1

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( IKIP )
SARASWATI TABANAN
JALAN PAHLAWAN NO. 2 TABANAN


LOGO IKIP. SARASWATI TABANAN
Rektorat
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah
Puslit - P2M
BPLK
Penjaminan Mutu
Kemahasiswaan

2ÞkCIIL
IkIÞ 5AkA5WA1I 1A8ANAN

1Ŧ 5e[arah IkIÞ 5arawat| 1abanan
lklÞ SaraswaLl 1abanan dldlrlkan Lanaaal 1 CkLober 1963Ŧ Þada wakLu dldlrlkan lklÞ
SaraswaLl LersebuL bernama lklÞ 1abanan dan memlllkl saLu lakulLas denaan Llaa [urusan vaknlť
lakulLas keauruan dan llmu Soslalţ denaan [urusanť !urusan Clvlc Pukumţ !urusan
Se[arah/AnLropoloalţ dan !urusan Lkonoml Ŷ koperaslŦ Akan LeLapl karena keadaan soslal
ekonoml vana kurana manLap dan kekuranaan Lenaaa edukaLlfţ maka [urusan ekonomlŴ
koperasl Lldak dapaL dlperLaŴhankan kelanasunaan hldupnvaŦ
Þada Lahun 1972ţ oleh pendlrlnvaţ penaelolaan maupun kepemlllkan lklÞ 1abanan
dlserahkan kepada Þerauruan 8akvaL SaraswaLlţ unLuk lLu dlbenLuklah ?avasan Þerauruan
1lnaal MahasaraswaLl 1abanan denaan akLe noLarls Amlr Svarlffudln nCŦ 63 Lanaaal 14 AausLus
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
( IKIP ) SARASWATI TABANAN
JLN. PAHLAWAN NO. 2 TLP. : (0361) 811267
TABANAN - BALI
3

1982Ŧ Þada Lahun 1983 berdasarkan SuraL kepuLusan MenLerl Þendldlkan dan kebudavaan 8ŦlŦ
nomor 0403/0/1983 Lanaaal 24 SepLember 1983 nama lklÞ 1abanan dl aanLl men[adl lklÞ
SaraswaLl 1abananŦ Semen[ak lklÞ dlkelola oleh ?avasan Þerauruan 1lnaal MahasaraswaLl
1abananţ kepercavaan masvarakaL Lerhadap lklÞ SaraswaLl 1abanan mulal berLambah besar
LerbukLl darl berLambahnva anlmo masvarakaL unLuk masuk lklÞ SaraswaLl 1abananŦ
?avasan Þerauruan 1lnaal MahasaraswaLl 1abanan membuka lakulLas dan !urusan baruţ
sebaaal berlkuL ť Þada Lahun 1980/1981ţ dlbuka lakulLas Þendldlkan 8ahasa dan Senl denaan
[urusan Þendldlkan 8ahasa dan SasLra lndoneslaŦ Þada Lahun 1981/1982ţ dlbuka lakulLas
Þendldlkan MaLemaLlka dan llmu ÞenaeLahuan Alam denaan [urusan ť Þendldlkan MaLemaLlkaŦ
Þada Lahun 1982/1983ţ dlbuka [urusan Þendldlkan 8loloalŦ
Melalul SuraL kepuLusan MenLerl Þendldlkan dan kebudavaan 8lţ nomor 0338/0/1986
Lanaaal 13 Mel 1986ţ dladakan penvesualan nama unlL/lakulLasţ [an[ana dan proaram
pendldlkanţ sehlnaaa lklÞ SaraswaLl 1abanan memlllkl ť
aŦ lakulLas Þendldlkan llmu ÞenaeLahuan Soslal Ť denaan [urusan ť
- Þ M Þ dan k n
- Þendldlkan Se[arah
bŦ lakulLas Þendldlkan MaLemaLlka dan llmu ÞenaeLahuan Alam Ť denaan [urusan ť
- Þendldlkan MaLemaLlka
- Þendldlkan 8loloal
cŦ lakulLas Þendldlkan 8ahasa dan Senl Ť denaan [urusan ť
- Þendldlkan 8ahasa dan SasLra lndonesla
ualam per[alanannvaţ penaelolaan lklÞ SaraswaLl 1abanan menaalaml peruŴbahanţ
berdasarkan akLa noLarls Parv ularkoroţSP noŦ17 1anaaal 13 lebruarl 2008ţ penaelolaan lklÞ
SaraswaLl 1abanan dlserahkan darl ?avasan Þerauruan 1lnaal MahasaraswaLl 1abanan kepada
?avasan Þerauruan 8akvaL SaraswaLl Cabana 1abananŦ kemudlan Þ8 SaraswaLl cabana 1abanan
membuaL suraL kepuLusan noŦ326/lŦC3/Þ8/2010 Lanaaal 10 november 2010 LenLana unlL vana
dlkelolanvaţ Lermasuk lklÞ SaraswaLl 1abananŦ
ualam melaksanakan klprahnva lklÞ SaraswaLl 1abanan senanLlasa memperbaharul aLau
memperpan[ana l[ln operaslonal dan akredlLaslnva sehlnaaa LeLap mendapaL penaakuan darl


pemerlnLah dan stokebolJetsŦ Þerpan[anaan l[ln prodl vana Lerakhlr dlkeluarkan oleh koperLls
Wllavah vlll vana l[ln penvelenaaaraŴannva unLuk semua prodl ber[en[ana sLraLa saLu (S1)
berlaku sampal 19 Aprll 2014ţ seperLl ť Þrodl Þendldlkan Se[arah denaan SkŦnoŦ4013/u/1/kŴ
vlll/2010 LerLanaaal 14 CkLober 2010ţ prodl pendldlkan MaLemaLlka dan prodl 8loloal maslnaŴ
maslna denaan Sk noŦ4378/u/1/kŴvlll/2010 LerLanaaal 9 november 2010 dan Sk
noŦ4379/u/1/kŴvlll/2010 LerLanaaal 10 november 2010Ŧ kemudlan prodl Þendldlkan Þancaslla
dan kewaraaneaaraan denaan Sk noŦ 4380/u/1/kŴvlll/2010 LerLanaaal 10 november 2010 serLa
prodl Þendldlkan 8ahasa dan SasLra lndonesla denaan Sk noŦ4381/u/1/kŴvlll/2010 LerLanaaal
10 november 2010Ŧ
SLaLus akredlLasl pada maslnaŴmaslna proaram sLudl berada pada perlnakaL C kecuall prodl
pendldlkan se[arah vana belum LerakredlLaslŦ 8eberapa prodl vana masa akredlLaslnva Lelah
dlperpan[ana adalah prodl pendldlkan bahasa dan sasLra lndonesla denaan Sk 8An Þ1 ť
noŦ016/8AnŴÞ1/AkŴxl/S1/vlll/2008 LerLanaaal 3 AausLus 2008 memperoleh nllal C ( skor 291)
vana berlaku sampal denaan Lanaaal 3 AausLus 2013ţkemudlan prodl pendldlkan 8loloal dan
Þendldlkan MaLeŴmaLlka denaan Sk 8An Þ1 ť noŦ028/8AnŴÞ1/AkŴxll/S1/lx/2009 LerLanaaal 16
SepLember 2009 maslnaŴmaslna memperoleh nllal Cţ denaan skor 266 unLuk pendldlkan 8loloal
dan skor 240 unLuk pendldlkan MaLemaLlka vana masa akredlŴLaslnva berlaku sampal denaan
Lanaaal 16 SepLember 2014Ŧ

Ŧ V|s|
lklÞ SaraswaLl 1abanan menahasllkan sar[ana pendldlkan vana profeslonalţ kompeLlLlf
dan berkarakLer berbasls kerakvaLanŦ
lndlkaLor vlslť
1. Þrofeslonal mellpuLlť memahaml dan Lerampll dalam menerapkan llmuţ Leknoloalţ dan
senl dalam bldana pendldlkan serLa men[un[una Llnaal eLlka akademlk dalam
melakukan penellLlan dan pelavanan kepada masvarakaLŦ
2. kompeLlLlf mellpuLlť berkeprlbadlan unaaul dan aandruna akan keunaaulanţ semanaaL
[uana Llnaalţ mandlrlţ panLana menverahţ pembanaun dan pemblna [e[arlnaţ bersahabaL


denaan perubahanţ lnovaLlf dan men[adl aaen perubahanţ produkLlfţ sadar muLuţ
berorlenLasl alobalţ pembela[ar sepan[ana havaLŦ
3. 8erkarakLer mellpuLlť rellalusţ [u[urţ Loleranslţ dlslpllnţ ker[a kerasţ kreaLlfţ mandlrlţ
demokraLlsţ rasa lnaln Lahuţ semanaaL kebanasaanţ clnLa Lanah alrţ menaharaal presLaslţ
bersahabaL/komunlkaLlfţ clnLa damalţ aemar membaca dan manullsţ pedull llnakunaanţ
pedull soslalŤ dan LanaaunaŴ[awab
. 8erbasls kerakvaLanť pendldlkan unLuk semua (eJocotloo fot oll)Ŧ

Ŧ M|s|
1Ŧ Menaembanakan suasana akademlk vana demokraLlsţ adllţ Lransparanţ dan akunLabel
serLa men[un[una Llnaal akhlak dan nllal kemanuslaan unLuk mewu[udkan pendldlkan
vana bermuLuŦ
2Ŧ MenlnakaLkan kuallLas proses pendldlkanţ penellLlanţ dan penaabdlan kepada
masvarakaL unLuk menahasllkan Lenaaa pendldlk vana profeslonalţ berLanaauna [awabţ
memlllkl dava salna vana Llnaal dan mandlrlţ serLa berakhlak mullaŦ
3Ŧ Þenaembanaan sarana dan prasarana serLa sumber dana pendldlkan unLuk mendukuna
secara opLlmal pelaksanaan 1rl uharma Þerauruan 1lnaalŦ
4Ŧ ÞenlnakaLan penaelolaan admlnlsLrasl dan pelavanan akademlk denaan memanfaaLkan
Leknoloal lnformasl dan komunlkasl secara LerpaduŦ
3Ŧ Menvelenaaarakan kealaLan pemblnaan kemahaslswaan vana berorlenLasl kepada
pembenLukan karakLer banasaŦ

Ŧ Mottoţ Þr|ns|p dan I||osof|
MoLLo ť ker[a vana dllandasl kompeLensl pendldlkan
Þrlnslp ť unaaulţ kompeLlLlfţ kebersamaanţ dan Lanaauna
[awabŦ
lllosofl ť Memberlkan lavanan vana Lerbalkţ berkuallLas dan
profeslonalŦ

6

Ŧ 1u[uan
1u[uan pendldlkan dl lklÞ SaraswaLl 1abanan dlarahkan unLuk ť
1Ŧ Menahasllkan lulusan vana berkuallflkasl sebaaal berlkuL ť
aŦ 8er[lwa Þancaslla dan memlllkl lnLearlLas keprlbadlan vana LlnaalŦ
bŦ 8erslfaL Lerbukaţ Lanaaap Lerhadap perubahan dan kema[uan llmu dan Leknoloal serLa
dlnamlka perubahan soslal dan kemasvarakaLanţ khususnva vana berkalLan denaan
bldana keahllannvaŦ
cŦ Mempunval kemampuan unLuk menerapkan penaeLahuan serLa keLrampllan
Leknoloal vana dlmlllklnvaŦ
dŦ Menauasal dasarŴdasar llmlah serLa penaeLahuan dan meLodoloal sehlnaaa mampu
menemukanţ memahamlţ men[elaskan dan merumuskan cara penvelesalan vana ada dl
dalam kawasan keahllannvaŦ
eŦ Menauasal dasarŴdasar llmlah sehlnaaa mampu berplklrţ berslkap dan berLlndak
sebaaal pendldlk vana profeslonalŦ
fŦ Mampu menalkuLl perkembanaan llmu penaeLahuan dan keLerampllan sesual denaan
bldananvaŦ
7

Ŧ ,eoobosllkoo peoelltloo vooo Jopot mempetkovo kbosooob kellmooo Jeoooo meoemokoo koosepţ
moJelţ Joo potoJlomo boto Jl blJooo peoJlJlkoo vooo betbosls poJo motol Joo etlko Jolom toooko
memecobkoo mosolob peoJlJlkoo teoloool Joo ooslooolŦ
3Ŧ Melakukan penaabdlan masvarakaL dalam benLuk pelavanan pemblnaanţ blmblnaan
dan konsulLasl dalam ranaka meŴnlnakaLkan peran serLa masvarakaL dalam pembanaunan
pendldlkan serLa melakukan pemberdavaan masvarakaL vana berbasls pada pendldlkan
moral dan eLlkaŦ
Ŧ Ident|tas IkIÞ 5araswat| 1abanan
1Ŧnama resml ť lnsLlLuL keauruan dan llmu Þendldlkan
(lklÞ) SaraswaLl 1abanan
2Ŧ Þendlrlan ť 1 CkLober 1963 berdasarkan AkLa noLarls
noŦ 1111anaaal 28 MareL 1961
3Ŧ kedudukan ť dl kabupaLen 1abananţ Þrovlnsl 8all
4Ŧ Azas ť Þancaslla dan undanaŴundana uasar
neaera 8l 1ahun 1943
3Ŧ lunasl ť lklÞ SaraswaLl 1abanan menvelenaaaraŴ
kan pendldlkan 1enaaa kependldlkan
vana profeslonalŦ
6Ŧ 8endera ť 8endera berwarna dasar hl[au denaan
lambana Canesa berLullskan lklÞ SarasŴ
waLl 1abanan denaan warna kunlna
7Ŧ Suasana 8ela[ar ť 1enanaţ konduslfţ lnLerakLlf dan kekeŴ
luaraaan
8Ŧ konsep ulrl ť MenclpLakanţ menlnakaLkan ţ dan
memellhara keunaaulan kompeLlLlfţ berŴ
karakLer melalul oLonoml lklÞ SaraswaLl
1abananŦ
9Ŧ LLos ker[a ť MenlnakaLkan budava ker[a dan budava
akademlk vana konduslf serLa profeslonal
8

denaan dasarŴdasar akunLablllLas dan
LransparanslŦ

Ŧ5taf Þ|mp|nan IkIÞŦ 5araswat| 1abanan
aŦ kektor ť DrŦ DrsŦ Dewa Nyoman Ckaţ MÞdŦ
bŦ Þembantu kektor I ť DrsŦ I Made kerta Adh|ţ MÞd
cŦ Þembantu kektor II ť DrsŦ I Wayan 5ud|artaţ MÞŦ
dŦ Þembantu kektor III ť DrsŦ Ida 8agus Anom 5utanayaţ MÞd

7Ŧ keadaan Dosenţ Þegawa|ţ Mahas|swa dan A|umn|
7Ŧ1 Ium|ah Dosen
!umlah dosen lklÞ SaraswaLl 1abanan se[ak dldlrlkan pada Lanaaal 1 CkLober 1963 Lerus
menaalaml penlnakaLan balk darl seal [umlah maupun kuallflkasl [abaLan akademlknvaŦ lklÞ
SaraswaLl 1abanan sebaalan besar dlampu oleh dosenŴdosen neaerl vana dlpeker[akan darl
koperLls Wllavah vlllŦ uarl Lahun 2003 sampal denaan bulan uesember 2010 [umlah Lenaaa
penaa[ar ber[umlah 43 orana dosen koperLls Wllavah vlll uenpasarţ denaan rlnclan ť 16 orana
Lenaaa penaa[ar dl lakulLas lÞSţ 13 orana Lenaaa penaa[ar dl lakulLas Þendldlkan 8ahasa dan
Senl dan 14 orana Lenaaa penaa[ar dl lakulLas MlÞAŦ !umlah Lenaaa penaa[ar berdaŴsarkan
kepanakaLannva dapaL dlllhaL pada Label berlkuL lnlŦ

1abel 1 !umlah 1enaaa Þenaa[ar 1eLap 8erdasarkan
kepanakaLan lklÞ SaraswaLl 1abanan
1ahun 2003 Ŵ uesember 2010

nC !A8A1An ÞAnCkA1/CCL
!u8uSAn
1C1AL
lÞS 8PS MlÞA
1 Curu 8esar Þemblna uLama/lve Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
2 Curu 8esar Madva Þemblna uLama Madva/lvd Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
3 LekLor kepala Þemblna uLama Muda/lvc Ŵ 3 2 3
4 LekLor kepala Þemblna 1kŦl/lvb Ŵ 3 3 6
3 LekLor kepala Þemblna/lva 9 4 Ŵ Ŵ


6 LekLor ÞenaLa 1kŦl/llld Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
7 LekLor ÞenaLa /lllc Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
8 AslsLen Ahll ÞenaLa Muda 1k l/lllb 1 Ŵ Ŵ 1
9 AslsLen Ahll ÞenaLa Muda/llla Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
!umlah 16 13 14


1abel 2 !umlah 1enaaa Þenaa[ar 1ldak 1eLap 8erdasarkan
kepanakaLan lklÞSaraswaLl 1abanan
1ahun 2003 Ŵ uesember 2010

nC !A8A1An ÞAnCkA1/CCL
!u8uSAn
1C1AL
lÞS 8PS MlÞA
1 Curu 8esar Þemblna uLama/lve Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
2 Curu 8esar Madva Þemblna uLama Madva/lvd Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
3 LekLor kepala Þemblna uLama Muda/lvc Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
4 LekLor kepala Þemblna 1kŦl/lvb Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
3 LekLor kepala Þemblna/lva Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
6 LekLor ÞenaLa 1kŦl/llld Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
7 LekLor ÞenaLa /lllc Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
8 AslsLen Ahll ÞenaLa Muda 1k l/lllb Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
9 AslsLen Ahll ÞenaLa Muda/llla Ŵ Ŵ 2 2
!umlah Ŵ Ŵ 2

1abel 3 !umlah dan !en[ana Þendldlkan 1enaaa Þenaa[ar
1eLap lklÞ SaraswaLl 1abanan
1ahun 2003 Ŵ uesember 2010

nC !u8uSAn SŴ1 SŴ2 SŴ3 !uMLAP
1 ÞendŦÞkn 3 3 Ŵ 8
2 ÞendŦ Se[arah 2 6 Ŵ 8
3 ÞendŦ8ahasaţ SasLra lndo dan uaerah 2 10 1 13
4 ÞendŦMaLemaLlka Ŵ 6 Ŵ 6
3 ÞendŦ8loloal Ŵ 8 Ŵ 8
10

!umlah 6 36 1 43


1abel 4 !umlah dan !en[ana Þendldlkan 1enaaa Þenaa[ar
1ldak 1eLap lklÞ SaraswaLl 1abanan
1ahun 2003 Ŵ uesember 2010

nC !u8uSAn SŴ1 SŴ2 SŴ3 !uMLAP
1 ÞendŦÞkn Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
2 ÞendŦ Se[arah Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
3 ÞendŦ8ahasaţ SasLra lndo dan uaerah Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ
4 ÞendŦMaLemaLlka 1 Ŵ Ŵ Ŵ
3 ÞendŦ8loloal 1 Ŵ Ŵ Ŵ
!umlah 2 Ŵ Ŵ

7Ŧ Ium|ah 1enaga Adm|n|stras| dan tenaga penun[ang
Þenaelolaan lklÞ SaraswaLl 1abanan Lldak blsa pula lepas darl peran Lenaaa admlnlsLrasl dan
Lenaaa penun[ana lalnnvaţ karena sumber dava LersebuL dapaL membanLu kelancaran kealaLan
akademlkţadmlnlsLrasl dan kealaLanŴkealaLan lalnnvaŦ!umlah Lenaaa admlnlsLrasl dan Lenaaa
penun[ana vana dlmlllkl relaLlf sedlklL vana semuanva bersLaLus Lenaaa honorer dan perekruŴ
Lannva pun sanaaL LerbaLas vana beraanLuna pada kebuLuhan dan kemampuan
lnsLlLusl/vavasan unLuk membavarnvaŦ!umlah Lenaaa admlnlsLrasl dan Lenaaa penun[ana vana
berada pada llnakunaan lklÞ SaraswaLl 1abanan sebaaal pada Label berlkuL lnlŦ

1abel 3 !umlah 1enaaa AdmlnlsLrasl dan 1enaaa Þenun[ana
lklÞ SaraswaLl 1abanan 1ahun 2003 Ŵ uesember 2010

no !enls Þrofesl 1empaL 1uaas 1oLal
8ekLoraL Þer
pus
lÞlÞS lÞ8S lÞMlÞA
1 1enaaa
AdmlnlsLrasl
3 3 2 3 2 13
11

2 1eknlsl 2 1 Ŵ Ŵ Ŵ 3
3 SaLpam 3 Ŵ Ŵ Ŵ Ŵ 3
4 Þesuruh 1 Ŵ 1 2 2 6
!umlah 9 4 3 3 4

7Ŧ Ium|ah Mahas|swa
Salah saLu komponen pendldlkan vana memeaana peranan penLlna adalah mahaslswaŦ
8lnclan [umlah mahaslswa vana mendafLarţ vana dlLerlma dan vana LerdafLar sebaaal
mahaslswa lklÞ SaraswaLl 1abanan vana Lerakumulasl 3 Lahun Lerakhlr sampal denaan
uesember 2010 dapaL dlllhaL pada Label berlkuL lnlŦ

1abel 6 Akumulasl !umlah Mahaslswa lklÞ SaraswaLl
1abanan 1ahun 2003Ŵ uesember 2010

noŦ
!urusan
!umlah Mahaslswa
ÞendafLar ulLerlma 1erdafLar Lulusan
1 ÞendŦ
kewaraaneaaraan
883 883 160 723
2 ÞendŦ Se[arah 248 248 82 166
3 ÞendŦ 8ahasa dan Senl 742 742 426 316
4 ÞendŦMaLemaLlka 460 460 232 208
3 ÞendŦ 8loloal 163 163 78 87
!umlah 2300 2300 998 1302

7Ŧ Ium|ah A|umn|
ualam proses perkullahan lklÞ SaraswaLl 1abanan Lelah mampu menamaLkan
mahaslswa/lulusan dalam berbaaal proaram sLudl [en[ana S1Ŧ !umlah luaran lklÞ SaraswaLl
1abanan mulal Lahun 2003 sampal denaan bulan uesember 2010 denaan raLaŴraLa lÞk dan lama
sLudl dapaL dlllhaL pada Label berlkuLŦ

12
1abel 7 !umlah Alumnlţ raLaŴraLa lÞk dan Lama SLudl
lklÞ SaraswaLl 1abanan 1ahun 2003 Ŵ uesember 2010

noŦ
!urusan
!umlah Alumnl
8eraLa lÞk Lama SLudl !umlah
1 kewaraaneaaraan 2Ŧ83 4 Lahun 723
2 Se[arah 2Ŧ82 4 Lahun 166
3 8ahasa dan Senl 2Ŧ89 4 Lahun 316
4 MaLemaLlka 2Ŧ62 4 Lahun 208
3 8loloal 2Ŧ39 4 Lahun 87
8eraLa/!umlah 2Ŧ73 4 Lahun 1Ŧ302

ŦIas|||tas Þendukung
Þembela[aran aLau perkullahan dl lklÞ SaraswaLl 1abananţ dalam ranaka menahasllkan
luaran vana professlonalţ kompeLlLlf dan berkarakLer dlLun[ana denaan berbaaal faslllLasţ
seperLl ť
1Ŧ LaboraLorlum Þenaa[aran Mlkro
2Ŧ Workshop MaLemaLlka
3Ŧ LaboraLorlum lÞA (8loloalţ llslkaţ dan klmla)
4Ŧ LaboraLorlum 8ahasa
3Ŧ ÞerpusLakaan
6Ŧ lnLerneL
Ŧ ÞusatŴpusat Þengembangan
lklÞ SaraswaLl 1abanan memlllkl beberapa pusaL penaembaŴnaan vana berperan merancana
dan melaksanaan kealaLan Lrl dharma perauruan LlnaalŦÞusaLŴpusaL penaembanaan vana
dlmaksudţsebaaal berlkuLŦ
1Ŧ ÞusaL ÞenellLlan dan ÞenerblLan llmlah
13

2Ŧ ÞusaL Þenaabdlan kepada MasvarakaL
3Ŧ 8adan Þen[amlnan MuLu (8ÞM)
4Ŧ 8alal Þenaalaman Lapanaan kependldlkan (8ÞLk)
10Ŧker[asama
lklÞ SaraswaLl 1abanan sebaaal LÞ1k swasLaţ dalam berklprah senanLlasa membanaun dan
men[alln ker[asama denaan plhakŴplhak laln aLau lnsLlLusl LerkalL sehlnaaa dapaL mendukuna
pelaksaŴnaan 1rl uharma Þerauruan 1lnaal secara berkeslnambunaan dan
berkuallLasŦker[asama vana Lelah dllakukan denaan beberapa lnsLlLusl LerkalLţ sebaaal berlkuLŦ
1Ŧ ulnas Þendldlkan Þemuda dan Clah 8aaa kabupaLen 1abanan dan !a[arannva
2Ŧ unlverslLas MahasaraswaLl uenpasar
3Ŧ 8alal 8ahasa uenpasar
4Ŧ Sanaaar SasLra 1abanan
3Ŧ Meslum dl kabupaLen 1abanan dan ClanvarŦ
6Ŧ 8ank Þembanaunan uaerah 8all cabana 1abanan
7Ŧ 8lro Þerencanaan dan ker[asama Luar neaerl kemenLerlan Þendldlkan naslonalţ !akarLa(
ker[asama berbenLuk Þroaram uarmaslswa8lţ mahaslswa aslna darl manca neaara
bela[ar bahasa lndonesla dan kebudavaan dl kampus lklÞ SaraswaLl 1abanan)Ŧ
8Ŧ Mou memblna 8S8l SMÞ neaerl 1 1abanan
9Ŧ 37 sekolah SMA/SMk LempaL ÞÞLk
10Ŧ ÞWll dan koran news uorţ nuansa uewaLaţ 8erlLaŦCom


11keuangan
8lava perkullahan dl lklÞŦ SaraswaLl 1abanan relaLlve murahţ dlkelola oleh ÞermbanLu
8akLor ll denaan selalu berkoordlnasl denaan 8ekLorŦ !enls punauLan pada mahaslswa
dlanLaranva ť uana 8anauan sekall selama kullahţ uana SÞÞ Llap semesLerţ uana AlaL sekall
selama kullahţ uana Cspek/!as almamaLer sekall selama kullahţ uana Ma[alah suluh Þendldlkan
seLlap semesLerţ uana u1S dan uAS Llap semesLer dan uana Lab khusus unLuk MlÞAŦ Semua
benLuk pembavaran dllakukan lewaL 8ank Þembanauan uaerah 8all secara olloeŦ

1

1Ŧ Þrof|| Mas|ngŴMas|ng Iaku|tas


12Ŧ1 lakulLas Þendldlkan llmu ÞenaeLahuan Soslal ( lÞlÞS)
Identitas Fakultas

Nama Fakultas : FP IPS IKIP Saraswati Tabanan
Alamat : Jalan Pahlawan No. 2 , Tabanan
Telepon : (0361) 811267
Homepage dan E-mail : www. Ipipsikipsaras(co.id dan

Ipipsikipsaras(yahoo.com

Nomor dan Tanggal SK
Pendirian Fakultas
: 0603/0/18, 2 Nopember 18
Peiabat Penandatanganan SK
Pendirian Fakultas
: ProI. Dr. Nugroho Notosusanto
Program Studi Yang Dibina : 1. Progrom Stud| Pend|d|kon Se¡oroh (jen¡ong S1j
2. Progrom Stud| PPKn (jen¡ong S1j
B. Visi, Misi dan Tuiuan FP IPS

'|s| lP lPS

7erwu¡udn,o |em5ogo pend|d|kon t|ngg| ,ong mompu mengem5ongkon ||mu pengetohuon,
tekno|og|, don sen| serto menghos||kon sor¡ono pend|d|kon ,ong pro[es|ono| don kompet|t|[
,ong re|evon dengon pend|d|kon ||mu pengetohuon sos|o|.

|s| lP lPS

1. Menciptakan suasana akademik yang kondusiI dengan menyelenggarakan
pendidikan yang bermutu, demokratis, transparan, dan bertanggung iawab untuk
menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia keria.
1

2. Meningkatkan mutu kineria dosen dalam bidang pengaiaran dengan menggunakan
berbagai strategi pengaiaran, penerapan teknologi inIormasi serta media dan
sumber belaiar yang bervariasi.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang
lebih bermutu yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemaiuan
pembangunan nasional.
. Meningkatkan pelayanan administrasi akademik dan umum yang lebih eIektiI dan
eIisien dengan menggunakan sistem teknologi inIormasi.
. Menyelenggarakan pembinaan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan
kegiatan non akademik dalam pengembangan minat, penalaran, dan kebutuhan
mahasiswa sehingga dapat mendukung kegiatan akademik.

7u¡uon lP lPS

Berdasarkan visi dan misi seperti yang telah diielaskan sebelumnya, maka tuiuan FPIPS
adalah melaksanakan proses pendidikan untuk menghasilkan sariana pendidikan ilmu
pengetahuan sosialyang memiliki kemampuan, yaitu:
1. Memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan.
2. Menguasai cara dan gaya belaiar peserta didik.
3. Menguasai prinsip dan prosedur evalasi, proses dan hasil belaiar peserta didik.
. Menguasai substansi materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial secara luas dan
mendalam.
. Mampu mengaitkan materi pembelaiaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial dengan
kehidupan dan corak budaya bengsa dan mengaitkan dengan kontekstual kehidupan.
6. Mampu merancang dan melaksanakan pembelaiaran pendidikan ilmu pengetahuan
sosial secara eIektiI dan inovatiI.
7. Trampil dalam memanIaatkan perangkat teknologi dan inIormasi dalam proses
pembelaiaran.
8. Mampu dalam mengadakan penelitian di kelas maupun di masyarakat.
. Memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu dan keahliannya di masyarakat.
16

10. Mampu menampilkan kematangan emosional dalam bersikap dan bertindak sesuai
dengan norma yang berlaku di dunia keria dan di masyarakat.
11. Memiliki sikap empati terhadap peserta didik.
12. Memiliki kemandirian dalam langkah dan keria serta beretos keria tinggi.

C. Jumlah Mahasiswa FP IPS IKIP Saraswati Tabanan Tahun akademik 2010/2011

No. Program Studi Jumlah Mahasiswa Keterangan
1 Pendidikan Seiarah 68
2 PPKn 12
Total 12

D. Jumlah Dosen FP IPS IKIP Saraswati Tabanan Tahun Akademik 2010/2011

No. Status Dosen Jumlah KualiIikasi Pendidikan Dosen
S1 S2 S3
1 Dosen Dpk 26 21 1 Dalam proses
penyelesaian studi
2 Dosen Tetap
Yayasan
1 1 - - -
3 Dosen Luar
Biasa
1 3 - -
Total 31


. Struktur Organisasi FP IPS IKIP Saraswati Tabanan
17
Keterangan:

÷ Garis koordinasi dan keriasama
÷ Garis pertimbangan dan pengesahan
÷ Garis komando
÷ Garis koordinasi

Uraian Tugas

A. Dekan
B. Sekretaris dekan
C. Senat Fakultas
D. Gugus Kendali Mutu
E. Ketua Jurusan/PS
F. Kepala Laboratorium
G.Dosen
I. Kepala Tata Usaha

Gugus
KendaliMutu
(GKM)
Senat
Fakultas
PIPS
Sekretaris Dekan
Unit
Pelaksana
Teknis
Jurusan/PS
Pendidikan
Seiarah
Jurusan/PS
Pendidikan
PKn

Kepala Tata
Usaha

Ka Lab
Pend.Seiarah

Kelompok Dosen
Dekan FPIPS
StaI TU
Ka Lab
PPKn
Rektor IKIP
Saraswati Tabanan
18A. Identitas Program Studi Pendidikan Seiarah

Program Studi : Pendidikan Seiarah
Fakultas : FP IPS
Perguruan Tinggi : IKIP Saraswati Tabanan
Nomor SK Pendirian PS : 0603/0/18
Tanggal SK Pendireian PS : 2 Nopember 18
Peiabat Penantanganan SK
Pendirian PS
: ProI. Dr. Nugroho Notosusanto
No. SK Izin Operasional : 380/D/T/K-VIII/2010
Tanggal : 10 Nopember 2010
Nomor SK BAN-PT : 0278/AK-I-III-022/IKRBK/VIII/2000
Peringkat (Nilai) Akreditasi
Terakhir
: -
Alamat : Jalan Pahlawan No. 2 Tabanan
Telepon : (0361) 811267
No. Faksimil PS : (0361) 811267
Homepage dan E-mail PS : Prodiseiagmail,com


II. PROFIL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FP IPS
IKIP SARASWATI TABANAN
IKIP SARASWATI TABANAN
1

B. Struktur Organisasi PS Pendidikan SeiarahKeterangan:

÷ Garis koordinasi dan keriasama
÷ Garis pertimbangan dan pengesahan
÷ Garis komando
÷ Garis koordinasi

Uraian Tugas

A. Dekan
B. Sekretaris dekan
C. Senat Fakultas
D. Gugus Kendali Mutu
E. Ketua Jurusan/PS
F. Kepala Laboratorium
G.Dosen
I. Kepala Tata UsahaGugus
KendaliMutu
(GKM)
Senat
Fakultas
PIPS
Sekretaris Dekan
Unit
Pelaksana
Teknis
Jurusan/PS
Pendidikan
Seiarah
Jurusan/PS
Pendidikan
PKn

Kepala Tata
Usaha

Ka Lab
Pend.Seiarah

Kelompok Dosen
Dekan FPIPS
StaI TU
Ka Lab
PPKn
20

C. Jumlah Mahasiswa Tahun Akademik 2010/2011

No. Semester Jumlah Mahasiswa
1. II 1
2 IV 18
3 VI 13
VIII 1
Total 68

D. Jumlah Dosen

Jumlah Dosen pada Program Studi Pendidikan Seiarah :
No. Status Dosen Jumlah Keterangan
1 Dosen Dpk. Kop. Wil. VIII 8
2. Dosen Tetap Yayasan 1
3 Dosen Honorer

DaItar Nama-Nama Dosen Dpk. Kopertis Wilayah VIII

No. Nama Dosen Tetap

NIDN``
Tgl. Lahir
1abatan
Akademi
k
Gelar
Akade
mik
Pendidikan S1.
S2. S3 dan
Asal
Universitas
Bidang
Keahlian
untuk Setiap
1enjang
Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 I Wayan
Sudhita
17021183031003 21--17

Lektor Drs.

IKIP
Malang
S1 Pend.n
Seiarah
2 Dw.Md
Subrata
18030318031002 3-3-18 Lektor
Kepala
Drs.

S.H


M.Pd
FKIP -
UNUD
Univ.Mahe
n-
dradata
IKIP
Singaraia
S1 Pend.n
BP
S1 Ilmu
Hukum
S2
Penelitian
&Evaluasi
Pend.
3 Nyoman
Suryawan
161010186021001 -1-161 Lektor
Kepala
Drs.


M.Si
FKIP-
UNUD

UNUD
S1 Pendin
GeograIi
S2 Kaiian
Budaya
I Ketut
Suastika
160801187101001 1-8-16 Lektor Drs.

M.M
FKIP-
UNUD

STIE
Ganesha
S1 Pend
Ekonomi
S2
Manaieme
n
21

I Ketut Ardana 100186021001 --1 Lektor
Kepala
Drs

M.Pd
FKIP-
UNUD

IKIP
Singaraia
S1 Pend.
BP
S2
Penielitian
&
Evaluasi
Pend.
6 I Ketut
Sukanta
18123118031010 31-12-8 Lektor
Kepala
Drs.

M.Pd
FKIP-
UNUD

IKIP
Singaraia
S1 PLS

S2 PEP
7 Nengah
Sudiartana
16121113031001 11-12-
16
Asisten
Ahli
Drs. FKIP-Univ
Halo-
oleo
S1 Pend
Seiarah
8

I Wayan Gata 160021830100 2--160 Lektor Drs

M.Si
IKIP
Saraswati
UNHI
Denpasar
S1 PKn

S2 Ilmu
Agama &
Keb.
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional


E. Perkembangan Akademik

1. Perkem5ongon ¡um|oh mohos|swo regu|or set|op tohun okodem|k do|om + tohun
terokh|r re|ot|[ somo. 7ohun okodem|k 2010/2011 ¡um|oh mohos|swo odo|oh ó8
orong mohos|swo.
2. Prestos| okodem|k 5ergerok ontoro 2,78 ÷ 3,23. jod| roto-roto lPK = 2,89
3. ohos|swo menomotkon stud| roto-roto + tohun ÷ +,S tohun
+. Proses Pem5e|o¡oron mengocu podo kur|ku|um 2008 dengon ¡um|oh 5e5on sks 1S2 SK
S. Kur|ku|um sudoh d||engkop| dengon S||o5|
ó. Set|op uosen mengem5ongkon s||o5| ke do|om SAP don hond out untuk set|op moto
ku||oh
7. Pem5e|o¡oron memon[ootkon Loptop don LCu
8. uosen mengem5ongkon 5er5ogo| mode| pem5e|o¡oron |novot|[

22

A. Identitas Program Studi PPKn


Program Studi : PPKn
Fakultas : FP IPS
Perguruan Tinggi : IKIP Saraswati Tabanan
Nomor SK Pendirian PS : 0603/0/18
Tanggal SK Pendireian PS : 2 Nopember 18
Peiabat Penantanganan SK
Pendirian PS
: ProI. Dr. Nugroho Notosusanto
No. SK Izin Operasional : 380/D/T/K-VIII/2010
Tanggal : 10 Nopember 2010
Nomor SK BAN-PT : 0278/AK-I-III-022/IKRBK/VIII/2000
Peringkat (Nilai) Akreditasi
Terakhir
: C
Alamat : Jalan Pahlawan No. 2 Tabanan
Telepon : (0361) 811267
No. Faksimil PS : (0361) 811267
Homepage dan E-mail PS : prodippknagmail.com,com


III. ProIil Program Studi PPKn FP IPS
IKIP Saraswati Tabanan
23

B. Struktur Organisasi Program Studi PPKnKeterangan:

÷ Garis koordinasi dan keriasama
÷ Garis pertimbangan dan pengesahan
÷ Garis komando
÷ Garis koordinasi

Uraian Tugas

A. Dekan
B. Sekretaris dekan
C. Senat Fakultas
D. Gugus Kendali Mutu
E. Ketua Jurusan/PS
F. Kepala Laboratorium
G.Dosen
I. Kepala Tata Usaha
Gugus
KendaliMutu
(GKM)
Senat
Fakultas
PIPS
Sekretaris Dekan
Unit
Pelaksana
Teknis
Jurusan/PS
Pendidikan
Seiarah
Jurusan/PS
Pendidikan
PKn

Kepala Tata
Usaha

Ka Lab
Pend.Seiarah

Kelompok Dosen
Dekan FPIPS
StaI TU
Ka Lab
PPKn
2

C. Jumlah Mahasiswa Tahun Akademik 2010/2011

No. Semester Jumlah Mahasiswa
1. II 23
2 IV 26
3 VI 36
VIII 23
Total 12

D. Jumlah Dosen

Jumlah Dosen pada Program Studi Pendidikan Seiarah :

No. Status Dosen Jumlah Keterangan
1 Dosen Dpk. Kop. Wil. VIII 8
2. Dosen Tetap Yayasan 1
3 Dosen Honorer 3

DaItar nama-nama dosen Program Studi PPKn FP IPS IKIP Saraswati Tabanan

No.
Nama Dosen
Tetap

NIDN``
Tgl. Lahir
1abatan
Akademik
Gelar
Akade
mik
Pendidikan S1. S2.
S3 dan Asal
Universitas
Bidang Keahlian
untuk Setiap
1enjang
Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 I Wayan
Wiryawan
00-3112-60 31-12-160

Lektor
Kepala
Drs.

MH

FKIP UNUD
Denpasar
UNUD
Denpasaar
S1 PPKn.

S2 Ilmu
Hukum

2 Nyoman
Suardika
00-2110-80 21-10-18 Lektor Drs.

M.Pd
IKIP Malang

IKIP Jakarta
S1 Civic
Hukum
S2 Penelitian
&
Evaluasi
Pend.
3 Sulini
Wiii
Wiiati
00-1712-801 17-12-18 Lektor
Kepala
SH.Universitas
Negeri Jember
S1 Ilmu
Hukum

2

I Gede
Ketut
Semudra
00-103-06 1-3-1 Lektor
Kepala
Drs.

SH.


MH
FKIP Unud
Denpasar
Universitas
Tabanan
Unud
Denpasar
S1 PPKn

S1 Ilmu
Hukum

S2 Ilmu
Hukum
AA Oka
Suciati
00-10-60 1-0-16 Lektor
Kepala
Dra


FKIP-UNUD
Denpasar
S1 IPS


6 Wayan
Sadri
00-3112-607 31-12-160 Lektor Dra.

FKIP-UNUD S1 BP
7 Dewa
Nyoman
Wiia
Astawa
00-011-60 1-11-16 Lektor
Kepala
Drs.
S2

FKIP UNUD
Universitas
Pendidikan
Indonesia
S1 PPKn
S2 IPS
8

I Wayan
Kandia
00-311262 31-12-16 Lektor Drs

SH


M.Pd

FKIP UNUD
Singaraia
Universitas
Mahendrata

UNDIKSHA
Singaraia
S1 PPKn

S1 Ilmu
Hukum

S2
Administrasi
Pendidikan
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

E. Perkembangan Akademik

1. Perkem5ongon ¡um|oh mohos|swo regu|or set|op tohun okodem|k do|om + tohun
terokh|r re|ot|[ somo. 7ohun okodem|k 2010/2011 ¡um|oh mohos|swo odo|oh 12+
orong mohos|swo.
2. Prestos| okodem|k : lPK terendoh 2,7S, lPK tert|ngg| : 3,30
3. ohos|swo menomotkon stud| roto-roto + tohun ÷ +,S tohun
+. Proses Pem5e|o¡oron mengocu podo kur|ku|um 2008 dengon ¡um|oh 5e5on sks 1S2 SK
S. Kur|ku|um sudoh d||engkop| dengon S||o5|
ó. Set|op uosen mengem5ongkon s||o5| ke do|om SAP don hond out untuk set|op moto
ku||oh
7. Pem5e|o¡oron memon[ootkon Loptop don LCu
8. uosen mengem5ongkon 5er5ogo| mode| pem5e|o¡oron |novot|[

26

12Ŧ2 lakulLas Þendldlkan 8ahasa dan Senl( lÞ8S)

1.1 Sejarah Perkembangan FPBS
FPBS yang memiliki Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dibuka pada tahun
akademik 180-181. Jurusan ini memperoleh status terdaItar tanggal 7 Oktober 183. Status
tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 02/0/183 yang diperbaharui dengan
SK Mendikbud RI No.0603/0/18 tanggal 2 November 18.SK tersebut ditandatangani oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ProI. Dr. Nugroho Notosusanto. Tiga tahun kemudian
diadakan penyesuaian ialur atau ieniang program studi Jurusan / Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan mengelola ieniang DIII dan S1 berdasarkan SK Mendikbud
RI No.038/0/186 tanggal 13 Mei 186. Pada tanggal 3 Agustus 2008 memperoleh status
terakreditasi nilai C berdasarkan keputusan BAN PT No. 016/BAN-PT/Ak-XI/VIII/2008.
Dalam perialanannya, Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
telah mengalami perkembangan yang dinamis, khususnya dalam status. Status yang dimiliki atau
diraih oleh program studi/iurusan adalah mulai status terdaItar, kemudian diakui berdasarkan SK
MendikbudRI No.082/0/18 tanggal 16 Desember 18, hingga Terakreditasi berdasarkan SK
BAN-PT No.028/Ak.II.1/IKPMS/XII/18 tanggal 22 Desember 18 dan
diperbaharui/diperpaniang berdasarkan SK BAN-PTS No.00/2002, tanggal April 2002. Dirien
Pendidikan tinggi kemudian memperpaniang izin program studi melalui surat no. 121/D/T/2006
tertanggal 1 April 2006 dengan sedikit perubahan nama program studi yakni Pedidikan Bahasa,
Sastra Indonesia dan Bahasa Daerah. Terakhir Jurusan ini memperoleh status terakreditasi
dengan nilai C tertanggal 3 Agustus 2008.

1.2 'isi. Misi dan Tujuan

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan didasarkan atas visi, misi dan tuiuan yang telah
dirumuskan,seperti :
Visi
Visi PS Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan bahasa Daerah menghasilkan lulusan
pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan bahasa daerah yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Mahaesa, berkualitas tinggi, mandiri serta proIesional dan relevan dengan
kebutuhaan masyarakat, serta mampu menggali, mengembangkan dan menerapkan ilmu
pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan bahasa daerah.
27

Misi
a. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan bahasa,
sastra Indonesia dan bahasa daerah
b. Mengembangkan kualiatas SDM dalam upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan
pembangunan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan,
c. Menyiapkan tenaga keria yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan bahasa, sastra
Indonesia dan bahasa daerah.

Tuiuan
1. Menyiapkan sariana yang suiana agar meniadi tenaga edukatiI yang memiliki
kompetensi pada bidang pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan bahasa
daerah,
2. Mengembangkan dan memperkaya kasanah pendidikan bahasa dan sastra
Indonesia melalui penerapan tridharma perguruan tinggi secara proporsional
dan berkelaniutan.

1.3 Keadaan Dosen dan Mahasiswa
Sampai tahun akademik 2010/2011 iumlah dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra
Indonesia dan Daerah 17 orang.Dari iumlah ini 1 dosen Kopertis yang diperbantukan dan 3
orang dosen yayasan/ honor. Data dosen, ieniang pendidikan, iabatan dan pangkat, sepertitabel
berikut

No N a m a 1enjang
Pendd.
1abatan Pangkat/Gol
1 Dr. Drs. I Nyoman Suaka,
M.Si.
S3 Lektor Kepala Pembina Tk.I/IV b
2 Drs. I Wayan Subaker, M.Hum. S2 Lektor Kepala Pembina IV a
3
Dr. Drs. I Ketut Yudha,M.Hum
S2 Lektor Kepala Pembina Utama
Muda / IV c

Drs. Made Kerta Adhi,M.Pd
S2 Lektor Kepala Pembina Utama
Muda / IV c

Dra. Ni Made Sueni,M.Hum
S2 Lektor Kepala Pembina Utama
Muda / IV c
6 Dr. Dra. Ni Nym.
Karmini,M.Hum
S3 Lektor Kepala Pembina Tk.I/IV b
7 Drs. I Wayan Soper,M.Hum S2 Lektor Kepala Pembina Tk.I/IV b
8 Dra. Dsk. Nym Alit S2 Lektor Kepala Pembina Tk.I/ IV b
28

SudiarthiM.Pd.
Dra. Ni Nyoman Kartini,M.Si. S2 Lektor Kepala Pembina IV a
10 Drs. I Wayan Nardi S1 Lektor Kepala Penata Tk.I/ III d
11 Dra. Ni Putu Parmini, M.Pd. S2 Lektor Penata Tk.I/ III d
12 Drs. I Wayan Mawa,M.Hum. S2 Lektor Kepala Penata Tk.I/ III d
13 Drs.I Made Suparta S1 Lektor Penata Tk.I/ III d
1 Drs.Ida Bagus Ketut Ludra S1 Lektor Penata Tk.I/ III c
1 Dra.Gusti Ayu Putu Suartini,
M.Ag.H
S2 Lektor Penata Tk.I/ III d
16 Drs.I Gede Winaya S1 Asisten Ahli Penata Muda / III a

17 ProI.Drs. I Gusti Ngurah Bagus

S1

Guru Besar
Pembina Utama /
IV e


Jumlah mahasiswa sampai tahun akademik 2010/ 2011 itu mencapai 33 orang yang
terdiri atas
No Semester Laki - laki Perempuan 1umlah
1 II 27 68
2 IV 2 8 10
3 VI 2 82 106
VIII 30 86 116
X ke atas 3 7
1umlah 109 324 433


1.4 Sarana dan Prasarana
Lokasi Kampus cukup strategis didukung sarana ruang kuliah, ruang dosen, ruang
administrasi dan ruang struktural. Proses perkuliahan dilengkapi media Laptop, LCD,
pratikum, Lab Mikroteaching dengan sistem kredit semester (sks). Jumlah ruang kuliah
16 lokal, ruang microteaching 1, ruang administrasi 1, dan kamar mandi lokal.

1.5 Kurikulum dan Beban Studi
Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah dirancang
sedemikian rupa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan proIesional
dalam bidang kependidikan. Beban studi dalam kurikulum ditetapkan 12 sks dengan lama studi
8 semester sampai 1 semester, melalui penyelenggara program paket kredit semester.
Mahasiswa yang berprestasi disediakan berbagai bea siswa yang sumbernya dari pemerintah dan
swasta seperti beasiswa PPA, Supersemar, Bantuan Tugas Akhir dan Tempo Grup. Untuk
2

menambah wawasan, menyalurkan minat dan bakat mahasiswa, diselenggarakan unit kegiatan
mahasiswa seperti bidang olah raga dan seni.

1.6 Program Darmasiswa
Seiak tahun akademik 2006-2007, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan
Daerah IKIP Saraswati Tabanan diberi kepercayaan untuk mengelola program Darmasiswa.
Kepercayaan tersebut diberikan oleh Depdiknas RI melalui Biro Keriasama Luar Negri bersama
dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Peserta Program Darmasiswa beriumlah
tiga orang yang berasal dari Papua New Gunea, Polandia, Italia, Rusia, Amerika, Sapanyol dan
Lithuania. Mahasiswa asing tersebut belaiar bahasa Indonesia, bahasa daerah Bali dan
kebudayaan Indodesia selama dua semester.
Dalam melaksanakan program Darmasiswa Jurusan / PS Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia mempunyai tuiuan antara lain :
1. Membantu darmasiswa dalam memplaiari bahasa Indonesia dan bahasa Daerah
Bali,
2. Membantu darmasiswa mempelaiari kebudayaan nasional dan daerah,
3. Membantu memperkenalkan kepariwisataan Indonesia khususnya Bali dan
mengenal obiek wisata tersebut dari dekat.
Materi pembelaiaran yang diberikan kepada peserta dan mahasiswa meliputi : keterampilan
membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, tata bahasa,
dan kebudayaan.
Proses pembelaiaran dilakukan dalam bentuk tatap muka (tutorial,diskusi,dan tugas-tugas)
selama tiga kali seminggu mulai pukul 17.00 wita -20.00 wita.

30

1.7 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi FPBS/
Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia

1. Dekan : Dr. Drs. I Nyoman Suaka, M.Si.
2. Sekretaris Dekan : Dra. Ni Made Sueni, M.Hum.
3. Ketua Jurusan : Drs. I Wayan Subaker, M.Hum.
. StaI Administrasi :
Bagian - Keuangan : Ni Luh Putu Suryati, B.BA
- Administrasi : 1. Ni Made Dewi Ariani
2. Ni Putu Eni Aristina
. Pegawai : 1. I Made Sudirca
2. I Wayan Sukerta
3. I Made Muliartawan

Tabanan, 30 April 2011
Dekan,

Dr. Drs. I Nyoman Suaka. M.Si.
NIP 1621231 18703 1 017
31

12Ŧ3 lakulLas Þendldlkan MaLemaLlka dan llmu ÞenaeLahuan Alam ( lÞMlÞA)

1. Nama Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
( FP MIPA)

2. Alamat Fakultas : Jalan Pahlawan No. 2 Tabanan Bali
Telp. 0361 811267/ 76122
Fax : 0361 811267

3. Dekan
Nama : Drs I Ketut Surata, M.For
Alamat : Jln Raya Sading No. 60 Sading, Mengwi Badung, Bali
8031
Telp : 0361 00733
Telp seluler : 082372317
Fax : 0361 811267
. Yayasan : Perguruan Rakyat Saraswati Tabanan
. Alamat Yayasan : Jln. Pahlawan No. 2 Tabanan Bali
Telp : 0361 811267
Fax : 0361 811267

Fakultas FP MIPA membawahi dua program studi yaitu :
1. Program Studi Pendidikan Matematika dipimpin oleh seorang Kaprodi Drs I Gede
Ngurah Oka Diputra M.Pd
2. Program Studi Pendidikan Biologi dengan Kaprodi Drs I Gusti Made Oka Suprapta,
M.Fis.

FP MIPA dikelola dengan pendekatan SADA (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi
Akademis ). Artinya untuk urusan administrasi sepenuhnya ditangani oleh Fakultas sedangkan
untuk urusan Akademis mahasiswa ditangani langsung oleh Progran Studi. Struktur Organisasi
pengelolaan FP MIPA dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh sekretaris Dekan , Kaprodi
dan empat orang StaI. Strutur organisasi nya terlampir.

Jumlah Dosen:
Dosen FP MIPA beriumlah 16 orang dengan sebaran 1 orang dosen dpk dan 2 orang dosen
tetap yayasan dan honor. Distribusi dan kualiIikasi dosen tergambar dalam tabel berikut
No Kwalifikasi Jumlah
1 S3 2
2 S2 13
3 S1 1
4 Lektor Kepala 15
5 Guru besar 0
ProIil masing-masing dosen terlampir.32


KEADAAN DOSEN DAN PEGAWAI FP MIPA
IKIP SARASWATI TABANAN

NO NAMA STATUS GOL JABATAN PRODÌ

1 Drs Ìketut Surata, M.For Dpk ÌÌÌd Lektor Kepala Biologi
2 Drs Ì Wayan Sudiarta,M.P Dpk ÌVb Lektor Kepala Matematika
3 Drs Ì Gede Ngr Oka Diputra Dpk Ìvc Lektor Kepala Matematika
4 Drs Ì GustiMdOka Suprapta Dpk ÌVc Lektor Kepala Biologi
5 DR Drs Dewa Nym Oka, M.Pd Dpk ÌVb Lektot Kepala Biologi
6 Drs AA Purwa Antara, M.Pd Dpk Ìva Lektor Kepala Matematika
7 Drs ÌB Anom Sutanaya M.Pd Dpk ÌVa Lektor Kepala Matematika
8 Dra Ni Putu Seniwati M.Pd Dpk ÌVb Lektor Kepala Biologi
9 Drs Ì Made Aryantha ,M.Pd Dpk ÌVa Lektor Kepala Matematika
10 Drs Ì Wayan Nayun ,M.Pd Dpk ÌVa Lektor Kepala Matematika
11 Drs Ì Made Maduriana, M.Si Dpk ÌÌÌd Lektor Kepala Biologi
12 Drs Ì Made Sudiana Dpk ÌVa Lektor Kepala Biologi
13 Drs Ì Made Yasna, M.Pd Dpk ÌVa Lektor Kepala Matematika
14 Dra Ì A Karang Adnyani Dewi Dpk ÌVa Lektor Kepala Matematika
15 Ì Made Sudirgayasa, S.Pd GTY Biologi
16 DR Gusti Grh Raka Haryana,MS GTY Lektor Kepala BiologiJumlah Mahasiswa :

Jumlah mahasiswa FP MIPA sesuai dengan semester dan program Studi ditampilkan dalam tabel
berikut :
Distribusi Mahasiswa FP MÌPA ÌKÌP Saraswati
Dalam Semester dan Prodi

Prodi Semester
Mahasiswa
Jumlah keseluruhan Laki Perempuan

Biologi ÌÌ 12 30 42
ÌV 4 26 30
VÌ 4 16 20
VÌÌÌ 6 10 16
Jumlah 26 82 108

Pen.Matematika ÌÌA 5 22 27
ÌÌB 5 20 25
ÌÌC 13 16 29
ÌVA 8 17 25
ÌVB 5 16 21
ÌVC 9 13 22
VÌA 0 27 27
33

VÌB 13 17 30
VÌÌÌA 11 26 37
VÌÌÌB 9 14 23
Jumlah 78 202 266

Jumlah Keseluruhan 104 284 374


Perkembangan Akademik

Suasana akademik di FP MIPA cukup kondusiI. Komunikasi antar manaiemen dan dosen, staI
dan mahasiswa sangat terbuka. Proses pembelaiaran berbasis komputer dan internet. Beban studi
mahasiswa 12 SKS (Satuan Kredit Semester) secara reguler ditempuh dalam 8 semester dengan
sebaran matakuliah sebagai berikut :
1. Kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
2. Kelompok mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
3. Kelompok mata kuliah keahlian Berkarya (MKB)
. Kelompok mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
. Kelompok mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

Untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya, seorang mahasiswa dibimbing oleh seorang
Pembimbing Akademis (PA). PA bertanggungiawab terhadap perkembangan dan kemaiuan
mahasiswa binaannya.
Evaluasi dilakukan secara berieniang dan berkelaniutan dengan regulasi sebagai berikut :
1. Uiian Tengah Semester (UTS) ; dilakukan srempak dan teriadwal dengan syarat minimal
kali pertemuan.
2. Uiian Akhir Semester (UAS); dilakukan secara bersamaan dan teriadwal dengan syarat
minimal 12 kali pertemuan untuk matakulian satu kali pertemuan perminggunya.
3. Penilaian harian dan FortoIolio mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah
sesuai dengan keperluan.

Kelulusan mahasiswa untuk satu matakuliah menggunakan prinsip kontribusi beberapa
komponen :
1. Kehadiran dan karakter kontribusinya 20°
2. Tugas-tugas : 20°
3. UTS : 2°
. UAS : 3°
Dengan catatan persentase kontribusi bisa diubah oleh dosen sesuai dengan karakter
matakuliah masing-masing.

Untuk memupuk kecerdasan mahasiswa secara berimbang antara IQ, EQ dan SQ Fakultas
melaksanakan TriDharma Perguruan Tinggi berimbang dan tepat sasaran, meliputi Bidang
pendidikan-Pengaiaran, Bidang Penelitian dan bidang Pengabdian kepada Masyarakat .
1. Bidang Pendidikan dan pengaiaran; dilakukan dengan penerapan kurikulum berbasis
kompetensi.
3

2. Bidang penelitian; semua sivitas baik dosen dan mahasiswa dirangsang untuk melakukan
penelitian yang dipublikasikan di berbagai iurnal ilmiah.
3. Bidang Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan KERSOS, KKL, Tirta yatra
secara periodik dan teriadwal.
. Untuk melatih keterampilan mahasiswa sebagai calon guru, mahasiswa diberikan
kesempatan magang PPL di sekolah-sekolah selama minimal dua bulan. Program ini
ditangani langsung oleh BPLK yang bekeriasama dengan pihak sekolah tempat PPL.
Dengan cara itu diharapkan multiple intelegensia mahasiswa dapat terbangun secara utuh.
Penilaian terakhir dilakukan dengan uiian skripsi. Predikat lulusan FP MIPA ditentukan oleh
indeks prestasi komulatiI (IPK) dengan kualiIikasi :
1. IPK : 3,0 - ,00 : Kumlaud/Puiian
2. IPK : 3,00 - 3, : Sangat memuaskan
3. IPK : 2,0 - 2, : Memuaskan
. IPK : 2,00 - 2, : Cukup.

Kineria dosen dievaluasi oleh pimpinan Iakultas dan mahasiswa setiap semester dengan
menggunakan angket (Terlampir)

3

FOTO FOTO
PAPAN NAMA IKIP. SARASWATI TABANAN

RUANG KULIAH FP.IPS

36

RUANG KULIAH
FAKULTAS PENDIDIKAN MIPA
PERPUSTAKAAN
IKIP. SARASWATI TABANAN37AUDITORIUM IKIP. SARASWATI TABANANLABORATORIUM KIMIA DAN WORKSHOP MATEMATIKA

38


KEBUN PERCOBAAN
BIOLOGI


LABORATORIUM MICROTEACHING3
0