Anda di halaman 1dari 1

10 Titah Ni Naibata

1. Ahu do Jahowa Naibatamu, Nini Naibatanta, lang malo ho marnaibata na legan sobali Ahu. 2. Lang malo ganaonmu, anjaha lang malo usihanmu, barang aha na i nagori atas, pakon na i tanoh on, age na ibagas bah pakon na i toruh ni tanoh, anggo na gabe sisombalon barang sibalosan. 3. Lang malo sobutan Goran ni Naibata anggo lang tiba jujurni, ai hona uhumNi do magira sagala na marhampungkon GoranNi. 4. Ingat ma manrobuhon ari minggu i, i bagas na onom ari ma horjahon sagala horjamu, tapi anggo ari papituhon in, ari pasaranan ni Jahowa Naibatamu do in. Lang malo ho marhorja i bagas na sadari in, barang anakmu pe barang borumu, barang na rokkon ho dalahi, barang na rokkon ho na boru, age pinahanmu pe, age sinhuta na legan na roh hu hutamu. Ai ibagas na onom arian do itompa Naibata, langit pakon tanoh pakon laut ampa haganup isini. Dob ai marsaran do ia bani ari papituhon in. Halani ai do ase ipasu-pasu Naibata Jahowa ari pasaranan Ni ai anjaha irobuhon. 5. Maningon pasangaponmu do namatorasmu, ase martuah ho, anjaha dokah ho manggoluh bani tanoh na binerehon ni Naibata hubam. 6. Ulang ho mamunuh. 7. Ulang ho marbangkis. 8. Ulang ho manangko. 9. Ulang ho ra manaksihon hata na so tongon marimbang hasoman jolma. 10. Lang malo uhur-uhurmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu, barang na rokkonsi dalahi, barang na rokkonsi naboru, barng lombuni, barang hudani, barang aha pe arta ni hasoman.