Anda di halaman 1dari 5

Makna Amalan Sufi - Basmallah Dengan Basmallah kita dapat memulai apapun dengan tenang.

Semua dapat berjalan sesuai dengan recana dan dipenuhi dengan rridhoa Allh SWT. Makna Basmalah TELAH menjadi semacam keharusan pada setiap penulisan materi keagamaan untuk mengemukakan pembahasan kalimat Bismillahir Rahmanir Rahim (Basmalah) pada setiap Muqaddimah. Di sini makna Basmalah akan dibahas sebagai salah satu bagian pembahasan ilmu tasawuf. Akan tetapi sebelum sampai kepada pembahasan kata demi kata dari makna Basmalah, karena kitab ini menguraikan sekitar i1mu tasawuf, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tasawuf secara singkat. Ilmu Tasawuf adalah ilmu yang membahas secara karakteristik sifat dan sikap manusia baik yang terpuji maupun vang tercela. Di sini terkandung maksud agar manusia mampu membersihkan hati dan jiwanya sebagai tujuan utama pengamalan ilmu tasawuf dan pintu gerbang memasuki alam shufiyah. Dengan cara ini akan mudah bagi manusia menghiasi jiwanya dengan sifat-sifat yang mulia bertaqarrub dan bermusyahadah dengan Allah SWT. Hukum mempelajari ilmu tasawuf, melihat peranannya bagi jiwa manusia, adalah wajib 'ain bagi setiap mukallaf. Sebab apabila mempelajari semua hal yang akan memperbaiki dan memperbagus lahiriyah menjadi wajib, maka demikian juga halnya mempelajari semua ilmu yang akan memperbaiki dan memperbagus batiniyah manusia. Karena fungsi ilmu tasawuf adalah untuk mensucikan batin agar dalam bermusyahadah kepada Allah semakin kuat, maka kedudukan ilmu tasawuf di antara ajaran Islam merupakan induk dari semua ilmu. Hubungan tasawuf dengan aspek batin manusia, adalah seperti hubungan Fiqih dengan aspek lahiriyah manusia. Para ulama penegak pilar-pilar yang menjadi sandaran ilmu tasawuf telah menciptakan istilah-istilah untuk memudahkan jalan bagi mereka yang ingin menapak ilmu tasawuf yang sesuai dengan kedudukannya sebagai pembersih dan pensuci hati dan jiwa. Sampailah kita pada uraian tentang makna Basmallah. Sunnah Nabi Muhammad saw. memerintahkan agar setiap muslim sebelum memulai suatu perbuatan hendaklah didahului dengan mengucapkan kalimat Bismillahir Rahmanir Rahim. Sebab ucapan itu akan memberi keberkatan ketika bekerja dan mendapatkan rahmat Allah.1

Ilmu tasawuf dengan rinci menguraikan makna Basmallah dari segi bahasa sebagai berikut: Lafal bermakna (kemegahan Allah). Lafal bermakna (keluhuran Allah). Lafal bermakna (kemuliaan Allah). Ulama' tasawuf lainnya memberi makna: Lafal bermakna (tangisan orang yang bertobat). Lafal Lafal Lafal Lafal Lafal bermakna bermakna bermakna bermakna bermakna (lupanya orang-orang yang lalai). (ampunan Allah bagi orang-orang berdosa). (orang-orang yang suci). (orang-orang yang menepati janji). (orang-orang yang keras hati).

Dikatakan juga oleh para sufi bahwa Allah SWT menyimpan semua ilmu pada huruf Ba ( ) da1am ungkapan yang berbunyi BI KANA MA KANA ( ) WA BI YAKUNU MA YAKU KUNU ( ) artinya: "Hanya dengan izin-Ku (Allah) jua segala sesuatu yang telah ada itu dapat terwujud, dan hanya dengan izin Allah sajalah semua yang akan ada dapat terwujud." Sehingga dengan demikian lebih jelaslah, bahwa wujud alam dan seluruh isinya hanyalah karena izin Allah dan hakikat segala perwujudan ini adalah atas nama Allah belaka. Syarat-syarat diterimanya doa seorang hamba di antaranya adalah makanan yang halal, perut dan anggota tubuh lainnya harus bebas dari makanan dan minuman yang haram. Mengisi perut dengan makanan yang halal, yang kelak akan membentuk kebersihan seluruh jasad, mempercepat diterimanya doa dan permohonan kepada Allah SWT. Doa seperti dijelaskan, merupakan pembuka pintu langit, sedang kunci-kuncinya adalah makanan yang halal. Syarat lainnya adalah permohonan dengan hati yang ikhlas danjiwa yang khusu'. Allah berfirman: "Mohonlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan.."2 Allah SWT pernah berfirman kepada Nabi Musa as: "Wahai Musa, jika engkau berkeinginan agar doamu terabul, maka hindarilah makanan yang masuk ke dalam perutmu dari makanan yang haram dan jagalah anggota tubuhmu dari perbuatan dosa."

Lafal ar-Rahman ( )adalah rahmat Allah yang sangat banyak bagi semua makhluk. Sesuai dengan rahmat Allah itu, maka hendaklah manusia menaruh rasa belas kasih kepada sesama makhluk. Ka'bul Akhbar mei1gatakan bahwa di dalam Kitab Injil tertera kalimat yang berbunyi: "Wahai anak Adam, karena Allah telah mengasihimu, maka kasihi pula sesamamu. Bagaimana kalian akan mengharapkan rahmat Allah, apabila kalian tidak menaruh rasa kasih kepada sesama hamba Allah?" Lafal ar-Rahim ( ) adalah rahmat yang banyak dan khusus serta terinci dari Allah kepada hamba-hamba-Nya jika ia memohon. Bahkan A1lah akan murka kepada hamba yang tidak berdoa kepada-Nya.3 Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad saw bersabda: "Allah SWT sangat murka kepada orang yang enggan berdoa." (HR. Bukhari). Dikatakan juga oleh seorang Sufi: Kami tidak melihat sesuatu kecuali kami melihat Allah berada padanya (di sisinya)." Hikmah mengawali Basmalah dengan huruf Ba ( ) bukan huruf lain, lalu huruf alif ( ) ditiadakan pada lafal ismu ( ) diganti oleh huruf Ba ( ), sebab huruf Ba termasuk huruf syafawi yang memiliki sifat Infitah ( ) = terbuka. Diucapkan dengan bibir terbuka tidak sama dengan huruf-huruf lainnya. Kaitannva ialah, karena huruf ba ( )pertama-tama keluar dari mulut manusia di awal penciptaannya, seperti firman Allah ALASTU BIRABBIKUM ( ) artinya: "Bukankah Aku Tuhan kalian," kemudian dijawab dengan kalimat BALA ( ) artinya: " Benar Engkau Tuhan kami." Kalimat tersebut dirnulai dengan huruf Ba.4 Bismillahirrahmanirrahim huruf pertamanya adalah Ba ( ), terbaca kasrah ( ), karena di dalam ucapan itu terdapat sesuatu yamg rendah dan sulit, yang bermakna "Aku menemukan bahwa kemuliaan yang sesungguhnya hanyalah pada Allah SWT." Sebagaimana bunyi ungkapan:

"Saya bersama dengan orang-orang yang bersedih hati."Nabi saw bersabda seperti bunyi ungkapan di atas: "Barang siapa yang suka

merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Huruf alif dalam kalimat BASMALAH dihilangkan karena huruf a1if ( ) dianggap mengandung makna kesombongan. Pendapat yang masyur tentang lafal ALLAH ( ), karena lafal ALLAH ( ), termasuk ISMUL ZHAM,( ) yakni nama-nama Allah yang Agung. Dengan isim ini manusia menjadikannya sebagai perantara ketika berdoa agar doanya dikabulkan Allah. Dijelaskan bahwa setiap doa dan permohonan harus dengan adab dan sejumlah syarat. Tanpa dipenuhinya syarat-syarat dan adab ini maka doa sulit dikabulkan. Rasulullahsaw bersabda: "Pada suatu malam ketika aku dimi'rajkan ke langit, maka diperlihatkan kepadaku keadaan-keadaan surga. Ada surga yang terdapat empat sungai di dalamnya. Satu sungai mengalirkan air tawar, ada sungai yang mengalirkan air susu, ada yang mengalirkan arak, dan satu lagi mengalirkan madu. Aku bertanya kepada malaikat fibril, dimana sumber air itu dan ke arah mana mengalimya. Jibril menjawab, "Sungai-sungai itu mengalir ke sebuah telaga yang bernama al-Kautsar. Akan tetapi saya tidak mengetahui di mana letak sumbernya. Mohonlah kepada Allah agar engkau diberitahu sumber keempat sungai itu." Aku pun memohon kepada Allah, sehingga datang sesosok malaikat. Sambil mengucapkan salam malaikat itu berkata: "Wahai Muhammad pejamkan kedua matamu". Setelah itu malaikat tersebut menyuruhku membuka mata kembali. Di saat aku membuka mataku, aku telah berada di samping sebuah pohon, dan di situ aku melihat sebuah Kubah yang terbuat dari mutiara burungburung yang sedang bertengger di atas bukit-bukit. Adapun sumber air sungai yang empat itu berada di bawah Kubah. Ketika aku akan kembali pulang, malaikat itu memanggil seraya berkata: "Mengapa engkau tidak masuk ke dalam Kubah itu ?" Aku menjawab, "bagaimana aku bisa masuk sedangkan pintunya masih terkunci. Malaikatitu berkata: "Kuncinya adalah membaca Bismilahir Rahmanir Rahim." Akupun mendekati pintu itu seraya mengucapkan Bismillahir Rahmanir Rahim. Maka terbukalah pintu itu sehingga aku masuk ke dalamnya. Maka tahulah aku sumber empat sungai tersebut yang airnya mengalir berasal dari empat sudut Kubah itu. Sungai yang mengalirkan air tawar berasal dari huruf MIM ( ) dari lafal BISMI ( ). Sumber air susu, berasal dari HA ( ) dari lafal Allah. Sumber arak, berasal dari huruf MIM( ) dari lafal Rahman. Sedangkan sumber madu berasal dari huruf MIM ( ), lafal Rahim dengan demikian tahulah aku bahwa sumber empat sungai itu berasal dari lafal BASMALAH."

Allah SWT berfirman dalam salah satu Hadis Qudsi: "Barang siapa mengingat Aku dengan menyebut nama-nama-Ku (termasuk Asmaul Husna,) dengan hati yang ikhlas, tidak diperlihatkan kepada orang lain, dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia kan menikmati minuman dari air sungai-sungai itu." Diterangkan pula dalam hadis lain: "Allah SWT tidak menolak doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim."