Jumal Pengenalan ( Sinopsis,Tajuk, Penulis dan Sumber)

Isi kandungan atau ringkasan perkara-perkara penting dalam ayat anda sendiri. Analisis bukan setakat melaporkan apa yang dibaca dan meringkaskannya tetapi harus menunjukkan dengan jelas perkaitan kepada bahan dalam kursus ini dan disimpulkan dengan kenyataan apakah pengajaran kepada pengurusan yang boleh digunapakai daripada artikel tersebut'

Ee!eg!s-j9-:

Bahasian C
Ulasan anda (menyokong atau tidak menyokong; menolak atau menerima, persoalan tertentu dan sebagainya) dalam konteks isu dan masalah yang telah ditimbulkan di dalam kursus yang sedang

diikuti.
Nota:

1. 2. 3.
I

Menggunaknn format APA. Ulasan perlu diadakan di dalam 4-5 halaman S1!!!/,fu!. Lampirkan artikel asal Kemukakan pada pertemuan LED.UA