Anda di halaman 1dari 1

Sebuah dangding (puisi) sunda: Mungguh kamulyan sajati, Lir ibarat wawangunan, Nu weweg alus tur gede, Hese

piruntuheunana, Sababna ditihangan, Ku tabeat anu luhung, Dihateupan kautamaan. Dibilikan ku pamilih, Dikuta ku kasetyaan, Dipademan ku wawanen, Dipaku ku kapengkuhan, Dihias kapinteran, Diparabotan ku elmu, Diukir ku karajinan. Jalma oge kitu deui, Lamun martabatna mulya, Hamo tawong dipiomong, Moal pegat dipicangcam, Sababna kamulyaan, Henteu kawengku ku waktu, Langgeng kawangikeunana. Artinya: Sesungguhnya kemuliaan sejati, dapat diibaratkan bangunan, yang kokoh bagus dan besar, sulit untuk bisa runtuh, karena bertiangkan, oleh tabiat (budi pekerti) yang luhur, diatapi keutamaan. Didindingi oleh pilihan, dibentengi oleh kesetiaan, dipondasi oleh keberanian, dipaku oleh keteguhan (hati), dihias kepandaian, berperalatan ilmu (pengetahuan), berukirkan ketekunan. Manusia juga begitu, kalau martabatnya mulia, tak henti (hentinya) dipercakapkan, tak putus dikenang(kan), sebab kemuliaan (itu), tidak terkurung oleh waktu, langgeng (terus menyebar) wanginya.