Anda di halaman 1dari 14

PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/1

PRINSIP ASAS PEARUH


(INDUCTOR)

OBJEKTIF
AM
Memahami prinsip-prinsip asas pearuh dalam litar
elektrik.

Un

5
it OBJEKTIF
KHUSUS
Di akhir unit ini anda dapat :

 Mentakrifkan pearuh beserta dengan unitnya.

 Menerangkan daya gerak elektrik teraruh hasil


daripada pemotongan fluk.

 Menjelaskan penyusunan pearuh dalam litar siri


dan selari.

 Memberikan contoh-contoh kesan pearuh dalam


litar dan alat elektrik.
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/2

INPUT

5.0 PEARUH
Penambahan arus di dalam pengalir akan mewujudkan medan magnet berubah-ubah
yang akan menghasilkan voltan di dalam pengalir. Voltan yang terhasil ini akan
menentang voltan bekalan dan juga arusnya. Litar elekitrik yang mempunyai sifat-
sifat menentang perubahan arus dipanggil kearuhan. Komponen elektronik yang
mempunyai ciri-ciri ini dipanggil pearuh. Kadang-kala pearuh juga dipanggil
gegelung atau pencekik. Pearuh dibuat dengan melilitkan gelung pengalir dalam
bentuk gegelung. Terdapat dua jenis pearuh yang selalu digunakan dalam litar
elektronik iaitu pearuh jenis tetap dan pearuh jenis bolehubah.

5.1 UNIT KEARUHAN


Unit bagi kearuhan adalah Henry. 1 Henry menunjukkan jumlah kearuhan yang
dipunyai oleh belitan jika arusnya berubah pada kadar 1 ampere saat dan
menghasilkan voltan teraruh sebanyak 1 volt.

1 Henry (H) = 1000000 atau 106 mikroHenry (μH)


1 miliHenry (mH) = 1000 atau 103 mikroHenry (μH)
1
1 miliHenry (mH) = atau 10-3 Henry (H)
1000
1
1 mikroHenry ( µ H) = atau 10-6 Henry (H)
1000000
1
1 mikroHenry ( µ H) = atau 10-3 miliHenry (mH)
1000

5.1.1 Aruhan
Satu keadaan yang menentang sebarang perubahan arus yang melaluinya.
Terdapat dua jenis aruhan iaitu:
a) Aruhan diri (L)
b) Aruhan saling (M)
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/3

5.1.2 Aruhan Diri (L)


d.g.e

Rajah 5.1: Gambar Rajah Aruhan Diri

Apabila arus mengalir dialirkan di dalam satu gegelung (Rajah 5.1) dan mengalami
perubahan maka urat daya yang dihasilkan di dalam gegelung tersebut turut berubah.
Perubahan ini akan menghasilkan d.g.e. dalam geglung tersebut. D.g.e. ini
mempunyai arah yang berlawanan dengan arah voltan bekalan. Sifat gelung seperti ini
dinamakan sebagai aruhan diri dan gelung ini dikenali sebagai pearuh.
L
Unitnya : Henry (H) Simbolnya :

5.1.3 Aruhan Saling (M)

fluks, φ
I

A N1 N2 B d.g.e ke
beban

Rajah 5.2: Gambar Rajah Aruhan Saling

Arus ulang-alik dialirkan dalam satu gelung (gelung A) dan urat daya yang dihasilkan
bertaut dengan gelung yang lain (gelung B) yang diletakkan berhampiran dengannya
hingga menghasilkan daya gerak elektrik dalam gelung yang kedua tersebut, maka
sifat-sifat ini dikenali sebagai aruhan saling. Contoh aruhan saling ialah pengubah. 1
Henry aruhan saling adalah merupakan perubahan arus 1 ampere sesaat di dalam satu
gegelung dan mengaruhkan voltan sebanyak 1 volt di dalam gegelung yang lain.

Unitnya : Henry (H)


M M
Simbolnya :
Aruhan Saling juga boleh ditakrifkan sebagai kebolehan sesuatu gelung (atau litar)
untuk menghasilkan satu d.g.e. di dalam sebuah gelung (litar) berhampiran melalui
aruhan apabila arus dalam gelung pertama berubah.
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/4

5.1.4 Pembuktian Formula Aruhan Diri, L


Arah d.g.e. sentiasa berlawanan dengan arah arus elektrik maka:

D.G.E. terjana disebabkan oleh perubahan urat daya,e1 = − N (5.1)
dt

D.G.E. terjana disebabkan oleh perubahan arus,


di
e2 = − L (5.2)
dt

Menggunakan Hukum Faraday;


e1 = e2 (5.3)
dφ di
−N = −L
dt dt
dφ dt
L=N •
dt di


Aruhan diri, L=N
di

di mana : L = aruhan diri


N = bilangan lilitan gegelung

= perubahan fluks berangkai
dt
di
= kadar perubahan arus
dt

5.1.5 Tenaga Di Dalam Pearuh


Untuk mencari tenaga yang disimpan di dalam pearuh:

1 2
E= LI (5.4)
2
Unit bagi tenaga : Joule (J)
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/5

AKTIVITI 5A

5.1 Berikan definisi bagi pearuh, kearuhan dan aruhan.


5.2 Dengan bantuan gambar rajah, terangkan prinsip aruhan diri.
5.3 Nyatakan perbezaan di antara aruhan diri dan aruhan saling.
5.4 Nyatakan jenis-jenis aruhan yang berlaku di dalam litar kearuhan.

MAKLUM BALAS 5A
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/6

5.1 Pearuh – Komponen elektronik yang mempunyai sifat menentang perubahan arus.
Kearuhan – Litar elektrik yang mempunyai sifat menentang perubahan arus.
Aruhan – Sifat yang menentang perubahan arus.

5.2 Aruhan Diri (L)


d.g.e

Gambar rajah aruhan diri

Apabila arus mengalir dialirkan di dalam satu gegelung (Rajah 5.1) dan mengalami
perubahan maka urat daya yang dihasilkan di dalam gegelung tersebut turut
berubah. Perubahan ini akan menghasilkan d.g.e. dalam geglung tersebut. D.g.e. ini
mempunyai arah yang berlawanan dengan arah voltan bekalan. Sifat gelung seperti
ini dinamakan sebagai aruhan diri dan gelung ini dikenali sebagai pearuh.

5.3 Perbezaan yang ketara antara aruhan diri dan aruhan saling ialah aruhan diri
melibatkan satu gelung dan aruhan saling pula adalah melibatkan dua gelung.

5.4 Terdapat dua jenis aruhan yang berlaku dalam litar pearuh iaitu aruhan diri dan
aruhan saling.

INPUT

5.2 PENYUSUNAN PEARUH DALAM LITAR SESIRI DAN SELARI

5.2.1 Litar Sesiri


PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/7

L1 L2 L3 L4
A B

Rajah 5.1 : Susunan Pearuh Dalam Litar Sesiri

Kearuhan jumlah bagi litar sesiri (Rajah 5.1) adalah hasil tambah kepada semua nilai
kearuhan dalam litar tersebut seperti yang ditunjukkan dalam persamaan (5.5) di
bawah.

LJ = L1 + L2 + L3 + L4 (5.5)

5.2.2 Litar Selari


Kearuhan jumlah bagi litar selari (Rajah 5.2) boleh dikira menggunakan
persamaan (5.6) di bawah.

L1 L2 L3

B
Rajah 5.2

1 1 1 1
= + + (5.6)
LJ L1 L2 L3

Contoh 5.1
Berapakah jumlah kearuhan bagi tiga (3) buah gegelung masing-masing dengan nilai 0.02H,
44mH, 400µH jika ia disambung secara :
a) Sesiri
b) Selari

Penyelesaian :

L1 = 0.02H
L2 = 44mH = 44 x 10-3 = 0.044H
L3 = 400µH = 400 x 10-6 = 0.0004H
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/8

a) kearuhan jumlah, LJ = L1 + L2 + L3 (kerana sesiri)


LJ = 0.02 + 0.044 + 0.0004 = 0.0644H

1 1 1 1
b) kearuhan jumlah, = + + (kerana selari)
LJ L1 L2 L3
1 1 1
= + +
0.02 0.044 0.0004
= 2572.73
1
∴ LJ = = 389 X 10-6 = 389µH
2572.73

Perhatian!!!
Pastikan semua nilai
kearuhan ditukar
kepada unit yang
sama terlebih dahulu
sebelum pengiraan
dilakukan.

5.2.3 Kesan Pearuh Dalam Litar Dan Alat Elektrik


Pearuh yang dipasangkan di dalam litar elektrik mempunyai beberapa kegunaan
antaranya;
a) Untuk melicinkan riak-riak gelombang dalam litar arus terus.
b) Untuk memperbaiki ciri-ciri pemancaran gelombang dalam talian telefon.

5.2.4 Regangan Berkearuhan, X L

Dalam litar arus ulang-alik arus sentiasa berubah-ubah secara berterusan yang
seterusnya mengaruhkan d.g.e. balikan secara berterusan. D.g.e. ini akan menentang
arus secara berterusan juga. Penentangan terhadap aliran arus oleh kearuhan
inilah yang dipanggil regangan berkearuhan. Ia disimbolkan sebagai XL dan
unitnya Ohm (Ω). Nilai regangan berkearuhan dalam sesuatu litar bergantung kepada
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/9

kearuhan litar itu dalam kadar perubahan arus litar itu. Kadar perubahan arus
bergantung kepada frekuensi voltan bekalan. Secara matematik, regangan
berkearuhan boleh dikira daripada formula persamaan (5.7).

X L = 2πfL (5.7)

dimana : XL = Regangan Berkearuhan (Ω)


f = Frekuensi (Hz)
L = Pearuh / kearuhan (Henry)

Contoh 5.2

Satu gegelung mempunyai kearuhan 0.2H dan disambungkan dalam litar AU 200V, 50Hz.
Kirakan regangan berkearuhan dalam litar tersebut.

Penyelesaian :

X L = 2πfL
= 2π (50)(0.2)
= 62.8 Ω.

AKTIVITI 5B

5.5 Kirakan jumlah kearuhan bagi tiga (3) buah gegelung masing-masing dengan nilai
0.05H, 30mH, 755µH jika ia disambung secara :
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/10

a) sesiri
b) selari
6.1 Berikan definisi regangan berkearuhan. Seterusnya nyatakan unit dan simbolnya.
5.7 Berikan dua kegunaan pearuh dalam litar elektrik.

Tahukah Anda ?
Analisis litar
pearuh sama
dengan analisis
litar perintang.

MAKLUM BALAS 5B

5.5 Diberi , L1 = 0.05H


L2 = 30mH = 30 x 10-3 = 0.030H
L3 = 755µH = 755 x 10-6 = 0.000755H

a) kearuhan jumlah, LJ = L1 + L2 + L3 (kerana sesiri)


LJ = 0.05 + 0.030 + 0.000755 = 0.080755H = 80.755mH
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/11

1 1 1 1
b) kearuhan jumlah, = + + (kerana selari)
LJ L1 L2 L3
1 1 1
= + +
0.05 0.030 0.000755
= 1377.84
1
∴ LJ = = 7.25 X 10-4 = 725µH
1377.84

5.6 Penentangan terhadap aliran arus oleh kearuhan inilah yang dipanggil regangan
berkearuhan. Ia disimbolkan XL Unit Ohm (Ω).

5.7 i. Untuk melicinkan riak-riak gelombang dalam litar arus terus.


ii. Untuk memperbaiki ciri-ciri pemancaran gelombang dalam talian telefon.

Penilaian Kendiri

1. Dengan bantuan gambar rajah terangkan mengenai aruhan saling.2. Dengan menggunakan Hukum Faraday, tunjukkan bahawa, L=N .
di
3. Dapatkan kearuhan jumlah (LAB) bagi litar-litar Rajah K5.1 di bawah.
i).
L1 =7mH
A
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/12

L2 = 2H L3 =0.4H L4 = 250 µ H

ii). 3mH 6µH


A B

6H

7µH
Rajah K5.1

MAKLUM BALAS KENDIRI

1. Prinsip Aruhan Saling (M)

fluks, φ
I

A N1 N2 B d.g.e ke
beban
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/13

Gambar rajah aruhan saling

Arus ulang-alik dialirkan dalam satu gelung (gelung A) dan urat daya yang
dihasilkan bertaut dengan gelung yang lain (gelung B) yang diletakkan berhampiran
dengannya hingga menghasilkan daya gerak elektrik dalam gelung yang kedua
tersebut, maka sifat-sifat ini dikenali sebagai aruhan saling. Contoh aruhan saling
ialah pengubah. 1 Henry aruhan saling adalah merupakan perubahan arus 1 ampere
sesaat di dalam satu gegelung dan mengaruhkan voltan sebanyak 1 volt di dalam
gegelung yang lain.


2. D.g.e. terjana disebabkan oleh perubahan urat daya, e1 = − N
dt
di
dg.e terjana disebabkan oleh perubahan arus, e2 = − L
dt
menggunakan Hukum Faraday;
e1 = e2
dφ di
−N = −L
dt dt
dφ dt dφ
L=N • =N (terbukti)
dt di di

L3 L4 (0.4)(250 x10 −6 )
3(i). L34 = = −6
= 2.5 x10− 4 H (selari)
L3 + L4 (0.4 + 250 x10 )

LA = L341 = L34 + L1 = (2.5 x10−4 ) + 7 x10 −3 = 7.25 x10 −3 H (sesiri)

LA L2 (7.25 x10 −3 )(2)


∴ LAB = = −3
= 7.22 x10 − 3 = 7.22mH
LA + L2 (7.25 x10 + 2)

(6)(7 x10−6 )
3(ii). LA = −6
= 6.98 x10− 6 (selari)
(6 + 7 x10 )

LB = 3 x10 −3 + 6 x10 −6 = 3006 x10 −6 (sesiri)

LA LB (6.98 x10 −6 )(3006 x10−6 )


∴ LAB = = −6 −6
= 6.98 x10 − 6 = 6.98µH
LA + LB (6.98 x10 + 3006 x10 )
PRINSIP ASAS PEARUH E1063/UNIT5/14

Tahniah!! Jika anda


dapat menyelesaikan
semua soalan di atas.
Jika tidak perbanyakkan
latihan yang melibatkan
analisis litar pearuh