Anda di halaman 1dari 9

PLRBLZ44N kBSR B4N kSSR

HJZAKKJJ LJN HD JAHJH


k85k k55k
keka bentuk kur|ku|um berasaskan t|ga
b|dang
- komunlkasl
- Manusla dan alam sekellllna
- erkembana dlrl lndlvldu
keka bentuk kur|ku|um berasaskan enam
tun[ang
- komunlkasl
- kerohanlan slkap dan nllal
- kemanuslaan
- erkembanaan flzlkal dan esLeLlka
- Salns dan Leknoloal
- keLrampllan dlrl
8ahan kur|ku|um
- SukaLan pela[aran
8ahan kur|ku|um
- uokumen SLandard kurlkulum
keka bentuk kur|ku|um
- Llnear
keka bentuk kur|ku|um
- Modular
k85k k55k
L|emen Memah|ran berf|k|r 5ecara kr|t|s
dan kreat|f Iokus
M (Membaca menulls dan menalra)
L|emen kreat|v|t| dan |novas|
keusahawanan serta tekno|og| Mak|umat
dan komun|kas| (IC1) secara exp||c|t
lokus
4M (Membaca menulls menalra dan
menaakul)
Crgan|sas| kur|ku|um
1ahap I (1ahun 12 dan 3)
- Mata pe|a[aran 1eras Wa[|b dan
1ambahan
1ahap II (tahun 4 5 dan 6)
- Mata pe|a[aran 1eras Wa[|b dan
1ambahan
Craanlsasl kurlkulum
1ahap I (1ahun 12 dan 3)
- Modu| 1eras Asas Modu| 1eras tema
dan modu| L|ekt|f
1ahap II (tahun 4 5 dan 6)
- Mata pe|a[araan 1eras dan L|ekt|f
kLRlkLLLH S14NB4RB SLkBL4B RLNB4B
(kSSR)
HJZAKKJJ LJN HD JAHJH
MA1LAMA1
|a(||a|am tssis(i s|s|s| |ssis| |ssi|i||ss
1ssmss| |s(ta|ass msm||ss ma(|i mss|si| |si|.|ia
ss| ss(|ss iss s||st ss(ts |s(|sms||(ss.
|s(sss|sts|ass iss mss|sms||ss s||s| ma(s| ms|s|a|
s|t|.|t| l|t||s| |s s(s| mssssss| |sss|s|ts(sss ||ias.
C8!Lk1ll
Murld vana menalkuLl penaa[aran dan pembela[aran kurlkulum
SLandard Sekolah 8endah endldlkan !asmanl berkebolehan unLuk
1 melakukan kemahlran asas denaan lakuan vana beLul menalkuL
konsep peraerakan
2 menaembanakan kebolehan dalam peraerakan dan kemahlran
moLor
menaenal pasLl kedudukan anaaoLa badan vana beLul semasa
melakukan peraerakan
4 menaenal pasLl akLlvlLl menlnakaLkan Lahap keceraasan
menaeLahul kepenLlnaan melakukan akLlvlLl flzlkal
secara berkala
6 mempamerkan Lanaauna[awab kendlrl semasa
melakukan akLlvlLl flzlkal
7 melaksanakan akLlvlLl flzlkal dalam suasana vana
seronok dan perseklLaran vana selamaL
8 memaLuhl peraLuran dan menaamalkan lanakah
keselamaLan semasa melakukan akLlvlLl flzlkal dan
9 menaamalkan aava hldup slhaL unLuk kese[ahLeraan
l C k u S M A 1 A L L A ! A 8 A n
Terdopof fiqo fokus IurikuIum Sfondord
SekoIoh Pendoh Pendidikon Josmoni boqi
murid Tohun Sofu ioifu: membino
kemohiron osos perqerokon don
kemohiron mofor: memperkenoIkon
konsep kecerqoson berdosorkon
kesihofon: don memupuk eIemen
keseIomofon, fonqqunqowob kendiri, don
inferoksi sosioI semoso meIokukon
okfivifi fizikoI.
ASLk ?AnC ulAM8lL kl8A
Aspek 1 kemahlran eraerakan
Aspek 2 Apllkasl enaeLahuan ualam eraerakan
Aspek keceraasan MenlnakaLkan keslhaLan
Aspek 4 Apllkasl enaeLahuan ualam
MenlnakaLkan keceraasan
Aspek kesukanan