HALAMAN PENGAKUAN

´ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasanyang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya ´

Tandatangan

: .......................................................................

Nama Penulis : SATHYAN A/L ILANGOVAN

Tarikh

:22 OGOS 2010

i

PERAK DARUL RIDZUAN ii .TAJUK TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK KURSUS PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) AMBILAN JUN 2010 JABATAN PENGAJIAN BAHASA MELAYU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH. 31150 HULU KINTA.

Sekalilagisayamenyampaikanpenghargaan yang tidakterhinggasayakepadamereka. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada rakan-rakan yang membantu saya sama ada secara langsung atau tidak langsung kerana menyumbangkan idea-idea yang bernas dan berkongsi masalah sepanjang tempoh saya menyiapkan kerja kursus ini.HanyaTuhan yang mampumembalasbudi kalian.teguran. dan tunjuk ajar kepada saya dalam tempo h saya melaksanakan tugasan ini.PENGHARGAAN Pertama sekali saya ingin mengucapkan rasa syukur saya ke hadrat Tuhan kerana dengan limpah izin dan kurnia daripada -Nya saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaik yang mungkin dan menghantar tugasan ini mengikut tarikh yang telah ditetapkan. iaitu PPISMP K16 kerana telah banyak memberikan bimbingan. Ucapan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ahmad Salleh bin Ahmad. iii . selaku pensyarah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu ( Akademik 1 ) bagi kelas saya. Sekalung penghargaan saya ucapkan kepada ibu bapa dan keluarga saya yang kini berada jauh di Melaka kerana banyak membantu dan memberikan semangat kepada saya untuk meneruskan perjuangan sebagai seorang pelajar di samping bantuan dari segi kewangan sepanjang saya berada di Institut Pe ndidikan Guru Kampus Ipoh Perak.

1 BahasaSebagaiSatuSistem 3.0 PENGENALAN 2.4.3 BahasaMelayuModen 7 2 2 2 7 10 10 13 17 3.3 TeoriAsalUsulBahasaMelayu 2.0 SEJARAH BAHASA MELAYU 2.5 BahasaBersifatUnik 3.2 BahasaSebagaiSatuSimbol 3.2 BahasaMelayuBerasal Dari KepulauanMelayu 8 2.0 CIRI .1 BahasaMelayuKuno 2.3 BahasaSebagaiSistemBunyi 3.3.7 BahasaBersifatDinamis 3.9 BahasaBersifatVariasi 29 20 22 23 19 24 26 27 28 29 iv .3.SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT HALAMAN PENGAKUAN TAJUK TUGASAN ii PENGHARGAAN iii iv 1 i SENARAI KANDUNGAN 1.2 AsalUsulBahasaMelayu 2.2 BahasaMelayuKlasik 2.4 BahasaBersifatArbitrari 3.CIRI BAHASA 3.8 BahasaSebagaiAlatKomunikasi 3.1 BahasaMelayuBerasal Dari Asia Tengah 2.1 AsalusulBangsaMelayu 2.4.4.4 PerkembanganBahasaMelayu 2.6 BahasaBersifatSejagat 3.

1 DiftongBahasaMelayu 5.2 BahasaKebangsaan 4.7 PenghasilanBunyiKonsonan 5.4 KonsonanGeseran 5.0 ALAT ARTIKULASI DAN BUNYI BAHASA 5.8.4 BahasaPengantar 4.5 KonsonanGetaran 5.0 FUNGSI BAHASA MELAYU 4.2 AlatArtikulas 5.7.4 BunyiVokal 5.3 Vokal Tengah 5.6 KonsonanSisian 5.2VokalBelakang 5.2 PenghasilanBunyiDiftong 54 48 48 43 45 36 36 39 40 42 43 47 47 51 51 57 57 58 60 61 62 v .5.5.1 BahasaRasmi 4.6 BunyiKonsonan 5.5 .7.7.5 BahasaPerpaduan 4.3 Daerah Artikulasi 5.3 BahasaIlmu 4.1 Alat±alatBahagianDalamTubuh 5.8 BunyiDiftong 5.1 KonsonanLetupan 5.7 KonsonanSeparuhVokal 5.7.MUKA SURAT 4.7.5.8.2 KonsonanLetusan 5.1VokalDepan 5.7.6 Bahasa Baku 30 31 31 32 33 34 34 5. Penghasilanbunyivokal 5.3 KonsonanSengau 5.7.

0 PENUTUP 64 7.MUKA SURAT 6.0 BIBLIOGRAFI 67 REFLEKSI 69 LAMPIRAN 71 vi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful