Anda di halaman 1dari 4

Melatikuntumtumbuhmelata, Sayangmerbah di pohoncemara; Salam Sejahteramulanya kata, Sayasembahpembukabicara.

Setinggitinggikesyukurandipanjatkankehadratillahikeranadenganlimpahdankurnianyadapatkit abersamasamadalam .

Hadirathadiratsekalian, Sayabagipihakmajlismengalu-alukankehadiranEn.............................Guru BesarSJK(T) LdgTebrau, En.. Pengerusi PIBG SJK(T) LdgTebrau, Pn. RoziahBinti Abu SamahPensyarah IPG KampusTemenggong Ibrahim, guru-guru danmurid-muridsekalian. Sebagaimana yang kitasediamaklum, program yang telahdijalankanpadahari iniadalah ..

Untuktidakmelengahkanmasa, majlismenjemput yang berusahaEn...................Guru BesarSJK(T) LdgTebrauuntukmenyampaikanucapanbeliau. Dengansegalahormatnyamajlismempersilakan. Majlismerakamkanjutaanterimakasihkepada En .atasucapanbeliauitutadi.

Seterusnyamajlisditeruskandenganp ersembahanslide .

Majlisditeruskandenganmenjemput yang En............................................ Pengerusi PIBG SJK(T)

LdgTebrauuntukmenyampaikanucapanbeliau.Dengansegalahormatnyamajlismempe rsilakan. Majlismengucapkanribuanterimakasihkepada En .. atasucapanbeliautadi.

Majlisditeruskandenganacarapenyampaianhadiah.Denganitu, menpersilakan .. diiringi . untukmenyampaikanhadiahkepadaparapemenang.

Pertandingan yang dijalankanadalahpertandinganExplorace, parapelajartelahmelibatkandirimerekadalampertandinganinidanbertungus lumusmencariklumerekabagimenghabiskan exploracemereka. TempatKeenam : TempatKelima : TempatKeempat : TempatKetiga : TempatKedua : TempatPertama :

Terbang di awanburungjentayu, Diataspapanbatangselisih, Tampillahpuan kami merayu, Bersamaucapanpengikatkasih.

MajlisdengansukacitanyamenyemputPnRoziah Abu SamahPensyarah IPG KampusTemenggong Ibrahim untukmemberikanucapanbeliau, dipersilakanpuan. MajlismerakamkanribuanterimakasihkepadaPnRoziah Abu Samahatasucapanbeliauitutadi. Buahlonganbelisekati, Buatmakan di atasjambatan,

Pesanmupuan kami ingati, Jadiazimatdalamingkatan.

Seterusnya, majlismenjemputParthiban A/L MuthiahuntukmeyampaikanCenderamatakepada Guru Besar SJK(T) LdgTebrau. Terimakasihataspenyampaiancenderamatatadi.

MajlismenjemputSharvina A/P WatalingamuntukmeyampaikanCenderamatakepadaPnRoziah Abu SamahPensyarah IPG KampusTemenggong Ibrahim Terimakasihataspenyampaiancenderamatatadi.

Sebelumberpisah, diharapkansehalakekhilafan yang berlakusepanjangmajlisditinggalkan di sinidan yang membawapulangkenangandanilmu yang berguna.Sekalilagimajlismerakamkanpenghargaanterimakasihkepada En..... Guru BesarSJK(T) LdgTebrau, En.. Pengerusi PIBG SJK(T) LdgTebrau, Pn. RoziahBinti Abu SamahPensyarah IPG KampusTemenggong Ibrahimataskesudianhadirdanmenjayakanmajlispadahariini.

Kalauadajaru yang patah, Jangansimpandalampeti, Kalauadasilapdansalah, Jangansimpandalamhati.

Kalauadasumur di lading, Bolehkitamenumpangmandi, Kalauadaumur yang panjang, Bplehkitaberjumpalagi.

Sekian, terimakasih.