Anda di halaman 1dari 2

SMK PANDAN UJIAN PENTAKSIRAN 3 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 MASA : 1 JAM Nama Tingkatan Tarikh : ___________________________ : ______________ : ______________

Arahan: Jawab semua soalan berikut. Semua langkah penyelesaian mestilah ditunjukkan dengan jelas di dalam kertas jawapan yang berasingan. 1. Diberi log2 3 = 1.585 dan log2 5 = 2.322. Tanpa menggunakan buku sifir, carikan a) log2 75 b) log8 0.6 (8 markah) Diberi log w.
x

2. atau 3.

9 = u dan log y 3 = w. Nyatakan log9 x3y dalam sebutan u dan / (5 markah)

Ringkaskan setiap ungkapan berikut; a) p5 x p2m+1 pm+3 x pm b) 24m-3 x 31-m x 6m (4 markah)

4.

Selesaikan a) 3x = 27x+4 b) 2x = 13 Cari nilai bagi log8 32. Carikan min, mod dan median bagi set data berikut Saiz kasut 5 6 7 8 9 10 Kekerapan 1 1 2 3 2 1

(6 markah) (2 markah)

5. 6.

(5 markah)

7.

Jadual di bawah menunjukkan taburan umur bagi 100 orang peserta yang mengambil bahagian dalam satu pertandingan Rock Climbing. Umur Bilangan Peserta a) b) c) 1620 25 2125 31 2630 24 31-35 20 (3markah) (2markah) (5markah)

Binakan satu histogram untuk menggambarkan maklumat ini. Anggarkan nilai mod daripada histogram. Kirakan nilai (i) min (ii) sisihan piawai